सम्बत

विकिपिडिया नं

सम्बत धागु दंयागु ल्याखं तेगु छगु प्रणाली खः। हलिमय् यक्व थासे यक्व कथं यागु सम्बततेगु छ्येलेज्या जुयाच्वंगु दु। हलिमय् छ्येलिगु सम्बततः थु कथलं दु:-