लँ

विकिपिडिया नं
लँ

छगु थासं मेगु थासय् वनेत दयेकातःगु थाय्‌यात लँ धाइ। लँ थी-थी बँ, लः, सर्ग आदिइ दयाच्वनि। आकार, प्रकार, हाकः, ब्या आदिया आकारय् हलिमय् यक्व कथंया लँ दु। लँ खँग्वःयात साहित्यिक व वास्तविक रुपय् थ्व कथं छ्यलातःगु खनेदु-

 • खुँलँ (खुँका वा सतीगु लँ)
 • चलँ
 • ल्यालँ
 • तापाःलँ वा खेय्‌प लँ (Trade route)
 • दथुलँ (बुद्ध धर्मय् अतिवाद मजुइक जुइगु पहः)
 • दुसूलँ (Tunnel)
 • बिलँ (मभिंगु लँ, Evil path)
 • मूलँ (Main Road)
 • यःबालँ येय्‌बालँ (Cul-de-sac)
 • रेल लँ (Rail road)
 • लः लँ (Waterway)

स्वयादिसँ[सम्पादन]