ओडिशाया जिल्लातयेगु धलः

विकिपिडिया नं
जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रफल (कि.मि.) जनसंख्या साक्षरता प्रतिशत उन्नय़न ब्लक ल्या ग्राम पञ्चायत ल्या मेमेगु
अनुगोळ अनुगोळ ६,३४७ १२,७१,७०३ ७८.९६ % ०८ २०९
कटक कटक ३,९१५ २६,१८,७०८ ८४.२० % १४ ३४२
कळाहाण्डि भबानिपाटणा ८,१९७ १५,७३,०५४ ६०.२२ % १३ २७३
कन्धमाळ फुलबाणी ६,००४ ७,३१,९५२ ६५.१२ % १२ १५३
केन्दुझर केन्दुझर ८,२४० १८,०२,७७७ ६९.०० % १३ २८६
केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा २,५४६ १४,३९,८९१ ८५.९३ % ०९ २३०
कोरापुट कोरापुट ८,५३४ १३,७६,९३४ ४९.८७ % १४ २२६
खोर्द्धा भुबनेश्बर २,८८८ २२,४६,३४१ ८७.५१ % १० १६८
गजपति पारळाखेमुण्डि ३,०५६ ५,७५,८८० ५४.२९ % ०७ १२९
गञ्जाम छत्रपुर ८,०३३ ३५,२०,१५१ ७१.८८ % २२ ४७५
जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर १,७५९ ११,३६,६०४ ८७.१३ % ०८ १९४
झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा २,२०२ ५,७९,४९९ ७८.३६ % ०५ ७८
ढेङ्कानाळ ढेङ्कानाळ ४५९७ ११,९२,९४८ ७९.४१ % ०८ १९९
देबगड़ देबगड़ २,७८१ ३,१२,१६४ ७३.०७ % ०३ ६०
नबरङ्गपुर नबरङ्गपुर ५,१३५ १२,१८,७६२ ४८.२० % १० १६९
नय़ागड़ नय़ागड़ ३,९५४ ९,६२,२१५ ७९.१७ % ०८ १७९
नूआपड़ा नूआपड़ा ३,४०८ ६,०६,४९० ५८.२० % ०५ १०९
पुरी पुरी ३,०५५ १६,९७,९८३ ८५.३७ % ११ १४८
बरगड़ बरगड़ ५,८३२ १४,७८,८३३ ७५.१६ % १२ २४८
बलाङ्गीर बलाङ्गीर ६,५५२ १६,४८,५७४ ६५.५० % १४ २८५
बालेश्बर बालेश्बर ३,७०६ २३,१७,४१९ ८०.६६ % १२ २८९
बौद्ध बौद्ध ४,२८९ ४,३९,९१७ ७२.५१ % ०३ ६३
भद्रक भद्रक २,७८८ १५,०६,५२२ ८३.२५ % ०७ १९३
मय़ूरभञ्ज बारिपदा १०,४१८ २५,१३,८९५ ६३.९८ % २६ ३८२
मालकानगिरि मालकानगिरि ६,११५ ६,१२,७२७ ४९.४९ % ०७ १०८
याजपुर याजपुर २,८८५ १८,२६,२७५ ८०.४४ % १० २८०
राय़गड़ा राय़गड़ा ७,५८५ ९,६१,९५९ ५०.८८ % ११ १५३
सम्बलपुर सम्बलपुर ६,७०२ १०,४४,४१० ७६.९१ % ०९ १४८
सुबर्ण्णपुर सोनपुर २,२८४ ६,५२,१०७ ७४.४२ % ०६ ९६
सुन्दरगड़ सुन्दरगड़ ९,९४२ २०,८०,६६४ ७४.१३ % १७ २६२

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]