Difference between revisions of "कोरापुट जिल्ला"

Jump to navigation Jump to search
m (बट: पुनर्निदेश मिलय्‌यानाच्वँगु)
| कोरापुट||लक्ष्मीपुर||अनूसुचित जनजाति||
|-
|}
 
==जनसंख्या==
सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
 
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''जिल्ला कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''प्रशासनिक इकाइ'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य/जिल्ला'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल गां'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ग्रामीण जनसंख्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिजं'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिसा'''
|-
| २१||०||०||राज्य||ओडिशा||||४७६७५||३४९७०५६२||१७५८६२०३||१७३८४३५९
|-
| २१||३९८||०||जिल्ला||कोरापुट||||१९४१||११५३४७८||५६३७७१||५८९७०७
|-
| २१||३९८||३१९९||तहसील||||कोटपाड||१०५||१०४६०३||५१७३५||५२८६८
|-
| २१||३९८||३२००||तहसील||||बोरिगुमा||७९||८८५५६||४३४५८||४५०९८
|-
| २१||३९८||३२०१||तहसील||||भैरबसिंगिपुर||८१||७०४२०||३४३५३||३६०६७
|-
| २१||३९८||३२०२||तहसील||||दशमंतपुर||१११||५०७३६||२४७६४||२५९७२
|-
| २१||३९८||३२०३||तहसील||||लक्ष्मीपुर||७१||४०२३२||१९८३६||२०३९६
|-
| २१||३९८||३२०४||तहसील||||नारायणपाटणा||१२३||४३५७५||२१३२५||२२२५०
|-
| २१||३९८||३२०५||तहसील||||बंधुगाँ||१४८||५८९७४||२८४६०||३०५१४
|-
| २१||३९८||३२०६||तहसील||||काकिरीगुमा||२९||२५३२९||१२१९१||१३१३८
|-
| २१||३९८||३२०७||तहसील||||कोरापुट||१२३||६८१९३||३२८८३||३५३१०
|-
| २१||३९८||३२०८||तहसील||||कोरापुट कस्बा||८||७३६४||३४९२||३८७२
|-
| २१||३९८||३२०९||तहसील||||जयपुर||९६||९७०७६||४७७२६||४९३५०
|-
| २१||३९८||३२१०||तहसील||||कुन्दुरा||६७||५७०३८||२७८३०||२९२०८
|-
| २१||३९८||३२११||तहसील||||बोइपारिगुड़ा||२९६||१२५३३७||६१२२५||६४११२
|-
| २१||३९८||३२१२||तहसील||||माछकुण्ड||११५||४११३२||२००६५||२१०६७
|-
| २१||३९८||३२१३||तहसील||||पाडुआ||१०२||५४५६१||२६४४४||२८११७
|-
| २१||३९८||३२१४||तहसील||||नन्दपुर||२०४||७२५७९||३५३२२||३७२५७
|-
| २१||३९८||३२१५||तहसील||||सिमिलिगुडा||२२||२२२४७||१०७७८||११४६९
|-
| २१||३९८||३२१६||तहसील||||सुनाबेड़ा||१२||१५२७०||७६९०||७५८०
|-
| २१||३९८||३२१७||तहसील||||दामनजोड़ि||१२||१२०६५||५९४३||६१२२
|-
| २१||३९८||३२१८||तहसील||||पट्टांगि||१०४||८८१२८||४३३७५||४४७५३
|-
| २१||३९८||३२१९||तहसील||||कोटिया||३३||१००६३||४८७६||५१८७
|}
 
३१,०५८

edits

Navigation menu