Jump to content

प्रजाति

विकिपिडिया नं

प्रजाति धागु थन्यागु छगु प्राणीयागु पुचः ख गुकिलि मिजं व मिसा प्राणी नं यौन सम्बन्ध तया मचा बुइके फुम्ह प्राणी देके फै। दसु मनुयागु प्रजाति।

थी-थी प्रजाति[सम्पादन]

पशु[सम्पादन]

वनस्पति[सम्पादन]

सिंमा[सम्पादन]

स्वांमा[सम्पादन]

"*" चिं दूगु मा सिमाय् ह्वयेफु।

  • कंमा (Cactus)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

घाँय्[सम्पादन]

  • क्वखः घाँय् (Bermuda grass)
  • ख्वकं (ख्वख्वचा) (Spear grass)
  • ख्वल्चाघाँय् (Eclipta prostrata)
  • गजि (Cannabis sativa)
  • धनिउ वा धनियाँमा (Coriander)
  • नवःघाँय् (Mint)
  • लइँचा (Henna)
  • सितु (गुतुसि घाँय्, ब्वखःघाँय्)

स्वयादिसँ[सम्पादन]