अय्‌लाः

From Wikipedia
(Redirected from दारु)
Jump to navigation Jump to search
17-05-06-Miniaturen RR79033.jpg

अय्‌लाः धयागु छताजि कायेगु त्वँसा ख: । हलिमया यक्व संस्कृतिइ थ्व वा थजा:गु पदार्थ त्वनीगु चलन दु। थ्व त्वँसायात जाकि, छ्वः आदियात क्ववय्‌का दयेकिगु या। अय्‌ला दयेकिगु प्रक्रियायात "अय्‌लाः काये" धाइ। अय्‌ला यक्व त्वंसा उसाँय्‌ स्यनिगु या। थथे अय्‌लाः अप्व त्वना उसाँय् मफयेकिम्ह मनुयात अय्‌लाःगुलु धाइ। हलिमया यक्व देसय् थ्व छगू तःधंगु उसाँय् समस्या जुयाच्वंगु दु। अय्‌ला हलिंया यक्व थासय् तजिलजिया कथं मीगु व त्वनिगु या। थथे अय्‌लाः न्याना त्वनिगु व मनु मुना च्वनिगु थाय्‌यात अय्‌लासुलिं धाइ। कायेगु शक्ति कथं थी-थी रुपया अय्‌ला दयाच्वनि। लीलाः धाःगु सिक्क म्हो कायेगु अय्‌ला ख।

स्वयादिसँ[edit]