Jump to content

आन्ध्रप्रदेशया मण्डलतेगु धलः

विकिपिडिया नं

भारतया राज्य आन्ध्रप्रदेशयात २३ जिल्ला व ११२४ मण्डलय् विभाजित यानातःगु दु। थ्व राज्यय् दक्ले यक्व मण्डल चित्तूरुय् (६६), व दक्ले म्हो मण्डल हैदराबादुय् (१६)दु।

थ्व राज्यया मण्डल थ्व कथं दु-

 • जिल्ला कोड : १
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या : ३७

 • जिल्ला कोड : २
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या : ३४

  • जिल्ला कोड: ३
  • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ४३

 • जिल्ला कोड: ४
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ५९
ल्या थाय्‌ ल्या थाय्‌ ल्या थाय्‌
मारेडुमिल्लि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २१ पिठापुरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४१ कपिलेश्वरपुरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
वै.रामवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २२ कोत्तपल्ले मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४२ आलमूरु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
अड्डतीगल मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २३ काकिनाड(ग्रामीण) मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४३ आत्रेयपुरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
राजवोम्मंगि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २४ काकिनाड (नगर) मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४४ रावुलपालें मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
कोटनंदूरु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २५ सामर्लकोट मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४५ पामर्रु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
तुनि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २६ रंगंपेट मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४६ कोत्तपेट मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
तोंडंगि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २७ गंडेपल्लि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४७ पि.गन्नवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
गोल्लप्रोलु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २८ राजानगरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४८ अंबाजीपेट मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
शंखवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला २९ राजमंड्रि (ग्रामीण) मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४९ ऐनविल्लि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१० प्रत्तिपाडु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३० राजमंड्रि (नगर) मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५० मुम्मिडिवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
११ एलेश्वरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३१ कडियं मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५१ ऐ.पोलवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१२ गंगवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३२ मंडपेट मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५२ काट्रेनिकोन मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१३ रंपचोडवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३३ अनपर्ति मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५३ उप्पलगुप्तम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१४ देवीपट्नम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३४ बिक्कवोलु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५४ अमलापुरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१५ सीतानगरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३५ पेदपूडि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५५ अल्लवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१६ कोरुकोंड मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३६ करप मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५६ मामिडिकुदुरु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१७ गोकवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३७ ताल्लरेवु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५७ राजोलु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१८ जग्गंपेट मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३८ काजुलूरु मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५८ मलिकिपुरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
१९ किर्लंपूडि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ३९ रामचंद्रापुरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ५९ सखिनेटिपल्लि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
२० पेद्दापुरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ४० रायवरम् मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला ६० रौतुलपूडि मण्डल, पूर्व गोदावरी जिल्ला
 • जिल्ला कोड: ५
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ४६
जीलुगुमिल्लि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला १७ निडदवोलु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३३ उंडि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
बुट्टायगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला १८ ताडेपल्लिगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३४ आकिवीडु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
पोलवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला १९ उंगुटूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३५ काल्ल मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
ताल्लपूडि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २० भीमडोलु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३६ भीमवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
गोपालपुरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २१ पेदवेगि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३७ पालकोडेरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
कोय्यलगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २२ पेदपाडु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३८ वीरवासरमु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
जंगारेड्डिगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २३ एलूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३९ पेनुमंट्र मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
टि.नरसापुरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २४ देंदुलूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४० पेनुगोंड मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
चिंतलपूडि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २५ निडमर्रु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४१ आचंट मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१० लिंगपालेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २६ गणपवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४२ पोडूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
११ कामवरपुकोट मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २७ पेंटपाडु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४३ पालकोल्लु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१२ द्वारका तिरुमल मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २८ तणुकु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४४ यलमंचिलि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१३ नल्लजर्ल मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २९ उंड्राजवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४५ नरसापुरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१४ देवरपल्लि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३० पेरवलि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४६ मोगल्तूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१५ चागल्लु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३१ इरगवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१६ कोव्वूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३२ अत्तिलि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
 • जिल्ला कोड: ६
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ५०
जग्गय्यपेट मण्डल, कृष्णा जिल्ला १८ पेनमलूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३५ नागायलंक मण्डल, कृष्णा जिल्ला
वत्सवायि मण्डल, कृष्णा जिल्ला १९ तोट्लवल्लूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३६ कोडूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला
पेनुगंचिप्रोलु मण्डल, कृष्णा जिल्ला २० कंकिपाडु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३७ मचिलीपट्नम् मण्डल, कृष्णा जिल्ला
नंदिगाम मण्डल, कृष्णा जिल्ला २१ गन्नवरम् मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३८ गूडूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला
चंदर्लपाडु मण्डल, कृष्णा जिल्ला २२ अगिरिपल्लि मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३९ पामर्रु मण्डल, कृष्णा जिल्ला
कंचिकचेर्ल मण्डल, कृष्णा जिल्ला २३ नूजिवीडु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४० पेदपारुपूडि मण्डल, कृष्णा जिल्ला
वीरुलपाडु मण्डल, कृष्णा जिल्ला २४ चाट्रायि मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४१ नंदिवाड मण्डल, कृष्णा जिल्ला
इब्रहीमपट्नम् मण्डल, कृष्णा जिल्ला २५ मुसुनूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४२ गुडिवाड मण्डल, कृष्णा जिल्ला
जि.कोंडूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला २६ बापुलपाडु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४३ गुड्लवल्लेरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला
१० मैलवरम् मण्डल, कृष्णा जिल्ला २७ उंगुटूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४४ पेदन मण्डल, कृष्णा जिल्ला
११ ए.कोंडूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला २८ उय्यूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४५ बंटुमिल्लि मण्डल, कृष्णा जिल्ला
१२ गंपलगूडेम् मण्डल, कृष्णा जिल्ला २९ पमिडिमुक्कल मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४६ मुदिनेपल्लि मण्डल, कृष्णा जिल्ला
१३ तिरुवूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३० मोव्व मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४७ मंडवल्लि मण्डल, कृष्णा जिल्ला
१४ विस्सन्नपेट मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३१ घंटसाल मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४८ कैकलूरु मण्डल, कृष्णा जिल्ला
१५ रेड्डिगूडेम् मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३२ चल्लपल्लि मण्डल, कृष्णा जिल्ला ४९ कलिदिंडि मण्डल, कृष्णा जिल्ला
१६ विजयवाड ग्रामीण मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३३ मोपिदेवी मण्डल, कृष्णा जिल्ला ५० कृतिवेन्नु मण्डल, कृष्णा जिल्ला
१७ विजयवाड पट्टणम् मण्डल, कृष्णा जिल्ला ३४ अवनिगड्ड मण्डल, कृष्णा जिल्ला
 • जिल्ला कोड: ७
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ५७

१.माचेर्ल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२.रेंटचिंतल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३.गुरजाल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४.दाचेपल्लि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५.माचवरम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

६.बेल्लंकोंड मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

७.अच्चंपेट मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

८.क्रोसूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

९.अमरावति मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१०.तुल्लूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

११.ताडेपल्लि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१२.मंगलगिरि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१३.ताडिकोंड मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१४.पेदकूरपाडु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१५.सत्तेनपल्ले मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१६.राजुपालेम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१७.पिडुगुराल्ल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१८.कारंपूडि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

१९.दुर्गि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२०.वेल्दुर्ति मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२१.बोल्लापल्लि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२२.नकरिकल्लु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२३.मुप्पाल्ल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२४.फिरंगिपुरम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२५.मेडिकोंडूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२६.गुन्टूर मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२७.पेदकाकानि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२८.दुग्गिराल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

२९.कोल्लिपर मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३०.कोल्लूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३१.वेमूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३२.तेनालि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३३.चुंडूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३४.चेब्रोलु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३५.वट्टिचेरुकूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३६.प्रत्तिपाडु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३७.ऎड्लपाडु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३८.नादेंड्ल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

३९.नरसरावुपेट मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४०.रोंपिचेर्ल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४१.ईपूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४२.शावल्यापुरम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४३.विनुकोंड मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४४.नूजेंड्ल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४५.चिलकलूरिपेट मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४६.पेदनंदिपाडु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४७.काकुमानु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४८.पोन्नूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

४९.अमृतलूरु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५०.चेरुकुपल्लि मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५१.भट्टिप्रोलु मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५२.रेपल्ले मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५३.नगरम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५४.निजांपट्नम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५५.पिट्टलवानिपालेम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५६.कर्लपालेम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

५७.बापट्ल मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

 • जिल्ला कोड: ८
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ५६

१.यर्रगोंडपालेम् मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२.पुल्ललचेरुवु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३.त्रिपुरांतकमु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४.कुरिचेडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५.दोनकोंड मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

६.पेद्दारवीडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

७.दोर्नाल मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

८.अर्धवीडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

९.मार्कापुरम् मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१०.तर्लपाडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

११.कोंकणमिट्ल मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१२.पोदिलि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१३.दर्शि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१४.मुंड्लमूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१५.ताल्लूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१६.अद्दंकि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१७.बल्लिकुरव मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१८.संतमागुलूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

१९.यद्दनपूडि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२०.मार्टूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२१.पर्चूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२२.कारंचेडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२३.चीराल मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२४.वेटपालेम् मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२५.इंकोल्लु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२६.जे.पंगुलूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२७.कोरिसपाडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२८.मद्दिपाडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

२९.चीमकुर्ति मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३०.मर्रिपूडि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३१.कनिगिरि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३२.तिम्मारेड्डिपल्ले मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३३.बेस्तवारिपेट मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३४.कंभम् मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३५.राचर्ल मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३६.गिद्दलूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३७.कोमरोलु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३८.चंद्रशेखरपुरम् मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

३९.वेलिगंड्ल मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४०.पेदचेर्लोपल्लि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४१.पोन्नलूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४२.कोंडपि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४३.संतनूतलपाडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४४.अओगोलु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४५.नागुलुप्पलपाडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४६.चिनगंजामु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४७.कोत्तपट्नम् मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४८.टंगुटूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

४९.जरुगुमिल्लि मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५०.कंदुकूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५१.वोलेटिवारिपालेमु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५२.पामूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५३.लिंगसमुद्रमु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५४.गुड्लूरु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५५.उलवपाडु मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

५६.सिंगरायकोंड मण्डल, प्रकासम् जिल्ला

 • जिल्ला कोड: ९
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ४६
ल्या थाय् ल्या थाय् ल्या थाय्
सीतारामपुरमु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला वरिकुंटपाडु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला कोंडापुरम् मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
जलदंकि मण्डल, नेल्लोर जिल्ला कावलि मण्डल, नेल्लोर जिल्ला बोगोलु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
कलिगिरि मण्डल, नेल्लोर जिल्ला विंजमूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला दुत्तलूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
१० उदयगिरि मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ११ मर्रिपाडु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला १२ आत्मकूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
१३ अनुमसमुद्रंपेट मण्डल, नेल्लोर जिल्ला १४ दगदर्ति मण्डल, नेल्लोर जिल्ला १५ आल्लूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
१६ विडवलूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला १७ कोडवलूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला १८ बुच्चिरेड्डिपालेमु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
१९ संगम् मण्डल, नेल्लोर जिल्ला २० चेजेर्ल मण्डल, नेल्लोर जिल्ला २१ अनंतसागरम् मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
२२ कलुवोय मण्डल, नेल्लोर जिल्ला २३ रापूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला २४ पोदलकूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
२५ नेल्लोर मण्डल, नेल्लोर जिल्ला २६ कोवूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला २७ इंदुकूरुपेट मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
२८ तोटपल्लिगूडूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला २९ मुत्तुकूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ३० वेंकटाचलमु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
३१ मनुबोलु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ३२ गूडूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ३३ सैदापुरमु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
३४ डक्किलि मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ३५ वेंकटगिरि मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ३६ बालायपल्ले मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
३७ ओजिलि मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ३८ चिल्लकूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ३९ कोट मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
४० वाकाडु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ४१ चित्तमूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ४२ नायुडुपेट मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
४३ पेल्लकूरु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ४४ दोरवारिसत्रमु मण्डल, नेल्लोर जिल्ला ४५ सूल्लूरुपेट मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
४६ तड मण्डल, नेल्लोर जिल्ला
 • जिल्ला कोड: १०
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ६६
पेद्दमंड्यम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला २३ के.वी.पी.पुरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४५ नगरि मण्डल, चित्तूर जिल्ला
तंबल्लपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला २४ नारायणवनम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४६ कार्वेटिनगरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
मुलकलचेरुवु मण्डल, चित्तूर जिल्ला २५ वडमालपेट मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४७ श्रीरंगराजपुरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
पेद्दतिप्प समुद्रम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला २६ तिरुपति ग्रामीण मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४८ पालसमुद्रम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
बी.कोत्तकोट मण्डल, चित्तूर जिल्ला २७ रामचंद्रापुरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४९ गंगाधर नेल्लूरु मण्डल, चित्तूर जिल्ला
कुरबलकोट मण्डल, चित्तूर जिल्ला २८ चंद्रगिरि मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५० पेनुमूरु मण्डल, चित्तूर जिल्ला
गुर्रंकोंड मण्डल, चित्तूर जिल्ला २९ चिन्नगोट्टिगल्लु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५१ पूतलपट्टु मण्डल, चित्तूर जिल्ला
कलकड मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३० रोंपिचेर्ल मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५२ ऐराल मण्डल, चित्तूर जिल्ला
कंभंवारिपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३१ पीलेरु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५३ तवनंपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१० येर्रावारिपालेम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३२ कलिकिरि मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५४ चित्तूर मण्डल, चित्तूर जिल्ला
११ तिरुपति पट्टण मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३३ वायल्पाडु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५५ गुडिपाल मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१२ रेणिगुंट मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३४ निम्मन्नपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५६ यादमरि मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१३ येर्पेडु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३५ मदनपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५७ बंगारुपालेम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१४ श्रीकालहस्ति मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३६ रामसमुद्रम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५८ पलमनेरु मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१५ तोट्टंबेडु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३७ पुंगनूरु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ५९ गंगवरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१६ बुच्चिनायुडु खंड्रिग मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३८ चौडेपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला ६० पेद्दपंजनि मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१७ वरदय्यपालेम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ३९ सोमल मण्डल, चित्तूर जिल्ला ६१ बैरेड्डिपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१८ सत्यवीडु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४० सोदम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ६२ वेंकटगिरि कोट मण्डल, चित्तूर जिल्ला
१९ नागलापुरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४१ पुलिचेर्ल मण्डल, चित्तूर जिल्ला ६३ रामकुप्पम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
२० पिच्चाटूरु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४२ पाकाल मण्डल, चित्तूर जिल्ला ६४ शान्तिपुरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
२१ विजयपुरम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४३ वेदुरुकुप्पम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला ६५ गुडुपल्ले मण्डल, चित्तूर जिल्ला
२२ निंद्र मण्डल, चित्तूर जिल्ला ४४ पुत्तूरु मण्डल, चित्तूर जिल्ला ६६ कुप्पम् मण्डल, चित्तूर जिल्ला
 • जिल्ला कोड: ११
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ५०

कोंडापुरम् मण्डल, कडप जिल्ला

मैलवरम् मण्डल, कडप जिल्ला

पेद्दमुडियम् मण्डल, कडप जिल्ला

राजुपालेम् मण्डल, कडप जिल्ला

दुव्वूरु मण्डल, कडप जिल्ला

मैदुकूरु मण्डल, कडप जिल्ला

ब्रह्मंगारिमठम् मण्डल, कडप जिल्ला

बि.कोडूरु मण्डल, कडप जिल्ला

कलसपाडु मण्डल, कडप जिल्ला

१० पोरुमामिल्ल मण्डल, कडप जिल्ला

११ बद्वेलु मण्डल, कडप जिल्ला

१२ गोपवरम् मण्डल, कडप जिल्ला

१३ खाजीपेट मण्डल, कडप जिल्ला

१४ चापाडु मण्डल, कडप जिल्ला

१५ प्रोद्दुटूरु मण्डल, कडप जिल्ला

१६ जम्मलमडुगु मण्डल, कडप जिल्ला

१७ मुद्दनूरु मण्डल, कडप जिल्ला

१८ सिंहाद्रिपुरम् मण्डल, कडप जिल्ला

१९ लिंगाल मण्डल, कडप जिल्ला

२० पुलिवेंदल मण्डल, कडप जिल्ला

२१ वेमुल मण्डल, कडप जिल्ला

२२ तोंडूरु मण्डल, कडप जिल्ला

२३ वीरपुनायुनिपल्ले मण्डल, कडप जिल्ला

२४ यर्रगुंट्ल मण्डल, कडप जिल्ला

२५ कमलापुरम् मण्डल, कडप जिल्ला

२६ वल्लूरु मण्डल, कडप जिल्ला

२७ चेन्नूरु मण्डल, कडप जिल्ला

२८ अट्लूरु मण्डल, कडप जिल्ला

२९ ऒंटिमिट्ट मण्डल, कडप जिल्ला

३० सिद्धवटम् मण्डल, कडप जिल्ला

३१ कडप मण्डल, कडप जिल्ला

३२ चिंतकोम्मदिन्ने मण्डल, कडप जिल्ला

३३ पेंड्लिमर्रि मण्डल, कडप जिल्ला

३४ वेंपल्ले मण्डल, कडप जिल्ला

३५ चक्रायपेट मण्डल, कडप जिल्ला

३६ लक्किरेड्डिपल्ले मण्डल, कडप जिल्ला

३७ रामापुरम् मण्डल, कडप जिल्ला

३८ वीरबल्ले मण्डल, कडप जिल्ला

३९ राजम्‌पेट मण्डल, कडप जिल्ला

४० नन्दलूरु मण्डल, कडप जिल्ला

४१ पेनगलूरु मण्डल, कडप जिल्ला

४२ चिट्वेलु मण्डल, कडप जिल्ला

४३ कोडूरु मण्डल, कडप जिल्ला

४४ ओबुलवारिपल्ले मण्डल, कडप जिल्ला

४५ पुल्लंपेट मण्डल, कडप जिल्ला

४६ टि.सुंडुपल्ले मण्डल, कडप जिल्ला

४७ संबेपल्लि मण्डल, कडप जिल्ला

४८ चिन्नमंडेम् मण्डल, कडप जिल्ला

४९ रायचोटि मण्डल, कडप जिल्ला

५० गालिवीडु मण्डल, कडप जिल्ला

५१ काशि नायन मण्डल, कडप जिल्ला

 • जिल्ला कोड: १२
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ६३
 • जिल्ला कोड: १३
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ५४

१.कौतालम् मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२.कोसिगि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३.मन्त्रालयमु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४.नन्दवरमु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

५.सि.बेलगल्‌ मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

६.गूडूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

७.कर्नूलु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

८.नन्दिकोट्कूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

९.पगिड्याल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१०.कोत्तपल्ले मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

११.आत्मकूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१२.श्रीशैलम् मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१३.वेलुगोडु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१४.पामुलपाडु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१५.जूपाडु बंग्ला मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१६.मिड्तूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१७.ओर्वकल्लु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१८.कल्लूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

१९.कोडुमूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२०.गोनेगंड्ल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२१.येम्मिगनूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२२.पेद्द कडबूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२३.आदोनि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२४.होलगुण्ड मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२५.आलूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२६.आस्परि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२७.देवनकोण्ड मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२८.कृष्णगिरि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

२९.वेल्दुर्ति मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३०.बेतंचेर्ल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३१.पाण्यम् मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३२.गडिवेमुल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३३.बंडि आत्मकूरु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३४.नंद्याल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३५.महानंदि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३६.सिर्वेल्‌ मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३७.रुद्रवरमु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३८.आल्लगड्ड मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

३९.चागलमर्रि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४०.उय्यालवाड मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४१.दोर्णिपाडु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४२.गोस्पाडु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४३.कोयिलकुंट्ल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४४.बनगानपल्ले मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४५.संजामल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४६.कोलिमिगुंड्ल मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४७.औकु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४८.प्यापिलि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

४९.धोन् मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

५०.तुग्गलि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

५१.पत्तिकोंड मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

५२.मद्दिकेर तूर्पु मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

५३.चिप्पगिरि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

५४.हालहर्वि मण्डल, कुर्नूल जिल्ला

 • जिल्ला कोड: १६
 • जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: १६

स्वयादिसँ

[सम्पादन]

लिधंसा

[सम्पादन]