महावग्गपाळि

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

महावग्गपाळि त्रिपिटकया विनयपिटकया खन्धकया छगू वग्ग ख। थ्व वग्गय दूगु सुत्तत थ्व कथं दु-

  • महाखन्धको
  • उपोसथक्खन्धको
  • वस्सूपनायिकक्खन्धको
  • पवारणाक्खन्धको
  • चम्मक्खन्धको
  • भेसज्जक्खन्धको
  • कथिनक्खन्धको
  • चीवरक्खन्धको
  • चम्पेय्यक्खन्धको
  • कोसम्बकक्खन्धको

स्वयादिसँ[सम्पादन]