गुजरातया तहसीलतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

सन् २०११स जनगणना कथं गुजरातया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२४ राज्य गुजरात १७८४३ ३४६९४६०९ १७७९९१५९ १६८९५४५०
२४ ४६८ जिल्ला कच्छ जिल्ला ८७७ १३६३८३६ ७१३५२४ ६५०३१२
२४ ४६८ ३७२२ तहसील लखपत ८६ ६२५५२ ३२२७४ ३०२७८
२४ ४६८ ३७२३ तहसील रापर ९७ १८८९०८ ९६६७७ ९२२३१
२४ ४६८ ३७२४ तहसील भचाऊ ६९ १४६५०३ ७६२३६ ७०२६७
२४ ४६८ ३७२५ तहसील अंजार ६६ १४८३५४ ७८२२९ ७०१२५
२४ ४६८ ३७२६ तहसील भूज १४९ २२९७५५ ११६९९० ११२७६५
२४ ४६८ ३७२७ तहसील नखत्राणा १२० १४६३६७ ७४३८० ७१९८७
२४ ४६८ ३७२८ तहसील अबड़ासा १३३ ११७५३८ ६१३८७ ५६१५१
२४ ४६८ ३७२९ तहसील मांडवी ९२ १५१९९७ ७७९०८ ७४०८९
२४ ४६८ ३७३० तहसील मुंद्रा ५९ १३२८८१ ७८९८६ ५३८९५
२४ ४६८ ३७३१ तहसील गांधीधाम ३८९८१ २०४५७ १८५२४
२४ ४६९ जिल्ला बनास कांठा जिल्ला १२३३ २७०५५९१ १३९३७४१ १३११८५०
२४ ४६९ ३७३२ तहसील वाव १२० २४६१५६ १२८१६६ ११७९९०
२४ ४६९ ३७३३ तहसील थराद १३४ २९९३३५ १५४६१८ १४४७१७
२४ ४६९ ३७३४ तहसील धानेरा ७७ २०११६३ १०४१२५ ९७०३८
२४ ४६९ ३७३५ तहसील दांतीवाड़ा ५७ ११५२२१ ५९८४६ ५५३७५
२४ ४६९ ३७३६ तहसील अमीरगढ़ ६९ १३२३५४ ६७१०० ६५२५४
२४ ४६९ ३७३७ तहसील दांता १८२ २०७०८६ १०५७०४ १०१३८२
२४ ४६९ ३७३८ तहसील वड़गाम १०९ २३१९४७ ११७९१८ ११४०२९
२४ ४६९ ३७३९ तहसील पालनपुर ११५ २७८५४२ १४३०७५ १३५४६७
२४ ४६९ ३७४० तहसील डीसा १४८ ४७१९६९ २४२८२४ २२९१४५
२४ ४६९ ३७४१ तहसील दीयोदर ७० १६३००७ ८४३९५ ७८६१२
२४ ४६९ ३७४२ तहसील भाभर ५१ १०१२५८ ५२६१७ ४८६४१
२४ ४६९ ३७४३ तहसील कांकरेज १०१ २५७५५३ १३३३५३ १२४२००
२४ ४७० जिल्ला पाटण जिल्ला ५१७ १०६२६५३ ५४८३२४ ५१४३२९
२४ ४७० ३७४४ तहसील सांतलपुर ७३ १२८७९१ ६६७२० ६२०७१
२४ ४७० ३७४५ तहसील राधनपुर ५६ १०४७०८ ५३६७५ ५१०३३
२४ ४७० ३७४६ तहसील सिध्धद्पुर ५३ १४१४८६ ७२६१४ ६८८७२
२४ ४७० ३७४७ तहसील पाटण १३९ ३१५७४३ १६३३१३ १५२४३०
२४ ४७० ३७४८ तहसील हारिज ३९ ७४३०९ ३८५४५ ३५७६४
२४ ४७० ३७४९ तहसील समी ९८ १८२८०५ ९४०५० ८८७५५
२४ ४७० ३७५० तहसील चाणस्मा ५९ ११४८११ ५९४०७ ५५४०४
२४ ४७१ जिल्ला महेसाणा जिल्ला ५९७ १५२०७३४ ७८७१७५ ७३३५५९
२४ ४७१ ३७५१ तहसील सतलासणा ६५ ८९५४६ ४६०३६ ४३५१०
२४ ४७१ ३७५२ तहसील खेरालू ५१ १११९३५ ५७६५६ ५४२७९
२४ ४७१ ३७५३ तहसील ऊंझा ३१ ११८४३१ ६१३२६ ५७१०५
२४ ४७१ ३७५४ तहसील विसनगर ५९ १८५४९३ ९६१४८ ८९३४५
२४ ४७१ ३७५५ तहसील वडनगर ४३ ११७६५५ ६०३४० ५७३१५
२४ ४७१ ३७५६ तहसील विजापुर ६४ २२२५८१ ११५४९१ १०७०९०
२४ ४७१ ३७५७ तहसील महेसाणा ११३ ३२८०७६ १७०७३७ १५७३३९
२४ ४७१ ३७५८ तहसील बेचराजी ५१ ८७०१४ ४४६१२ ४२४०२
२४ ४७१ ३७५९ तहसील कडी १२० २६०००३ १३४८२९ १२५१७४
२४ ४७२ जिल्ला साबर कांठा जिल्ला १३६४ २०६४८६९ १०५६१४१ १००८७२८
२४ ४७२ ३७६० तहसील खेडब्रह्मा १३३ २६८१४२ १३५२२३ १३२९१९
२४ ४७२ ३७६१ तहसील विजयनगर ८५ ९७८१७ ४८८२६ ४८९९१
२४ ४७२ ३७६२ तहसील वडाली ५६ ७१७११ ३६५८० ३५१३१
२४ ४७२ ३७६३ तहसील ईडर १३६ २१५५९८ ११०५४८ १०५०५०
२४ ४७२ ३७६४ तहसील भीलोडा १६४ २२३१४२ ११२७१७ ११०४२५
२४ ४७२ ३७६५ तहसील मेधरज १२८ १५५७५२ ७९१५३ ७६५९९
२४ ४७२ ३७६६ तहसील हिंमतनगर १२९ २२४४३६ ११६२५८ १०८१७८
२४ ४७२ ३७६७ तहसील प्रांतिज ६४ १३७६८३ ७१४७३ ६६२१०
२४ ४७२ ३७६८ तहसील तलोद ७३ १३६१२६ ७०२५२ ६५८७४
२४ ४७२ ३७६९ तहसील मोडासा १०५ १५४९७७ ७९६६० ७५३१७
२४ ४७२ ३७७० तहसील धनसुरा ७२ १०६७३३ ५५४०८ ५१३२५
२४ ४७२ ३७७१ तहसील मालपुर ९८ ९१४६० ४६७४१ ४४७१९
२४ ४७२ ३७७२ तहसील बायड १२१ १८१२९२ ९३३०२ ८७९९०
२४ ४७३ जिल्ला गांधीनगर जिल्ला २५२ ७९११२६ ४०८४३६ ३८२६९०
२४ ४७३ ३७७३ तहसील कलोल ६४ १८८५५० ९७९८६ ९०५६४
२४ ४७३ ३७७४ तहसील माणसा ४८ १७६२२० ९११०१ ८५११९
२४ ४७३ ३७७५ तहसील गांधीनगर ४८ २००४२६ १०३५५८ ९६८६८
२४ ४७३ ३७७६ तहसील दहेगाम ९२ २२५९३० ११५७९१ ११०१३९
२४ ४७४ जिल्ला अहमदाबाद जिल्ला ५०६ ११५११७८ ५९५५८३ ५५५५९५
२४ ४७४ ३७७७ तहसील मांडल ३७ ७०३४६ ३६०६३ ३४२८३
२४ ४७४ ३७७८ तहसील देत्रोज-रामपुरा ५५ ८३१९९ ४२९५८ ४०२४१
२४ ४७४ ३७७९ तहसील विरमगाम ६६ १३७४६२ ७१२२४ ६६२३८
२४ ४७४ ३७८० तहसील साणंद ५२ १४१९५५ ७३१८३ ६८७७२
२४ ४७४ ३७८१ तहसील अहमदाबाद सिटी
२४ ४७४ ३७८२ तहसील दसक्रोई ५४ १८६७८२ ९५९७० ९०८१२
२४ ४७४ ३७८३ तहसील धोलका ६९ १६८९०७ ८८२०८ ८०६९९
२४ ४७४ ३७८४ तहसील बावला ४५ ११५७३३ ६००९१ ५५६४२
२४ ४७४ ३७८५ तहसील राणपुर ३३ ७५९८२ ३९००० ३६९८२
२४ ४७४ ३७८६ तहसील बरवाला २६ ५८०३५ ३०१०३ २७९३२
२४ ४७४ ३७८७ तहसील धंधुका ६९ ११२७७७ ५८७८३ ५३९९४
२४ ४७५ जिल्ला सुरेन्द्रनगर जिल्ला ६४७ १२५९३५२ ६४९४७५ ६०९८७७
२४ ४७५ ३७८८ तहसील हलवद ६७ १३८९७६ ७१४५३ ६७५२३
२४ ४७५ ३७८९ तहसील ध्रांगध्रा ६३ १४२९०८ ७३४२९ ६९४७९
२४ ४७५ ३७९० तहसील दसाडा ८७ १५०९७२ ७७८३० ७३१४२
२४ ४७५ ३७९१ तहसील लखतर ४३ ७५६०६ ३८९३२ ३६६७४
२४ ४७५ ३७९२ तहसील वढवाण ४५ १०५७१९ ५४३२० ५१३९९
२४ ४७५ ३७९३ तहसील मुली ५८ ११८९०२ ६१५५६ ५७३४६
२४ ४७५ ३७९४ तहसील चोटीला १११ १५७१४० ८१५८४ ७५५५६
२४ ४७५ ३७९५ तहसील सायला ७५ १३८६४३ ७१३२७ ६७३१६
२४ ४७५ ३७९६ तहसील चुडा ३८ ९७९१६ ५०६०९ ४७३०७
२४ ४७५ ३७९७ तहसील लींबडी ६० १३२५७० ६८४३५ ६४१३५
२४ ४७६ जिल्ला राजकोट जिल्ला ८३३ १५९०५०८ ८१६२६४ ७७४२४४
२४ ४७६ ३७९८ तहसील मालीया ४४ ६२७२८ ३२३०६ ३०४२२
२४ ४७६ ३७९९ तहसील मोरबी ७४ १४६३५० ७५८६५ ७०४८५
२४ ४७६ ३८०० तहसील टंकारा ४७ ८७५७७ ४४५१६ ४३०६१
२४ ४७६ ३८०१ तहसील वांकानेर ९९ १६६२७८ ८४५१३ ८१७६५
२४ ४७६ ३८०२ तहसील पड़धरी ५७ ६४२३४ ३२७५२ ३१४८२
२४ ४७६ ३८०३ तहसील राजकोट ८२ १३७३०७ ७०५११ ६६७९६
२४ ४७६ ३८०४ तहसील लोधीका ३८ ५६७४४ २९८१५ २६९२९
२४ ४७६ ३८०५ तहसील कोटडा सांगाणी ३९ ६२०५९ ३१७३२ ३०३२७
२४ ४७६ ३८०६ तहसील जसदण १०१ २६५६४१ १३५२४३ १३०३९८
२४ ४७६ ३८०७ तहसील गोंडल ८० १७३३५३ ८९२०८ ८४१४५
२४ ४७६ ३८०८ तहसील जामकंडोरणा ४७ ७८१३० ३९९२३ ३८२०७
२४ ४७६ ३८०९ तहसील उपलेटा ४९ १००७३३ ५२०३९ ४८६९४
२४ ४७६ ३८१० तहसील धोराजी ३० ७०३५१ ३६१८७ ३४१६४
२४ ४७६ ३८११ तहसील जेतपुर ४६ ११९०२३ ६१६५४ ५७३६९
२४ ४७७ जिल्ला जामनगर जिल्ला ६९७ ११८९०५४ ६१००८८ ५७८९६६
२४ ४७७ ३८१२ तहसील ओखामंडल ३९ ५१३९५ २६२७२ २५१२३
२४ ४७७ ३८१३ तहसील खंभालीया ८१ १७९६१९ ९३९७० ८५६४९
२४ ४७७ ३८१४ तहसील जामनगर ९९ २०२७६७ १०४७९९ ९७९६८
२४ ४७७ ३८१५ तहसील जोडिया ५२ ८५९५८ ४३५८२ ४२३७६
२४ ४७७ ३८१६ तहसील ध्रोल ४१ ५३४३२ २७३७७ २६०५५
२४ ४७७ ३८१७ तहसील कालावड ९८ १११४१५ ५६२६७ ५५१४८
२४ ४७७ ३८१८ तहसील लालपुर ७२ ११८१८७ ६०५१६ ५७६७१
२४ ४७७ ३८१९ तहसील कल्याणपुर ६४ १७६२५६ ८९६२६ ८६६३०
२४ ४७७ ३८२० तहसील भानवड ८२ १०३४१९ ५२६५६ ५०७६३
२४ ४७७ ३८२१ तहसील जामजोधपुर ६९ १०६६०६ ५५०२३ ५१५८३
२४ ४७८ जिल्ला पोरबंदर जिल्ला १७९ २९९७७५ १५३२६० १४६५१५
२४ ४७८ ३८२२ तहसील पोरबंदर ७४ १६७४५७ ८५६८८ ८१७६९
२४ ४७८ ३८२३ तहसील राणावाव ५९ ६२६७८ ३१९११ ३०७६७
२४ ४७८ ३८२४ तहसील कुतियाणा ४६ ६९६४० ३५६६१ ३३९७९
२४ ४७९ जिल्ला जूनागढ़ जिल्ला ९०१ १८३६६७० ९४०२७१ ८९६३९९
२४ ४७९ ३८२५ तहसील माणावदर ५५ ८६६८९ ४४७३६ ४१९५३
२४ ४७९ ३८२६ तहसील वंथली ४६ ८२६३५ ४३०१३ ३९६२२
२४ ४७९ ३८२७ तहसील जूनागढ़ ६६ ११४९१९ ५९७३७ ५५१८२
२४ ४७९ ३८२८ तहसील भेसाण ४२ ७९७१२ ४०७११ ३९००१
२४ ४७९ ३८२९ तहसील विसावदर ८५ १२०५०८ ६१७१५ ५८७९३
२४ ४७९ ३८३० तहसील मेंदरडा ४५ ६८५३१ ३५४४० ३३०९१
२४ ४७९ ३८३१ तहसील केशोद ५३ ११८५५३ ६१०३१ ५७५२२
२४ ४७९ ३८३२ तहसील मांगरोल ६३ १४३१९४ ७३५८८ ६९६०६
२४ ४७९ ३८३३ तहसील मालीया ६३ १३७४६१ ७०४३२ ६७०२९
२४ ४७९ ३८३४ तहसील तलाला ६७ ११४६७१ ५८८१५ ५५८५६
२४ ४७९ ३८३५ तहसील पाटण-वेरावल ५४ १३६६९५ ६९९०३ ६६७९२
२४ ४७९ ३८३६ तहसील सुत्रापाड़ा ४६ ११५८३६ ५८७५४ ५७०८२
२४ ४७९ ३८३७ तहसील कोडीनार ६३ १८७३१७ ९४५७३ ९२७४४
२४ ४७९ ३८३८ तहसील उना १५३ ३२९९४९ १६७८२३ १६२१२६
२४ ४८० जिल्ला अमरेली जिल्ला ६१४ ११२७५५५ ५७२५५४ ५५५००१
२४ ४८० ३८३९ तहसील कुंकावाव वडिया ४५ ९९७९४ ५०४३८ ४९३५६
२४ ४८० ३८४० तहसील बाबरा ५६ ११५२५१ ५८७१५ ५६५३६
२४ ४८० ३८४१ तहसील लाठी ४९ ९५१२७ ४८०६४ ४७०६३
२४ ४८० ३८४२ तहसील लीलीया ३६ ५००६४ २५३४६ २४७१८
२४ ४८० ३८४३ तहसील अमरेली ७१ १२३३१२ ६२९९१ ६०३२१
२४ ४८० ३८४४ तहसील बगसरा ३१ ४८५३३ २४४१९ २४११४
२४ ४८० ३८४५ तहसील धारी ७५ १२३०८६ ६२७२० ६०३६६
२४ ४८० ३८४६ तहसील सावर कुंडला ८० १६०९१८ ८१३७९ ७९५३९
२४ ४८० ३८४७ तहसील खांभा ५७ ९३४३१ ४७२१४ ४६२१७
२४ ४८० ३८४८ तहसील जाफराबाद ४२ ८०८३५ ४१५०१ ३९३३४
२४ ४८० ३८४९ तहसील राजुला ७२ १३७२०४ ६९७६७ ६७४३७
२४ ४८१ जिल्ला भावनगर जिल्ला ७८३ १६९७९६४ ८६८८३३ ८२९१३१
२४ ४८१ ३८५० तहसील बोटाद ५२ १५६२९१ ८००७४ ७६२१७
२४ ४८१ ३८५१ तहसील वल्लभीपुर ५५ ६४३४० ३३१५२ ३११८८
२४ ४८१ ३८५२ तहसील गढ़डा ७३ १५६१५५ ७९४३० ७६७२५
२४ ४८१ ३८५३ तहसील उमराला ४० ७०७१९ ३६३२० ३४३९९
२४ ४८१ ३८५४ तहसील भावनगर ५४ १४४०५६ ७५१३० ६८९२६
२४ ४८१ ३८५५ तहसील घोघा ४६ ८८७६९ ४५८९१ ४२८७८
२४ ४८१ ३८५६ तहसील शिहोर ७८ १५१६६२ ७८३७९ ७३२८३
२४ ४८१ ३८५७ तहसील गारियाधार ५० ८४३२७ ४२६९४ ४१६३३
२४ ४८१ ३८५८ तहसील पालिताणा ९३ १६५७७४ ८४४२४ ८१३५०
२४ ४८१ ३८५९ तहसील तलाजा १११ २७१०५६ १३८६१३ १३२४४३
२४ ४८१ ३८६० तहसील महुवा १३१ ३४४८१५ १७४७२६ १७००८९
२४ ४८२ जिल्ला आणंद जिल्ला ३४७ १४५७७५८ ७५८४९९ ६९९२५९
२४ ४८२ ३८६१ तहसील तारापुर ४२ ८८५२२ ४६०३२ ४२४९०
२४ ४८२ ३८६२ तहसील सोजित्रा २४ ८९८१३ ४६७२८ ४३०८५
२४ ४८२ ३८६३ तहसील उमरेठ ३६ १५४२६७ ८००९० ७४१७७
२४ ४८२ ३८६४ तहसील आणंद ३७ २६३८३५ १३७०१८ १२६८१७
२४ ४८२ ३८६५ तहसील पेटलाद ५६ २३२५९४ १२१३२० १११२७४
२४ ४८२ ३८६६ तहसील खंभात ५७ १८६५१५ ९७२२५ ८९२९०
२४ ४८२ ३८६७ तहसील बोरसद ६४ ३१६१०७ १६४६५५ १५१४५२
२४ ४८२ ३८६८ तहसील आंकलाव ३१ १२६१०५ ६५४३१ ६०६७४
२४ ४८३ जिल्ला खेडा जिल्ला ६१५ १७७६२७६ ९१५१९७ ८६१०७९
२४ ४८३ ३८६९ तहसील कपड़वंज १०६ २२३८६० ११४८५२ १०९००८
२४ ४८३ ३८७० तहसील विरपुर ५२ ९००५५ ४६४६४ ४३५९१
२४ ४८३ ३८७१ तहसील बालासिनोर ४६ १०६४९३ ५५१९८ ५१२९५
२४ ४८३ ३८७२ तहसील कठलाल ५८ १८६५५५ ९५४०३ ९११५२
२४ ४८३ ३८७३ तहसील मेहमदाबाद ६५ २२०६१० ११२३५९ १०८२५१
२४ ४८३ ३८७४ तहसील खेड़ा ३९ १०२५८७ ५३१२६ ४९४६१
२४ ४८३ ३८७५ तहसील मातर ५५ १६२८०० ८४३९१ ७८४०९
२४ ४८३ ३८७६ तहसील नडियाद ५९ २६७७९७ १३८५२६ १२९२७१
२४ ४८३ ३८७७ तहसील महुधा ४१ ११४८३८ ५९०८३ ५५७५५
२४ ४८३ ३८७८ तहसील ठासरा ९४ ३००६८१ १५५७९५ १४४८८६
२४ ४८४ जिल्ला पंचमहाल जिल्ला ११९८ २०५५९४९ १०५३३७६ १००२५७३
२४ ४८४ ३८७९ तहसील खानपुर ८६ ९६०४१ ४९०२३ ४७०१८
२४ ४८४ ३८८० तहसील कडाणा १३२ १२९५४५ ६६३९९ ६३१४६
२४ ४८४ ३८८१ तहसील संतरामपुर १५२ २४६२२९ १२५७९० १२०४३९
२४ ४८४ ३८८२ तहसील लुणावाडा २३७ २२०२७४ ११३२७८ १०६९९६
२४ ४८४ ३८८३ तहसील शहेरा ९० २५८३८४ १३२५७२ १२५८१२
२४ ४८४ ३८८४ तहसील मोरवा (हडफ) ५१ १८६९२० ९४७२८ ९२१९२
२४ ४८४ ३८८५ तहसील गोधरा ११३ ३०००८० १५३३२५ १४६७५५
२४ ४८४ ३८८६ तहसील कालोल ६७ १८३८३९ ९५१०१ ८८७३८
२४ ४८४ ३८८७ तहसील घोघंबा ९५ २१८४६७ १११५९१ १०६८७६
२४ ४८४ ३८८८ तहसील हालोल १२० १७३६९४ ८९७९८ ८३८९६
२४ ४८४ ३८८९ तहसील जांबुघोडा ५५ ४२४७६ २१७७१ २०७०५
२४ ४८५ जिल्ला दाहोद जिल्ला ६९१ १९३५४६१ ९७०९६३ ९६४४९८
२४ ४८५ ३८९० तहसील फतेपुरा ९६ २३८११६ ११९९४७ ११८१६९
२४ ४८५ ३८९१ तहसील झालोद १४९ ४३७१०५ २२०५४४ २१६५६१
२४ ४८५ ३८९२ तहसील लिमखेड़ा १५१ ३०२३४५ १५०५४६ १५१७९९
२४ ४८५ ३८९३ तहसील दाहोद ८५ ३५०३४२ १७५५०८ १७४८३४
२४ ४८५ ३८९४ तहसील गरबाडा ३४ १९८८७९ ९९९७८ ९८९०१
२४ ४८५ ३८९५ तहसील देवगढ़बारिया ८६ २२८३०५ ११३६१८ ११४६८७
२४ ४८५ ३८९६ तहसील धानपुर ९० १८०३६९ ९०८२२ ८९५४७
२४ ४८६ जिल्ला वडोदरा जिल्ला १५३३ २०९९८५५ १०७७९४३ १०२१९१२
२४ ४८६ ३८९७ तहसील सावली १३६ २३६५४२ १२२६९६ ११३८४६
२४ ४८६ ३८९८ तहसील वडोदरा ८२ १८६९०२ ९६८६३ ९००३९
२४ ४८६ ३८९९ तहसील वाघोडिया ९३ १२५८६२ ६४७७८ ६१०८४
२४ ४८६ ३९०० तहसील जेतपुर पावी २१२ २५३५६१ १२९७५५ १२३८०६
२४ ४८६ ३९०१ तहसील छोटा उदेपुर १४४ २१५५९० १०८२३३ १०७३५७
२४ ४८६ ३९०२ तहसील कवांट १३१ २००४४९ १००७०२ ९९७४७
२४ ४८६ ३९०३ तहसील नसवाडी २१६ १४७३६७ ७४६६३ ७२७०४
२४ ४८६ ३९०४ तहसील संखेडा १८५ १८२४४९ ९४३४९ ८८१००
२४ ४८६ ३९०५ तहसील डभोई ११८ १२९२७८ ६६९१४ ६२३६४
२४ ४८६ ३९०६ तहसील पादरा ८२ २१९२४१ ११४३८० १०४८६१
२४ ४८६ ३९०७ तहसील करजण ९३ १३७१७४ ७०६९८ ६६४७६
२४ ४८६ ३९०८ तहसील शिनोर ४१ ६५४४० ३३९१२ ३१५२८
२४ ४८७ जिल्ला नर्मदा जिल्ला ५५८ ५२८४२५ २६९४०८ २५९०१७
२४ ४८७ ३९०९ तहसील तिलकवाड़ा ९७ ६३८७१ ३३१९७ ३०६७४
२४ ४८७ ३९१० तहसील नांदोद २०२ १९९४२० १०३३७५ ९६०४५
२४ ४८७ ३९११ तहसील डेडियापाडा १६८ १६५४२३ ८३४५१ ८१९७२
२४ ४८७ ३९१२ तहसील सागबारा ९१ ९९७११ ४९३८५ ५०३२६
२४ ४८८ जिल्ला भरूच जिल्ला ६४७ १०२६०६० ५२९३९३ ४९६६६७
२४ ४८८ ३९१३ तहसील जंबूसर ८१ १५३६९४ ७९९८१ ७३७१३
२४ ४८८ ३९१४ तहसील आमोद ५२ ७८५८२ ४०५८७ ३७९९५
२४ ४८८ ३९१५ तहसील वागरा ६७ १०००४४ ५३४८९ ४६५५५
२४ ४८८ ३९१६ तहसील भरूच ८९ १८५०५६ ९४६४१ ९०४१५
२४ ४८८ ३९१७ तहसील झगडिया १६४ १८५३३७ ९५०८५ ९०२५२
२४ ४८८ ३९१८ तहसील अंकलेश्वर ५४ १२३२०४ ६३४५७ ५९७४७
२४ ४८८ ३९१९ तहसील हांसोट ४५ ५५८३२ २८६५९ २७१७३
२४ ४८८ ३९२० तहसील वालीया ९५ १४४३११ ७३४९४ ७०८१७
२४ ४८९ जिल्ला डांग जिल्ला ३०८ २०३६०४ १०१७१० १०१८९४
२४ ४८९ ३९२१ तहसील डांग ३०८ २०३६०४ १०१७१० १०१८९४
२४ ४९० जिल्ला नवसारी जिल्ला ३७२ ९२०५३५ ४६४७४९ ४५५७८६
२४ ४९० ३९२२ तहसील नवसारी ६५ १०९६९२ ५५९४० ५३७५२
२४ ४९० ३९२३ तहसील जलालपोर ७१ १३६०७१ ६९४८६ ६६५८५
२४ ४९० ३९२४ तहसील गणदेवी ५५ १५४७६४ ७८००० ७६७६४
२४ ४९० ३९२५ तहसील चीखली ८७ ३०२८५२ १५२९६० १४९८९२
२४ ४९० ३९२६ तहसील बांसदा ९४ २१७१५६ १०८३६३ १०८७९३
२४ ४९१ जिल्ला वलसाड जिल्ला ४३३ १०७०१७७ ५४२६४४ ५२७५३३
२४ ४९१ ३९२७ तहसील वलसाड ८५ २२२६८२ ११३५५४ १०९१२८
२४ ४९१ ३९२८ तहसील धरमपुर १०७ १९१६९४ ९५८१२ ९५८८२
२४ ४९१ ३९२९ तहसील पारडी ७० २१७३४१ ११२२२७ १०५११४
२४ ४९१ ३९३० तहसील कपराडा १२८ २५८८८८ १२९९१६ १२८९७२
२४ ४९१ ३९३१ तहसील उंबरगांव ४३ १७९५७२ ९११३५ ८८४३७
२४ ४९२ जिल्ला सुरत जिल्ला ६९० १२३२१०९ ६४००६० ५९२०४९
२४ ४९२ ३९३२ तहसील ओलपाड १०३ १६२८८४ ८४७५१ ७८१३३
२४ ४९२ ३९३३ तहसील मांगरोल ९० १६३५९८ ८५९०६ ७७६९२
२४ ४९२ ३९३४ तहसील उमरपाडा ६३ ८३७२३ ४२०९३ ४१६३०
२४ ४९२ ३९३५ तहसील मांडवी १३३ १७७७३५ ८८८४९ ८८८८६
२४ ४९२ ३९३६ तहसील कामरेज ६८ १७८४१७ ९४००३ ८४४१४
२४ ४९२ ३९३७ तहसील सुरत सिटी
२४ ४९२ ३९३८ तहसील चोर्यासी ३७ ८६२२५ ४९९७३ ३६२५२
२४ ४९२ ३९३९ तहसील पलसाणा ४६ ८६८८८ ४६६४७ ४०२४१
२४ ४९२ ३९४० तहसील बारडोली ८१ १४७७३३ ७४२९१ ७३४४२
२४ ४९२ ३९४१ तहसील महुवा ६९ १४४९०६ ७३५४७ ७१३५९
२४ ४९३ जिल्ला तापी जिल्ला ४५१ ७२७५३५ ३६१५४८ ३६५९८७
२४ ४९३ ३९४२ तहसील निझर ५१ १२९९६९ ६४४३३ ६५५३६
२४ ४९३ ३९४३ तहसील उच्छल ४० ८८४१६ ४३६७० ४४७४६
२४ ४९३ ३९४४ तहसील सोनगढ़ १७२ १९००८४ ९४६८९ ९५३९५
२४ ४९३ ३९४५ तहसील व्यारा १४८ २२८५०० ११३१९१ ११५३०९
२४ ४९३ ३९४६ तहसील वालोड ४० ९०५६६ ४५५६५ ४५००१

लिधंसा[सम्पादन]