चिंतपल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
चिंतपल्लि मण्डल
—  mandal  —
निर्देशाङ्क
देय् भारत
राज्य आन्ध्रप्रदेश
जिल्ला विशाखापत्तनम् जिल्ला
ई लागा IST (UTC+05:30)
जाःथाय् www.aponline.gov.in

चिंतपल्लि मण्डल (तेलुगु: చింతపల్లి ) भारतया आन्ध्रप्रदेश राज्यया विशाखापत्तनम् जिल्लाया छगु मण्डल ख।

भूगोल[सम्पादन]

थ्व मण्डलया गां थ्व कथं दु- अंजलं, अंतर्ल, अन्नवरं, चिंतपल्लि, असिराड, इटिकबॆड्ड, उम्रसिगॊंदि, उसुरुपुट्टु, ऊकबंड, ऊबलगरुवु, ऎगवलसपल्लि, ऎगुवजनब, ऎर्रगड्ड, ऎर्रनबिल्लि, ऒन चकरायबंड, कंदुलगॊदि, कत्तुबंड, कदसिल्प, कपसुपाडु, कप्पगॊंदि, कप्पलु, करकपल्लि, करकपल्लि, कागुलबंड, किक्किसलबंड, किटुमल, किटुमळ्ळ, किन्नॆर्ल, किलिमिसिंगि दुर्गं, कुडुमुलु, कुडुमुसरि, कुदुपुसिंगि, कुम्मरिवंचल, कुरमनपाकलु, कुरुसिंगि, कृष्णपुरं, कॊंडवंचुल, कॊत्तपालॆं, कॊत्तवूरु, कॊम्मंगि, कॊरुकॊंड, कॊलनुबंड, कॊलपरि, कोटगुन्नलु, कोरुकॊंड, गट्टुंपाकलु, गड्डिबंड, गदपरि, गानुगुलपाडु, गुन्नमामिडि, गुम्मिडिपालॆं, गॆंजिगॆद्द, गॆंजिगॆद्द, गॆर्रिलगद्द, गॊंडिपाकलु, गॊडुगुमामिडि, गॊडुगुमामिडि, गॊदुगुलमॆट्ट, गॊद्दिबंड, गॊप्पुगुडिशॆलु, गॊय्यलमॆट्ट, गॊर्रॆलमॆट्ट, गॊसैगॊंदि, गोचपल्लि, चदलपाडु, चदिपेट, चवतपाडु, चिंतपल्लि, चिंतलूरु, चित्तंगरुवु, चित्रालगॊप्पु, चिन्न गॆद्द, चिन्नबरड, चिन्नयपालॆं, चिन्नराजु पाकलु, चिलकलमामिडि, चीमलबयलु, चॆरपल्लि, चॆरुकुंपाकलु, चॆरुवूरु, चौडुपल्लि, जंगंपाकलु, जंगंपाकलु, जंगंबंड, जंगंबुड्डि, जदुगूरु, जीलुगुमॆट्ट, जुन्नुलु, जॆर्रिगड्ड, जॊहरु, जोहेरु, डेगलपालॆं, तप्पुलमामिडि, तम्मिंगल, तल्लकोट, ताटिपालॆं, ताटिबंड, ताटिबंड, ताड्लपल्लि, तामरपल्लि, तीगलमॆट्ट, तूरुबॊंडलु, तूरुमामिडि, तूरुयेबॊंगलु, तॆरपल्लि, तेजंगि, तोकपाडु, तोटमामिडि, दिगवलसपल्लि, दिगुजनब, दिगुवपाकलु, दॆब्बगरुवु, दॊंगलॆग, दॊमलगॊंदि, दॊवरपल्लि, दोनिपॊलालु, नग्रहारं, नडिमिपालॆं, नागुलगॊंदि, निम्मलपाडु, निम्मलपालॆं, नूतिबंड, पंद्लिमामिडि, पकबु, पनसलपाडु, परिकलु, पशुवुलबंड, पातपाडु, पालमामिडि, पालाड, पिन कॊत्तूरु, पिनपाडु, पुलिगॊंदि, पुल्ललमामिडि, पूसलपालॆं, पॆदकॊंड, पॆदगरुवु, पॆदगॊंदि, पॆदपाकलु, पॆद्दबरड, पॊटूरुआजुगुम्मलु, पॊर्लुबंड, पॊलमबंड, पोतुराजुगुन्नलु, बंगारुगुम्मि, बंडबयलु, बड्डिमॆट्ट, बयपाडु, बयलुकिंचंगि, बरिकदॊरपाकलु (राजुपाकलु दग्गर), बलपं, बलबद्रं, बसंगि कॊत्तूरु, बालाजिपेट, बुरदमामिडि, बुरिसिंगि, बुसिबंड, बुसुलकोट, बूडिदपाडु, बूरुगुबैलु, बॆन्नवरं, बॆन्नवरं, बॆमुडिचट्रु, बॊक्कॆल्लु, बॊड्डपुट्टु, बॊद्दजुव्वि, बॊर्रमामिडि, बोयलगूडॆं, बौड, बौर्ति, भीमनपल्लि, भीमनुपल्लि, भीमसिंगि, मंदिपल्लि, मच्चलमामिडि, मदिगुंट, मर्रिचॆट्टु पाकलु, मल्लवरं, मामिडिपल्लि, मुंतमामिडि, मुलुसुबंड, मॆरकलु, मेडिमबंड, मेडूरु, यर्नाबिल्लि, यर्रवरं, यॆर्रबॊम्मलु, राकोट, राचपनस, राचपनुकुलु, राजुबंड, रायिपालॆं, राळ्ळगड्ड कॊत्तूरु , राळ्ळगड्ड, राविमानुपाकलु, रेगल्लु, रेगुबैलु, रेलंगि, रोलुगुंट, रौतुपयलु, रौरिंटाड, लंबदंपल्लि, लक्कवरं, लक्ष्मीपुरं, लब्बंगि, लब्बंगिकॊत्तवीधि, लम्मडंपल्लि, लम्मसिंगि, लिंगालगुडि, लुंबूरु, लुब्बगुंट, लॊतुगॆड्ड, वंगसरि, वंचुलदुर्गं, वंटमामिडि, वंड्लमामिडि, वंतमामिडि, वंतलपाडु, वंदनपल्लि, वनजाजुलु, वमिगॆद्द कॊत्तूरु, वमिगॆद्द, वरतनपल्लि, वीरवरं, वुरिसिंगि, वॆदुरुपल्लि, वेलंजुव्वि, वॊत्ति बुसुलु, शीकायबंड, संपंगिपुट्टु, सत्यवरं, सदिक, सनिवारं, समगिरि, सल्लै, सिंगवरं, सिंगवरं कॊत्तूरु , सिरिपुरं, सीतारंपुरं, सुद्दगरुवु, सोमवरं।

भाषा[सम्पादन]

थ्व थासय् छ्यलिगु मू भाय् तेलुगु भाषा ख। तेलुगु बाहेक थन अंग्रेजी, हिन्दी आदि भाय् नं छ्येलिगु खने दु।

लिधंसा[सम्पादन]


पिनेया स्वापू[सम्पादन]

Visakhapatnam.jpg

विशाखापत्तनम् जिल्लाया मण्डल

मुंचिंगि‌पुट्टु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पेदबयलु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | हुकुंपेट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | दुंबिरिगूड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अरकुलोय मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अनंतगिरि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | देवरापल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | चीदिकड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | माडुगुल मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पाडेरु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गंगराजु माडुगुल मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | चिंतपल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गूडें कॊत्तवीधि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | कोय्यूरु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गोलुकोंड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | नातवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | नर्सीपट्नं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | रोलुगुंट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | राविकमतं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | बुच्चय्यपेट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | चोडवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | के.कोटपाडु मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | सब्बवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पेंदुर्ति मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | आनंदपुरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पद्मनाभं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | भीमुनिपट्नं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | विशाखपट्नं मंडलं मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | विशाखपट्नम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | गाजुवाक मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पेदगंट्याड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | परवाड मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अनकापल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | मुनगपाक मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | कशिंकोट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | माकवरपालें मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | कोत्तऊरट्ल मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | पायकरावुपेट मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | नक्कपल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | शृंगरायवरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | एलमंचिलि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | रांबिल्लि मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला | अच्चितापुरम् मण्डल, विशाखापत्तनम् जिल्ला