इरानया देहेस्तानतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

इरानया प्रशासनया छगू इकाइ देहेस्तान(देसतान) ख। थ्व इकाइ इरानया ग्रामीण प्रशासनिक इकाइ ख। सन् २००५तक्क सकल इरानय् २३७९ देहेस्तान वा ग्रामीण इकाइ दयाच्वन। थ्व देय्‌या देहेस्तान थ्व कथं दु-

आज़रबाएजान शर्की प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

आज़रशेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तैमूर लो
 • देसतान दसतजरद
 • देसतान शेर्क
 • देसतान शेर अमीन
 • देसतान क़ाज़ी जेआन
 • देसतान क़िबले दाग़ी
 • देसतान यनगजे

उसको शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बावेल
 • देसतान सेनद
 • देसतान गनबर
 • देसतान जज़ीरे
 • देसतान शोरकात जुनूबी

अएर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आज़ग़ान
 • देसतान ओचहआचा
 • देसतान बज़कश
 • देसतान क़िशलाक़
 • देसतान गवीजे बिल
 • देसतान वरगेआन

बुस्तान आबाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान ओजान शर्की
 • देसतान ओजान ग़र्बी
 • देसतान सीन्दा बाद
 • देसतान शिबली
 • देसतान अब्बास शर्की
 • देसतान अब्बास ग़र्बी
 • देसतान कोरी गुल
 • देसतान मीरान रौद जुनूबी
 • देसतान मीरान रौद मर्कज़ी

बनाब शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बनाजवी शर्की
 • देसतान बनाजवी शुमाली
 • देसतान बनाजवी ग़र्बी

तब्रेज़ शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • इसपर इन
 • देसतान आजी चाए
 • देसतान इसपर एन
 • देसतान ताज़े कुंद
 • देसतान सर्द सहरा
 • देसतान लाएईजान
 • देसतान मैदान चाए

जलफ़ा शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान उरुसी
 • देसतान दारान
 • देसतान दीज़मार ग़र्बी
 • देसतान शुजाअ
 • देसतान नोजे मीर

सराब शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आलान बुरा गोश
 • देसतान अरदलान
 • देसतान आग़मीवन
 • देसतान अबरग़ान
 • देसतान होमे सराब
 • देसतान राज़लीक़
 • देसतान शर बयान
 • देसतान साईन
 • देसतान मिला याक़ूब

शबसतर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान रोदक़ात
 • देसतान मैशू जुनूबी
 • देसतान चले खाने
 • देसतान चेरगान
 • देसतान गोनी शर्की
 • देसतान गोनी ग़र्बी
 • देसतान गोनी मर्कज़ी

अजब शेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान ख़िज़र लो
 • देसतान दीज़ज रौद शर्की
 • देसतान दीज़ज रौद ग़र्बी
 • देसतान कोएसतान

मराग़े शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान सराजवी जुनूबी
 • देसतान सराजवी शर्की
 • देसतान सराजवी शुमाली
 • देसतान सराजवी ग़र्बी
 • देसतान करे नाज़
 • देसतान कोरी चाए ग़र्बी

मरनद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बनाब
 • देसतान यक्का नात
 • देसतान दौलत आबाद
 • देसतान ज़नोज़क़
 • देसतान मीशाब शुमाली
 • देसतानहरज़नदात शर्की
 • देसतानहरज़नदात ग़र्बी
 • देसतान किशिक सराए

मलिकान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान लीलान जुनूबी
 • देसतान लीलान शुमाली
 • देसतान गावदोल शर्की
 • देसतान गावदोल ग़र्बी
 • देसतान गावदोल मर्कज़ी

मियाने शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान ओच तपे शर्की
 • देसतान ओच तपे ग़र्बी
 • देसतान बिरवान शर्की
 • देसतान बिरवान ग़र्बी
 • देसतान बिरवान मर्कज़ी
 • देसतान बरवानान ग़र्बी
 • देसतान तीरचाएय
 • देसतान बरवानान शर्की
 • देसतान शेख़ दर आबाद
 • देसतान का फ़लान कौए ग़र्बी
 • देसतान क़िज़िल ओज़न
 • देसतान काग़ज़ कनान शर्की
 • देसतान काग़ज़ कनान शुमाली
 • देसतान काग़ज़ कनान मर्कज़ी
 • देसतान किले बोज़ शर्की
 • देसतान किले बोज़ ग़र्बी
 • देसतान कुंदू एन
 • देसतान गर्मे जुनूबी
 • देसतान गर्मे शुमाली

हरीस शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बारोक़
 • देसतान बद्दू स्तान शर्की
 • देसतान ख़ा नमरूद
 • देसतान बारोक़ (शेर स्तानहरीस)

हशतरोद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आलिमा लो
 • देसतान ज़ौ इलबेन
 • देसतान सुलूक
 • देसतान अली आबाद
 • देसतान क़रा निको
 • देसतान नज़रकेरीज़ी
 • देसतान चारावीमाक़ शुमाल शर्की
 • देसतान कोएसार

वरज़क़ान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अज़ोमदल जुनूबी
 • देसतान अज़ोमदल शुमाली
 • देसतान बकरा बाद
 • देसतान सेना

चारावीमाक़ शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान कोरी चाए शर्की
 • देसतान व्रिकय
 • देसतान चारावीमाक़ जुनूब शर्की
 • देसतान चारावीमाक़ जुनूब ग़र्बी
 • देसतान चारावीमाक़ शर्की
 • देसतान चारावीमाक़ मर्कज़ी

कलीबर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आबश अहमद
 • देसतान क़िशलाक़
 • देसतान सैदान

पश्चिम अजरबइजान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

अरोमीए शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बार अंदोज़
 • देसतान बार अंदोज़ चाए जुनूबी
 • देसतान बार अंदोज़ चाए शुमाली
 • देसतान बाश किलाए
 • देसतान बकशलोचाए
 • देसतान तुर्कमान
 • देसतान दोल
 • देसतान रोज़े चाए
 • देसतान नाज़ लोई जुनूबी
 • देसतान अनज़ल जुनूबी
 • देसतान अनज़ल शुमाली
 • देसतानहआए बख़श सेलवा ने
 • देसतान तर गुरू
 • देसतान दश्त
 • देसतान मर गुरू
 • देसतान बुरा दोस्त
 • देसतान सोमाए जुनूबी
 • देसतान सोमाए शुमाली
 • देसतान तिल्ला तपे
 • देसतान नाज़ लो चाए
 • देसतान नाज़ लो शुमाली

अशनवीए शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अशनवीए शुमाली
 • देसतान दश्त बैल
 • देसतान अशनवीए जुनूबी
 • देसतानहक़

बोकान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आख़ताची
 • देसतान ईल तैमूर
 • देसतान ईल गोरक
 • देसतान बीई फ़ैज़ अलल्ले बेगी
 • देसतान आख़ताची शर्की
 • देसतान आख़ताची महालि
 • देसतान बीई देबकरी

पीरानशेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान पीरान
 • देसतान मनगोर ग़र्बी
 • देसतान लाएईजान
 • देसतान लाएईजान शर्की
 • देसतान लाएईजान ग़र्बी

तकाब शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अफ़्शार
 • देसतान अंसार
 • देसतान कर फुतू
 • देसतान अहमदाबाद
 • देसतान सारोक़
 • देसतान चमन

खोई शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दीज़ज
 • देसतान रेआल
 • देसतान फ़ीर वर्क़
 • देसतान करे सौ
 • देसतान गोएरान
 • देसतान अलिंद
 • देसतान सुकमन आबाद
 • देसतान एव ऊगली
 • देसतान वलदयान
 • देसतान ज़री
 • देसतान क़तूर

चालदरान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आवाजीक़ शुमाली
 • देसतान आवाजीक़ जुनूबी
 • देसतान चालदरान शुमाली
 • देसतान चालदरान जुनूबी
 • देसतान बबे जैक
 • ख़िज़र लो (चालदरान)

चाएपारे शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान चौरस
 • देसतान बिस्ताम

शोत शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान यवलागलदी
 • देसतान करे को यूँ शुमाली
 • देसतान करे को यूँ जुनूबी

पलदशत शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान गचलरात ग़र्बी
 • देसतान गचलरात शर्की
 • देसतान ज़नगबार
 • देसतान चाएपासार शर्की

सरदशत शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आलान
 • देसतान बासक कोलसे
 • देसतान बरिया जी
 • देसतान गोरक सरदशत
 • देसतान गोरक नालैन(देसतान मनगोर सरदशत)
 • देसतान मलकारी

सलमास शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान ज़ोलाचाए (मर्कज़ देसतान मुल्हिम)
 • देसतान करे सुनी (मर्कज़ देसतान सेलाब)
 • देसतान कनारबरोझ़ (मर्कज़ देसतान तिमिर)
 • देसतान लकसतान (मर्कज़ देसतान करे क़िशलाक़)
 • देसतान चेरीक़ (मर्कज़ देसतान चेरीक़ उल्या)
 • देसतान शपीरान (मर्कज़ देसतान दलज़ी)
 • देसतान शनाताल (मर्कज़ देसतान कूज़े रश्)

शाएईन दझ़ शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान सफ़ा खाने
 • देसतान महमूदाबाद
 • देसतानहओलासो
 • देसतान चेआरदोली
 • देसतान किशावरज़

मेआबाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आख़ताची ग़र्बी
 • देसतान मकरयान शर्की
 • देसतान मकरयान ग़र्बी
 • देसतान कानी बाज़ार
 • देसतान मनगोर शर्की

माकू शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान किलाए दरेसी
 • देसतान चाएपासार शुमाली
 • देसतान चाएपासार जुनूबी

मयानदवाब शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • करे वरुण
 • देसतान ज़रीने रौद जुनूबी
 • देसतान ज़रीने रौद शुमाली
 • देसतान ज़रीने रौद
 • देसतान मर्हमत आबाद
 • देसतान मकरयान शुमाली
 • देसतान मर्हमत आबाद जुनूबी
 • देसतान मर्हमत आबाद शुमाली
 • देसतान मर्हमत आबाद मियानी
 • देसतान बारोक़
 • देसतान आजिर लोई ग़र्बी
 • देसतान आजिर लोई शर्की

नक़्दे शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बेगम किलाए
 • देसतान नक़्दे
 • देसतान अलमेदी
 • देसतान हसनलो

अरदबील प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • देसतानेआए शेर स्तान अरदबील
 • देसतान अरशक़ शर्की
 • देसतान बालग़लो
 • देसतान सरदा बे
 • देसतान शर्की
 • देसतान ग़र्बी
 • देसतान कलख़ोरान
 • देसतान फ़ौलाद लोई जुनूबी
 • देसतान फ़ौलाद लोई शुमाली
 • देसतानहईर
 • देसतानेआए शेर स्तान बेले सवार
 • देसतान इंजीर लो
 • देसतान गोय तपे
 • देसतान क़िशलाक़ जुनूबी
 • देसतान क़िशलाक़ शर्की
 • देसतानेआए शेर स्तान पार्स आबाद
 • देसतान साव एलान
 • देसतान ओलतान
 • देसतान ईस्लामाबाद
 • देसतान शेर्क ग़र्बी
 • देसतान असलानदोज़
 • देसतान क़िशलाक़ ग़र्बी
 • देसतान महमूदाबाद
 • देसतान ताज़े कुंद
 • देसतानेआए शेर स्तान ख़लख़ाल
 • देसतान ख़ाननदबील शर्की
 • देसतान ख़ाननदबील ग़र्बी
 • देसतान सनजबद शर्की
 • देसतान ख़ुरिश रुस्तम जुनूबी
 • देसतान ख़ुरिश रुस्तम शुमाली
 • देसतान पुलिनगा
 • देसतान शाल
 • देसतान शाएरोद
 • देसतानेआए शेर स्तान सरईन
 • देसतान आबगरम
 • देसतान आल्वारिस
 • देसतान अरजसतान
 • देसतान सबलान
 • देसतानेआए शेर स्तान कौसर
 • देसतान सनजबद शुमाली
 • देसतान सनजबद ग़र्बी
 • देसतान ज़रज आबाद
 • देसतान सनजबद जुनूबी
 • देसतानेआए शेर स्तान गर्मी
 • देसतान तो लोन
 • देसतान अजारोद ग़र्बी
 • देसतान अजारोद मर्कज़ी
 • देसतान अनी
 • देसतान अजारोद शुमाली
 • देसतान अनगोत शर्की
 • देसतान अनगोत ग़र्बी
 • देसतान पाईन बरज़नद
 • देसतान अजारोद शर्की
 • देसतान आज़ाद लो
 • देसतानेआए शेर स्तान मशगीन शेर
 • देसतान शाबान
 • देसतान दश्त
 • देसतान मशगीन शर्की
 • देसतान मशगीन ग़र्बी
 • देसतान अरशक़ शुमाली
 • देसतान अरशक़ मर्कज़ी
 • देसतान करे सौ
 • देसतान लाएरोद
 • देसतान नक़दी
 • देसतान अरशक़ ग़र्बी
 • देसतान सलवात
 • देसतान याफ़्त
 • देसतानेआए शेर स्तान नमीन
 • देसतान दौलत आबाद
 • देसतान गुर्दे
 • देसतान वीलकीज शुमाली
 • देसतान वीलकीज जुनूबी
 • देसतान वीलकीज मर्कज़ी
 • देसतान अंबर एन
 • देसतान मीना बाद
 • देसतानेआए शेर स्तान नय्यर
 • देसतान दोरसोनख़वाजे
 • देसतान रज़ा क़ुली क़िशलाक़
 • देसतान मेमानदोसत
 • देसतान यवरतची शर्की
 • देसतान यवरतची ग़र्बी

असफ़ेआन प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

इर्द स्तान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान कच्चो
 • देसतान ज़ाग़ल
 • देसतान बर्ज़ अविन्द
 • देसतान उल्या
 • देसतान गर्मसीर
 • देसतानहमबरात
 • देसतान शीदे
 • देसतान सुफली
 • देसतान रेगिस्तान

असफ़ेआन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान रामशे
 • अहमदाबाद जर को ये
 • देसतान ज़फ़रे (साएत देसतान ज़फ़रे)
 • देसतान बरज़रोद
 • देसतान चौपा नान
 • देसतान गाव ख़ूनी (बिन रौद)
 • देसतान रोदशत शर्की (बिन रौद)
 • देसतान जर को ये सुफली
 • देसतान जर को ये वसती
 • देसतान तो दशक
 • देसतान जबल
 • देसतान सीसतान
 • देसतान बुरा आन जुनूबी
 • देसतान बुरा आन शुमाली
 • देसतान जी
 • देसतान क़ेआब जुनूबी
 • देसतान क़ेआब शुमाली
 • देसतान करारज
 • देसतान महमूदाबाद

बरख़वार शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बरख़वार मर्कज़ी
 • देसतान सेन
 • देसतान बरख़वार शर्की
 • देसतान शापूर आबाद

तीरान-ओ-करूँ शाहरेस्तान[सम्पादन]

चादगान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान कावे आएनगर
 • देसतान कबूतर सुर्ख़
 • देसतान चनारोद जुनूबी
 • देसतान चनारोद शुमाली

खुमैनी शेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान मारबीन सुफली
 • देसतान मारबीन उल्या
 • देसतान मारबीन वसती

ख़ू अनुसार शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान पशतकोए
 • देसतान चश्मे सार
 • देसतान कोएसार

ख़ौर-ओ-बयाबानक शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बयाबानक
 • देसतान जनदक़
 • देसतान नख़लिस्तान

समीरम शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान वरदशत
 • देसतान पादना सुफली
 • देसतान पादना उल्या
 • देसतान पादना वसती

फरीदन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान गुरुजी
 • देसतान दालानकोए
 • देसतान ज़ाएनदे रौद शुमाली
 • देसतान वरज़क़ शुमाली
 • देसतान वरज़क़ जुनूबी
 • देसतान सरदसीर
 • देसतान करचमबो शुमाली
 • देसतान करचमबो जुनूबी
 • देसतान ययलाक़ (फरीदन)

नजफ़ आबाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान उष्ण

देआक़ान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान पौदे (पोया शेर)वबलाग

अलबुर्ज़ प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

कर्ज शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान गर्म दर्रे
 • देसतान मुहम्मदाबाद
 • देसतान कमाल आबाद
 • देसतान पलंग आबाद
 • देसतान आदरान
 • देसतान आसारा
 • देसतान निसा

सावजबलाग़ शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान सईदा बाद
 • देसतानहईव
 • देसतान बरगाँ
 • देसतान चेआरदानगे
 • देसतान रामजीन

तालक़ान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बालातालक़ान
 • देसतान पाईन तालक़ान
 • देसतान जो स्तान
 • देसतान कनाररोद

नज़र आबाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अहमदाबाद
 • देसतान जमाल उद्दीन
 • देसतान नजम आबाद
 • देसतान देसतान तनकमान जुनूबी
 • देसतान देसतान तनकमान शुमाली

बोशेर प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

बोशेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अनगाली
 • देसतान होमे बोशेर
 • देसतान खारक

तनगसतान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अएरम
 • देसतान बाग़क
 • देसतान बवालख़ीर
 • देसतान दल्वार

जम शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान जम
 • देसतान कोरी
 • देसतान रेज़
 • देसतान तशान
 • देसतान अनार स्तान

दशतसतान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान होमे दशतसतान
 • देसतान दालकी
 • देसतान ज़यारत
 • देसतान दुरूह ही
 • देसतान दश्ती इस्माईल ख़ानी
 • देसतान ज़ीरराए
 • देसतान वहदतीए
 • देसतान शुबा नक़ारे
 • देसतान इरम
 • देसतान देरोद
 • देसतान बोशकान
 • देसतान पशतकोए

दश्ती शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान मर्कज़ी दश्ती
 • देसतान ख़ोरमोज
 • देसतान शनबे
 • देसतान तसोज
 • देसतान चग़ापोर
 • देसतान काकी
 • देसतान कबगान

देर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान होमे देर
 • देसतान आबादान
 • देसतान बुरद ख़ून
 • देसतान आबकश

दीलम शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान होमे दीलम
 • देसतान लीरावी शुमाली
 • देसतान लीरावी जुनूबी
 • देसतान लीरावी मियानी

कनगान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान होमे कनगान
 • देसतान ताएरी
 • देसतान असलवीए
 • देसतान नाए बंद

गुना वे शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान हयात दावूद
 • देसतान रोदहले

तीरान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

इस्लाम शेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दे अब्बास
 • देसतान फ़िरोज़ बेराम
 • देसतान अहमदाबाद मुस्तौफ़ी
 • देसतान चेआरदानगे
 • देसतान चीचकलो

तीरान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आफ़ताब
 • देसतान शलमज़ार

दमावंद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आ बाली
 • देसतान जमा आबरोद

री शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अज़ीमीए

शेरयार शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान इखतिरा बाद
 • देसतान बीबी सकीने
 • देसतान जो क़ैन
 • देसतान रज़कान
 • देसतान फ़िर्दोस
 • देसतान क़ायम आबाद

क़ुदस शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दानिश
 • देसतानहफ़त जोई

चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • देसतानहआएशेरसतान शेरकरद
 • देसतान होमे (शेरकरद)
 • देसतान ताका निक
 • देसतान लार
 • देसतान मरग़मलक
 • देसतानहआएशेरसतान बिन
 • देसतान ज़ाएनदे रौद जुनूबी
 • देसतान वरदनजान
 • देसतानहआएशेरसतान सामान
 • देसतान सामान
 • देसतानहओरे
 • देसतानहआएशेरसतान बरोजन
 • देसतान होमे (बरोजन)
 • देसतान गनदमान
 • देसतान दरवाएआन
 • देसतान इमामज़ उदय हमज़े अली
 • देसतान चग़ाख़ोर
 • देसतानहआएशेरसतान कयार
 • देसतान कयार शर्की
 • देसतान कयार ग़र्बी
 • देसतान दसतगरद
 • देसतान नाग़ान
 • देसतान मशाएख़
 • देसतानहआएशेरसतान फ़ारसान
 • देसतान मीज़दज उल्या
 • देसतान मीज़दज सुफली
 • देसतान सराब बाला
 • देसतान सराब पाएयन
 • देसतान जोनक़ान
 • देसतानहआएशेरसतान कोएरनग
 • देसतान दश्त ज़रीन
 • देसतान शोराब तनगज़ी
 • देसतान मयानकोए मोगोई
 • देसतान बाज़फ़त बाला
 • देसतान बाज़फ़त पाएयन
 • देसतान दो आब
 • देसतान शेर यारी
 • देसतानहआएशेरसतान लरदगान
 • देसतान रेग
 • देसतान मेलास
 • देसतान अरमनद
 • देसतान सरदशत
 • देसतान दो दर्रा-ए-
 • देसतान फ़लारद
 • देसतान पशतकोए (लरदगान)
 • देसतान ख़ानमीरज़ा
 • देसतान जवाँमर्दी
 • देसतान मंज
 • देसतान बारिज़
 • देसतानहआएशेरसतान अरदल
 • देसतान पशतकोए (अरदल)
 • देसतान दीनार एन
 • देसतान मयानकोए
 • देसतान शलील

खुरासान जुनूबी प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

बशरवीए शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अरसिक
 • देसतान अली जमाल
 • देसतान करनद

बीर जिन्द शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अल्को रात
 • देसतान बाक़िर एन
 • देसतान बुरा कौए
 • देसतान जलगे माझ़ान
 • देसतान ख़ोसफ़
 • देसतान शाख़न
 • देसतान शाख़नात
 • देसतान फ़शारोद
 • देसतान किलाए ज़री
 • देसतान काएशनग

दरमयान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दरमयान
 • देसतान मयानदशत
 • देसतान फ़ख़ररोद
 • देसतान क़ेसतान
 • देसतान तबस मिसीना
 • देसतान गज़ीक

सरबीशे शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दर्रा
 • देसतान मोद
 • देसतान मोमिन आबाद
 • देसतान नेआरजान

फ़िर्दोस शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाग़िस्तान
 • देसतान बरूँ
 • देसतान होमे

काइनात शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान पीशकोए
 • देसतान शासकोए
 • देसतान पुत्रगाण
 • देसतान ज़ीरकोए

खुरासान रिज़वी प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • शेर स्तान बुरद स्किन
 • जलगे
 • दरूने
 • शेरा बाद
 • सहरा
 • कनार शेर
 • कोएपाएए

ताएबाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाला वलाएत
 • देसतान पाएयन वलाएत

तुर्बत जाम शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाग़ कश्मीर
 • देसतान बालाजाम
 • देसतान जामरोद
 • देसतान जन्नत आबाद
 • देसतान जलगे मौसी आबाद
 • देसतान दश्त जाम
 • देसतान सलामी
 • देसतान सालिह आबाद
 • देसतान किलाए हमाम
 • देसतान कारेज़ एन
 • देसतान मियान जाम

ख़वाफ़ शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बालाख़वाफ़
 • देसतान बुस्तान
 • देसतान पाएयन ख़वाफ़
 • देसतान ज़ोज़न
 • देसतान कीबर
 • देसतान मियान ख़वाफ़
 • देसतान नशतीफ़ान

दरगज़ शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तकाब
 • देसतान दीबाज
 • देसतान ज़ंगुला निलू
 • देसतान करे बाशलो
 • देसतान मयानकोए

सब्ज़वार शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाशतीन
 • देसतान बालाजवीन
 • देसतान बीएक़
 • देसतान पाएयन जोयन
 • देसतान पैरा कौए
 • देसतान तकाब कौए मेश
 • देसतान जग़ताए
 • देसतान हुक्म आबाद
 • देसतान ख़वाशद
 • देसतान दर्रे याम
 • देसतान दस्तूर एन
 • देसतान रबात
 • देसतान रबात जुज़
 • देसतान रुबा शामात
 • देसतान सुल्तानाबाद
 • देसतान शामकान
 • देसतान तबस
 • देसतान फ़िरौ गुण
 • देसतान कस्बे शर्की
 • देसतान कस्बे ग़र्बी
 • देसतान काए
 • देसतान क़िराब
 • देसतान कौएहमाएय
 • देसतान मज़ीनान
 • देसतान मियान जोयन

सरख़्स शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तिजन
 • देसतान ख़ा नगीर एन
 • देसतान पुल ख़ातून
 • देसतान गुल बीबी
 • देसतान मर्ज़दार एन
 • देसतान सरख़्स

क़ोचान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दोग़ाई
 • देसतान दौलतखाने
 • देसतान सौ दिलाने
 • देसतान शीरीन दर्रे
 • देसतान क़ोचान अतीक़

काश्मिर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाला वलाएत
 • देसतान पाएयन वलाएत

गुना बाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान होमे
 • देसतान पस कलोत

_मे वलात शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान मैने

नीशा बोर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान फ़ज़ल

खुरासान शुमाली प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

ख़ोज़िस्तान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • देसतानहआए शेरचग़ामीश
 • देसतान चग़ामीश
 • देसतान ख़ैबर

शोश शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आएओदशत
 • बख़श मर्कज़ी शादगान
 • देसतान आबशार
 • देसतान बूज़ी
 • देसतान जफ़ाल
 • देसतान हुसैनी
 • देसतान खन्ना फिरे
 • देसतान दारख़वीन
 • बख़श खन्ना फिरे शादगान
 • देसतान सलामी (शादगान)
 • देसतान नासरी

ज़नजान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

अबीर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • इज़नाब
 • ख़लीफ़े हिसार
 • अरकीन
 • दर्रे सुजैन
 • राज़मजीन
 • आ कच्चे कुंद
 • देसतान माए निशान
 • देसतान अंगूर एन
 • देसतान दनदी
 • देसतान परी

समनान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

दामग़ान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तो ये दरवार
 • देसतान होमे दामग़ान
 • देसतान दामनकोए
 • देसतान रूदबार
 • देसतान क़ेआब रसताक़
 • देसतान क़ेआब सरसर

समनान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान होमे समनान
 • देसतान लासगरद
 • देसतानहफ़दर

शाएरोद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान फ़िरौ मद

मीदी शेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दरजज़ीन
 • देसतान पशतकोए
 • देसतान चाशम

गिर मिसा्र शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान एव उनकी
 • देसतान होमे गिर मिसा्र
 • देसतान लजरान
 • देसतान केन आबाद
 • देसतान यात्री

सीसतान-ओ-बलोचिस्तान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

नीकशेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान कोपच

दलगान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान चाए अली
 • देसतान गनबद अलवी

स्राव एन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • नाएओक

चाबेआर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • तलनग (देसतान)
 • सनद मीरसवयान (देसतान)
 • प्लान (देसतान)
 • पीर सेराब (देसतान)
 • कम्बल सुलेमान (देसतान)

ज़ाबुल शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • बिज़ी (देसतान)
 • तैमूर आबाद (देसतान)
 • देसतान उद्यमी
 • देसतान जेआन आबाद
 • देसतान ख़मक
 • सफ़ैद अबे (देसतान)
 • क़ायम आबाद (शेर स्तान ज़ाबुल)
 • लो तक (देसतान)
 • मारगान
 • मुहम्मदाबाद (सीसतान-ओ-बलोचिस्तान)
 • कौए ख़वाजे (देसतान)

फ़ारस प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • शेर स्तान आबादे देसतान बेमन देसतानहआए शेर स्तान गराश
 • देसतान फ़दाग़
 • देसतान खलीली
 • देसतान सबज़ पोश

लार स्तान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देकवीए
 • देमयान
 • अमादे दे
 • फ़ीशोर
 • हरमोद
 • करमसतज

लामरद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • तरमान ज़नगने
 • चाए वरज़
 • देसतान ख़ीरगो
 • देसतान हुस्न आबाद
 • देसतान अलामरोदशत
 • सीगार (देसतान)

खनिज शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बागान
 • देसतान सैफ आबाद
 • देसतान महमले

मीर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान फ़ाल

काज़ रूण शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान इमामज़ उदय सय्यद हुसैन
 • देसतान दश्त बिरम
 • देसतान फ़ामोर
 • देसतान बिल्लियाँ
 • देसतान दादीन
 • देसतान जर्रे
 • देसतान कमारज
 • देसतान ख़िश्त
 • देसतान दरीस
 • देसतान शाएपोर
 • देसतान कोएमरे

नी रेज़ शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान रीज़ाब
 • देसतान क़ुतर वीए
 • देसतान देचाए
 • देसतान रसताक़
 • देसतानहरगान
 • देसतान आबादे
 • देसतान हिना
 • देसतान बख़तगान

ख़रामे शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान देक़ानान
 • देसतान सुफली
 • देसतान ख़ैराबाद
 • देसतान मुइज़ आबाद जा बरी
 • देसतान कफ़देक

क़ज़वीन प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

क़ज़वीन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान इक़बाल शर्की

क़ुम प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

क़ुम शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान क़मरोद
 • देसतान क़नवात
 • देसतान जाफ़राबाद
 • देसतान दसतजरद
 • देसतान क़ाएआन
 • देसतान केक
 • देसतान फ़र्दो
 • देसतान राएजरद शर्की
 • देसतान नीज़ार

कुर्दिस्तान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

किरमान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

राबर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • ज्वार इन
 • सीए बनोईए
 • हनज़ा
 • देसतानेआए शेर स्तान अंबर आबाद
 • शेर्क हुज्जत आबाद
 • हाजी आबाद गर्म
 • यूसुफ़ आबाद
 • तवक्कुल आबाद
 • मयानचील (कनार संदल, रोमरज़, दरिया चे, सूरनी, दोबने)
 • अमीर आबाद
 • शेर्क देक़ानपोर
 • तिल शीराज़
 • शोगत आबाद
 • अली आबाद साज़मान
 • अली आबाद इमरान
 • ख़ुज़रा बाद
 • जेआदाबाद
 • शलमचे

बुरद सैर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान लाले ज़ार
 • देसतान मशीज़
 • देसतान निगार
 • देसतान कौए पंज
 • देसतान गुलज़ार
 • किलाए असगर

केनोज शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान देकेआन
 • देसतान नख़लिस्तान
 • देसतान मेरोईए
 • देसतान गलाशकरद
 • देसतान हूर
 • देसतान होमे केनोज
 • देसतान चेलमनी

शेर बाबक शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • मीमनद
 • पीरजल
 • बेज़ाद फ़र्ख़
 • क़नात अलनोज
 • मसीनान
 • रोगोशोईए
 • आबदर
 • अली आबाद

करमानशाए प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • देसतान चुका नर्गिस

केगीलवीए-ओ-बवीराहमद प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • देसतानहआएशेरसतान बेमई
 • देसतान कफ़शकनान

केगीलवीए शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान चेआर राए आली तुय्यब

गचसारान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान इमामज़ उदय जाफ़र

बवीराहमद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तिल ख़ुसरो
 • देसतान का कान

दना शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तोत निदे

गुलिस्ताँ प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

मीनू दश्त शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान क़रा वलान
 • देसतान किलाए काफे
 • देसतान नीलकोए
 • देसतान चील चाए
 • देसतान कोएसारात
 • देसतान यनक़ाक़

गरगान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान उस्तरा बाद जुनूबी
 • देसतान उस्तरा बाद शुमाली
 • देसतान इंजीर आब
 • देसतान क़ुरक़
 • देसतान रोशन आबाद

गनबद कावूस शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आक आबाद
 • देसतान अतिरिक्
 • देसतान बागली मार अम्मा
 • देसतान सलिता नाली
 • देसतान फ़ज्र
 • देसतान करनद

ग़ैलान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

आ सितारा शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान हैरान
 • देसतान वीर मोनी
 • देसतान लोनदवील
 • देसतान चलोनद

बंदर अनज़ली शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान चेआर फ़रीज़े कपूर चाल
 • देसतान लीजा रुकी हुस्न रौद

तालश शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान साहिली जो कुंद एन
 • देसतान तोलारोद
 • देसतान कोएसतानी तालश
 • देसतान लीसार
 • देसतान ख़ुत्बे सिरा
 • देसतान असालम
 • देसतान खाले सिरा
 • देसतान ख़रजगील
 • देसतान हवीक़
 • देसतान चौबर

सोमाए सिरा शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तोलम
 • देसतानहनदख़ाले
 • देसतान गुरू अब ज़र मेख़
 • देसतान मरकीए
 • देसतान ताएरगोराब
 • देसतान ज़याबर
 • देसतान कुसुमा

रूदबार शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान चेआरमहल
 • देसतान कलीशम

रज़वानशेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान देना चाल
 • देसतान ययलाक़ी उर्दे
 • देसतान ख़ू शाबिर
 • देसतान गेल दोलाब

फ़ोमन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आ लियान
 • देसतान रो दिपेश
 • देसतान गशत
 • देसतान गुरू अब पस
 • देसतान लोलमान

शफत शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अहमद सर गुरू अब
 • देसतान चौबर
 • देसतान जीरदे
 • देसतान मलासरा

लाएईजान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान रो दबने
 • देसतान शेर जो पुश्त
 • देसतान आएनदान
 • देसतान बाज़ क्या गुरू अब
 • देसतान लफ़मजान
 • देसतान लयालसतान
 • देसतान लील

लर स्तान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

माज़ंदरान प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

आमिल शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाला लारीजान
 • देसतान लारीजान सुफली
 • देसतान बाला ख़्याबाँ लीतकोए
 • देसतान पाईन ख़्याबाँ लीतकोए
 • देसतान चुलाव
 • देसतानहराज़पी जुनूबी
 • देसतान दाबवी जुनूबी
 • देसतान दश्त सर

बाबुल शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान ख़ुश रौद
 • देसतान शैय्यद आबाद
 • देसतान फ़ीज़ीए
 • देसतान असबोकला
 • देसतान गंज अफ़रोज़
 • देसतान सजा दरूद
 • देसतान फ़िरोज़ जाए
 • देसतान बाबुल कनार
 • देसतान दराज़ कल्ला
 • देसतान कारी पी
 • देसतान लाले आबाद
 • देसतान गताब जुनूबी
 • देसतान गताब शुमाली

बाबलसर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान इमामज़ उदय अबदालले
 • देसतान बारीक रौद
 • देसतान साहिली
 • देसतान बाबलरोद
 • देसतान बेनमीर
 • देसतान इज़ यज़क
 • देसतान पा ज़व्वार
 • देसतान ख़शकरोद

बेशीर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान कोएसतान (बेशीर)
 • देसतान मियान काले
 • देसतान पंजहज़ारे
 • देसतान शैदा
 • देसतान अशरसताक़

तिनका बिन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान कलार आबाद
 • देसतान लनगारोद
 • देसतान मीरशमस उद्दीन
 • देसतान गलीजान
 • देसतान तमशकल
 • देसतान कतरा
 • देसतान बलदे
 • देसतान दोएज़ार
 • देसतान सेहज़ार

जवीबार शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान हुस्न रज़ा
 • देसतान लारीम
 • देसतान चपकरोद
 • देसतान सयाएरोद

चालूस शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बैरून बिशम
 • देसतान कलार दश्त
 • देसतान कोएसतान (चालूस)
 • देसतान कलारसताक़ शर्की
 • देसतान कलारसताक़ ग़र्बी

रामसर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान जन्नत रूदबार
 • देसतान चील शैय्यद
 • देसतान सख़्त सर
 • देसतान अशकोर

सारी शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान पशतकोए (सारी)
 • देसतान चेआरदानगे
 • देसतान गरमाब
 • देसतान बनाफ़त
 • देसतान फ्रे़म
 • देसतान असफ़ीवरद शोराब
 • देसतान रोदपी जुनूबी
 • देसतान कलीजान रसताक़ सुफली
 • देसतान मज़कोरे
 • देसतान मयानदोरोद कोचक
 • देसतान रोदपी शुमाली
 • देसतान मियान दूरूद बुज़ुर्ग
 • देसतान कोएदशत
 • देसतान तंगे सुलेमान
 • देसतान कलीजान रसताक़ उल्या

स्वाद कौए शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान शिर्क़-ओ-ग़र्ब शीरगाए
 • देसतान लफ़ोर
 • देसतान रास्तो पी
 • देसतान सरख़कला
 • देसतान वलोपी
 • देसतान कसलयान

क़ाइमशेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बालातजन
 • देसतान बीशे सर
 • देसतान अली आबाद
 • देसतान नौ कुंद कल्ला
 • देसतान कोएसारान
 • देसतान ताला रुपी
 • देसतान क्या कल्ला

गुलो गाए शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान कलबाद शर्की
 • देसतान कलबाद ग़र्बी
 • देसतान तोसका चश्मे
 • देसतान आज़ादगान

महमूदाबाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दाबवी शुमाली
 • देसतानहराज़पी शुमाली
 • देसतान अएलमरसताक़ जुनूबी
 • देसतान अएलमरसताक़ शुमाली
 • देसतानहराज़पी ग़र्बी

निका शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान पी रजे
 • देसतान करे तग़ान
 • देसतान मैरो एन
 • देसतान इस्तिख़र पुश्त
 • देसतान ज़ारम रौद

नूर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान ओज़रोद
 • देसतान ततारसताक़
 • देसतान शेख़ फ़ज़ल अलल्ले नूरी
 • देसतान लावीज
 • देसतान मियान रौद
 • देसतान नातल रसताक़
 • देसतान मियान बंद
 • देसतान नातल कनार सुफली
 • देसतान नातल कनार उल्या

नविशेर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान पनजक रसताक़
 • देसतान तो अब्बा कजोर
 • देसतान ज़ानूस रसताक़
 • देसतान बलदे कजोर
 • देसतान ख़ीरोदकनार
 • देसतान कॉलिज

मर्कज़ी प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

अराक शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अमान आबाद
 • देसतान अमीर ये
 • देसतान दावूद आबाद
 • देसतान सारोक़
 • देसतान सद्य
 • देसतान शमस आबाद
 • देसतान मशक आबाद
 • देसतान मशीद मेकान
 • देसतान मासोमीए

आशतयान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान सयावशान
 • देसतान मुज़िर अए नौ
 • देसतान गरकान

सावी शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान शाएसोनकनदी
 • देसतान नूर अली बैक
 • देसतान तराज़ नाएईद
 • देसतान करे चाए
 • देसतान आक कैरीज़
 • देसतान बयात
 • देसतान कोएपाएए

तफ़रश शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाज़रजान
 • देसतान ख़र्राज़ एन
 • देसतान कौए पनाए
 • देसतान रूदबार

फ़राएआन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान फ़रमेईन
 • देसतान फ़शक
 • देसतान ख़नजीन

शाज़नद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आस्ताने
 • देसतान करे कैरीज़
 • देसतान कोएसार
 • देसतानहनदोदर
 • देसतान मालमीर
 • देसतान पुल दो आब
 • देसतान ज़ालयान
 • देसतान नय्यर मियान

ख़मीन शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान आश्ना ख़ौर
 • देसतान हमज़े लो
 • देसतान रसताक़
 • देसतान सा लुहान
 • देसतान गले ज़न
 • देसतान ख़ुर्रम दश्त
 • देसतान चेआर चश्मे

महलात शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान बाकुरा बाद
 • देसतान ख़ोरेए

दलीजान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान दोदेक
 • देसतानहसतीजान
 • देसतान जोशक़
 • देसतान जासब

ज़रनदीए शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अलवीर
 • देसतान अलीशार
 • देसतान दोज़ज
 • देसतान हकीम आबाद
 • देसतान ख़ुशक रौद
 • देसतान रो दुश्वर

कमीजान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अस्फंद एन
 • देसतान ख़ुसरो बैक
 • देसतान मेला जरद

ख़ुंद अब शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अनाज
 • देसतान ख़ुंद अब
 • देसतान देचाल
 • देसतान संग सफ़ैद
 • देसतान जाऐ रस्सियाँ

उस्तानहरमज़गान[सम्पादन]

अब्बू मौसी शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान तुनुब (शेर स्तान अब्बू मौसी)
 • देसतान सिरी

बसतक शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान देतल
 • देसतान को ख़िरद
 • देसतान जिनाह
 • देसतानहरनग
 • देसतान फुतू ये
 • देसतान फरामुर्ज़ एन
 • देसतान गूदे
 • देसतान दींग
 • देसतान कमशक

बंदर जासक शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • पी विश्क (देसतान)
 • जासक (देसतान)
 • देसतान चकदान (शेर स्तान बंदर जासक)
 • देसतान सरदशत (शेर स्तान बंदर जासक)
 • देसतान सोरक
 • देसतान कनगान (शेर स्तान बंदर जासक)
 • देसतान गा ब्रेक (शेर स्तान बंदर जासक)
 • गा फ़िरौ बार मौन (देसतान)
 • गोएरान (देसतान)

बंदर अब्बास शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • उसैन
 • तख़्त (देसतान)
 • देसतान ताज़ियान
 • देसतान सरख़ोन (शेर स्तान बंदर अब्बास)
 • देसतान किलाए क़ाज़ी (शेर स्तान बंदर अब्बास)
 • सयाएओ (देसतान)
 • शमील
 • फ़ैन (देसतान)
 • गचीन
 • गेरे (देसतान)

बंदर लंगे शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • जज़ीरे लावान
 • दझ़गान
 • देसतान होमे (बख़श मर्कज़ी बंदर लंगे)
 • मग्गो ये
 • मुक़ाम (देसतान)
 • मीरान (बंदर लंगे)

हाजी आबाद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • अहमदी (देसतान)
 • आश्कारा (देसतान)
 • देसतान दर्रा गाए
 • तारुम (देसतान)
 • फ़ारग़ान (रूसता)
 • कौए शाए (देसतान)

ख़मीर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान ख़मीर
 • देसतान रवीद्र
 • रूदबार (ेरमज़गान)
 • केओरसतान

रोदान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • आब नुमा (देसतान)
 • बरनतीन (देसतान)
 • बीकाए (देसतान)
 • देसतान जग़ीन शुमाली
 • देसतान जफ़ीन जुनूबी
 • देसतान फ़ारयाब
 • राएदार (देसतान)
 • रो दिखाने (देसतान)
 • रो दिखाने बर (देसतान)
 • मुसाफ़िर आबाद (देसतान)

कुशम शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान होमे शेर स्तान कुशम
 • दोलाब (देसतान)
 • सूज़ा (देसतान)
 • सलख़ (देसतान)
 • लारक (देसतान)
 • हनगाम (देसतान)

गाव बंदी शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • बेदशत (देसतान)
 • बोचीर
 • देसतान मेरगान
 • कोशकनार

मीनाब शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • बमानी (देसतान)
 • बंदर (देसतान)
 • ब्याबान (देसतान)
 • पनदज़रक (देसतान)
 • तबाब (देसतान)
 • तोकेओर (देसतान)
 • होमे (शेर स्तान मीनाब)
 • दर पेन
 • देसतान चिराग़ आबाद
 • सनदरक (देसतान)
 • करियाँ (देसतान)
 • गोरीनद (देसतान)

उस्तानहमदान[सम्पादन]

हमदान शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान अब्रू
 • देसतान अलवंद कौए शर्की
 • देसतान अलवंद कौए ग़र्बी
 • देसतान सनगसतान
 • देसतान गनबद
 • देसतानहगमताने
 • बख़श शिरा
 • बख़श फ़ामनीन

बीआर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान सीमीने रौद
 • देसतान आ बरूमंद
 • देसतान सफ़ालगरान
 • देसतान मेआजरान
 • देसतान दीमकारान
 • देसतान सालिह आबाद
 • बख़श लालजीन
 • बख़श सालिह आबाद

नेआवनद शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान शाबान
 • देसतान तरीक़ उल-इस्लाम
 • देसतान गामा सेब
 • बख़श ख़ज़ल
 • बख़श ज़रीन दश्त
 • बख़श ज्ञान

मलाएर शाहरेस्तान[सम्पादन]

 • देसतान जोज़ान
 • देसतान हिर्म रौद उल्या
 • देसतान मौज़ा रान
 • देसतान कौए सर्दे
 • बख़श जो कार
 • बख़श सामन
 • बख़श ज़ंद

यज़्द प्रान्त (उस्तान)[सम्पादन]

 • देसतान मयानकोए

स्वयादिसँ[सम्पादन]