छेँ

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
सालिनास, क्यालिफोर्निया,युएसय् र्याञ्च शैलीया छेँ


मनु च्वनिगु थाय्यात छेँ धाइ। आपालं छखा छेँय् छगू परिवार च्वनिगु याइ। छेँया दुने मनु च्वयेयात थीथी क्वथा, स्वहाने, लबः, कःसि, बरन्दा, बाल्दरी आदि थाय् दइ। छेँया नापं क्यबः नं दयेफु। छेँया दुने द्यनिगु, बैथक, चःबि, भुतु, नयेगुक्वथा, स्वथनिगु क्वथा आदि क्वथा दयाच्वनि।

नेवाः छेँ[सम्पादन]

नेवाः छेँय् छेली, मातं, च्वतः व बइगः दइगु या। छेँ अपा, सिं बज्र, चा आदि छ्यला दयेकिगु जुइ। छेँया अंगःया ब्याः १-३ फित तक्क जुइ। थीथीकथंया झ्याः, तिकिझ्याः, संझ्या आदि छ्यलातःगु जुइ। गजू व च्वलामू (Spire)नं तयेगु या।

थीथी कथंया छेँ[सम्पादन]

 • आखाछें: दबूलि प्याखं क्यनेस्वया न्ह्यः बुल्हाइगु छें
 • गुथिछें
 • इखाछेँ: हाकः लूगु छेँ

छेँया कुचा[सम्पादन]

क्वथा[सम्पादन]

छता छेंय् थी-थी कथंया क्वथा दै। छुं दसु थ्व कथं दु-

 • आखाक्वथा: प्याखं क्यनेस्वया न्ह्यः बुल्हाइगु वा समा याइगु क्वथा
 • आगं: दुने लाःगु याकःचा च्वनिगु क्वथा
 • च्वनेक्वथा (Living room)
 • देनेक्वथा (Bedroom)
 • बनय्‌क्वथा
 • ब्वनेक्वथा (Study)
 • स्वनेक्वथा
 • बैथकक्वथा
 • खुपि/ख्वपि/दुनेक्वथा

केब[सम्पादन]

तरकारी, स्वां आदि पिनातःगु छें नापंया बुंयात केब धाइ। केँब्वः (Kitchen garden) थुकिया हे छगू रुप ख।

स्वाने[सम्पादन]

जा पागु निता बंयात स्वाना पालूगु सतहय् मनु न्यासेवने छिंकः तकिं तया दयेकातःगु भःयात स्वाने धाइ। स्वानेय् तुति दिकेगु त्वाथःयात स्वानेपउ धाइ धाःसा ल्हा दिकेत वा ज्वनेत दयेकातःगु थाःचायात स्वानेबाः धाइ। [१] स्वाने थी-थी कथंया जुइफु। छुं स्वाने थ्व कथं दु-

 • कुताः स्वाने: दकलय् आधारभूत स्वाने, ह्वः दूगु स्वाने (Ladder)
 • कू स्वाने (कुचा स्वाने)

लिधंसा[सम्पादन]

 1. सफू: नेवार-नेपाली-अंग्रेजी शब्दकोश, पिथनामि: नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, निर्देशक: कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, सम्पादकः इश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य

स्वयादिसँ[सम्पादन]

Commons-logo.svg
विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: