अव

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

अव संस्कृतभासय् छ्येलीगु छगू उपसर्ग ख। थ्व उपसर्गयात संस्कृतय् थ्व कथं वर्णन यानातःगु दु-

अव क्रोधे बोधरोधे धैर्यालम्बनभूषणे ।
          न्यग्भावाभिभवादानभोजने श्लेषधर्षणे ॥
दयैकाग्र्यक्लृप्तसेवाप्रहासालोकशुद्धिषु ।
         अनुत्साहप्रसाराज्ञावेलाशङ्कनमिश्रणे ॥

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या[सम्पादन]

उत्पत्ति व विकास[सम्पादन]

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या[सम्पादन]

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु। संस्कृत भासय् थ्व उपसर्गया छ्येलाया छुं दसु थ्व कथं दु- १ क्रोधय् – अवख्याति
२ बोधय् – अवगतम्
३ रोधय् – अवरोधः
४ धैर्यय् – अवष्ट्म्भः
५ भूषणय् – अवतंसयति
६ न्यग्भावय् – अवनमति
७ अभिभवय् – अवमन्यते, अवजानाति
८ आदानय् – अवचिनोति
९ भोजनय् – अवदंशः
१० श्लेषय् – अवगूहनम्
११ धर्षणय् – अवमर्दः
१२ दर्पय् – अवलिप्यते
१३ ऐकाग्रय् – अवधत्ते
१४ क्लृप्तय् – अवक्रीणीते
१५ सेवाय् – अवलगति
१६ प्रहासय् – अवस्तनोति
१७ आलोकय् – अवलोकयते
१८ शुद्धय् – अवदातः
१९ अनुत्साहय् – अवसीदति
२० आज्ञाय् – अवदति
२१ वेलाय् – अवसरः
२२ आशङ्कनय् – अवदिशति
२३ मिश्रणय् – अवदधाति सारेण अन्नम्।

स्वया दिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू[सम्पादन]

संस्कृत खँग्वसफू