Jump to content

तिरूवण्‍णामलई जिल्ला

विकिपिडिया नं
तिरूवण्‍णामलई जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य तमिलनाडु
Time zone IST

तिरूवण्‍णामलई जिल्ला भारतया दक्षिणी राज्य तमिलनाडुया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया आधिकारिक भाय् तमिल भाषा ख।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३३ राज्य तमिलनाडु १५०४९ ३७२२९५९० १८६७९०६५ १८५५०५२५
३३ ६०६ जिल्ला तिरूवण्‍णामलई जिल्ला १०३९ १९६९९३० ९८९७२६ ९८०२०४
३३ ६०६ ५७२१ तालुका आरणी ४८ १८५४०२ ९२५७९ ९२८२३
३३ ६०६ ५७२२ तालुका चेय्यूर २१५ २८८३२१ १४४७४८ १४३५७३
३३ ६०६ ५७२३ तालुका वन्‍दवासी २०३ २९४४०३ १४७१८६ १४७२१७
३३ ६०६ ५७२४ तालुका पोलूर १८२ ३८७६०६ १९४४६२ १९३१४४
३३ ६०६ ५७२५ तालुका चेंगम ११७ २४५५५५ १२४७०४ १२०८५१
३३ ६०६ ५७२६ तालुका थंडराम्‍पट्टु ६६ १७९५५३ ९०१२८ ८९४२५
३३ ६०६ ५७२७ तालुका तिरूवण्‍णामलई २०८ ३८९०९० १९५९१९ १९३१७१

स्वयादिसँ[सम्पादन]


तमिलनाडुयागु जिल्ला
अरियालूर जिल्ला | चेन्नई जिल्ला | कोयम्बत्तूर जिल्ला | कडलूर जिल्ला | धर्मपूरी जिल्ला | दिण्डुक्कल जिल्ला | ईरोडु जिल्ला | कांचीपुरम् जिल्ला | कन्याकुमारी जिल्ला | करूर जिल्ला | कृष्णगिरी जिल्ला | मदुरै जिल्ला | नागपट्टिनम जिल्ला | नामक्कल जिल्ला | निलगिरी जिल्ला | पेरंबळूर जिल्ला | पुदुकोट्टै जिल्ला | रामनादपूरम जिल्ला | सेलम जिल्ला | शिवगंगै जिल्ला | तंजावुर जिल्ला | तेनी जिल्ला | तूतकुडी जिल्ला | तिरूचिरापल्ली जिल्ला | तिरूनेलवेली जिल्ला | तिरूपूर जिल्ला | तिरूवल्लूर जिल्ला | तिरूवन्नमालै जिल्ला | तिरूवरूवर जिल्ला | वेल्लूर जिल्ला | विलुप्पुरम जिल्ला | विरूध नगर जिल्ला