Jump to content

पश्चिम गोदावरी जिल्ला

विकिपिडिया नं

पश्चिम गोदावरी जिल्ला भारतयागु आन्ध्र प्रदेशयागु छगु जिल्ला खः।

मण्डल[सम्पादन]

जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ४६

जीलुगुमिल्लि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला १७ निडदवोलु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३३ उंडि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
बुट्टायगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला १८ ताडेपल्लिगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३४ आकिवीडु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
पोलवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला १९ उंगुटूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३५ काल्ल मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
ताल्लपूडि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २० भीमडोलु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३६ भीमवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
गोपालपुरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २१ पेदवेगि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३७ पालकोडेरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
कोय्यलगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २२ पेदपाडु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३८ वीरवासरमु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
जंगारेड्डिगूडेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २३ एलूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३९ पेनुमंट्र मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
टि.नरसापुरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २४ देंदुलूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४० पेनुगोंड मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
चिंतलपूडि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २५ निडमर्रु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४१ आचंट मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१० लिंगपालेम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २६ गणपवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४२ पोडूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
११ कामवरपुकोट मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २७ पेंटपाडु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४३ पालकोल्लु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१२ द्वारका तिरुमल मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २८ तणुकु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४४ यलमंचिलि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१३ नल्लजर्ल मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला २९ उंड्राजवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४५ नरसापुरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१४ देवरपल्लि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३० पेरवलि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ४६ मोगल्तूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१५ चागल्लु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३१ इरगवरम् मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला
१६ कोव्वूरु मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला ३२ अत्तिलि मण्डल, पश्चिम गोदावरी जिल्ला


आन्ध्रप्रदेशया जिल्ला
अनन्तपुर जिल्ला | कडापा जिल्ला | गुन्टूर जिल्ला | कृष्णा जिल्ला | चित्तूर जिल्ला | कुर्नूल जिल्ला | पश्चिम गोदावरी जिल्ला | पूर्व गोदावरी जिल्ला | नेल्लोर जिल्ला प्रकासम जिल्ला | विशाखापत्तनम जिल्ला | विजयनगरम जिल्ला | श्रीकाकुलम जिल्ला | हैदराबाद जिल्ला