सरणत्तयं

विकिपिडिया नं

सरणत्तयं तिपिटकया सुत्तपिटकया खुद्दकनिकायया खुद्दकपाठपालिया छपु सुत्त ख। थ्व सुत्तया पाठ बुद्ध धर्मय् दकलय् हे नांजाःगू पाठय् छगू ख।

सुत्त[सम्पादन]

थ्व सुत्तया पाठ थ्व कथं दु [१]

बुद्धं सरणं गच्छामि। धम्मं सरणं गच्छामि। सङ्घं सरणं गच्छामि॥

दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि। दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि। दुतियम्पि सङ्घं सरणं गच्छामि॥

ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि। ततियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि। ततियम्पि सङ्घं सरणं गच्छामि॥

थ्व सूत्तया अर्थ थ्व कथं दु-

जि बुद्धया शरणय् वया। जि धर्मया शरणय् वया। जि संघया शरणय् वया।

निकः जि बुद्धया शरणय् वया। निकः जि धर्मया शरणय् वया। निकः जि संघया शरणय् वया।

स्वकः जि बुद्धया शरणय् वया। स्वकः जि धर्मया शरणय् वया। स्वकः जि संघया शरणय् वया।

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]