राजस्थानया तहसीलतेगु धलः

विकिपिडिया नं

राजस्थानया जिल्ला अनुसारया तहसील थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
९९ जिल्ला गंगानगर २८५५ १४३३७३६ ७५८२६९ ६७५४६७
९९ ४५७ तहसील करनपुर २०५ १११५७१ ५८५२४ ५३०४७
९९ ४५८ तहसील गंगानगर २९९ २३१७२६ १२२४२२ १०९३०४
९९ ४५९ तहसील सादुलशहर २०१ १२२१३२ ६५६७० ५६४६२
९९ ४६० तहसील पदमपुर २४२ १३४३०३ ७०४८६ ६३८१७
९९ ४६१ तहसील रायसिंहनगर ३७८ १६८१२५ ८७८५३ ८०२७२
९९ ४६२ तहसील अनूपगढ़ ३९८ १५३५४६ ८०७२१ ७२८२५
९९ ४६३ तहसील घड़साना ४२६ १४१८४० ७४९२५ ६६९१५
९९ ४६४ तहसील विजयनगर २६५ १२००४८ ६३४८२ ५६५६६
९९ ४६५ तहसील सूरतगढ़ ४४१ २५०४४५ १३४१८६ ११६२५९
१०० जिल्ला हनुमानगढ़ १८३१ १४२४२२८ ७४६८८७ ६७७३४१
१०० ४६६ तहसील सांगरिया १८४ १२२५२४ ६४४२४ ५८१००
१०० ४६७ तहसील टीबी २४७ १६५२१७ ८६१२८ ७९०८९
१०० ४६८ तहसील हनुमानगढ़ ३९२ २७३६६१ १४३६७५ १२९९८६
१०० ४६९ तहसील पीलीबंगा २९१ १७८४२७ ९३९०६ ८४५२१
१०० ४७० तहसील रावतसर ३०६ १६९९९१ ८८८१२ ८११७९
१०० ४७१ तहसील नोहर २०८ २६४७५२ १३९०९१ १२५६६१
१०० ४७२ तहसील भादरा २०३ २४९६५६ १३०८५१ ११८८०५
१०१ जिल्ला बीकानेर ८५७ १५६३५५३ ८२१४३४ ७४२११९
१०१ ४७३ तहसील बीकानेर १०८ २५६८३० १३५१९९ १२१६३१
१०१ ४७४ तहसील पूगल ५६ ६७१६३ ३५५६७ ३१५९६
१०१ ४७५ तहसील लूणकरणसर १२५ २१३६२७ १११४०९ १०२२१८
१०१ ४७६ तहसील कोलायत २०९ २५१३४४ १३३०१५ ११८३२९
१०१ ४७७ तहसील नोखा १४५ ३७४१७७ १९६५८९ १७७५८८
१०१ ४७८ तहसील खाजूवाला ५४ ७६८९९ ४०६६२ ३६२३७
१०१ ४७९ तहसील छत्तरगढ़ ६४ ८२४८८ ४३२८८ ३९२००
१०१ ४८० तहसील श्रीडूंगरगढ़ ९६ २४१०२५ १२५७०५ ११५३२०
१०२ जिल्ला चूरू ८७३ १४६३३१२ ७५५०२८ ७०८२८४
१०२ ४८१ तहसील तारानगर ११२ १७९१९१ ९३२५१ ८५९४०
१०२ ४८२ तहसील राजगढ़ २१५ ३०३३८९ १५७९८३ १४५४०६
१०२ ४८३ तहसील सरदारशहर १७३ २८६५६३ १४८६६९ १३७८९४
१०२ ४८४ तहसील चूरू १०९ १७७५६४ ८९९३१ ८७६३३
१०२ ४८५ तहसील रतनगढ़ १०१ १९३५१६ ९८९०९ ९४६०७
१०२ ४८६ तहसील सुजानगढ़ १६३ ३२३०८९ १६६२८५ १५६८०४
१०३ जिल्ला झुंझुनूं ९२६ १६४७९६६ ८४२७१८ ८०५२४८
१०३ ४८७ तहसील झुंझुनूं २७१ ३२८८८६ १६४५०६ १६४३८०
१०३ ४८८ तहसील चिड़ावा २१२ ३६५०८३ १८६५८२ १७८५०१
१०३ ४८९ तहसील बुहाना १३७ २१२०३३ ११०११५ १०१९१८
१०३ ४९० तहसील खेतड़ी १०३ २३२१८४ १२१३७९ ११०८०५
१०३ ४९१ तहसील नवलगढ़ १०९ २४४२४६ १२४३०६ ११९९४०
१०३ ४९२ तहसील उदयपुरवाटी ९४ २६५५३४ १३५८३० १२९७०४
१०४ जिल्ला अलवर २०२१ ३०१९७२८ १५८९५०८ १४३०२२०
१०४ ४९३ तहसील बहरोड़ १७६ ३१२७३७ १६४३८० १४८३५७
१०४ ४९४ तहसील मण्डावर १४६ २३१६२८ १२१६४८ १०९९८०
१०४ ४९५ तहसील कोटकासिम ११६ १३७३३९ ७१९०७ ६५४३२
१०४ ४९६ तहसील तिजारा १८७ २५७४३६ १३५००३ १२२४३३
१०४ ४९७ तहसील किशनगढ़ बास १०८ १५०५५२ ७८२८८ ७२२६४
१०४ ४९८ तहसील रामगढ़ १७७ २४३०७६ १२७०३९ ११६०३७
१०४ ४९९ तहसील अलवर १९५ ३५५१२८ १८७४०३ १६७७२५
१०४ ५०० तहसील बान्सुर १४७ २६३६६३ १३८९०५ १२४७५८
१०४ ५०१ तहसील थानागाजी १६३ २३३३९५ १२२९०७ ११०४८८
१०४ ५०२ तहसील राजगढ़ २४९ ३३००९६ १७४९२१ १५५१७५
१०४ ५०३ तहसील लछमणगढ़ २०५ २७७११९ १४५९४७ १३११७२
१०४ ५०४ तहसील काठूमर १५२ २२७५५९ १२११६० १०६३९९
१०५ जिल्ला भरतपुर १४३२ २०५३३६३ १०९३३५७ ९६०००६
१०५ ५०५ तहसील पहाड़ी १३२ १९८८९७ १०३५२९ ९५३६८
१०५ ५०६ तहसील कामां ११३ १६५९०९ ८७२६२ ७८६४७
१०५ ५०७ तहसील नगर १६४ २१६२८६ ११४१४९ १०२१३७
१०५ ५०८ तहसील डीग १२४ १८१७११ ९६८१४ ८४८९७
१०५ ५०९ तहसील नदबई ११९ १८८७२५ १००७९६ ८७९२९
१०५ ५१० तहसील कुम्हेर १२४ १७७८०१ ९४४२७ ८३३७४
१०५ ५११ तहसील भरतपुर १७५ २००१७७ १०६४९६ ९३६८१
१०५ ५१२ तहसील वैर १४८ २४०७६१ १२८८४९ १११९१२
१०५ ५१३ तहसील बयाना १८२ २२५१४४ १२२६९२ १०२४५२
१०५ ५१४ तहसील रूपबास १५१ २५७९५२ १३८३४३ ११९६०९
१०६ जिल्ला धौलपुर ८०१ ९५९०६६ ५२०९३० ४३८१३६
१०६ ५१५ तहसील बसेड़ी १९४ २२६७८६ १२३३२७ १०३४५९
१०६ ५१६ तहसील बाड़ी १७० १८२९२९ १००५२४ ८२४०५
१०६ ५१७ तहसील सेपऊ १३० १९१०७९ १०२४९७ ८८५८२
१०६ ५१८ तहसील धौलपुर १९५ २२८०३४ १२३६५७ १०४३७७
१०६ ५१९ तहसील राजाखेड़ा ११२ १३०२३८ ७०९२५ ५९३१३
१०७ जिल्ला करौली ८५१ १२४०१४३ ६६८१८५ ५७१९५८
१०७ ५२० तहसील टोडाभीम १४८ २२८२०३ १२२५२५ १०५६७८
१०७ ५२१ तहसील नादोती ९६ १५०८९८ ८०४७९ ७०४१९
१०७ ५२२ तहसील हिण्डौन १६० ३१८४२२ १७१५६९ १४६८५३
१०७ ५२३ तहसील करौली २०६ २६६१६८ १४३९८४ १२२१८४
१०७ ५२४ तहसील मण्डरायल ७४ ७४६०० ४०६५९ ३३९४१
१०७ ५२५ तहसील सपोटरा १६७ २०१८५२ १०८९६९ ९२८८३
१०८ जिल्ला सवाई माधोपुर ७५८ १०६९०८४ ५६४५९२ ५०४४९२
१०८ ५२६ तहसील गंगापुर ११८ २१६५५३ ११५५५१ १०१००२
१०८ ५२७ तहसील बामनवास १४१ १७१६४८ ९१६२८ ८००२०
१०८ ५२८ तहसील मलारना डूंगर ६१ १०५७३२ ५५४१३ ५०३१९
१०८ ५२९ तहसील बोंली ९९ १२७४४१ ६७०८७ ६०३५४
१०८ ५३० तहसील चौथ का बरवाड़ा ६६ ९७५०० ५०६२७ ४६८७३
१०८ ५३१ तहसील सवाई माधोपुर १४७ २१३७७१ १११७१४ १०२०५७
१०८ ५३२ तहसील खण्डार १२६ १३६४३९ ७२५७२ ६३८६७
१०९ जिल्ला दौसा १०७९ १४३२६१६ ७५१९०० ६८०७१६
१०९ ५३३ तहसील बसवा २२९ २९४२१४ १५४६५२ १३९५६२
१०९ ५३४ तहसील महवा १६१ २२७८६१ १२०८५९ १०७००२
१०९ ५३५ तहसील सिकराय १३९ २६०४८४ १३६६८२ १२३८०२
१०९ ५३६ तहसील दौसा २४८ ३३४९७७ १७५०५३ १५९९२४
१०९ ५३७ तहसील लालसोट ३०२ ३१५०८० १६४६५४ १५०४२६
११० जिल्ला जयपुर २१२६ ३१५४३३१ १६४२९२४ १५११४०७
११० ५३८ तहसील कोटपुतली १४४ ३६४०५४ १९१७१३ १७२३४१
११० ५३९ तहसील विराटनगर १०० १४५५१९ ७६२७२ ६९२४७
११० ५४० तहसील शाहपुरा १०० २१८४५० ११४९४९ १०३५०१
११० ५४१ तहसील चौमू ११४ ३२२८५७ १६७८५७ १५५०००
११० ५४२ तहसील फुलेरा(मु.सांभर) २३८ ३५५१३२ १८४०६४ १७१०६८
११० ५४३ तहसील मौज़माबाद १४८ २१३०१६ १०९९८३ १०३०३३
११० ५४४ तहसील फागी १६९ १९११२६ ९९२२६ ९१९००
११० ५४५ तहसील सांगानेर १४४ १७४८९३ ९०२९८ ८४५९५
११० ५४६ तहसील जयपुर ७२ १२८७१६ ६६७८५ ६१९३१
११० ५४७ तहसील आमेर १९२ ३१९६३० १६६३५१ १५३२७९
११० ५४८ तहसील जमवा रामगढ़ २३३ २९५५७१ १५४४४४ १४११२७
११० ५४९ तहसील बस्सी २०६ २३५१६५ १२२१९४ ११२९७१
११० ५५० तहसील चाकसू २६६ १९०२०२ ९८७८८ ९१४१४
१११ जिल्ला सीकर ११६२ २०४३४२७ १०४७४६९ ९९५९५८
१११ ५५१ तहसील फतेहपुर १२७ १८००१९ ८९९८८ ९००३१
१११ ५५२ तहसील लछमनगढ़ १७० २६७५६४ १३४७९० १३२७७४
१११ ५५३ तहसील सीकर २०१ ३९९६८९ २०४५८० १९५१०९
१११ ५५४ तहसील दांता रामगढ़ २४२ ३६५३५६ १८६७८९ १७८५६७
१११ ५५५ तहसील श्री माधोपुर २३० ४७३४६२ २४४१०३ २२९३५९
१११ ५५६ तहसील नीम का थाना १९२ ३५७३३७ १८७२१९ १७०११८
११२ जिल्ला नागौर १५७५ २६७०५३९ १३६८७७१ १३०१७६८
११२ ५५७ तहसील लाडनू ९९ १८७३६७ ९५२१७ ९२१५०
११२ ५५८ तहसील डीडवाना १८९ ३४३२५४ १७४४९५ १६८७५९
११२ ५५९ तहसील जायल १३९ २६९०२४ १३८५२८ १३०४९६
११२ ५६० तहसील नागौर १९२ ३४४६०३ १७७५३३ १६७०७०
११२ ५६१ तहसील खींवसर ९२ १९२९२४ १०००७७ ९२८४७
११२ ५६२ तहसील मेड़ता १९७ ३०८२५४ १५८३६९ १४९८८५
११२ ५६३ तहसील डेगाना १९९ २८९७२० १४७१४६ १४२५७४
११२ ५६४ तहसील परबतसर ११७ २०८८४८ १०६४४१ १०२४०७
११२ ५६५ तहसील मकराना १३४ २०५६९२ १०५५६० १००१३२
११२ ५६६ तहसील नावां २१७ ३२०८५३ १६५४०५ १५५४४८
११३ जिल्ला जोधपुर १८३६ २४२२५५१ १२६०३२८ ११६२२२३
११३ ५६७ तहसील फलोदी ५०० ५१४६४६ २७०२९१ २४४३५५
११३ ५६८ तहसील ओसियां २६४ ४६५२५७ २४२१६४ २२३०९३
११३ ५६९ तहसील भोपालगढ़ १६० ३२०९५२ १६५६४५ १५५३०७
११३ ५७० तहसील जोधपुर १३३ २३९९२४ १२४४४७ ११५४७७
११३ ५७१ तहसील शेरगढ़ ५०७ ४५२१३४ २३७०८५ २१५०४९
११३ ५७२ तहसील लूणी १७० २२१९७९ ११४४०३ १०७५७६
११३ ५७३ तहसील बिलाड़ा १०२ २०७६५९ १०६२९३ १०१३६६
११४ जिल्ला जैसलमेर ७५६ ५८०८९४ ३१२४४७ २६८४४७
११४ ५७४ तहसील जैसलमेर ३३८ १९९७६६ १०८५७९ ९११८७
११४ ५७५ तहसील पोकरण २९८ २८०१०८ १४८८५४ १३१२५४
११४ ५७६ तहसील फतेहगढ़ १२० १०१०२० ५५०१४ ४६००६
११५ जिल्ला बाड़मेर २४५२ २४२१९१४ १२७३२४९ ११४८६६५
११५ ५७७ तहसील शिव २९८ २३७०८० १२७२४७ १०९८३३
११५ ५७८ तहसील बायतू ३४० २५३३५० १३२७८३ १२०५६७
११५ ५७९ तहसील पचपदरा २७७ ३४८२८८ १८१३१४ १६६९७४
११५ ५८० तहसील सिवाना १२८ २७२५६० १४२४४२ १३०११८
११५ ५८१ तहसील गुढ़ा मलानी ५२२ ४४७३९८ २३३७२२ २१३६७६
११५ ५८२ तहसील बाड़मेर २९५ २६९८९३ १४३६१३ १२६२८०
११५ ५८३ तहसील रामसर १६६ १०८००१ ५६७०९ ५१२९२
११५ ५८४ तहसील चोहटन ४२६ ४८५३४४ २५५४१९ २२९९२५
११६ जिल्ला जालौर ७९१ १६७६९७५ ८५७६१९ ८१९३५६
११६ ५८५ तहसील सायला ५१ १७६६८२ ९०१३१ ८६५५१
११६ ५८६ तहसील आहोर १३४ २२२७७५ ११०३९२ ११२३८३
११६ ५८७ तहसील जालौर ७३ २१०३४२ १०७०७० १०३२७२
११६ ५८८ तहसील भीनमाल १०४ २५४६२१ १२८३८८ १२६२३३
११६ ५८९ तहसील बागोरा ५८ १५११४१ ७८११० ७३०३१
११६ ५९० तहसील सांचोर २७६ ४५४५८३ २३६९४२ २१७६४१
११६ ५९१ तहसील रानीवाड़ा ९५ २०६८३१ १०६५८६ १००२४५
११७ जिल्ला सिरोही ४७० ८२७६९२ ४२४२५२ ४०३४४०
११७ ५९२ तहसील शिवगंज ७० ११४२७६ ५८४४० ५५८३६
११७ ५९३ तहसील सिरोही ८४ १४११२२ ७११७५ ६९९४७
११७ ५९४ तहसील पिण्डवाड़ा १०७ २२१८८७ ११४०९० १०७७९७
११७ ५९५ तहसील आबू रोड ८२ १३६६७६ ६९९११ ६६७६५
११७ ५९६ तहसील रेवदर १२७ २१३७३१ ११०६३६ १०३०९५
११८ जिल्ला पाली १०१७ १५७७५६७ ७८७५५९ ७९०००८
११८ ५९७ तहसील जैतारण १०८ २०४१५५ १०२४६२ १०१६९३
११८ ५९८ तहसील रायपुर १३७ २०५२५४ १०३००५ १०२२४९
११८ ५९९ तहसील सोजत १२३ १६५३५९ ८२०५६ ८३३०३
११८ ६०० तहसील रोहट ७९ १२०९६३ ६२१११ ५८८५२
११८ ६०१ तहसील पाली १०१ १३८३११ ६९६२७ ६८६८४
११८ ६०२ तहसील मारवाड़ जंक्शन १५६ १८६९७४ ९२०८३ ९४८९१
११८ ६०३ तहसील देसूरी १३६ १९३०६७ ९४८२९ ९८२३८
११८ ६०४ तहसील सुमेरपुर ६६ १४४३०३ ७१४९३ ७२८१०
११८ ६०५ तहसील बाली १११ २१९१८१ १०९८९३ १०९२८८
११९ जिल्ला अजमेर १०९९ १५४७६४२ ७८९३९७ ७५८२४५
११९ ६०६ तहसील किशनगढ़ १७१ २६३३४५ १३५११४ १२८२३१
११९ ६०७ तहसील अजमेर ८५ २२०६१६ ११३६३३ १०६९८३
११९ ६०८ तहसील पीसांगन ६४ १२७८०३ ६५०७५ ६२७२८
११९ ६०९ तहसील ब्यावर २२२ १९१७८३ ९६४६६ ९५३१७
११९ ६१० तहसील मसूदा १५८ १८५७१३ ९५२०२ ९०५११
११९ ६११ तहसील नसीराबाद ९० १३६६८२ ६९८८९ ६६७९३
११९ ६१२ तहसील भिनाय ९५ १२६४६६ ६४१५४ ६२३१२
११९ ६१३ तहसील सरवाड़ ११२ १३४३६६ ६८२६८ ६६०९८
११९ ६१४ तहसील केकड़ी १०२ १६०८६८ ८१५९६ ७९२७२
१२० जिल्ला टोंक १११६ ११०३६०३ ५६८०४५ ५३५५५८
१२० ६१५ तहसील मालपुरा १५३ २०४८८१ १०५०२० ९९८६१
१२० ६१६ तहसील पीपलू ११८ ११७६४४ ६०७४० ५६९०४
१२० ६१७ तहसील निवाई २०४ १९५१८७ १०१३०१ ९३८८६
१२० ६१८ तहसील टोंक १२४ १२१५१४ ६२५९२ ५८९२२
१२० ६१९ तहसील टोडरायसिंह १३९ १२३३११ ६२८४९ ६०४६२
१२० ६२० तहसील देवली १६९ १९२३४३ ९८६३७ ९३७०६
१२० ६२१ तहसील उनियारा २०९ १४८७२३ ७६९०६ ७१८१७
१२१ जिल्ला बून्दी ८६७ ८८८२०५ ४६१७३४ ४२६४७१
१२१ ६२२ तहसील हिण्डोली १८४ २१९९६८ ११४२४२ १०५७२६
१२१ ६२३ तहसील नैनवा १९० १७६५८५ ९२२३६ ८४३४९
१२१ ६२४ तहसील इन्द्रगढ ११६ ८७०६६ ४५४५७ ४१६०९
१२१ ६२५ तहसील केशोरायपाटन ११२ १०८६१२ ५६२०३ ५२४०९
१२१ ६२६ तहसील बून्दी २६५ २९५९७४ १५३५९६ १४२३७८
१२२ जिल्ला भीलवाड़ा १७९० १८९५८६९ ९५५३७८ ९४०४९१
१२२ ६२७ तहसील आसीन्द २०९ २३७५१९ ११८७६६ ११८७५३
१२२ ६२८ तहसील हुरडा ८२ १११४२८ ५६८३६ ५४५९२
१२२ ६२९ तहसील शाहपुरा १६२ १७६७०० ८९८६८ ८६८३२
१२२ ६३० तहसील बनेड़ा ८७ १२३७१४ ६२२९८ ६१४१६
१२२ ६३१ तहसील माण्डल २१२ २३५६४० ११५७२८ ११९९१२
१२२ ६३२ तहसील रायपुर ८९ ९७८६९ ४८२५६ ४९६१३
१२२ ६३३ तहसील सहाड़ा १०३ ११६३०९ ५७२६७ ५९०४२
१२२ ६३४ तहसील भीलवाड़ा १४३ १८६६०० ९४३६० ९२२४०
१२२ ६३५ तहसील कोटड़ी १८० १७४७०१ ८८९०१ ८५८००
१२२ ६३६ तहसील जहाजपुर २२८ १९७१८७ १०१५१३ ९५६७४
१२२ ६३७ तहसील माण्डलगढ़ १८३ १६२८५९ ८३२२८ ७९६३१
१२२ ६३८ तहसील बिजोलिया ११२ ७५३४३ ३८३५७ ३६९८६
१२३ जिल्ला राजसमन्द १०३७ ९७२७७७ ४८६९६० ४८५८१७
१२३ ६३९ तहसील भीम १४० १५९४५५ ८०४९० ७८९६५
१२३ ६४० तहसील देवगढ़ १३२ ९३११९ ४६३२३ ४६७९६
१२३ ६४१ तहसील आमेट १५१ ९५०१४ ४७७०८ ४७३०६
१२३ ६४२ तहसील कुम्भलगढ़ १६७ १४४२३१ ७०३६६ ७३८६५
१२३ ६४३ तहसील राजसमन्द १४० १५०८७२ ७६३२४ ७४५४८
१२३ ६४४ तहसील रेलमगरा ९५ १३१८०० ६६२६० ६५५४०
१२३ ६४५ तहसील नाथद्वारा २१२ १९८२८६ ९९४८९ ९८७९७
१२४ जिल्ला डूंगरपुर ९७२ १२९९८०९ ६५१०४६ ६४८७६३
१२४ ६४६ तहसील डूंगरपुर ३०५ ४४७७१७ २२४८४१ २२२८७६
१२४ ६४७ तहसील आसपुर १७१ २२४२४३ ११२४२२ १११८२१
१२४ ६४८ तहसील सागवाड़ा २४४ ३०९०८६ १५२६२२ १५६४६४
१२४ ६४९ तहसील सिमलवाड़ा २५२ ३१८७६३ १६११६१ १५७६०२
१२५ जिल्ला बांसवाड़ा १४८५ १६६९८६४ ८४२७६७ ८२७०९७
१२५ ६५० तहसील घाटोल २३८ २८७१०१ १४४०९२ १४३००९
१२५ ६५१ तहसील गढ़ी २०६ २८२८०२ १४३०६७ १३९७३५
१२५ ६५२ तहसील बांसवाड़ा ३३४ ३५७५७० १८०९१९ १७६६५१
१२५ ६५३ तहसील बागीदोरा ३०८ ३७३८२५ १८९१६८ १८४६५७
१२५ ६५४ तहसील कुशलगढ़ ३९९ ३६८५६६ १८५५२१ १८३०४५
१२६ जिल्ला चित्तौड़गढ़ १५८१ १२५९०७४ ६३६४१५ ६२२६५९
१२६ ६५५ तहसील राश्मी ८७ ८८६७० ४३९५४ ४४७१६
१२६ ६५६ तहसील गंगरार १३१ १०३९३३ ५२५६० ५१३७३
१२६ ६५७ तहसील बेगूं २१७ ११४६३५ ५७९५२ ५६६८३
१२६ ६५८ तहसील रावतभाटा १६४ १०२४२९ ५३०८९ ४९३४०
१२६ ६५९ तहसील चित्तोडगढ २१९ १८४००५ ९३१८२ ९०८२३
१२६ ६६० तहसील कपासन १९१ १७८४७१ ८९५२२ ८८९४९
१२६ ६६१ तहसील डूंगला १०३ १०४६०७ ५२७५३ ५१८५४
१२६ ६६२ तहसील भदेसर १६३ १२३९३० ६२९५७ ६०९७३
१२६ ६६३ तहसील निम्बाहेड़ा १५८ १५७८४१ ७९८९५ ७७९४६
१२६ ६६४ तहसील बड़ी सादड़ी १४८ १००५५३ ५०५५१ ५०००२
१२७ जिल्ला कोटा ८०५ ७७४४१० ४०१३३१ ३७३०७९
१२७ ६६५ तहसील पीपल्दा १६७ १७९८०० ९३११८ ८६६८२
१२७ ६६६ तहसील दिगोद १६४ १६८७३४ ८७४९३ ८१२४१
१२७ ६६७ तहसील लाडपुरा ११७ ११७८३८ ६०८८१ ५६९५७
१२७ ६६८ तहसील रामगंज मंडी १४६ १४३६४४ ७४७८१ ६८८६३
१२७ ६६९ तहसील सांगोद २११ १६४३९४ ८५०५८ ७९३३६
१२८ जिल्ला बारां १११४ ९६८५४१ ५०२२२८ ४६६३१३
१२८ ६७० तहसील मांगरोल ७३ ८१८९० ४२५२४ ३९३६६
१२८ ६७१ तहसील अन्ता ७९ ८७६६१ ४५४४० ४२२२१
१२८ ६७२ तहसील बारां ९० ९५५६३ ४९७१८ ४५८४५
१२८ ६७३ तहसील अटरु १४१ १२२३०९ ६३४७३ ५८८३६
१२८ ६७४ तहसील किशनगंज १९० १६६८६४ ८५९६१ ८०९०३
१२८ ६७५ तहसील शाहबाद १७७ १४२०६१ ७३७१६ ६८३४५
१२८ ६७६ तहसील छबड़ा १८८ १२०१४४ ६२८२३ ५७३२१
१२८ ६७७ तहसील छीपाबड़ौद १७६ १५२०४९ ७८५७३ ७३४७६
१२९ जिल्ला झालावाड़ १४८८ ११८१८३८ ६०६५३३ ५७५३०५
१२९ ६७८ तहसील खानपुर १९३ १५९३४५ ८२८३० ७६५१५
१२९ ६७९ तहसील झालरापाटन ३५३ २४२४७० १२४३८० ११८०९०
१२९ ६८० तहसील अकलेरा २३२ १५२३३१ ७८३५५ ७३९७६
१२९ ६८१ तहसील मनोहर थाना १८८ १३१७८३ ६७३२९ ६४४५४
१२९ ६८२ तहसील पचपहाड़ १३३ १३७१३५ ७००४६ ६७०८९
१२९ ६८३ तहसील पिड़ावा २०५ १९९८७२ १०२४४४ ९७४२८
१२९ ६८४ तहसील गंगधार १८४ १५८९०२ ८११४९ ७७७५३
१३० जिल्ला उदयपुर २४७१ २४५९९९४ १२५१३१६ १२०८६७८
१३० ६८५ तहसील मावली १७८ २२१३३३ ११२४९७ १०८८३६
१३० ६८६ तहसील गोगुन्दा २३२ २०६१९७ १०५१९० १०१००७
१३० ६८७ तहसील कोटड़ा २६२ २३०५३२ ११६७६४ ११३७६८
१३० ६८८ तहसील झाडोल २८३ २४९२९७ १२६१२४ १२३१७३
१३० ६८९ तहसील गिर्वा ३२५ ४१०११४ २०९४१९ २००६९५
१३० ६९० तहसील वल्लभनगर ३०० २४०५६२ १२२६१९ ११७९४३
१३० ६९१ तहसील लसाडिया ११३ ९१२२९ ४६३६४ ४४८६५
१३० ६९२ तहसील सलुम्बर २६८ २३१९१२ ११७५५४ ११४३५८
१३० ६९३ तहसील सराडा १९१ २१५८५८ ११००२२ १०५८३६
१३० ६९४ तहसील ऋषभदेव १२५ १६३७६४ ८३४४७ ८०३१७
१३० ६९५ तहसील खेरवाड़ा १९४ १९९१९६ १०१३१६ ९७८८०
१३१ जिल्ला प्रतापगढ़ ९७० ७९६०४१ ४०११७१ ३९४८७०
१३१ ६९६ तहसील धरियावद १६७ १७८५०४ ८८७५२ ८९७५२
१३१ ६९७ तहसील पीपलखूंट २०४ १५४०६३ ७७९१० ७६१५३
१३१ ६९८ तहसील छोटी सादड़ी १४७ ११५७१७ ५८७०४ ५७०१३
१३१ ६९९ तहसील प्रतापगढ़ २७२ २०६७३४ १०४९५५ १०१७७९
१३१ ७०० तहसील अरनोद १८० १४१०२३ ७०८५० ७०१७३

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]