Jump to content

गौरब ध्वाँय्

विकिपिडिया नं

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिंतः क्यनेगु बा थुकेगु ध्वाँय्‌तय्‌तः गौरब ध्वाँय् धकाः धाइ ।

लाय्‌लामा गौरब ध्वाँय्[सम्पादन]

लाय्‌लामा गौरब ध्वाँय्

लाय्‌लामा गौरब ध्वाँय् धयागु सकल यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिंतः थुइकीगु ध्वाँय् खः । थ्व ध्वाँय् नेसं ११०० (सन् १९७९)सं गिल्बर्त बेकर धाइम्ह ज्वःयचामि मिजं नं दयेकूगु खः । [१] [२]

यितामि गौरब ध्वाँय्[सम्पादन]

यितामि गौरब ध्वाँय्

यितामितय्‌तः थुइकीगु ध्वाँय् नेसं १११९ (सन् १९९९)सं मोनिका हेल्म्स धाइम्ह यितामिसां दयेकूगु खः । [३]

त्यामज्यू यचिं दुपिनेगु गौरब ध्वाँय्[सम्पादन]

त्यामज्यू यचिं दुपिनेगु गौरब ध्वाँय्

भामय्‌जु गौरब ध्वाँय्[सम्पादन]

भामय्‌जु गौरब ध्वाँय्

नसियचामि गौरब ध्वाँय्[सम्पादन]

नसियचामि गौरब ध्वाँय्

द्वखुयचामि गौरब ध्वाँय्[सम्पादन]

द्वखुयचामि गौरब ध्वाँय्


लिधंसा[सम्पादन]