Jump to content

ज्याभः

विकिपिडिया नं
आधुनिक ज्याभः।

ज्याभः छगू प्रकारया यन्त्र ख। थ्व यन्त्र ज्यायायेत छ्यलिगु जुसां ज्याय् थ्व ज्या धुंका मदयावनिमखु।

छुं ज्याभः

[सम्पादन]

हलिमय् अल्याख कथंया ज्याभःत दु। अथे जुसां दकलय् अप्व छ्यलिगु ज्याभःया छुं दसु थन बियातःगु दु-

दंकःमि/सिंकःमि ज्याभः

[सम्पादन]
 • मुगः (खतांमुगः, खिंमुगः, सिंमुगः, नकिंमुगः (Claw hammer), नमुगः, ख्वःमुगः)
 • आइकर
 • कःति (Saw) (चाय्‌गुकःति, फालाकःति, ब्वसिकःति, नकःति)
 • लबः (Trowel)
 • खराज (Lathe)
 • खाखिपः (Plumb bob)
 • खुरि (Hand scraper)
 • फहँ (तफीगु हँचा)
 • बतां
 • लाँचा (छथी बेक्वःगु यँचा)
 • लां वा कतां वा हँचा (Chisel)

धातु ज्याभः

[सम्पादन]
 • कयां (Soldering iron)
 • गेँ (Anvil)

भुतू ज्याभः

[सम्पादन]
 • कुँइँ
 • गसू (नतूचा)

बुं ज्याभः

[सम्पादन]
 • कू (जाःकू, तःकू, थकू, बाजाःकू, माजाःकू)
 • क्वकी (Digger) (च्वामुक्वकी)

म्हय् छ्यलिगु ज्याभः

[सम्पादन]
 • ख्वःचा (Razor)
 • सनेत अपुइकेगु ज्याभः- खुत्यातां वा हुस्लुतां (crutch), चुतां वा तुतां (Walking cane)
 • क्वता वा गँय्‌लिँ (Tweezers)

अन्वेषकया ज्याभः

[सम्पादन]
 • ख्वति (Compass)

स्वयादिसँ

[सम्पादन]