कोट्टयम् जिल्ला

विकिपिडिया नं

कोट्टयम् जिल्ला भारतया केरल राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया प्रशासन कोट्टयम् जिल्ला पञ्चायतं या। थ्व जिल्लाया अन्तर्गतय् चङ्ङनाश्शेरि, कोट्टयं, पाला, वैक्कं धाःगु नगरसभा ला। थ्व जिल्लाया दुने चङ्ङनाश्शेरि, काञ्ञिरप्पळ्ळि, कोट्टयं, मीनच्चिल्, वैक्कं धाःगु तालुक दु। थ्व जिल्लाया अन्तर्गतय् दूगु ब्लक पञ्चायत तेगु नां ईराऱ्ऱुपेट्ट, एऱ्ऱुमानूर्, कटुतुरुत्ति, काञ्ञिरप्पळ्ळि, ळालं, माटप्पळ्ळि, पळ्ळं, पाम्पाटि, उऴवूर्, वैक्कं, वाऴूर् ख। थ्व जिल्लाय् अय्मनं, अकलक्कुन्नं, आर्प्पूक्कर, अतिरम्पुऴ, अयर्क्कुन्नं, भरणङ्ङानं, चॆम्प्, चिऱक्कटव्, ऎलिक्कुळं, ईराऱ्ऱुपेट्ट, ऎरुमेलि, एऱ्ऱुमानूर्, कटनाट्, कटप्लामऱ्ऱं, कटुत्तुरुत्ति, कल्लऱ, काणक्कारि, कङ्ङऴ, काञ्ञिरप्पळ्ळि, करूर्, कऱुकच्चाल्, किटङ्ङूर्, कूरोप्पट, कूट्टिक्कल्, कोरुत्तोट्, कॊऴुवनाल्, कुमरकं, कुऱविलङ्ङाट्, कुऱिच्चि, माटप्पळ्ळि, मणिमल, माञ्ञूर्, मणर्काट्, मरङ्ङाट्टुपिळ्ळि, मऱवन्तुरुत्त्, मीनच्चिल्, मीनटं, मेलुकाव्, मून्निलव्, मुळक्कुळं, मुण्टक्कयं, मुत्तोलि, नॆटुंकुन्नं, नीण्टूर्, ञीऴूर्, पायिप्पाट्, पळ्ळिक्कत्तोट्, पाम्पाटि, पनच्चिक्काट्, पाऱत्तोट्, पूञ्ञार्, पूञ्ञार् तॆक्केक्कर, पुतुप्पळ्ळि, रामपुरं, तीक्कोयि, तलनाट्, तलप्पलं, तलयाऴं, तलयोलप्पऱम्प्, तिटनाट्, तिरुवार्प्प्, तृक्कॊटित्तानं, टि.वि. पुरं, उदयनापुरं, उऴवूर्, वाकत्तानं, वाऴप्पळ्ळि, वाऴूर्, वॆच्चूर्, वॆळियन्नूर्, वॆळ्ळावूर्, वॆळ्ळूर्, विजयपुरं धैगु ग्रामपञ्चायत दु। जिल्लाया नियमसभामण्डलतेगु नां चङ्ङनाश्शेरि, एऱ्ऱुमानूर्, कटुत्तुरुत्ति, काञ्ञिरप्पळ्ळि, कोट्टयं, पाल, पूञ्ञार्, पुतुप्पळ्ळि, वैक्कं ख।

ग्राम पञ्चायत[सम्पादन]

ग्राम पञ्चायत वार्ड क्षेत्रफल (वर्ग किमि) जनसंख्या ब्लक तालुका जिल्ला
अय्मनं कोट्टयं
अकलक्कुन्नं कोट्टयं
आर्प्पूक्कर कोट्टयं
अतिरम्पुऴ कोट्टयं
अयर्क्कुन्नं कोट्टयं
भरणङ्ङानं १७ ७.५ २९,६७५ ईराऱ्ऱुपेट्ट मीनच्चिल् कोट्टयं
चेम्प् कोट्टयं
चिऱक्कटव् कोट्टयं
ऐलिक्कुळं कोट्टयं
ईराऱ्ऱुपेट्ट कोट्टयं
ऐरुमेलि कोट्टयं
एऱ्ऱुमानूर् कोट्टयं
कटनाट् कोट्टयं
कटप्लामऱ्ऱं कोट्टयं
कटुत्तुरुत्ति कोट्टयं
कल्लऱ कोट्टयं
काणक्कारि कोट्टयं
कङ्ङऴ कोट्टयं
काञ्ञिरप्पळ्ळि कोट्टयं
करूर् कोट्टयं
कऱुकच्चाल् कोट्टयं
किटङ्ङूर् कोट्टयं
कूरोप्पट कोट्टयं
कूट्टिक्कल् कोट्टयं
कोरुत्तोट् कोट्टयं
कोऴुवनाल् कोट्टयं
कुमरकं कोट्टयं
कुऱविलङ्ङाट् कोट्टयं
कुऱिच्चि कोट्टयं
माटप्पळ्ळि कोट्टयं
मणिमल कोट्टयं
माञ्ञूर् कोट्टयं
मणर्काट् कोट्टयं
मरङ्ङाट्टुपिळ्ळि कोट्टयं
मऱवन्तुरुत्त् कोट्टयं
मीनच्चिल् कोट्टयं
मीनटं कोट्टयं
मेलुकाव् कोट्टयं
मून्निलव् कोट्टयं
मुळक्कुळं कोट्टयं
मुण्टक्कयं कोट्टयं
मुत्तोलि कोट्टयं
नेटुंकुन्नं कोट्टयं
नीण्टूर् कोट्टयं
ञीऴूर् कोट्टयं
पायिप्पाट् कोट्टयं
पळ्ळिक्कत्तोट् कोट्टयं
पाम्पाटि कोट्टयं
पनच्चिक्काट् कोट्टयं
पाऱत्तोट् कोट्टयं
पूञ्ञार् कोट्टयं
पूञ्ञार् कोट्टयं
पुतुप्पळ्ळि कोट्टयं
रामपुरं कोट्टयं
तीक्कोयि कोट्टयं
तलनाट् कोट्टयं
तलप्पलं कोट्टयं
तलयाऴं कोट्टयं
तलयोलप्पऱम्प् कोट्टयं
तिटनाट् कोट्टयं
तिरुवार्प्प् कोट्टयं
तृक्कोटित्तानं कोट्टयं
टि.वि. पुरं कोट्टयं
उदयनापुरं कोट्टयं
उऴवूर् कोट्टयं
वाकत्तानं कोट्टयं
वाऴप्पळ्ळि कोट्टयं
वाऴूर् कोट्टयं
वेच्चूर् कोट्टयं
वेळियन्नूर् कोट्टयं
वेळ्ळावूर् कोट्टयं
वेळ्ळूर् कोट्टयं
विजयपुरं कोट्टयं

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]