बुद्ध धर्मया ग्रन्थ

विकिपिडिया नं
बुद्ध धर्म पुचःबुद्ध धर्मया इतिहास
बुद्ध धर्मय् कालचक्र
बुद्ध धर्मय् संघ

जग
चत्तरी आर्य सच्छनि
अरियो अट्ठङ्गीको मग्गो
पञ्चशील
निर्वाण · त्रिरत्न

मू विचाः
त्रिलक्षण
स्कन्ध · ब्रह्माण्ड · धर्म
हलिम · पूर्नजन्म · शून्यता
प्रतित्य-समुत्पाद · कर्म

मू मनुत:
गौतम बुद्ध
बुद्धयागु चेलात: · बुद्धयागु जहान

प्रयास व उपलब्धि
बुद्धत्त्व · बोधिसत्त्व
अर्हतयागु प्यंगु त्वाथत:
पारमिता · ध्यान

थाय कथंयागु बौद्ध धर्मावलम्बी
दक्षिणपूर्वी एसियाली · पूर्वी एसियाली
तिब्बती · भारतीय · पाश्चात्य

बुद्ध धर्मया कचात
थेरवाद · महायान
बज्रयान · प्राचीन मेमेगु ख्य:त:

ग्रन्थ
सुत्त पिटक · महायान सुत्र
बिनय पिटक · अभिधम्म पिटक

पुचः:समसामयिक बुद्ध धर्म
सांस्कृतिक पक्ष · विषय
बौद्ध धर्म

बुद्ध धर्मया मू ग्रन्थ तिपितक ख। थ्व बाहेक बुद्ध धर्मय् मेमेगु यक्व ग्रन्थ नं दु।

ग्रन्थ[सम्पादन]

पालिभासय्[सम्पादन]

पालिभासय् च्वयातःगु मू ग्रन्थ तिपिटक ख। तिपिटक धुंका पालिभासय् च्वयातःगु बुद्ध धर्मया मू ग्रन्थय् छुं ग्रन्थ थ्व कथं दु[१]-

 • अट्ठकथा
  • विनयपिटक (अट्ठकथा)
   • पाराजिककण्ड-अट्ठकथा
   • पाचित्तिय-अट्ठकथा
   • महावग्ग-अट्ठकथा
   • चूळवग्ग-अट्ठकथा
   • परिवार-अट्ठकथा
  • सुत्तपिटक (अट्ठकथा)
   • दीघ निकाय (अट्ठकथा)
    • सीलक्खन्धवग्ग-अट्ठकथा
    • महावग्ग-अट्ठकथा
    • पाथिकवग्ग-अट्ठकथा
   • मज्झिमनिकाय (अट्ठकथा)
    • मूलपण्णास-अट्ठकथा
    • मज्झिमपण्णास-अट्ठकथा
    • उपरिपण्णास-अट्ठकथा
   • संयुत्तनिकाय (अट्ठकथा)
    • सगाथावग्ग-अट्ठकथा
    • निदानवग्ग-अट्ठकथा
    • खन्धवग्ग-अट्ठकथा
    • सळायतनवग्ग-अट्ठकथा
    • महावग्ग-अट्ठकथा
   • अङ्गुत्तरनिकाय (अट्ठकथा)
    • एककनिपात-अट्ठकथा
    • दुक-तिक-चतुक्कनिपात-अट्ठकथा
    • पञ्चक-छक्क-सत्तकनिपात-अट्ठकथा
    • अट्ठकादिनिपात-अट्ठकथा
   • खुद्दकनिकाय (अट्ठकथा)
    • खुद्दकपाठ-अट्ठकथा
    • धम्मपद-अट्ठकथा
    • उदान-अट्ठकथा
    • इतिवुत्तक-अट्ठकथा
    • सुत्तनिपात-अट्ठकथा
    • विमानवत्थु-अट्ठकथा
    • पेतवत्थु-अट्ठकथा
    • थेरगाथा-अट्ठकथा-१
    • थेरगाथा-अट्ठकथा-२
    • थेरीगाथा-अट्ठकथा
    • अपदान-अट्ठकथा
    • बुद्धवंस-अट्ठकथा
    • चरियापिटक-अट्ठकथा
    • जातक-अट्ठकथा-१
    • जातक-अट्ठकथा-२
    • जातक-अट्ठकथा-३
    • जातक-अट्ठकथा-४
    • जातक-अट्ठकथा-५
    • जातक-अट्ठकथा-६
    • जातक-अट्ठकथा-७
    • महानिद्देस-अट्ठकथा
    • चूळनिद्देस-अट्ठकथा
    • पटिसम्भिदामग्ग-अट्ठकथा
    • नेत्तिप्पकरण-अट्ठकथा
  • अभिधम्मपिटक (अट्ठकथा)
   • धम्मसङ्गणि-अट्ठकथा
   • सम्मोहविनोदनी-अट्ठकथा
   • पञ्चपकरण-अट्ठकथा
 • टीका
  • विनयपिटक (टीका)
  • सुत्तपिटक (टीका)
  • अभिधम्मपिटक (टीका)
 • अन्य
  • विसुद्धिमग्ग
  • सङ्गायन-पुच्छ विस्सज्जना
  • लेडी सयाडो गन्थ-सङ्गहो
  • बुद्ध-वन्दना गन्थ-सङ्गहो
  • वंस-गन्थ-सङ्गहो
  • ब्याकरण गन्थ-सङ्गहो
  • नीति-गन्थ-सङ्गहो
  • पकिण्णक-गन्थ-सङ्गहो
  • सिहळ-गन्थ-सङ्गहो

संस्कृत भासय्[सम्पादन]

संस्कृत भासय् च्वयातःगु बुद्ध धर्मया मू ग्रन्थय् छुं थ्व कथं दु[२] -

 • अकुतोभय
 • अजितसेनव्याकरणम्
 • अद्वयपरमार्था नामसङ्गीतिः
 • अद्वयवज्रसंग्रहः
 • अद्वयसिद्धिः
 • अद्वयसिद्धिः
 • अध्यर्धशतकं नाम स्तोत्रम्
 • अध्यर्धशतिका प्रज्ञापारमिता
 • अन्तर्व्याप्तिसमर्थनम्
 • अपरिमितायुः नाम महायान सूत्र
 • अपोहसिद्धिः
 • अभिधर्मकोशकारिका
 • अभिधर्मदीपः
 • अभिधर्मदीपटीका विभासाप्रभावृत्ति
 • अभिधर्मसमुच्चय भाष्य
 • अभिधर्मसमुच्चयः
 • अभिधर्मामृत
 • अभिसमयालङ्कारलोक
 • अभिसमयालङ्कारवृत्तिः स्फुटार्था
 • अभिसमयालङ्कारान्तः पातिनां पदार्थानां
 • अर्थविनिश्चयनिबन्धन
 • अर्थविनिश्चयसूत्रम्
 • अवदानकल्पलता
 • अवदानशतकम्
 • अवधानस्तोत्रम्
 • अवलोकितेश्वरस्तवः [चन्द्रकान्ताभिक्षुणीकृतः]
 • अवलोकितेश्वरस्तोत्रम्
 • अवलोकितेश्वरस्तोत्रम् (चरपतिपादविरचितम्)
 • अवलोकितेश्वरहयग्रीवधारणी
 • अवलोकितेश्वराष्टकस्तोत्रम्
 • अवलोकितेश्वराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
 • अविकल्पप्रवेशधारणी
 • अशोकावदानम्
 • अष्टमातृकास्तोत्रम्
 • अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता
 • आकाशगर्भनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्
 • आत्रेयतिलकम्
 • आदिबुद्धद्वादशकस्तोत्रम्
 • आपत्तिदेशनाविधिः
 • आर्य अद्वयशतिका प्रज्ञापारमिता सूत्रम्
 • आर्यचतुर्धर्मनिर्देशसूत्रम्
 • आर्यतारानमस्कारैकविंशतिस्तोत्रम्
 • आर्यताराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
 • आर्यतारास्तुतिः
 • आर्यतारास्रग्धरास्तोत्रम्
 • आर्यत्रिरत्नानुस्मृतिसूत्रम्
 • आर्यत्रिस्कन्धसूत्रम्
 • आर्यधर्मधातुगर्भविवरणम्
 • आर्यप्रज्ञापारमितावज्रच्छेदिकाटीका
 • आर्यप्रतीत्यसमुत्पादो नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यप्रतीत्यसमुत्पादो नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यमञ्जुश्रीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्रम्
 • आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पम्
 • आर्यमहाप्रतिसराविद्या धारणी
 • आर्यमैत्रेयव्याकरणम्
 • आर्यराष्ट्रपालपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यवज्रविदारणा नाम धारणी
 • आर्यविमलकीर्तिनिर्देशो नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यशालिस्तम्बककारिका
 • आर्यशालिस्तम्बककारिका
 • आर्यशालिस्तम्बकमहायानसूत्रटीका
 • आर्यश्रीमहादेवीव्याकरणम्
 • आर्यसंघाटसूत्रम्
 • आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यानित्यता सूत्रम्
 • आर्याबुद्धबलाधानप्रातिहार्यविकुर्वणनिर्देशना
 • आर्यामोघपाशहृदय नाम महायानसूत्रम्
 • आलम्बनपरीक्षा
 • आलम्बनपरीक्षावृत्तिः
 • उदयननिराकरणम्
 • उपायहृदयम्
 • एकादशमुखम्
 • कठिनावदान
 • कमलाकरसर्वतथागतस्तोत्रम्
 • करुणापुण्डरीकसूत्रम्
 • कर्मविभङ्गोपदेशः
 • कल्याणत्रिंशतिकास्तोत्रम्
 • कल्याणपञ्चविंशतिस्तोत्रम्
 • कारण्डव्यूहः सूत्रम्
 • काश्यपपरिवर्त सूत्रम्
 • कौशिकप्रज्ञापारमितासूत्रम्
 • क्रियासंग्रहकारिका
 • क्षणभङ्गसिद्धिः
 • क्षणभङ्गसिद्धिः व्यतिरेकात्मिका
 • गणेशस्तोत्रम्
 • गण्डव्यूहः सूत्रम्
 • गण्डीस्तवः
 • गर्भ-सङ्ग्रहः
 • गुणकारण्डव्यूहः सूत्रम्
 • गुरुक्रियाक्रमः
 • गुरुपञ्चाशिका
 • गुरुरत्नत्रयस्तोत्रम्
 • गुह्यवज्रविलासिनीसाधनम्
 • गुह्यावली
 • गुह्येश्वरीस्तोत्रम्
 • चक्रसंवरतन्त्रम्
 • चक्रसंवरस्तुतिः
 • चण्डिकादण्डकस्तोत्रम्
 • चतुःशतका
 • चतुःषष्टिसंवरस्तोत्रम्
 • चतुष्परिषत् सूत्रम्
 • चर्यासङ्ग्रहप्रदीपः
 • चित्ततत्वसङ्ग्रहः
 • चित्तविशुद्धिप्रकरण
 • चित्तोत्पादसंवरविधिक्रमः
 • चित्रकर्मशास्त्रम्
 • चित्रलक्षणम्
 • चैत्यवन्दनास्तोत्रम्
 • छन्दोरत्नकरः (स्वोपज्ञ समन्वितः)
 • जातकमाला
 • जातिनिराकृति
 • ज्ञानप्रस्थानम्
 • तत्त्वज्ञानसंसिद्धिः
 • तत्त्वरत्नावलोकः
 • तत्त्वसिद्धिः
 • तर्कभाषा
 • तर्कभाषाटीका
 • तर्कशास्त्रम्
 • त्रिंशिकाविज्ञप्तिकारिकाः
 • त्रिस्वभावनिर्देशः
 • दशभूमिकसूत्रम्
 • दशभूमीश्वरो नाम महायानसूत्ररत्न‍राजस्तोत्रम्
 • दशाकुशलकर्मपथदेशना
 • दिव्यावदानम्
 • दीर्घनखपरिव्राजक परिपृच्छ
 • धर्मधातुनामस्तवः
 • धर्मधातुवागीश्वरमण्डलस्तोत्रम्
 • धर्मसंग्रहः
 • धर्मसमुच्चयः
 • ध्वजाग्रकेयुरा धारणी
 • नरकोद्धारस्तोत्रम्
 • नागानन्द नाटक
 • नानासिद्धोपदेशः
 • नामाष्टशतकय
 • नारायणपरिपृच्छा आर्यमहामायाविजयवाहिनी नाम धारणी
 • नालन्दादहनम्
 • नित्यकर्मपूजाविधिः
 • निरौपम्यस्तवः
 • निष्पन्नयोगावली
 • नीतिशास्त्रम्
 • नृत्यप्रसूतिः
 • नैरात्माष्टकस्तोत्रम्
 • नैरात्म्यपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्
 • न्यायप्रवेशक सूत्रम्
 • न्यायप्रवेशप्रवृत्तिः
 • न्यायबिन्दुटीका
 • न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी
 • न्यायबिन्दुप्रकरणकारिका
 • पञ्चक्रमः
 • पञ्चतथागतस्तुतिगाथा
 • पञ्चतथागतस्तोत्रम्
 • पञ्चरक्षा
 • पञ्चरक्षादेवीस्तोत्राणि
 • पञ्चस्कन्धप्रकरणम्
 • पञ्चाक्षरस्तोत्रम्
 • परमार्थस्तवः
 • पारमितासमासः
 • पिण्डीक्रमः
 • पीठस्तवः
 • पोतलकाष्टकम्
 • प्रज्ञापारमितास्तुतिः
 • प्रज्ञापारमितास्तोत्रम्
 • प्रज्ञापारमिताहृदयसुत्रम् [विस्तरमातृका]
 • प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम् [संक्षिप्तमातृका]
 • प्रज्ञाप्रदीप
 • प्रतिमालक्षणविवरणम्
 • प्रतिसरास्तोत्रम्
 • प्रतीत्यसमुत्पादहृदयकारिका
 • प्रतीत्यसमुत्पादहृदयव्याख्यानम्
 • प्रतीत्यसमुत्पादादिविभङ्गनिर्देशसूत्रम्
 • प्रमाणवार्तिकम्
 • प्रसन्नपदा [मध्यमकवृत्ति]
 • प्रातिमोक्षसूत्रम् [महासांघिकानां]
 • बाह्यर्थसिद्धिकारिकानाम
 • बुद्धगण्डीस्तवः
 • बुद्धगद्यय
 • बुद्धचरित
 • बुद्धभट्टारकस्तोत्रम्
 • बुद्धविजयकाव्यम्
 • बुद्धस्तोत्रम्
 • बोधिचर्यावतारः
 • बोधिचर्यावतारपञ्जिका
 • बोधिचित्तोत्पाद सूत्र शास्त्रम्
 • बोधिपथप्रदीपः
 • बोधिसत्त्वप्रातिमोक्षसूत्रम्
 • बोधिसत्त्वभूमिः
 • बोधिसत्त्वादिकर्मिकमार्गावतारदेशना
 • बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः
 • बौद्ध तन्त्र कोश (1)
 • भक्तिशतकम्
 • भद्रचरीप्रणिधान
 • भवसङ्क्रान्तिटीका
 • भवसङ्क्रान्तिपरिकथा
 • भवसङ्क्रान्तिसूत्रम्
 • भावनाक्रमः
 • भिक्षुकर्मवाक्य
 • भिक्षुणी विनय
 • भैषज्यगुरुवैदूर्यप्रभराजसूत्रम्
 • मङ्गलषोडशस्तुतिः
 • मङ्गलाष्टकम्
 • मञ्जुवज्रस्तोत्रम्
 • मञ्जुश्रीस्तोत्रम्
 • मध्यमकशालिस्तम्बसूत्रम्
 • मध्यमकशास्त्रम्
 • मध्यमकशास्त्रस्तुतिः
 • मध्यमकहृदयः
 • मध्यमकालोकः
 • मध्यमकावतारः
 • मध्यमार्थसंग्रहः
 • मध्यान्तविभागकारिकाः
 • मर्मकालिका
 • महाकालस्तोत्रम्
 • महाचक्रवर्तिनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्
 • महापरिनिर्वाणसूत्रम्
 • महाप्रतिसरास्तोत्रम्
 • महाबोधिभट्टारकस्तोत्रम्
 • महाबोधिवन्दनाष्टकम्
 • महामायातन्त्रम् [गुणवतिटिकासहितम्]
 • महामायासाधनम्
 • महामायासाधनोपायिका
 • महामेघसूत्रम्
 • महायानपथसाधनसङ्ग्रहः
 • महायानविंशिका
 • महायानसूत्रालंकारः
 • महायानसूत्रालंकारः कारिका
 • महावदानसूत्रम्
 • महाव्युत्पत्ति
 • महासन्निपातरत्नकेतुधारणी सूत्रम्
 • महासांघिकानां प्रातिमोक्षसूत्रम्
 • महोग्रताराष्टकस्तोत्रम्
 • महोग्रतारास्तुतिः
 • मारविजयस्तोत्रम्
 • मूलसर्वास्तिवाद विनयवस्तु
 • मेघसूत्रम्
 • यशोधराचरितम्
 • युक्तिषष्टिकारिका
 • योगाचारभूमिः
 • योगावतारः
 • रक्षाकरस्तवः
 • रत्नकीर्तिनिबन्धावली
 • रत्नगुणसञ्चयगाथा
 • रत्नगोत्रविभागो महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रम्
 • रत्नमालास्तोत्रम्
 • रत्नावली
 • रूपस्तवः
 • ललितविस्तरः
 • लोकनाथस्तोत्रम्
 • लोकातीतस्तवः
 • लोकेश्वरशतकम्
 • लोकेश्वरस्तोत्रम्
 • वज्रच्छेदिका नाम त्रिशतिका प्रज्ञापारमिता
 • वज्रदेवीस्तोत्रम्
 • वज्रधातुमहामण्डलोपायिका सर्ववज्रोदय
 • वज्रपाणिनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्
 • वज्रभैरवतन्त्र
 • वज्रमहाकालस्तोत्रम्
 • वज्रयोगिनीप्रणामैकविशिका
 • वज्रयोगिन्याः पिण्डार्थस्तुतिः
 • वज्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानम्
 • वज्रविलासिनीसाधनास्तवः
 • वज्रविलासिनीस्तोत्रम्
 • वज्रसत्त्वस्तुतिः
 • वज्रसत्त्वस्तोत्रम्
 • वज्रसूची
 • वसन्ततिलकास्तुतिः
 • वसुधाराधारणी
 • वसुधारानामधारणीस्तोत्रम्
 • वसुधारास्तोत्रम्
 • वागीश्वरवर्णनास्तोत्रम्
 • वाग्वाणीस्तोत्रम्
 • वादन्यायः
 • वादन्यायटीका
 • वादरहस्य
 • विंशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः
 • विंशिका कारिका
 • विक्रमारच्चिवैभवम्
 • विग्रहव्यावर्तनी
 • विद्याक्षरस्तोत्रम्
 • विनयविनिश्चय उपालिपरिपृच्छा
 • विनयसूत्रम्
 • विमलकीर्तिनिर्देश सूत्रम्
 • वृहत् स्वयम्भूपूराण
 • शतगाथा
 • शरणगमनदेशना
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [छन्दोऽमृतोद्धृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [दुर्गतिपरिशोधनोद्धृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [नवग्रहकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [ब्रह्मणा कृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [यशोधराकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [विष्णुकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [शङ्करकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [सुरपतिकृतम्]
 • शारदाष्टकस्तोत्रम्
 • शालिस्तम्बसूत्रम्
 • शिक्षासमुच्चय कारिका
 • शिक्षासमुच्चयः
 • शिष्यलेखः
 • शून्यतासप्ततिः
 • श्रावकभूमिः
 • श्री वज्रवाराहीसाधन
 • श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः
 • श्रीघनाचारसंग्रहः
 • षट्त्रिंशत्संवरस्तुतिः
 • षट्पारमितास्तोत्रम्
 • षडभिज्ञस्तोत्रम्
 • षड्गतिस्तोत्रम्
 • षण्मुखी धारणी
 • सत्त्वाराधनगाथा
 • सत्यद्वयावतारः
 • सत्यसिद्धिशास्त्रम्
 • सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्
 • सद्धर्मलङ्कावतारसूत्रम्
 • सन्तानान्तरसिद्धिः
 • सन्तानान्तरसिद्धिटीका
 • सप्तजिनस्तवः
 • सप्तबुद्धस्तोत्रम्
 • सप्तविधानुत्तरस्तोत्रम्
 • सप्तशतिका प्रज्ञापारमिता
 • सप्ताक्षरस्तोत्रम्
 • समाधिराजसूत्रम्
 • समाधिसंभारपरिवर्तः
 • समाधिसम्बारपरिवर्तनाम्
 • सम्बन्धपरीक्षाव्याख्या
 • सम्यक्सम्बुद्धभाषितं प्रतिमालक्षणम्
 • सर्वतथागततत्त्वसङ्ग्रहः
 • सर्वतथागताधिष्ठानव्यूहम् सूत्रम्
 • सामान्यदूषणदिक्प्रसारिता
 • सारतमाख्या पञ्जिका
 • सितातपत्राधारणी
 • सिद्धार्थचरितकाव्यम्
 • सुखावतीव्यूहः [विस्तरमातृका]
 • सुखावतीव्यूहः [संक्षिप्तमातृका]
 • सुप्रभातस्तोत्रम्
 • सुबोधालंकारः
 • सुभाषितरत्नकारण्डक
 • सुवर्णप्रभाससूत्रम्
 • सुविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा नाम सार्धद्विसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता
 • सुहृल्लेखः
 • सूत्रार्थसमुच्चयोपदेशः
 • सेकोद्देशः
 • सेकोद्देशटीका [परमार्थसंग्रह]
 • सेकोद्देशपञ्जिका
 • सौन्दरानन्दम् महाकाव्यम्
 • स्फुटार्था श्रीघनाचारसंग्रहटीका
 • स्रग्धरापञ्चकस्तोत्रम्
 • स्वयंभूस्तवः
 • स्वयम्भूपुराण
 • स्वयम्भूस्तोत्रम्
 • स्वल्पाक्षरा प्रज्ञापारमिता
 • हयग्रीवविद्या
 • हस्तवालप्रकरण
 • हस्तवालप्रकरणवृत्तिः
 • हारीतीस्तोत्रम्
 • हेतुतत्त्वोपदेशः
 • हेतुबिन्दुः
 • हेतुबिन्दुटीका

तमिल भासय्[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]

 1. तिपितक फुति अर्ग
 2. संगणकीकृतं बौद्धसंस्कृतत्रिपिटकम्