इन्दियानाया नगर क्षेत्रतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
संयुक्त राज्य अमेरिकाया मानकिपाय् इन्दियाना
1 - इन्दियानापोलिस, इन्दियानाया राजधानी व दकलय् तःधंगु नगर

संयुक्त राज्य अमेरिकाया इन्दियाना राज्यया राजधानी इन्दियानापोलिस ख। थ्व नगरनापं थ्व राज्यय् दूगु मेमेगु नगर क्षेत्र (सिति) थ्व कथं दु-

अंग्रेजी नां थाय्‌या नां जनसंख्या (२०१०) बुं सतह लः सतह बुं (वर्ग माइल) लः (वर्ग माइल) अक्षांश (उत्तर) देशान्तर (पश्चिम)
Alexandria अलेक्जेन्द्रिया ५१४५ ६८०४६५३ २.६२७ ४०.२५८३७८ -८५.६७६१३
Anderson एन्दरसन ५६१२९ १०७१५०८८७ २८१९४६ ४१.३७१ ०.१०९ ४०.०८९७६६ -८५.६८९४४९
Angola एङ्गोला ८६१२ १६४३०१११ १२०४५० ६.३४४ ०.०४७ ४१.६४३४३७ -८५.००२४६७
Attica एतिका ३२४५ ४१४३५५४ १.६ ४०.२८७६६७ -८७.२४४९८९
Auburn अबर्न १२७३१ १८४००१६० ७.१०४ ४१.३६६७२६ -८५.०५४३६८
Aurora अरोरा ३७५० ७१४९६६३ ८४७६४१ २.७६१ ०.३२७ ३९.०६५२८५ -८४.९०२६७१
Austin अस्तिन ४२९५ ६६७४१४७ २.५७७ ३८.७४१६६५ -८५.८११९८९
Batesville बेत्सभिल ६५२० १५७६६२९९ १७०४६४ ६.०८७ ०.०६६ ३९.२९७७०४ -८५.२१३४५८
Bedford बेदफर्द १३४१३ ३१४९७७८३ १२.१६१ ३८.८६०२३९ -८६.४८९५१८
Beech Grove बीच ग्रोभ १४१९२ ११३८१९२२ ४.३९५ ३९.७१५३४२ -८६.०८६९६२
Berne बर्न ३९९९ ५३८११९७ ८९८ २.०७८ ४०.६५७२७१ -८४.९५५५०५
Bicknell बिकनेल २९१५ ३४८६४९७ १.३४६ ३८.७७४३०२ -८७.३०७८४३
Bloomington ब्लुमिंग्तन ८०४०५ ५९९७९९८० ५१४४३५ २३.१५८ ०.१९९ ३९.१६३७ -८६.५२४२६४
Bluffton ब्लफतन ९८९७ २१३१९६०३ ३३३३०९ ८.२३२ ०.१२९ ४०.७४३४७९ -८५.१७२१११
Boonville बूनभिल ६२४६ ७७७३१०१ ३४०४८ ३.००१ ०.०१३ ३८.०४५१५४ -८७.२७३८११
Brazil ब्राजिल ७९१२ ७८३९९१२ ७२९७१ ३.०२७ ०.०२८ ३९.५२३३०१ -८७.१२४५६९
Butler बत्लर २६८४ ५४२१२८२ २.०९३ ४१.४२७०४३ -८४.८७१६२६
Cannelton क्यानेलतन १५६३ ३८३७७३४ २६२९८७ १.४८२ ०.१०२ ३७.९११५४३ -८६.७३८७०९
Carmel कार्मेल ७९१९१ १२२९२९२६६ २८०९९६७ ४७.४६३ १.०८५ ३९.९६५४७९ -८६.१४८३६९
Charlestown चार्ल्सताउन ७५८५ २९६४५८५० १०१९०३ ११.४४६ ०.०३९ ३८.४२८३१५ -८५.६७१९९१
Clinton क्लिन्तन ४८९३ ५७९६२३० ४८२८८ २.२३८ ०.०१९ ३९.६६०९६५ -८७.४०४६५९
Columbia City कोलम्बिया सिति ८७५० १४४५६३५२ ५५२८७ ५.५८२ ०.०२१ ४१.१६३२३१ -८५.४७८४३२
Columbus कोलम्बस ४४०६१ ७१२१७४२९ ९९९७८५ २७.४९७ ०.३८६ ३९.२०९६८४ -८५.९१७८०२
Connersville कनर्सभिल १३४८१ २००५८६५९ ३९१७६ ७.७४५ ०.०१५ ३९.६५८०२३ -८५.१४१७४७
Covington कभिङ्गतन २६४५ ३०४५६५९ १.१७६ ४०.१४०४५३ -८७.३९१०४
Crawfordsville क्रफर्दस्भिल १५९१५ २३६८९१५३ ९.१४६ ४०.०४३२८ -८६.८९६६९४
Crown Point क्राउन पोइन्त २७३१७ ४५८७५२८८ ३९२३२ १७.७१३ ०.०१५ ४१.४१७१०२ -८७.३४७४२३
Decatur देकातर ९४०५ १४९६३२४९ १६६४४ ५.७७७ ०.००६ ४०.८३०१३५ -८४.९२८१५३
Delphi देल्फि २८९३ ७०६०१०६ २.७२६ ४०.५८३०८७ -८६.६६७१६९
Dunkirk दन्कर्क २३६२ ३२५४८२५ १.२५७ ४०.३७४४३४ -८५.२०७२४५
East Chicago इस्त सिकागो २९६९८ ३६४८६९३६ ५३४७२१४ १४.०८८ २.०६५ ४१.६५०४५९ -८७.४५११२३
Elkhart एल्कहार्त ५०९४९ ६०७४२९६६ २५०३७४१ २३.४५३ ०.९६७ ४१.६९११६७ -८५.९६५१३२
Elwood एल्वुद ८६१४ ९७७४३९१ ३.७७४ ४०.२७४६ -८५.८३७०९
Evansville इभान्सभिल ११७४२९ ११४३५६७७६ १२२२६८८ ४४.१५३ ०.४७२ ३७.९८७७३४ -८७.५३४७०३
Fort Wayne फर्त वेन २५३६९१ २८६५००४३६ ५५३४२३ ११०.६१८ ०.२१४ ४१.०८८१७३ -८५.१४३८८
Frankfort फ्राङ्कफर्त १६४२२ १६३४६२९२ ६.३११ ४०.२७९६७९ -८६.५१०७७९
Franklin फ्राङ्क्लिन २३७१२ ३३६८६२५९ १३.००६ ३९.४९३४८६ -८६.०५४०७५
Garrett गारेत ६२८६ ९९७३०२७ ३.८५१ ४१.३५३४४९ -८५.१२३५८७
Gary ग्यारी ८०२९४ १२९१४९८८० १८९३३८३२ ४९.८६५ ७.३१ ४१.५९५८८३ -८७.३४४८५३
Gas City ग्यास सिति ५९६५ ११८०१०५६ ४.५५६ ४०.४८९८१२ -८५.५९८५०६
Goshen गोशेन ३१७१९ ४२०३३७९८ ९२००७४ १६.२२९ ०.३५५ ४१.५७४९२१ -८५.८३०७९३
Greencastle ग्रिनकासल १०३२६ १३५७६८०२ १३२७६४ ५.२४२ ०.०५१ ३९.६४२०१७ -८६.८४६११९
Greendale ग्रिनदेल ४५२० १४७९५११७ १९३०६९ ५.७१२ ०.०७५ ३९.१४७५७४ -८४.८२९८३५
Greenfield ग्रिनफिल्द २०६०२ ३२५०६७३३ २९०९७९ १२.५५१ ०.११२ ३९.७९३२८३ -८५.७७२५४८
Greensburg ग्रिन्सबर्ग ११४९२ २४००८०८५ ११७२२३ ९.२७ ०.०४५ ३९.३५१०१९ -८५.५०११८९
Greenwood ग्रिनवुद ४९७९१ ५४९८६३२१ १८८३ २१.२३ ०.००१ ३९.६०९५३१ -८६.१०७२४
Hammond ह्यामन्द ८०८३० ५८९८८४६४ ५४५३९५६ २२.७७६ २.१०६ ४१.६२१६६३ -८७.४९४५९१
Hartford City हार्तफर्द सिति ६२२० १००३७१८३ ५३५४९ ३.८७५ ०.०२१ ४०.४५३६५९ -८५.३७३१८४
Hobart होबार्त २९०५९ ६८१९७६४७ ९७२१९२ २६.३३१ ०.३७५ ४१.५१३५३ -८७.२७६३९९
Huntingburg हन्तिङ्गबर्ग ६०५७ १३१०८८५५ ५५१००३ ५.०६१ ०.२१३ ३८.३००९२५ -८६.९६१९०९
Huntington हन्तिङ्गतन १७३९१ २२५५१४९० ३४५७६५ ८.७०७ ०.१३४ ४०.८८०८२५ -८५.५०५४९७
Jasonville जेसनभिल २२२२ ३३९०६११ ३०६ १.३०९ ३९.१६१४७६ -८७.१९९६१६
Jasper ज्यास्पर १५०३८ ३३९४१००६ २३६५७२ १३.१०५ ०.०९१ ३८.३९३५४३ -८६.९४००९५
Jeffersonville जेफर्सनभिल ४४९५३ ८८२२६१८७ ७६०४८५ ३४.०६४ ०.२९४ ३८.३३३४०२ -८५.६९७२११
Jonesboro जोन्सबरो १७५६ २३०६८१६ ०.८९१ ४०.४७९७५ -८५.६३०३६५
Kendallville केन्दालभिल ९८६२ १५६५५८७७ ५७९७१२ ६.०४५ ०.२२४ ४१.४४४४९१ -८५.२५७९१९
Knox नक्स ३७०४ १०१५३६४० ३.९२ ४१.२९०९८७ -८६.६२१०४७
Kokomo कोकोमो ४५४६८ ४७९०७०२४ १५१८९१ १८.४९७ ०.०५९ ४०.४७५३१७ -८६.१३२७६३
Lafayette लाफायेत ६७१४० ७१८५२१६३ २७.७४२ ४०.३९९४२५ -८६.८६१६९९
Lake Station लेक स्तेसन १२५७२ २१४८६२७५ ३३९०७४ ८.२९६ ०.१३१ ४१.५७६६५४ -८७.२५२९३८
La Porte ला पोर्त २२०५३ ३०२००२८९ १८३९६७६ ११.६६ ०.७१ ४१.६०७८९६ -८६.७१३६०६
Lawrence लःरेन्स ४६००१ ५२१४०४०२ २८४१६३ २०.१३२ ०.११ ३९.८६५९५६ -८५.९८९६४६
Lawrenceburg लःरेन्स्बर्ग ५०४२ १२७९७५७६ ६९८१८६ ४.९४१ ०.२७ ३९.१०४४९३ -८४.८७४५२५
Lebanon लेबानन १५७९२ ४०२८६४९६ ४०३२८ १५.५५५ ०.०१६ ४०.०३१६२ -८६.४५६९५१
Ligonier लिगोनियर ४४०५ ५९८१८५७ २५१ २.३१ ४१.४६४९९६ -८५.५९४६४२
Linton लिन्तन ५४१३ ७८२५७३९ ३.०२२ ३९.०३५७४४ -८७.१५८६९५
Logansport लोगान्स्‌पोर्त १८३९६ २२६५६३७५ ५७५९५३ ८.७४८ ०.२२२ ४०.७५०१८२ -८६.३५६१८२
Loogootee लूगूती २७५१ ४०५८७२९ ९९६१ १.५६७ ०.००४ ३८.६७५६५२ -८६.९१४१२४
Madison म्यादिसन ११९६७ २२२०८४९३ ७०४६८७ ८.५७५ ०.२७२ ३८.७५८८२९ -८५.३९७१३५
Marion मेरियन २९९४८ ४०६९०८९२ २१६८७२ १५.७११ ०.०८४ ४०.५४९५८२ -८५.६५९२२५
Martinsville मार्तिन्स्भिल ११८२८ ११६२८१२६ ४७५७९ ४.४९ ०.०१८ ३९.४२२१४१ -८६.४२०९०४
Michigan City मिशिगन सिति ३१४७९ ५०७३१६७३ ८४५७१४१ १९.५८८ ३.२६५ ४१.७१२५१२ -८६.८७६१४४
Mishawaka मिशावाका ४८२५२ ४४०२२२९५ ९००७७८ १६.९९७ ०.३४८ ४१.६७१७३३ -८६.१६६२९६
Mitchell मिशेल ४३५० ८४८४९३५ १३८२४ ३.२७६ ०.००५ ३८.७३६०४६ -८६.४७४१६३
Monticello मन्तिसेलो ५३७८ ८९८६०५७ ५५९८९८ ३.४७ ०.२१६ ४०.७४५२३१ -८६.७६७२५६
Montpelier मन्त्पेलियर १८०५ ३९९२५६९ १.५४२ ४०.५४९४२१ -८५.२८७४१६
Mount Vernon माउन्त भर्नन ६६८७ ७२७१६५१ १३०७७९ २.८०८ ०.०५ ३७.९३६६७४ -८७.८९५०८६
Muncie मन्सी ७००८५ ७०४३८४६८ ४९७४०३ २७.१९६ ०.१९२ ४०.१९८९७८ -८५.३९३३४६
Nappanee नापानी ६६४८ १०७४४७५८ ४.१४९ ४१.४४५०४४ -८५.९९६३५२
New Albany न्यु अल्बानी ३६३७२ ३८६९०६४४ ४४१७०८ १४.९३९ ०.१७१ ३८.३०७४५६ -८५.८२७०५३
New Castle न्यु कासल १८११४ १८८९३३२१ ५४७८२ ७.२९५ ०.०२१ ३९.९१९८३५ -८५.३७००६४
New Haven न्यु हेवेन १४७९४ २५५५५८१७ १३३४१ ९.८६७ ०.००५ ४१.०६३२२१ -८५.०२५४२३
Noblesville नोबल्सभिल ५१९६९ ८१२५९५२९ ३६६५२९६ ३१.३७४ १.४१५ ४०.०३६९७९ -८६.००७१९२
North Vernon नर्थ भर्नन ६७२८ १७१४२८४६ २६१६५ ६.६१९ ०.०१ ३९.०१४६६१ -८५.६२९९३७
Oakland City ओकल्यान्द सिति २४२९ २९२८८४७ ५२९७ १.१३१ ०.००२ ३८.३३८४४५ -८७.३४९०५८
Peru पेरु ११४१७ १३२२१७३८ १८७९९३ ५.१०५ ०.०७३ ४०.७५८८०५ -८६.०७१४७४
Petersburg पितर्सबर्ग २३८३ ३७९६९९५ ९६८२ १.४६६ ०.००४ ३८.४९२२३६ -८७.२८०९७७
Plymouth प्लाइमथ १००३३ १९५१२३९३ १०४४४९ ७.५३४ ०.०४ ४१.३४९४२४ -८६.३१९४३४
Portage पोर्तेज ३६८२८ ६६३७६५०७ ५१३७२९० २५.६२८ १.९८४ ४१.५९१६१४ -८७.१७८९३८
Portland पोर्तल्यान्द ६२२३ १२०४६४०० ६५२४ ४.६५१ ०.००३ ४०.४३६६८१ -८४.९८३४४१
Princeton प्रिन्स्तन ८६४४ १३१३१२४२ १३७२६ ५.०७ ०.००५ ३८.३५५१३५ -८७.५७८१६२
Rensselaer रेन्सेलर ५८५९ ९८४२१७३ १५५३६२ ३.८ ०.०६ ४०.९३४९७७ -८७.१५०१८४
Richmond रिचमन्द ३६८१२ ६१९३८९२९ ४०६८९९ २३.९१५ ०.१५७ ३९.८३२०७९ -८४.८८९६९९
Rising Sun राइजिङ्ग सन २३०४ ३७५२९८३ ३०८३०० १.४४९ ०.११९ ३८.९५३७४२ -८४.८५३२९४
Rochester रोचेस्तर ६२१८ १२१४९१०२ २८७६३४३ ४.६९१ १.१११ ४१.०६०६४६ -८६.१९८२२५
Rockport रकपोर्त २२७० ४०६९१७५ ८७४६६ १.५७१ ०.०३४ ३७.८८९९१८ -८७.०५४२४४
Rushville रशभिल ६३४१ ८००५१२० ३.०९१ ३९.६१५४०८ -८५.४४६३२२
Salem सालेम ६३१९ १०३५९५८४ ४५८७१ ०.०१८ ३८.६०४७६९ -८६.०९७२६
Scottsburg स्कत्सबर्ग ६७४७ १३०८७१२९ ४९६६४ ५.०५३ ०.०१९ ३८.६८६७९३ -८५.७८३७८
Seymour सिमोर १७५०३ २९५८३१२३ १२१०० ११.४२२ ०.००५ ३८.९४४८१९ -८५.८९२३९३
Shelbyville शेल्बिभिल १९१९१ २९९५०२०० ७३७९७० ११.५६४ ०.२८५ ३९.५३३८१९ -८५.७७३६९७
South Bend साउथ बेन्द १०११६८ १०७३७५१३५ १०८०८३७ ४१.४५८ ०.४१७ ४१.६७६८५ -८६.२६९०४३
Southport साउथपोर्त १७१२ १६२७०४३ ०.६२८ ३९.६५९९८६ -८६.११७११५
Sullivan सलिभान ४२४९ ४८५८२९२ १.८७६ ३९.०९७२८८ -८७.४०७३२२
Tell City तेल सिति ७२७२ ११७४२५१८ २७२२६२ ४.५३४ ०.१०५ ३७.९५३०१५ -८६.७५९२५७
Terre Haute तेर्रे हत ६०७८५ ८९४४८५३२ १८९६६६९ ३४.५३६ ०.७३२ ३९.४६५५४२ -८७.३७५९२४
Tipton तिप्तन ५१०६ ६४८४८४० २.५०४ ४०.२८३८६२ -८६.०४१८७७
Union City युनियन सिति ३५८४ ५६९८६७५ २२४१० २.२ ०.००९ ४०.१९९३२१ -८४.८२०६४३
Valparaiso भाल्पाराइसो ३१७३० ४०२२३१७३ १२४९५० १५.५३ ०.०४८ ४१.४७९८२३ -८७.०५२२६४
Vincennes भिन्सेन्स १८४२३ १९१९६२८८ १७६१४७ ७.४१२ ०.०६८ ३८.६७६१०१ -८७.५११११९
Wabash वाबाश १०६६६ २३०१३७६६ ६१६०५४ ८.८८६ ०.२३८ ४०.८०२५०९ -८५.८३२५३७
Warsaw वार्स १३५५९ २९९८२७६४ ३४६५८०७ ११.५७६ १.३३८ ४१.२४२५०५ -८५.८४७५७
Washington वासिङ्गतन ११५०९ १२२५२२२७ ९५८६६ ४.७३१ ०.०३७ ३८.६५९११७ -८७.१७१८०८
West Lafayette वेस्त लाफायत २९५९६ १९७२३४७९ २५७०८ ७.६१५ ०.०१ ४०.४५५२४५ -८६.९११८२५
Whiting व्हाइतिङ्ग ४९९७ ४६५५७६० ३७०१३४४ १.७९८ १.४२९ ४१.६७६७५४ -८७.४७६४९१
Winchester विन्चेस्तर ४९३५ ८६२०१५० ३३२८८ ३.३२८ ०.०१३ ४०.१७२१ -८४.९७७०५१
Woodburn वुदबर्न १५२० २४१०७९२ ०.९३१ ४१.१२५६२९ -८४.८५९९७२

स्वयादिसँ[सम्पादन]