Jump to content

तृश्शूर जिल्ला

विकिपिडिया नं
तृश्शूर जिल्ला
തൃശൂര്‍
—  जिल्ला  —
Location of तृश्शूर जिल्ला
Country  India
State Kerala
Headquarters Thrissur
Government
 - Collector Sanal Kumar
Area
 - Total ३,०३२ km2 (१,१७०.७ sq mi)
Population (2001)[१]
 - Total २,९७५,४४०
 - Density ९८१/km2 (२,५४०.८/sq mi)
Languages
 - Official Malayalam, English
Time zone IST (UTC+5:30)
ISO 3166 code IN-KL-8-XXXX
Website thrissur.nic.in

तृश्शूर भारतया केरल राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगर वेनमनद, अकथियूर, अविनिस्सेरी, ब्रह्मकुलम, चलाकुडी, चभक्कड, चेवूर, गुरुभयूर, इरिङाप्रोम, इरिन्जलकुण्ड, कोदुन्गल्लुर, कोलाझी, कोरत्ती, कुन्नम्कुलम्, मराठाक्करा, मेथला, नदथारा, नेन्मेनिक्करा आदि ख।

प्रशासन[सम्पादन]

जिल्ला पञ्चायत

तृश्शूर् जिल्ला पञ्चायत

कर्पोरेसन

तृश्शूर्

नगरसभा

चालक्कुटि, चावक्काट्, गुरुवायूर्, इरिञ्ञालक्कुट, कॊटुङ्ङल्लूर्, कुन्नंकुळं

तालूक

चावक्काट्, कॊटुङ्ङल्लूर्, मुकुन्दपुरं, तलप्पिळ्ळि, तृश्शूर्

ब्लक पञ्चायत

अन्तिक्काट्, चालक्कुटि, चावक्काट्, चेर्प्प्, चॊव्वन्नूर्, इरिञ्ञालक्कुट, कॊटकर, माळ, मतिलकं, मुल्लश्शेरि, ऒल्लूक्कर, पऴयन्नूर्, पुऴय्क्कल्, तळिक्कुळं, वटक्काञ्चेरि, वॆळ्ळाङ्ङल्लूर्

ग्रामपञ्चायत

अटाट्ट्, अळगप्पनगर्, आळूर्, अन्नमनट, अन्तिक्काट्, अरिम्पूर्, अतिरप्पिळ्ळि, अवणूर्, अविणिश्शेरि, चाऴूर्, चेलक्कर, चेर्प्प्, चूण्टल्, चॊव्वन्नूर्, देशमंगलं, ऎटत्तिरुत्ति, ऎटविलङ्ङ्, ऎळवळ्ळि, ऎङ्ङण्टियूर्, ऎऱियाट्, ऎरुमप्पॆट्टि, कटङ्ङोट्, कटप्पुऱं, कटवल्लूर्, काटुकुऱ्ऱि, कैप्पमंगलं, कैप्पऱम्प्, कण्टाणश्शेरि, काऱळं, काट्टकाम्पाल्, काट्टूर्, कॊटकर, कोटश्शेरि, कोलऴि, कॊण्टाऴि, कॊरट्टि, कुऴूर्, माटक्कत्तऱ, माळ, मणलूर्, मतिलकं, मऱ्ऱत्तूर्, मेलूर्, मुल्लश्शेरि, मुळ्ळूर्क्कर, मुण्टत्तिक्कोट्, मुरियाट्, नटत्तऱ, नाट्टिक, नॆन्मेनिक्कर, ऒरुमनयूर्, पटियूर्, पाणञ्चेरि, पाञ्ञाळ्, पाऱळं, पऱप्पूक्कर, परियारं, पावऱट्टि, पऴयन्नूर्, पॆरिञ्ञनं, पूमंगलं, पोर्क्कुळं, पॊय्य, पुतुक्काट्, पुन्नयूर्, पुन्नयूर्क्कुळं, पुत्तन्चिऱ, पुत्तूर्, श्रीनारायणपुरं, तळिक्कुळं, तान्न्यं, तॆक्कुंकर, तिरुविल्वामल, तोळूर्, तृक्कूर्, वाटानप्पळ्ळि, वटक्केक्काट्, वल्लप्पाट्, वल्लच्चिऱ, वळ्ळत्तोळ् नगर्, वरन्तरप्पिळ्ळि, वरवूर्, वॆळ्ळाङ्ङल्लूर्, वेळूक्कर, वेलूर्, वॆङ्किटङ्ङ्, वटक्काञ्चेरि

नियमसभामण्डल

चेलक्कर, कुन्नंकुळं, गुरुवायूर्, मणलूर्, वटक्काञ्चेरि, ऒल्लूर्, तृश्शूर्, नाट्टिक, कय्पमंगलं, इरिङ्ङालक्कुट, पुतुक्काट्, चालक्कुटि, कॊटुङ्ङल्लूर्


ग्रामीण जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं केरल राज्यया तृश्शूर जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३२ राज्य केरल १०१७ १७४७११३५ ८४०८०५४ ९०६३०८१
३२ ५९४ जिल्ला तृशूर ९८ १०२४७९४ ४८८३०३ ५३६४९१
३२ ५९४ ५६५२ तालुका तलप्पिल्ली तालुका ४२ २९२०४५ १३९९८२ १५२०६३
३२ ५९४ ५६५३ तालुका चावक्काट् तालुका १२३९७६ ५६७१४ ६७२६२
३२ ५९४ ५६५४ तालुका तृशूर तालुका १३ ११३००९ ५४६६९ ५८३४०
३२ ५९४ ५६५५ तालुका कोटुंगल्लूर तालुका ४४२६८ २०७३४ २३५३४
३२ ५९४ ५६५६ तालुका मुकुन्दपुरम् तालुका ३३ ४५१४९६ २१६२०४ २३५२९२

ग्राम पञ्चायत[सम्पादन]

ग्राम पञ्चायत वार्ड क्षेत्रफल (वर्ग किमि) जनसंख्या ब्लक तालुका जिल्ला
चेलक्कर पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कोण्टाऴि पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
पऴयन्नूर् पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
तिरुविल्वामल पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
पाञ्ञाळ् पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वळ्ळत्तोळ् नगर् पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
देशमंगलं वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
मुळ्ळूर्क्कर वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वरवूर् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वटक्काञ्चेरि वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कटङ्ङोट् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
ऐरुमप्पेट्टि वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
तेक्कुंकर वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
मुण्टत्तिक्कोट् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वेलूर् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
पोर्क्कुळं चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
चोव्वन्नूर् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
चूण्टल् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कण्टाणश्शेरि चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
काट्टकाम्पाल् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कटवल्लूर् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कैप्पऱम्प् पुऴक्कल् तृश्शूर् तृश्शूर्
अवणूर् पुऴक्कल् तृश्शूर् तृश्शूर्
अटाट्ट् पुऴक्कल् तृश्शूर् तृश्शूर्
मुळंकुन्नत्तुकाव् पुऴक्कल् तृश्शूर् तृश्शूर्
अरिम्पूर् पुऴक्कल् तृश्शूर् तृश्शूर्
तोळूर् पुऴक्कल् तृश्शूर् तृश्शूर्
अविणिश्शेरि चेर्प्प् तृश्शूर् तृश्शूर्
वल्लच्चिऱ चेर्प्प् तृश्शूर् तृश्शूर्
चेर्प्प् चेर्प्प् तृश्शूर् तृश्शूर्
पाऱळं चेर्प्प् तृश्शूर् तृश्शूर्
कोलऴि ओल्लूक्कर तृश्शूर् तृश्शूर्
माटक्कत्तऱ ओल्लूक्कर तृश्शूर् तृश्शूर्
पाणञ्चेरि ओल्लूक्कर तृश्शूर् तृश्शूर्
नटत्तऱ ओल्लूक्कर तृश्शूर् तृश्शूर्
पुत्तूर् ओल्लूक्कर तृश्शूर् तृश्शूर्
पुतुक्काट् कोटकर मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
तृक्कूर् कोटकर मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
अळगप्पनगर् कोटकर मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
वरन्तरप्पिळ्ळि कोटकर मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
मऱ्ऱत्तूर् कोटकर मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
कोटकर कोटकर मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
नेन्मणिक्कर कोटकर मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
परियारं चालक्कुटि मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
अतिरप्पिळ्ळि चालक्कुटि मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
कोटश्शेरि चालक्कुटि मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
मेलूर् चालक्कुटि मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
कोरट्टि चालक्कुटि मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
काटुकुऱ्ऱि चालक्कुटि मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
आळूर् माळ मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
माळ माळ मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
अन्नमनट माळ मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
कुऴूर् माळ मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
पोय्य माळ मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
वेळ्ळाङ्ङल्लूर् वेळ्ळाङ्कल्लूर् मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
पुत्तन्चिऱ वेळ्ळाङ्कल्लूर् मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
वेळूक्कर वेळ्ळाङ्कल्लूर् मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
पटियूर् वेळ्ळाङ्कल्लूर् मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
पूमंगलं वेळ्ळाङ्कल्लूर् मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
काऱळं इरिञ्ञालक्कुट मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
काट्टूर् इरिञ्ञालक्कुट मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
पऱप्पूक्कर इरिञ्ञालक्कुट मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
मुरियाट् इरिञ्ञालक्कुट मुकुन्दपुरं तृश्शूर्
ऐळवळ्ळि मुल्लश्शेरि चावक्काट् तृश्शूर्
पावऱट्टि मुल्लश्शेरि चावक्काट् तृश्शूर्
मुल्लश्शेरि मुल्लश्शेरि चावक्काट् तृश्शूर्
वेङ्किटङ्ङ् मुल्लश्शेरि चावक्काट् तृश्शूर्
मणलूर् अन्तिक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
अन्तिक्काट् अन्तिक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
चाऴूर् अन्तिक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
तान्न्यं अन्तिक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
ओरुमनयूर् चावक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
कटप्पुऱं चावक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
पुन्नयूर् चावक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
पुन्नयूर्क्कुळं चावक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
वटक्केक्काट् चावक्काट् चावक्काट् तृश्शूर्
एङ्ङण्टियूर् तळिक्कुळं चावक्काट् तृश्शूर्
वाटानप्पिळ्ळि तळिक्कुळं चावक्काट् तृश्शूर्
तळिक्कुळं तळिक्कुळं चावक्काट् तृश्शूर्
नाट्टिक तळिक्कुळं चावक्काट् तृश्शूर्
वलप्पाट् तळिक्कुळं चावक्काट् तृश्शूर्
ऐटत्तिरुत्ति मतिलकं कोटुङ्ङल्लूर् तृश्शूर्
कैप्पमंगलं मतिलकं कोटुङ्ङल्लूर् तृश्शूर्
श्रीनारायणपुरं मतिलकं कोटुङ्ङल्लूर् तृश्शूर्
मतिलकं मतिलकं कोटुङ्ङल्लूर् तृश्शूर्
पेरिञ्ञनं मतिलकं कोटुङ्ङल्लूर् तृश्शूर्
ऐऱियाट् कोटुङ्ङल्लूर् कोटुङ्ङल्लूर् तृश्शूर्
ऐटविलङ्ङ् कोटुङ्ङल्लूर् कोटुङ्ङल्लूर् तृश्शूर्

लिधंसा[सम्पादन]

  1. Official Census 2001. Government of Kerala. 2010-09-18 कथं।