Jump to content

संयुत्तनिकाय

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

संयुत्तनिकाय तिपिटकया सूत्तपिटकया न्यापू निकायय् छगू निकाय ख। थ्व निकाययात ५पू वग्ग वा पुचलय् विभाजित यानातःगु दु। सकल वग्गतेत संयुत्त वा पाठय् विभाजित यानातःगु दु। संयुत्तनिकायया वग्गत सगाथावग्ग, निदानवग्ग, खन्धवग्ग, सळायतनवग्ग व महावग्ग ख। थथे विभाजित संयुत्तय् सम्बन्धित विषयतेगु सुत्त मुंकातःगु दु। सगाथावग्गय् देवतासंयुत्तं, देवपुत्तसंयुत्तं, कोसलसंयुत्तं, मारसंयुत्तं, भिक्खुनीसंयुत्तं, ब्रह्मसंयुत्तं, ब्राह्मणसंयुत्तं, वङ्गीससंयुत्तं, वनसंयुत्तं, यक्खसंयुत्तं व सक्कसंयुत्तंया दुने सुत्त वा सुत्र मुंकातःगु दु। निदानवग्गय् निदानसंयुत्तं, अभिसमयसंयुत्तं, धातुसंयुत्तं, अनमतग्गसंयुत्तं, कस्सपसंयुत्तं, लाभसक्कारसंयुत्तं, राहुलसंयुत्तं, लक्खणसंयुत्तं, ओपम्मसंयुत्तं व भिक्खुसंयुत्तंया दुने सुत्त वा सुत्र मुंकातःगु दु। खन्धवग्गय् खन्धसंयुत्तं, राधसंयुत्तं, दिट्ठिसंयुत्तं, ओक्कन्तसंयुत्तं, उप्पादसंयुत्तं, किलेससंयुत्तं, सारिपुत्तसंयुत्तं, नागसंयुत्तं, सुपण्णसंयुत्तं, गन्धब्बकायसंयुत्तं, वलाहकसंयुत्तं, वच्छगोत्तसंयुत्तं व झानसंयुत्तंया दुने सुत्त वा सुत्र मुंकातःगु दु। सळायतनवग्गय् सळायतनसंयुत्तं, वेदनासंयुत्तं, मातुगामसंयुत्तं, जम्बुखादकसंयुत्तं, सामण्डकसंयुत्तं, मोग्गल्लानसंयुत्तं, चित्तसंयुत्तं, गामणिसंयुत्तं, असङ्खतसंयुत्तं व अब्याकतसंयुत्तंया दुने सुत्त वा सुत्र मुंकातःगु दु। महावग्गय् मग्गसंयुत्तं, बोज्झङ्गसंयुत्तं, सतिपट्ठानसंयुत्तं, इन्द्रियसंयुत्तं, सम्मप्पधानसंयुत्तं, बलसंयुत्तं, इद्धिपादसंयुत्तं, अनुरुद्धसंयुत्तं, झानसंयुत्तं, आनापानसंयुत्तं, सोतापत्तिसंयुत्तं, सच्चसंयुत्तंया दुने सुत्त वा सुत्र मुंकातःगु दु।


विभाजन[सम्पादन]

थ्व निकायय् क्वे बियातःगु वग्ग व सुत्त दु [१]-

वग्ग सुत्त
सगाथावग्गपाळि
देवतासंयुत्तं
देवपुत्तसंयुत्तं
कोसलसंयुत्तं
मारसंयुत्तं
भिक्खुनीसंयुत्तं
ब्रह्मसंयुत्तं
ब्राह्मणसंयुत्तं
वङ्गीससंयुत्तं
वनसंयुत्तं
यक्खसंयुत्तं
सक्कसंयुत्तं
निदानवग्गपाळि
निदानसंयुत्तं
अभिसमयसंयुत्तं
धातुसंयुत्तं
अनमतग्गसंयुत्तं
कस्सपसंयुत्तं
लाभसक्कारसंयुत्तं
राहुलसंयुत्तं
लक्खणसंयुत्तं
ओपम्मसंयुत्तं
भिक्खुसंयुत्तं
खन्धवग्गपाळि
खन्धसंयुत्तं
राधसंयुत्तं
दिट्ठिसंयुत्तं
ओक्कन्तसंयुत्तं
उप्पादसंयुत्तं
किलेससंयुत्तं
सारिपुत्तसंयुत्तं
नागसंयुत्तं
सुपण्णसंयुत्तं
गन्धब्बकायसंयुत्तं
वलाहकसंयुत्तं
वच्छगोत्तसंयुत्तं
झानसंयुत्तं
सळायतनवग्गपाळि
सळायतनसंयुत्तं
वेदनासंयुत्तं
मातुगामसंयुत्तं
जम्बुखादकसंयुत्तं
सामण्डकसंयुत्तं
मोग्गल्लानसंयुत्तं
चित्तसंयुत्तं
गामणिसंयुत्तं
असङ्खतसंयुत्तं
अब्याकतसंयुत्तं
महावग्गपाळि
मग्गसंयुत्तं
बोज्झङ्गसंयुत्तं
सतिपट्ठानसंयुत्तं
इन्द्रियसंयुत्तं
सम्मप्पधानसंयुत्तं
बलसंयुत्तं
इद्धिपादसंयुत्तं
अनुरुद्धसंयुत्तं
झानसंयुत्तं
आनापानसंयुत्तं
सोतापत्तिसंयुत्तं
सच्चसंयुत्तं

लिधंसा[सम्पादन]