कुमिल्ला जिल्ला

विकिपिडिया नं
कुमिल्ला जिल्ला
कुमिल्ला
—  जिल्ला  —
Coordinates: 23°27′30″N 91°11′00″E / 23.4583°N 91.1833°E / 23.4583; 91.1833
देय्  बंगलादेश
विभाग चट्टग्राम बिभाग
Area
 - Total ३,०८७.३३ km2 (१,१९२ sq mi)
Population (2011)
 - Total ५,६०२,६२५
 - Density १,८१४.७/km2 (४,७००.१/sq mi)
साक्षरता
 - सकल ६०.०२%
Time zone बिएसटि (UTC+६)
Website जिल्ला प्रशासन वेबसाइट

कुमिल्ला जिल्ला बंगलादेशया चट्टग्राम विभागया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

कुमिल्ला जिल्लाय् १गू सिटि कर्पोरेशन व १७गू उपजिल्ला थ्व कथं दु

सिटि कर्पोरेशन कुमिल्ला सिटि कर्पोरेशन
उपजिल्ला पुचः

कुमिल्ला जिल्लायात प्रशासनिक रुपय् थ्व कथं बायातःगु दु

  • उपजिल्ला- १७
  • पौरसभा - ८
  • युनियन - १७८
  • ग्राम - ३,६८७

थ्व जिल्लाया उपजिल्ला व युनियन थ्व कथं दु [१]

उपजिल्ला युनियन
आर्दश सदर उपजिल्ला कालीरबाजार युनियन
दूर्गापुर(उत्तर) युनियन
दुर्गापुर(दक्षिण) युनियन
आमड़ातली युनियन
पाँचथुबी युनियन
जगन्नाथपुर युनियन
देबिद्बार उपजिल्ला सुबिल युनियन
रसुलपुर युनियन
गुनाइघर (उत्तर) युनियन
गुनाइघर (दक्षिण) युनियन
बड़शालघर युनियन
राजामेहार युनियन
इउसुफपुर युनियन
मोहनपुर युनियन
भानी युनियन
फतेहाबाद युनियन
जाफरगञ्ज युनियन
धामती युनियन
बरकामता युनियन
सुलतानपुर युनियन
एलाहाबाद युनियन
होमना उपजिल्ला माथाभाङ्गा युनियन
घागुटिय़ा इउनियन
आछादपुर युनियन
चान्देरचर युनियन
भाषानिय़ा युनियन
निलखी युनियन
घारमोड़ा युनियन
जय़पुर युनियन
दुलालपुर युनियन
सदर दक्षिन उपजिल्ला जोड़कानन (पुर्ब) युनियन
जोड़कानन (पश्चिम) युनियन
चौय़ारा युनियन
बारपाड़ा युनियन
गलिय़ारा युनियन
बागमारा (उत्तर) युनियन
बागमारा (दक्षिन) युनियन
भूलइन (उत्तर) युनियन
भूलइन (दक्षिन) युनियन
बेलघर (उत्तर) युनियन
बेलघर (दक्षिन) युनियन
पेरुल (उत्तर) युनियन
पेरुल (दक्षिन) युनियन
बिजय़पुर युनियन
बरुड़ा उपजिल्ला आगानगर युनियन
भबानीपुर युनियन
खोशबास (उ:) युनियन
झलम युनियन
चितड्डा युनियन
शिलमुड़ि (द:) युनियन
शिलमुड़ि (उ:) युनियन
गालिमपुर युनियन
शाकपुर युनियन
भाउकसार युनियन
चान्दला युनियन
आड्डा युनियन
आद्रा युनियन
दाउदकान्दि उपजिल्ला दौलतपुर युनियन
दाउदकान्दि(उत्तर) युनियन
इलेटगञ्ज (उत्तर) युनियन
इलेटगञ्ज (दक्षिन) युनियन
जिंलातली युनियन
सुन्दलपुर युनियन
गौरिपुर युनियन
मोहाम्मदपुर (पूब) युनियन
मोहम्मदपुर(पश्चिम) युनियन
गोय़ालमारी युनियन
मारुका युनियन
बिटेश्बर युनियन
पदुय़ा युनियन
पाँचगाछिय़ा(पश्चिम) युनियन
बारपाड़ा युनियन
ब्राह्मनपाड़ा उपजिल्ला शिदलाइ युनियन
चान्दला युनियन
शशीदल युनियन
दुलालपुर (२) युनियन
ब्राह्मनपाड़ा सदर युनियन
साहेबाबाद युनियन
मालापाड़ा युनियन
माधबपुर युनियन
बुड़िचं उपजिल्ला मय़नामति युनियन
भारेल्ला युनियन
मोकाम युनियन
बुड़िचं सदर युनियन
बाकशीमूल युनियन
पीरयात्रापुर युनियन
षोलनल युनियन
राजापुर युनियन
चौद्दग्राम उपजिल्ला श्रीपुर युनियन
काशिनगर युनियन
कालिकापुर युनियन
शुभपुर युनियन
घोलपाशा युनियन
मुन्सीरहाट युनियन
बातिसा युनियन
कनकापैत युनियन
चिओड़ा युनियन
जगन्नाथदिघी युनियन
गुनबती युनियन
आलकरा युनियन
उजिरपुर युनियन
मुरादनगर उपजिल्ला १नं श्रीकाइल युनियन
३नं आन्दिकोट युनियन
२नं आकुबपुर युनियन
४नं पुर्बधैइर (पुर्ब) युनियन
५नं पुर्बधैइर (पश्चिम) युनियन
६नं बाङ्गरा (पूर्ब) युनियन
५नं पुर्बधैइर (पश्चिम) युनियन
८नं चापितला युनियन
९नं कामाल्ला युनियन
१०नं यात्रापुर युनियन
रामचन्द्रपुर उत्तर युनियन
रामचन्द्रपुर दक्षिन युनियन
१३ नं मुरादनगर सदर युनियन
१२नं नबीपुर (पुर्ब) युनियन
१४नं धामघर युनियन
१५नं जाहापुर युनियन
१३नं नबीपुर (पश्चिम) युनियन
१६नं छालिय़ाकान्दि युनियन
१७नं दारोरा युनियन
१८नं पाहाड़पुर युनियन
२१नं बाबुटिपाड़ा युनियन
२२नं टनकी युनियन
मनोहरगञ्ज उपजिल्ला बाइशगाँओ युनियन
सरसपुर युनियन
हासनाबाद युनियन
झलम उत्तर युनियन
झलम दक्षिन युनियन
मैशातुय़ा युनियन
लक्षनपुर युनियन
उत्तर हाओला युनियन
नाथेरपेटुय़ा युनियन
बिपुलासार युनियन
लाकसाम उपजिल्ला बाकइ युनियन
मुदाफफर गञ्ज युनियन
कान्दिरपाड़ युनियन
गोबिन्दपुर युनियन (2)
उत्तरदा युनियन
लाकसाम पुर्ब युनियन
आजगरा युनियन
नाङ्गलकोट उपजिल्ला बाङ्गड्डा युनियन
पेरिय़ा युनियन
राय़कोट युनियन
मोकरा युनियन
मक्रबपुर युनियन
हेसाखाल युनियन
आद्रा युनियन
जोड्डा युनियन
ढालुय़ा युनियन
दौलखाँड़ युनियन
बक्सगञ्ज युनियन
सातबाड़ीय़ा युनियन
तितास उपजिल्ला सातानी युनियन
जगतपुर युनियन
बलरामपुर युनियन
कड़िकान्दि युनियन
कलाकान्दि युनियन
भिटिकान्दि युनियन
नारान्दिय़ा युनियन
जिय़ारकान्दि युनियन
मजिदपुर इ्उनिय़न
चान्दिना उपजिल्ला सुहिलपुर युनियन
बाताघासि युनियन
जोय़ाग युनियन
बरकरइ युनियन
माधाइय़ा युनियन
दोल्लाइ नबाबपुर युनियन
महिचाइल युनियन
गल्लाइ युनियन
केरणखाल युनियन
माइजखार युनियन
एतबारपुर युनियन
बाड़ेरा युनियन
बरकइट युनियन
मेघना उपजिल्ला मानिकारचर युनियन
चन्दनपुर युनियन
चालिभाङ्गा युनियन
गोबिन्दपुर युनियन
बड़कान्दा युनियन
राधानागर युनियन
लुटेरचर युनियन
भाओरखोला युनियन

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]