Jump to content

परिवारपालि

विकिपिडिया नं

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

परिवार थेरवादी विनय पिटकया अन्तिम वा स्वंगुगु सफू ख। थ्व सफूलि विनयपिटकया न्हापाया निगु सफू, सूत्तविभंग व खन्धकया सारांश व विनय पिटकया नियमतेगु मुख्यतः प्रबोधात्मक विश्लेषण दु। श्रीलंकाय् थ्व सफूलि थेरवादीगुरुतेगु नांया धलः नं दूगुलिं थ्व सफू मेमेगु सफू स्वया लिपा जक्क दयावःगु धैगु विश्वास दु। श्रीलंकाय् इपू प्रथम शताब्दीइ जूगु प्यंगूगु परिषद बिले पालीया मौखिक परम्परायात लिपिबद्ध यायेगु झ्वले थ्व सफू दयावःगु धैगु विद्वानतेगु विचाः दु।

थ्व सफूलि १९गु अध्याय दु।

विनयपिटक वग्ग सुत्त
परिवारपाळि
सोळसमहावारो
समुट्ठानसीससङ्खेपो
अन्तरपेय्यालं
खन्धकपुच्छावारो
एकुत्तरिकनयो
उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना
गाथासङ्गणिकं
अधिकरणभेदो
अपरगाथासङ्गणिकं
चोदनाकण्डं
चूळसङ्गामो
महासङ्गामो
कथिनभेदो
उपालिपञ्चकं
अत्थापत्तिसमुट्ठानं
दुतियगाथासङ्गणिकं
सेदमोचनगाथा
पञ्चवग्गो

स्वयादिसँ[सम्पादन]