ओडिशाया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रतेगु धलः

विकिपिडिया नं

ओडिशाया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रतेगु धलः

ल्या निर्वाचन क्षेत्रया नां जिल्ला संरक्षण मेमेगु
००१ पद्मपुर बरगड़ -
००२ बिजेपुर बरगड़ -
००३ बरगड़ बरगड़ -
००४ अताबिरा बरगड़ अनुसूचित जनजाति
००५ भट्‌लि बरगड़ -
००६ ब्रजराजनगर झारसुगुड़ा -
००७ झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा
००८ तळसरा सुन्दरगड़ अनुसूचित जनजाति
००९ सुन्दरगड़ सुन्दरगड़ अनुसूचित जनजाति
०१० बिरमित्रपुर सुन्दरगड़ अनुसूचित जनजाति
०११ रघुनाथपालि सुन्दरगड़ अनुसूचित जाति
०१२ राउरकेला सुन्दरगड़
०१३ राजगाङ्गपुर सुन्दरगड़ अनुसूचित जनजाति
०१४ बणाइँ सुन्दरगड़ अनुसूचित जनजाति
०१५ कुचिण्डा सम्बलपुर अनुसूचित जनजाति
०१६ रेङ्गालि सम्बलपुर अनुसूचित जाति
०१७ सम्बलपुर सम्बलपुर
०१८ रेढ़ाखोल सम्बलपुर
०१९ देबगड़ देबगड़
०२० तेलकोइ केन्दुझर अनुसूचित जनजाति
०२१ घसिपुरा केन्दुझर
०२२ आनन्दपुर केन्दुझर अनुसूचित जाति
०२३ पाटणा केन्दुझर अनुसूचित जनजाति
०२४ केन्दुझर केन्दुझर अनुसूचित जनजाति
०२५ चम्पुआ केन्दुझर
०२६ जशिपुर मय़ूरभञ्ज अनुसूचित जनजाति
०२७ रसकणा मय़ूरभञ्ज अनुसूचित जनजाति
०२८ राइरङ्गपुर मय़ूरभञ्ज अनुसूचित जनजाति
०२९ बाङ्गिरिपोशि मय़ूरभञ्ज अनुसूचित जनजाति
०३० करञ्जिआ मय़ूरभञ्ज अनुसूचित जनजाति
०३१ उदळा मय़ूरभञ्ज अनुसूचित जनजाति
०३२ बड़साहि मय़ूरभञ्ज
०३३ बारिपदा मय़ूरभञ्ज अनुसूचित जनजाति
०३४ मोरड़ा मय़ूरभञ्ज
०३५ जळेश्वर बालेश्वर
०३६ भोगराइ बालेश्वर
०३७ बस्ता बालेश्वर
०३८ बालेश्वर बालेश्वर
०३९ रेमुणा बालेश्वर
०४० नीळगिरि बालेश्वर
०४१ सोरो बालेश्वर अनुसूचित जाति
०४२ सिमुळिआ बालेश्वर
०४३ भण्डारिपोखरि भद्रक
०४४ भद्रक भद्रक
०४५ बासुदेबपुर भद्रक
०४६ धामनगर भद्रक अनुसूचित जाति
०४७ चान्दबालि भद्रक
०४८ बिञ्झारपुर याजपुर अनुसूचित जाति
०४९ बरि याजपुर
०५० बड़चणा याजपुर
०५१ धर्मशाळा याजपुर
०५२ याजपुर याजपुर
०५३ कोरेइ याजपुर
०५४ सुकिन्दा याजपुर
०५५ ढेङ्कानाळ ढेङ्कानाळ
०५६ हिन्दोळ ढेङ्कानाळ
०५७ कामाक्षानगर ढेङ्कानाळ
०५८ पर्जङ्ग ढेङ्कानाळ
०५९ पाललहड़ा अनुगोळ
०६० ताळचेर अनुगोळ
०६१ अनुगोळ अनुगोळ
०६२ छेण्डिपदा अनुगोळ अनुसूचित जाति
०६३ आठमल्लिक अनुगोळ
०६४ बिरमहाराजपुर सुबर्ण्णपुर
०६५ सोनपुर सुबर्ण्णपुर
०६६ लोइसिङ्घा बलाङ्गिर
०६७ पाटनागड़ बलाङ्गीर
०६८ बलाङ्गीर बलाङ्गीर
०६९ टिटलागड़ बलाङ्गीर
०७० कण्टाबाञ्जि बलाङ्गीर
०७१ नूआपड़ा नूआपड़ा
०७२ खरिआर नूआपड़ा
०७३ उमरकोट नबरङ्गपुर
०७४ झरिगाँ नबरङ्गपुर
०७५ नबरङ्गपुर नबरङ्गपुर
०७६ दाबुगाँ नबरङ्गपुर
०७७ लाञ्जिगड़ कळाहाण्डि
०७८ जुजागड़ कळाहाण्डि
०७९ धर्गगड़ कळाहाण्डि
०८० भबानिपाटणा कळाहाण्डि
०८१ नर्ला कळाहाण्डि
०८२ बालिगुड़ा कन्धमाळ
०८३ घु. उदय़गिरि कन्धमाळ
०८४ फुलबाणी कन्धमाळ
०८५ कण्टामाळ बौद्ध
०८६ बौद्ध बौद्ध
०८७ बड़म्बा कटक
०८८ बाङ्कि कटक
०८९ आठगड़ कटक
०९० बारबाटि कटक
०९१ चौद्बार कटक
०९२ निआळि कटक अनुसूचित जाति
०९३ कटक सदर कटक
०९४ सालेपुर कटक
०९५ माहाङ्गा कटक
०९६ पाटकुरा केन्द्रापड़ा -
०९७ केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा -
०९८ आळि केन्द्रापड़ा -
०९९ राजनगर केन्द्रापड़ा -
१०० महाकाळपड़ा केन्द्रापड़ा -
१०१ पारादीप जगतसिंहपुर -
१०२ तिर्त्तोल जगतसिंहपुर अनुसूचित जाति
१०३ बालिकुदा-एरसमा जगतसिंहपुर
१०४ जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर
१०५ काकटपुर पुरी अनुसूचित जाति
१०६ निमापड़ा पुरी
१०७ पुरी पुरी
१०८ ब्रह्मगिरि पुरी
१०९ सत्य़बादी पुरी
११० पिपिलि पुरी
१११ जय़देब खोर्द्धा
११२ भुबनेश्वर(मध्य़) खोर्द्धा
११३ भुबनेश्वर(उत्तर) खोर्द्धा
११४ भुबनेश्वर(एकाम्र) खोर्द्धा
११५ जटणि खोर्द्धा
११६ बेगुनिआ खोर्द्धा
११७ खोर्द्धा खोर्द्धा
११८ चिलिका खोर्द्धा
११९ रणपुर नय़ागड़
१२० खण्डपड़ा नय़ागड़
१२१ दशपल्ला नय़ागड़
१२२ नय़ागड़ नय़ागड़
१२३ भञ्जनगर गञ्जाम
१२४ पोलसरा गञ्जाम
१२५ कबिसूर्य्य़नगर गञ्जाम
१२६ खलिकोट गञ्जाम
१२७ छत्रपुर गञ्जाम
१२८ आस्का गञ्जाम
१२९ सोरड़ा गञ्जाम
१३० सानखेमुण्डि गञ्जाम
१३१ हिञ्जिळि गञ्जाम
१३२ गोपाळपुर गञ्जाम
१३३ ब्रह्मपुर गञ्जाम
१३४ दिगपहण्डि गञ्जाम
१३५ चिकिटि गञ्जाम
१३६ मोहना गजपति
१३७ पारळाखेमुण्डि गजपति
१३८ गुणुपुर राय़गड़ा अनुसूचित जनजाति
१३९ बिषम कटक राय़गड़ा अनुसूचित जनजाति
१४० राय़गड़ा राय़गड़ा अनुसूचित जनजाति
१४१ लक्ष्मीपुर कोरापुट अनुसूचित जनजाति
१४२ कोटपाड़ कोरापुट
१४३ जय़पुर कोरापुट
१४४ कोरापुट कोरापुट अनुसूचित जाति
१४५ पट्टाङ्गि कोरापुट अनुसूचित जनजाति
१४६ मालकानगिरि मालकानगिरि
१४७ चित्रकोण्डा मालकानगिरि

स्वयादिसँ[सम्पादन]