यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु

विकिपिडिया नं

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु (चीहाकलं : यसिसु) थ्व स्वता खँयातः छक्वलं थुइकेतः छ्यलाबुला जुइगु खँत्वाः खः । [१] [२]

दिनिस[सम्पादन]

यसिसुया दिनिस थुगु कथं दु :-

यचिं तजिसु[सम्पादन]

जाः म्हसिका[सम्पादन]

यचा क्वसाः[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

आपाः[सम्पादन]

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु
यचिं तजिसु
यचाब्व  • बायचिं  • मायचिं  • त्याज्यू यचिं  • त्यामज्यू यचिं
जाः म्हसिका
थातंमि  • थातमिजं  • थातमिसा  • यितामि  • यितामिजं  • यितामिसा  • निथीजाःपिलाःमि
मिजं  • मिसा  • भामय्‌जु
मिखे  • मिथु  • मिस्जं  • बामिसा  • मामिसा  • बामिजं  • मामिजं
यचासु  • यचा क्वसाः
अःयचामि  • ज्वःयचामि  • नसियचामि  • द्वखुयचामि  • सुन्यायचामि