परा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

परा संस्कृत, प्राकृत व संस्कृत भासं प्रभावित भासय् छ्येलिगु छगू उपसर्ग ख। संस्कृतय् छ्येलिगु २२पु मू उपसर्गय् थ्व छपु ख। थ्व उपसर्गया श्लोक थ्व कथं दु-

परा भृशेऽनाभिमुख्ये त्वराभिभवविक्रमे ।
प्रशान्तावप्रसहने धर्षणे विद्रवे ऋषौ ॥

छ्येला[सम्पादन]

१ भृशे – पराहन्ति । पराजितः ।
२ अनाभिमुख्ये – परागच्छति । पराह्ल् मुखः ।
३ त्वरायाम् – परापतति ।
४ अभिभवे – पराभवति ।
५ विक्रमे – पराक्रमति ।
६ प्रशान्तौ – परैति ।
७ अप्रसहने – अध्ययनात् पराजयते । सोढुं न शक्नोति इत्यर्थः ।
८ धर्षणे – प्रसभं परादृशः ।
९ ॠषौ – पराशरः ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]