भुतू ज्वलं

विकिपिडिया नं

भुतूलि छ्यलिगु ज्वलंतेत भुतू ज्वलं धाइ। हलिमय् थीथी थासय् थीथी कथंया भुतू ज्वलंत दु। थी-थी नसा दयेकेत थी-थी ज्वलं छ्यलिगु या। भुतू ज्वलंतेत इमिगु ज्या, आकार, दयेकातःगु वस्तु आदि थी-थी रुपय् बायेछिं। छुं भुतू ज्वलं थ्व कथं दु-

 • आंख्वरा
 • करुवा
 • कुँइँ वा चुल्सि (Kitchen knife)
 • कःसला (मरि पुइकिगु ज्वलं)
 • ख्वला (अय्‌लाःख्वला, कँय्‌ख्वला, लीख्वला)
 • चतां
 • चुल्सा (चुलेगु भः)
 • च्यापिं वा च्यागः वा च्याथल (Kettle)
 • च्यासा
 • थल
 • देमा
 • पन्यु
 • भुतू द्यां (छुसा थल)
 • भुतूप्वाः
 • भुतूथःमि

स्वयादिसँ[सम्पादन]