इन्दियानाया थाय्‌तेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

इन्दियानाया थाय् थ्व कथं दु-

USPS GEOID ANSICODE अंग्रेजी नां थाय्‌या नां प्रकार LSAD FUNCSTAT जनसंख्या (२०१०) HU10 बुं सतह लः सतह बुं (वर्ग माइल) लः (वर्ग माइल) अक्षांश (उत्तर) देशान्तर (पश्चिम)
IN १८००१४० २६२९८६२ Aberdeen एबरदिन सिदिपि ५७ S १८७५ ८०३ ३२५६६९६ १.२५७ ४१.४४१७९४ -८७.११६६१८
IN १८००६४० २३९७४१९ Advance एद्भान्स ताउन ४३ A ४७७ १७८ १६११८७६ ०.६२२ ३९.९९५४२२ -८६.६२०३६५
IN १८००७४८ २३९७४२० Akron एक्रन ताउन ४३ A ११६७ ४७२ ११८३८१९ ०.४५७ ४१.०३८८३९ -८६.०२४९०२
IN १८००७८४ २३९७४२१ Alamo आलामो ताउन ४३ A ६६ ३९ १७४२८४ ०.०६७ ३९.९८३४९८ -८७.०५५३७५
IN १८००८०२ २३९७४२२ Albany अल्बानी ताउन ४३ A २१६५ १०६० ४५३८४३४ १७७२४ १.७५२ ०.००७ ४०.३०५९६६ -८५.२३२१४
IN १८००८२० २३९७४२३ Albion एल्बियन ताउन ४३ A २३४९ ९५१ ४९४१८५७ १.९०८ ४१.३९६५९२ -८५.४१८६९४
IN १८००९१० २३९३९१७ Alexandria अलेक्जेन्द्रिया सिति २५ A ५१४५ २५०७ ६८०४६५३ २.६२७ ४०.२५८३७८ -८५.६७६१३
IN १८००९६४ २३९७४२४ Alfordsville एल्फर्दस्भिल ताउन ४३ A १०१ ४२ १७४९९७ १६१८ ०.०६८ ०.००१ ३८.५६०२७ -८६.९४८६
IN १८०१२७० २३९७४२५ Alton अल्तन ताउन ४३ A ५५ ५५ ४४५४२३ ४६२७७ ०.१७२ ०.०१८ ३८.१२००८५ -८६.४१८९५३
IN १८०१२८८ २३९७४२६ Altona अल्तोना ताउन ४३ A १९७ ९८ ५६२९१२ ०.२१७ ४१.३५२०८ -८५.१५२४६५
IN १८०१३४२ २३९७४२७ Ambia एम्बिया ताउन ४३ A २३९ ८७ ३८३२८६ ०.१४८ ४०.४८९३४१ -८७.५१६२३
IN १८०१३६० २३९७४२८ Amboy एम्बोइ ताउन ४३ A ३८४ १६९ ९०७३४९ २१३ ०.३५ ४०.६०२७५१ -८५.९२७३६३
IN १८०१३९६ २५८३४४५ Americus अमेरिकस सिदिपि ५७ S ४२३ १७६ ३२७१९६९ ७४३४१ १.२६३ ०.०२९ ४०.५२३३९७ -८६.७४५३२१
IN १८०१४५० २३९७४३० Amo अमो ताउन ४३ A ४०१ १५० १६३८७४१ ०.६३३ ३९.६८८८४ -८६.६१२४८६
IN १८०१४६८ २३९३९५२ Anderson एन्दरसन सिति २५ A ५६१२९ २७९५३ १०७१५०८८७ २८१९४६ ४१.३७१ ०.१०९ ४०.०८९७६६ -८५.६८९४४९
IN १८०१६१२ २३९७४३१ Andrews एन्द्रुज् ताउन ४३ A ११४९ ५१२ १६७१६१९ १७८२५ ०.६४५ ०.००७ ४०.८५९९१४ -८५.६०२१२४
IN १८०१६६६ २३९३९५८ Angola एङ्गोला सिति २५ A ८६१२ ३४९९ १६४३०१११ १२०४५० ६.३४४ ०.०४७ ४१.६४३४३७ -८५.००२४६७
IN १८०१९५४ २३९७४३५ Arcadia आर्केदिया ताउन ४३ A १६६६ ६८३ १४४४४१७ ०.५५८ ४०.१७४२५३ -८६.०२१०७९
IN १८०२०४४ २३९७४३६ Argos आर्गोस् ताउन ४३ A १६९१ ७२४ ३०००७५९ २५९५२ १.१५९ ०.०१ ४१.२३८४४८ -८६.२५२५०५
IN १८०२११६ २६२९८७२ Arlington आर्लिङ्गतन सिदिपि ५७ S ४३३ १९२ ३७९४९२० ४७७०२ १.४६५ ०.०१८ ३९.६५०३५५ -८५.५८४८५७
IN १८०२४५८ २३९७४४१ Ashley एश्ले ताउन ४३ A ९८३ ४५० ४६८२९७३ १.८०८ ४१.५२०३४५ -८५.०६२४१८
IN १८०२६०२ २३९७४४३ Atlanta एत्लान्ता ताउन ४३ A ७२५ ३०२ ७८०९८७ ०.३०२ ४०.२१३४८ -८६.०२६५५२
IN १८०२६२० २३९४०१८ Attica एतिका सिति २५ A ३२४५ १५०७ ४१४३५५४ १.६ ४०.२८७६६७ -८७.२४४९८९
IN १८०२६७४ २३९४०२२ Auburn अबर्न सिति २५ A १२७३१ ५६९२ १८४००१६० ७.१०४ ४१.३६६७२६ -८५.०५४३६८
IN १८०२७८२ २३९४०३० Aurora अरोरा सिति २५ A ३७५० १६४७ ७१४९६६३ ८४७६४१ २.७६१ ०.३२७ ३९.०६५२८५ -८४.९०२६७१
IN १८०२८०० २३९७४४५ Austin अस्तिन सिति २५ A ४२९५ १९०८ ६६७४१४७ २.५७७ ३८.७४१६६५ -८५.८११९८९
IN १८०२८७२ २३९७४४६ Avilla एभिल्ला ताउन ४३ A २४०१ १०१६ ३८३५४८५ १.४८१ ४१.३६४०९५ -८५.२३४३८५
IN १८०२८९० २६२९८५५ Avoca एभोका सिदिपि ५७ S ५८३ २८१ ५४२६५८८ २.०९५ ३८.९१७१९६ -८६.५५५६४२
IN १८०२९०८ २३९६५८२ Avon एवन ताउन ४३ A १२४४६ ४७४२ ३६८८२९६९ २६३१०० १४.२४१ ०.१०२ ३९.७६५२७९ -८६.३८२६३
IN १८०३१४२ २३९६५८४ Bainbridge बेइनब्रिज ताउन ४३ A ७४६ ३२४ १०३७४४७ ०.४०१ ३९.७६१४ -८६.८११२६
IN १८०३३९४ २३९६५८५ Bargersville बार्गर्सभिल ताउन ४३ A ४०१३ १६९२ १२७५८१३२ ४.९२६ ३९.५४३४१७ -८६.१६१४९८
IN १८०३६१० २३९३३२९ Bass Lake बास लेक सिदिपि ५७ S ११९५ १२३२ २३५३९०१४ ५६७५२९५ ९.०८८ २.१९१ ४१.२२१८३ -८६.५९४०८३
IN १८०३६६४ २३९४०८० Batesville बेत्सभिल सिति २५ A ६५२० २७१२ १५७६६२९९ १७०४६४ ६.०८७ ०.०६६ ३९.२९७७०४ -८५.२१३४५८
IN १८०३७१८ २३९६५८६ Battle Ground ब्यातल ग्राउन्द ताउन ४३ A १३३४ ५३० २२३९२६७ ०.८६५ ४०.५०६९७८ -८६.८५२०५२
IN १८०४११४ २३९४१०४ Bedford बेदफर्द सिति २५ A १३४१३ ६५५३ ३१४९७७८३ १२.१६१ ३८.८६०२३९ -८६.४८९५१८
IN १८०४२०४ २३९४१०६ Beech Grove बीच ग्रोभ सिति २५ A १४१९२ ६४७९ ११३८१९२२ ४.३९५ ३९.७१५३४२ -८६.०८६९६२
IN १८०४८८८ २३९४१४९ Berne बर्न सिति २५ A ३९९९ १७९७ ५३८११९७ ८९८ २.०७८ ४०.६५७२७१ -८४.९५५५०५
IN १८०४९७८ २३९६५८९ Bethany बेथानी ताउन ४३ A ८१ ३४ २१५५०४ २९८९९ ०.०८३ ०.०१२ ३९.५३३८०२ -८६.३७८८९७
IN १८०५१५८ २३९६५९० Beverly Shores बेभर्ली शोर्स ताउन ४३ A ६१३ ५२७ ९२८०५१० ५८१४३१६ ३.५८३ २.२४५ ४१.६९११४८ -८६.९७८७७४
IN १८०५१७६ २३९४१६२ Bicknell बिकनेल सिति २५ A २९१५ १५०१ ३४८६४९७ १.३४६ ३८.७७४३०२ -८७.३०७८४३
IN १८०५३७४ २३९६५९१ Birdseye बर्द्स्‌आइ ताउन ४३ A ४१६ १९९ १६५०८१८ ५८४ ०.६३७ ३८.३११००५ -८६.६९७११८
IN १८०५६६२ २६२९८६९ Blanford ब्लानफर्द सिदिपि ५७ S ३४२ १५३ १९०१३६५ ०.७३४ ३९.६६७ -८७.५२०२६८
IN १८०५७१६ २३९६५९२ Bloomfield ब्लुमफिल्द ताउन ४३ A २४०५ १२६३ ३५६६४३० १.३७७ ३९.०२६२६१ -८६.९३७२८९
IN १८०५७८८ २३९६५९३ Bloomingdale ब्लुमिंग्देल ताउन ४३ A ३३५ १५० १५०६२६७ ०.५८२ ३९.८३०५६२ -८७.२५०१६६
IN १८०५८६० २३९४१९६ Bloomington ब्लुमिंग्तन सिति २५ A ८०४०५ ३३२३९ ५९९७९९८० ५१४४३५ २३.१५८ ०.१९९ ३९.१६३७ -८६.५२४२६४
IN १८०५८९६ २३९६५९४ Blountsville ब्लन्त्स्भिल ताउन ४३ A १३४ ६० २९०७५४ ३४८४ ०.११२ ०.००१ ४०.०६०२५५ -८५.२३९८३६
IN १८०६२२० २३९४२०९ Bluffton ब्लफतन सिति २५ A ९८९७ ४५३२ २१३१९६०३ ३३३३०९ ८.२३२ ०.१२९ ४०.७४३४७९ -८५.१७२१११
IN १८०६६१६ २३९४२२१ Boonville बूनभिल सिति २५ A ६२४६ २८६७ ७७७३१०१ ३४०४८ ३.००१ ०.०१३ ३८.०४५१५४ -८७.२७३८११
IN १८०६६३४ २३९६५९६ Borden बोर्देन ताउन ४३ A ८०८ ३५६ ३६०४५०१ ११७९ १.३९२ ३८.४७२००३ -८५.९४८१५६
IN १८०६६५२ २३९६५९७ Boston बस्तन ताउन ४३ A १३८ ६७ ५४५७७१ ०.२११ ३९.७४११०५ -८४.८५१८०९
IN १८०६७०६ २३९६५९८ Boswell बोस्वेल ताउन ४३ A ७७८ ३६२ २३९९८४० ०.९२७ ४०.५१६३५ -८७.३७४३८२
IN १८०६७६० २३९६५९९ Bourbon बर्बन ताउन ४३ A १८१० ७५३ २५६९१४६ ९४४८ ०.९९२ ०.००४ ४१.२९७६५ -८६.११७९५४
IN १८०७१७४ २३९३४०४ Brazil ब्राजिल सिति २५ A ७९१२ ३५८३ ७८३९९१२ ७२९७१ ३.०२७ ०.०२८ ३९.५२३३०१ -८७.१२४५६९
IN १८०७३१८ २३९६६०१ Bremen ब्रेमेन ताउन ४३ A ४५८८ १९२२ ७०३२९४१ ११६४२ २.७१५ ०.००४ ४१.४४७८२२ -८६.१५०६४५
IN १८०७६२४ २३९३३४८ Bright ब्राइत सिदिपि ५७ S ५६९३ २१४८ ३२४९९७०७ ४७३६३ १२.५४८ ०.०१८ ३९.२२४९२४ -८४.८६२३२६
IN १८०७७५० २३९६६०२ Bristol ब्रिस्तल ताउन ४३ A १६०२ ७३७ ९५६६३१५ ३३७४०८ ३.६९४ ०.१३ ४१.७१६४९३ -८५.८२५६०४
IN १८०७९६६ २३९६६०४ Brook ब्रुक ताउन ४३ A ९९७ ४२२ १७१६४२६ २४११० ०.६६३ ०.००९ ४०.८६६०९७ -८७.३६५७२२
IN १८०८०३८ २३९६६०५ Brooklyn ब्रुकलिन ताउन ४३ A १५९८ ६३० १७३३५५३ ३२६२७ ०.६६९ ०.०१३ ३९.५४२०५५ -८६.३६७६३७
IN १८०८०९२ २३९६६०७ Brooksburg ब्रुक्सबर्ग ताउन ४३ A ८१ ३९ २६३१६३ २३०४३ ०.१०२ ०.००९ ३८.७३५८५९ -८५.२४५३२७
IN १८०८१४६ २३९६६०८ Brookston ब्रुक्सतन ताउन ४३ A १५५४ ६९५ १६९७२३६ ०.६५५ ४०.६००९४६ -८६.८६६२९२
IN १८०८१८२ २३९६६०९ Brookville ब्रुकभिल ताउन ४३ A २५९६ १३०७ ३८८०९०० ११२०५९ १.४९८ ०.०४३ ३९.४२३३१३ -८५.०११६११
IN १८०८४१६ २३९६६११ Brownsburg ब्राउन्सबर्ग ताउन ४३ A २१२८५ ८३७६ २८६८६४२५ १९७१८५ ११.०७६ ०.०७६ ३९.८३९५९३ -८६.३९२७९७
IN १८०८४७० २३९६६१२ Brownstown ब्राउन्सताउन ताउन ४३ A २९४७ १२८२ ४११३०६३ १६३७१ १.५८८ ०.००६ ३८.८७८८५९ -८६.०४६३४६
IN १८०८५७८ २३९६६१३ Bruceville ब्रुसभिल ताउन ४३ A ४७८ २१८ ८८८०३३ ०.३४३ ३८.७५८०२ -८७.४१५४
IN १८०८७०४ २३९६६१५ Bryant ब्रायान्त ताउन ४३ A २५२ ११६ ७८७४८२ ०.३०४ ४०.५३५७९४ -८४.९६३२६१
IN १८०८८१२ २५८३४४६ Buck Creek बक क्रिक सिदिपि ५७ S २०७ ८२ ३००५१८ ०.११६ ४०.४८७४५ -८६.७६२१९
IN १८०८९९२ २३९३३५५ Buffalo बफेलो सिदिपि ५७ S ६९२ ६०३ ६१४२७८३ ४२७३०६ २.३७२ ०.१६५ ४०.८८९३९४ -८६.७३६०९
IN १८०९१३६ २३९६६१६ Bunker Hill बङ्कर हिल ताउन ४३ A ८८८ ४४५ १०८५७२५ ७७३ ०.४१९ ४०.६५९२१६ -८६.१०१६९७
IN १८०९२२६ २३९६६१८ Burket बर्केत ताउन ४३ A १९५ ७४ १८४७३८ ०.०७१ ४१.१५४८९७ -८५.९६८७३१
IN १८०९२४४ २३९६६१९ Burlington बर्लिङ्गतन ताउन ४३ A ६०३ २८६ १५४३४३१ ०.५९६ ४०.४८०८१ -८६.३९४३१
IN १८०९३१६ २३९६६२० Burnettsville बर्नेत्स्भिल ताउन ४३ A ३४६ १७० १९३७७२४ ०.७४८ ४०.७६११४ -८६.५९४६७३
IN १८०९३५२ २५८३४४७ Burns City बर्‌न्स् सिति सिदिपि ५७ S ११७ ५६ १९०२८२३ १३६०१ ०.७३५ ०.००५ ३८.८१७०९ -८६.८९३७७५
IN १८०९३७० २३९६६२१ Burns Harbor बर्‌न्स् हार्बर ताउन ४३ A ११५६ ४९५ १७२६१७२४ ३०८१९४ ६.६६५ ०.११९ ४१.६२०२६४ -८७.१२४०९
IN १८०९५३२ २३९३४८२ Butler बत्लर सिति २५ A २६८४ १०८९ ५४२१२८२ २.०९३ ४१.४२७०४३ -८४.८७१६२६
IN १८०९६२२ २५८७०१३ Butlerville बत्लरभिल सिदिपि ५७ S २८२ १३० ९८०२९८ ०.३७८ ३९.०३२५४२ -८५.५१३१७
IN १८०९७१२ २३९६६२२ Cadiz कादिज ताउन ४३ A १५० ५६ ४१३२२६ ०.१६ ३९.९५०७८४ -८५.४८७११७
IN १८०९८७४ २३९६६२३ Cambridge City क्याम्ब्रिज सिति ताउन ४३ A १८७० ८९३ २६२१५३७ १६९३१ १.०१२ ०.००७ ३९.८१२०८४ -८५.१७०८२
IN १८०९९१० २३९६६२४ Camden क्याम्देन ताउन ४३ A ६११ २७१ ६७६२८७ २२७६ ०.२६१ ०.००१ ४०.६१०१७८ -८६.५३७९२९
IN १८१०००० २३९६६२५ Campbellsburg क्याम्प्बेल्स्बर्ग ताउन ४३ A ५८५ २७४ २५६८९६६ ५१०९ ०.९९२ ०.००२ ३८.६५१७३१ -८६.२६२५९५
IN १८१००३६ २५८७०१४ Canaan क्यानान सिदिपि ५७ S ९० ३६ ८००३८७ २०७४ ०.३०९ ०.००१ ३८.८६५३७७ -८५.३००८३५
IN १८१००९० २३९६६२६ Cannelburg क्यानेलबर्ग ताउन ४३ A १३५ ५८ ४८९४०९ ०.१८९ ३८.६६७७७५ -८६.९९७२४
IN १८१०१०८ २३९३७३० Cannelton क्यानेलतन सिति २५ A १५६३ ८०९ ३८३७७३४ २६२९८७ १.४८२ ०.१०२ ३७.९११५४३ -८६.७३८७०९
IN १८१०१९८ २३९६६२७ Carbon कार्बन ताउन ४३ A ३९७ १६५ ४१२३७२ ०.१५९ ३९.५९९०७९ -८७.१०७८७९
IN १८१०२७० २३९६६२८ Carlisle कार्लिसल ताउन ४३ A ६९२ ३११ १३४२२८९ ०.५१८ ३८.९६०७७८ -८७.४०१४२४
IN १८१०३४२ २३९३७५० Carmel कार्मेल सिति २५ A ७९१९१ ३०७३८ १२२९२९२६६ २८०९९६७ ४७.४६३ १.०८५ ३९.९६५४७९ -८६.१४८३६९
IN १८१०६१२ २३९६६२९ Carthage कार्थेज ताउन ४३ A ९२७ ४११ १५०६४२५ ०.५८२ ३९.७३६७१८ -८५.५७१४२२
IN १८१०९५४ २३९६६३२ Cayuga कायुगा ताउन ४३ A ११६२ ५२३ २६२४८३९ १.०१३ ३९.९४७३३४ -८७.४६४५७१
IN १८११०४४ २३९६६३३ Cedar Grove सेदार ग्रोभ ताउन ४३ A १५६ ८४ ३८८३९३ ९५० ०.१५ ३९.३५५९६६ -८४.९३७०८३
IN १८११०६२ २३९६६३४ Cedar Lake सेदार लेक ताउन ४३ A ११५६० ४६९२ २१२८६९६१ ३५९३०८० ८.२१९ १.३८७ ४१.३६८८५३ -८७.४३९८१७
IN १८११७४६ २३९६६३५ Center Point सेन्तर पोइन्त ताउन ४३ A २४२ ११३ १९१७१२६ ५७८०१ ०.७४ ०.०२२ ३९.४१५७६६ -८७.०७५५७४
IN १८११८३६ २३९६६३७ Centerville सेन्तरभिल ताउन ४३ A २५५२ ११४७ ६२२६९२७ १७७२ २.४०४ ०.००१ ३९.८२६४०२ -८४.९८६६९६
IN १८११९४४ २३९६६३८ Chalmers शाल्मर्स ताउन ४३ A ५०८ २२६ ६४३९०४ ०.२४९ ४०.६६२५८७ -८६.८६७५७९
IN १८१२०३४ २३९६६३९ Chandler च्यान्दलर ताउन ४३ A २८८७ १२८५ ५२६५९२४ २.०३३ ३८.०३८६६२ -८७.३७४४१३
IN १८१२१२४ २३९३८०५ Charlestown चार्ल्सताउन सिति २५ A ७५८५ ३१६९ २९६४५८५० १०१९०३ ११.४४६ ०.०३९ ३८.४२८३१५ -८५.६७१९९१
IN १८१२३७६ २३९६६४१ Chesterfield चेस्तरफिल्द ताउन ४३ A २५४७ १२७५ ३४२५३६८ १.३२३ ४०.११३०७७ -८५.५९३९५५
IN १८१२४१२ २३९६६४२ Chesterton चेस्तरतन ताउन ४३ A १३०६८ ५३५४ २४१७०८५५ २९१३७७ ९.३३२ ०.११३ ४१.५९९८२६ -८७.०५४९९४
IN १८१२५७४ २३९६६४४ Chrisney क्रिस्नी ताउन ४३ A ४८१ २३४ १८२७७७७ ७४२५५ ०.७०६ ०.०२९ ३८.०१०६०५ -८७.०३०९८८
IN १८१२६१० २३९६६४५ Churubusco चरबस्को ताउन ४३ A १७९६ ७४९ २३३६५२७ ०.९०२ ४१.२३२५५७ -८५.३२२०२
IN १८१२६२८ २३९६६४६ Cicero सिसेरो ताउन ४३ A ४८१२ २१६७ ४४२३७०९ १०६८१७१ १.७०८ ०.४१२ ४०.१२१९३२ -८६.०३४०४२
IN १८१२८८० २५८७०१५ Clarksburg क्लार्क्सबर्ग सिदिपि ५७ S १४९ ५६ १२४०७२६ ०.४७९ ३९.४३५२८४ -८५.३४७२०५
IN १८१२८९८ २३९६६४८ Clarks Hill क्लार्क्स हिल ताउन ४३ A ६११ २७० ७०५६५१ ०.२७२ ४०.२४७२०६ -८६.७२४४१२
IN १८१२९३४ २३९६६४९ Clarksville क्लार्क्सभिल ताउन ४३ A २१७२४ ९८३९ २५८३०९२० ५२५९१२ ९.९७३ ०.२०३ ३८.३२२०८२ -८५.७६७५७६
IN १८१३२७६ २३९६६५० Clay City क्ले सिति ताउन ४३ A ८६१ ४३६ १३९९२२८ ०.५४ ३९.२७६९३८ -८७.११२६६२
IN १८१३३१२ २३९६६५१ Claypool क्लेपुल ताउन ४३ A ४३१ १७६ ६३१२५३ २०६६९ ०.२४४ ०.००८ ४१.१३०७५८ -८५.८८२२७२
IN १८१३३६६ २३९६६५२ Clayton क्लेतन ताउन ४३ A ९७२ ३८३ १९७५११८ ०.७६३ ३९.६८८३२१ -८६.५२३१३४
IN १८१३४३८ २३९६६५३ Clear Lake क्ल्यर लेक ताउन ४३ A ३३९ ६१४ २६९३६४६ ३४६०९९७ १.०४ १.३३६ ४१.७३४४३१ -८४.८४४८९८
IN १८१३४९२ २३९६६५४ Clermont क्लेरमोन्त ताउन ४३ A १३५६ ६१८ १७४०२९१ ०.६७२ ३९.८१६५५३ -८६.३२०६४७
IN १८१३५८२ २३९६६५५ Clifford क्लिफर्द ताउन ४३ A २३३ ११४ २७२८६४ ०.१०५ ३९.२८२३४१ -८५.८६९१७७
IN १८१३७८० २३९३५६७ Clinton क्लिन्तन सिति २५ A ४८९३ २३३२ ५७९६२३० ४८२८८ २.२३८ ०.०१९ ३९.६६०९६५ -८७.४०४६५९
IN १८१३८५२ २३९६६५६ Cloverdale क्लोभरदेल ताउन ४३ A २१७२ १००१ ८९५७२११ १६६४७४ ३.४५८ ०.०६४ ३९.५२१२२१ -८६.७९८६८९
IN १८१४०३२ २६२९८७८ Coalmont कोलमन्त सिदिपि ५७ S ४०२ १८६ ३८८७६२८ ८३०९ १.५०१ ०.००३ ३९.१८९६२७ -८७.२१९५८३
IN १८१४०५० २३९६६५७ Coatesville कोत्स्भिल ताउन ४३ A ५२३ २१६ १६९२२५८ ३२२४१ ०.६५३ ०.०१२ ३९.६८८४३१ -८६.६६९३८४
IN १८१४१७६ २५८३४४८ Colburn कल्बर्न सिदिपि ५७ S १९३ ७३ २४७६१३ ०.०९६ ४०.५१८८२८ -८६.७१२२८२
IN १८१४२८४ २३९६६५८ Colfax कल्फ्याक्स ताउन ४३ A ६९१ ३२२ ९४११०२ ०.३६३ ४०.१९४२८७ -८६.६६७१८३
IN १८१४४६४ २३९३३८१ Collegeville कलेजभिल सिदिपि ५७ S ३३० ३० २९३३०५७ १.१३२ ४०.९०५९०४ -८७.१६११९७
IN १८१४७१६ २३९३६०६ Columbia City कोलम्बिया सिति सिति २५ A ८७५० ३९४४ १४४५६३५२ ५५२८७ ५.५८२ ०.०२१ ४१.१६३२३१ -८५.४७८४३२
IN १८१४७३४ २३९३६०९ Columbus कोलम्बस सिति २५ A ४४०६१ १९७०० ७१२१७४२९ ९९९७८५ २७.४९७ ०.३८६ ३९.२०९६८४ -८५.९१७८०२
IN १८१४९३२ २३९३६२० Connersville कनर्सभिल सिति २५ A १३४८१ ६४५० २००५८६५९ ३९१७६ ७.७४५ ०.०१५ ३९.६५८०२३ -८५.१४१७४७
IN १८१४९८६ २३९६६६० Converse कन्भर्स ताउन ४३ A १२६५ ५५३ २३२१४७६ ७६७१ ०.८९६ ०.००३ ४०.५७८८६३ -८५.८७३८९३
IN १८१५११५ २६२९८७७ Cordry Sweetwater Lakes कर्द्राइ स्वितवातर लेक्स सिदिपि ५७ S ११२८ १२५९ ७१३४८२४ १६६७३५८ २.७५५ ०.६४४ ३९.३०६९३ -८६.१२३८०५
IN १८१५२२० २३९६६६३ Corunna करुन्ना ताउन ४३ A २५४ ९८ ४४८३२८ ०.१७३ ४१.४३५९ -८५.१४३९९७
IN १८१५२५६ २३९६६६४ Corydon कोरिदन ताउन ४३ A ३१२२ १४९१ ४२७१९६८ १.६४९ ३८.२१३१२६ -८६.१२५८१८
IN १८१५३६४ २३९६६६५ Country Club Heights कन्त्रि क्लब हाइत्स ताउन ४३ A ७९ ४० ७३३६४५ ०.२८३ ४०.१२४२४६ -८५.६८७७४३
IN १८१५४०९ २६२९८५० Country Squire Lakes कन्त्रि स्क्वाइर लेक्स सिदिपि ५७ S ३५७१ १७७६ ६६३५९५५ ३६०९०७ २.५६२ ०.१३९ ३९.०३७९४२ -८५.६८५२८३
IN १८१५४९० २३९३६५६ Covington कभिङ्गतन सिति २५ A २६४५ ११९७ ३०४५६५९ १.१७६ ४०.१४०४५३ -८७.३९१०४
IN १८१५६३४ २३९६६६६ Crandall क्रान्दल ताउन ४३ A १५२ ७३ २६३७८२ ०.१०२ ३८.२८७९७६ -८६.०६५८९६
IN १८१५६५२ २३९६६६७ Crane क्रेन ताउन ४३ A १८४ १०९ ३०६३९० ०.११८ ३८.८९४३२३ -८६.९०१२७४
IN १८१५७४२ २३९३६६४ Crawfordsville क्रफर्दस्भिल सिति २५ A १५९१५ ७१५४ २३६८९१५३ ९.१४६ ४०.०४३२८ -८६.८९६६९४
IN १८१५९९४ २३९६६६८ Cromwell क्रोमवेल ताउन ४३ A ५१२ २२२ ७६८६९३ ०.२९७ ४१.४०३२४२ -८५.६१४१६५
IN १८१६०८४ २३९६६६९ Crothersville क्रोदर्सभिल ताउन ४३ A १५९१ ७२२ २९५७२१९ १.१४२ ३८.७९४६२६ -८५.८३९७६
IN १८१६१३८ २३९३६८२ Crown Point क्राउन पोइन्त सिति २५ A २७३१७ १०९७६ ४५८७५२८८ ३९२३२ १७.७१३ ०.०१५ ४१.४१७१०२ -८७.३४७४२३
IN १८१६१५६ २३९६६७० Crows Nest क्रोज् नेस्त ताउन ४३ A ७३ ३८ ११११८५४ ०.४२९ ३९.८५६४८१ -८६.१६९०६४
IN १८१६३०० २३९६६७१ Culver कल्भर ताउन ४३ A १३५३ ८९७ २३२८८५८ ०.८९९ ४१.२१६८१५ -८६.४२२९०७
IN १८१६३३६ २३९६६७२ Cumberland कम्बरल्यान्द ताउन ४३ A ५१६९ २२३३ ५३३१००१ २४६३७ २.०५८ ०.०१ ३९.७८६३६४ -८५.९५००५९
IN १८१६५३४ २३९६६७३ Cynthiana सिन्थियाना ताउन ४३ A ५४५ २७२ १०३२९०१ ०.३९९ ३८.१८७२५८ -८७.७०८५३
IN १८१६६२४ २३९६६७४ Dale देल ताउन ४३ A १५९३ ६४९ ४००४९१९ २४७४१ १.५४६ ०.०१ ३८.१७३४६ -८६.९८७३९९
IN १८१६६४२ २३९६६७५ Daleville देलभिल ताउन ४३ A १६४७ ७१६ ५३१११०४ ५८०६३ २.०५१ ०.०२२ ४०.११८६९१ -८५.५५७७१६
IN १८१६७३२ २३९६६७७ Dana दाना ताउन ४३ A ६०८ २९० ७५६२४४ ०.२९२ ३९.८०७२५७ -८७.४९४५३४
IN १८१६८०४ २३९६६७८ Danville द्यानभिल ताउन ४३ A ९००१ ३५८९ १७९४८६५७ ११९०४९ ६.९३ ०.०४६ ३९.७६४२६३ -८६.५११३८४
IN १८१६८४० २३९६६७९ Darlington दार्लिङ्गतन ताउन ४३ A ८४३ ३६४ ८५९८९४ ०.३३२ ४०.१०७३७२ -८६.७७६७३३
IN १८१६८५८ २३९६६८० Darmstadt दार्मस्ताद्त ताउन ४३ A १४०७ ५६४ ११६९६९२९ १५२७७८ ४.५१६ ०.०५९ ३८.०९१२२९ -८७.५७६९९४
IN १८१७००२ २३९६६८१ Dayton देतन ताउन ४३ A १४२० ५६५ २७५५७९७ १.०६४ ४०.३७५८४६ -८६.७७४६३५
IN १८१७०७४ २३९४४८० Decatur देकातर सिति २५ A ९४०५ ४४२७ १४९६३२४९ १६६४४ ५.७७७ ०.००६ ४०.८३०१३५ -८४.९२८१५३
IN १८१७११० २३९६६८४ Decker देकर ताउन ४३ A २४९ १०९ ४६७६९४ ०.१८१ ३८.५१८३५९ -८७.५२४०४८
IN १८१७६१४ २३९४५०७ Delphi देल्फि सिति २५ A २८९३ १२७० ७०६०१०६ २.७२६ ४०.५८३०८७ -८६.६६७१६९
IN १८१७७२२ २३९६६८३ De Motte दे मोत ताउन ४३ A ३८१४ १६६८ ९३४६८७३ ६५११ ३.६०९ ०.००३ ४१.१९९२०४ -८७.१९५६२२
IN १८१७७७६ २३९६६८५ Denver देन्भर ताउन ४३ A ४८२ १९४ ६०३२३१ ०.२३३ ४०.८६४५३९ -८६.०७७०२४
IN १८१७८१२ २५८७०१६ Deputy देपुति सिदिपि ५७ S ८६ ४५ १९१००१ ०.०७४ ३८.७९५११५ -८५.६५२७२४
IN १८१८१९० २३९६६८७ Dillsboro दिल्स्बरो ताउन ४३ A १३२७ ५८० २५९०७६८ ३९.०१८४०४ -८५.०५८६६३
IN १८१८५५० २५८३४४९ Dover Hill दोभर हिल सिदिपि ५७ S ११४ ५२ २०१०११६ १८९७ ०.७७६ ०.००१ ३८.७१९१७६ -८६.८०१२५८
IN १८१८६५८ २५८३४५० Dresser द्रेसर सिदिपि ५७ S १०४ ३४ ३९०७९८ ०.१५१ ३९.४६३३२८ -८७.४२३९२९
IN १८१८७६६ २३९६६८९ Dublin दब्लिन ताउन ४३ A ७९० ३६७ १३७८३५४ २९२९९ ०.५३२ ०.०११ ३९.८१२८५९ -८५.२०५१९
IN १८१८७८४ २६२९८८२ Dubois दुबोइ सिदिपि ५७ S ४८८ २२३ ४०७३०२२ ६४२८५ १.५७३ ०.०२५ ३८.४४६३२८ -८६.७९७४६६
IN १८१८८९२ २३९६६९० Dugger दगर ताउन ४३ A ९२० ४३९ १५१७१८० ०.५८६ ३९.०७०३६७ -८७.२५९०३८
IN १८१८९८२ २३९६६९१ Dune Acres द्युन एकर्स ताउन ४३ A १८२ १६३ ५६२६४६४ ३२७८२०१ २.१७२ १.२६६ ४१.६४९०१ -८७.०९६९७४
IN १८१९०५४ २३९४५७६ Dunkirk दन्कर्क सिति २५ A २३६२ ११७१ ३२५४८२५ १.२५७ ४०.३७४४३४ -८५.२०७२४५
IN १८१९०७२ २३९२९८२ Dunlap दन्ल्याप सिदिपि ५७ S ६२३५ २२९५ १२६९२१८६ २५३८० ४.९ ०.०१ ४१.६३४६५१ -८५.९२२५८८
IN १८१९१६२ २३९६९१२ Dunreith दन्रेइद ताउन ४३ A १७७ ८८ ३३०५९५ ०.१२८ ३९.८०२८०४ -८५.४३६६७१
IN १८१९१८० २३९६९१३ Dupont दुपोन्त ताउन ४३ A ३३९ १४८ २६३७९८६ १.०१९ ३८.८९१४३७ -८५.५१६८७९
IN १८१९२७० २३९६९१४ Dyer दायर ताउन ४३ A १६३९० ६१२५ १५८०९२२६ ६.१०४ ४१.४९७९५२ -८७.५०८७३६
IN १८१९४५० २३९६९१६ Earl Park अर्ल पार्क ताउन ४३ A ३४८ १७९ २४३७४४४ ०.९४१ ४०.६८५५५८ -८७.४१९९३२
IN १८१९४८६ २३९४५९७ East Chicago इस्त सिकागो सिति २५ A २९६९८ १२९५८ ३६४८६९३६ ५३४७२१४ १४.०८८ २.०६५ ४१.६५०४५९ -८७.४५११२३
IN १८१९५७६ २५८७०१७ East Enterprise इस्त इन्तरप्राइज सिदिपि ५७ S १४८ ६६ १३४३९२१ ०.५१९ ३८.८७०२२१ -८४.९८९०४८
IN १८१९७५६ २३९६९१७ East Germantown इस्त जर्मनताउन ताउन ४३ A ४१० १७४ ३३१३६० ०.१२८ ३९.८१३१७२ -८५.१३६८४३
IN १८२००८० २३९६९१८ Eaton इतन ताउन ४३ A १८०५ ८२४ ९५७८४२८ १६४११६ ३.६९८ ०.०६३ ४०.३२४८९६ -८५.३५७१७८
IN १८२०१५२ २३९६९१९ Economy इकोनोमी ताउन ४३ A १८७ ८९ २५४४७६ ०.०९८ ३९.९७७५३८ -८५.०८६७२६
IN १८२०३३२ २३९६९२० Edgewood एजवुद ताउन ४३ A १९१३ ९१२ २०९४०९७ ०.८०९ ४०.१०३२३१ -८५.७३७४११
IN १८२०४०४ २३९६९२१ Edinburgh एदिनबरो ताउन ४३ A ४४८० १९४० ८०५३५३४ ३.१०९ ३९.३५०८३४ -८५.९६२९३८
IN १८२०४५८ २३९६९२२ Edwardsport एद्वार्दस्पोर्त ताउन ४३ A ३०३ १६९ ७२१५३५ ०.२७९ ३८.८१२५१९ -८७.२५१२७२
IN १८२०६३८ २३९६९२३ Elberfeld एल्बरफेल्द ताउन ४३ A ६२५ २७५ ७९२३३० ०.३०६ ३८.१६१६५ -८७.४४८१५५
IN १८२०६७४ २३९६९२४ Elizabeth एलिजाबेथ ताउन ४३ A १६२ ७३ ४२८२५७ ०.१६५ ३८.१२३८७१ -८५.९७२९६४
IN १८२०६९२ २३९६९२५ Elizabethtown एलिजाबेथताउन ताउन ४३ A ५०४ १९८ ६५६०८८ ०.२५३ ३९.१३५२५ -८५.८१२४९४
IN १८२०७२८ २३९४६५३ Elkhart एल्कहार्त सिति २५ A ५०९४९ २२६९९ ६०७४२९६६ २५०३७४१ २३.४५३ ०.९६७ ४१.६९११६७ -८५.९६५१३२
IN १८२०८०० २३९६९२६ Ellettsville एलेत्सभिल ताउन ४३ A ६३७८ २७५३ १०९८१००१ ४.२४ ३९.२३०४०१ -८६.६२१७५५
IN १८२०९९८ २३९६९२७ Elnora एल्नोरा ताउन ४३ A ६४० ३०८ २४५४६४८ ०.९४८ ३८.८७६१३६ -८७.०८४८४५
IN १८२१०७० २३९४६८० Elwood एल्वुद सिति २५ A ८६१४ ४०९९ ९७७४३९१ ३.७७४ ४०.२७४६ -८५.८३७०९
IN १८२११२४ २५८३४५१ Emison एमिसन सिदिपि ५७ S १५४ ७० ४०६६५४० २३५२६ १.५७ ०.००९ ३८.७९७७८६ -८७.४६१३७१
IN १८२१२१४ २३९६९२८ English इङ्ग्लिश ताउन ४३ A ६४५ ३३५ ७८८३३८२ ३.०४४ ३८.३४०७६३ -८६.४५९१५६
IN १८२१५०२ २३९६९३० Etna Green एत्ना ग्रिन ताउन ४३ A ५८६ २४५ १३२४७९४ १५२७ ०.५१२ ०.००१ ४१.२७५५२१ -८६.०४२६९९
IN १८२२००० २३९४७१० Evansville इभान्सभिल सिति २५ A ११७४२९ ५७७९९ ११४३५६७७६ १२२२६८८ ४४.१५३ ०.४७२ ३७.९८७७३४ -८७.५३४७०३
IN १८२२३९६ २५०८७६७ Fairland फेरल्यान्द ताउन ४३ A ३१५ १३२ ४२४७३९ १३२ ०.१६४ ३९.५८६५५ -८५.८६२६५८
IN १८२२४३२ २३९६९३१ Fairmount फेरमाउन्त ताउन ४३ A २९५४ १३५० ४०९९३१२ १.५८३ ४०.४१७२४५ -८५.६४७७२८
IN १८२२५७६ २३९६९३३ Fairview Park फेरभ्यु पार्क ताउन ४३ A १३८६ ६७६ २२७९८११ ०.८८ ३९.६८२०८५ -८७.४१४१७४
IN १८२२७३८ २३९६९३४ Farmersburg फामर्सबर्ग ताउन ४३ A १११८ ५४८ १९२४२७६ ०.७४३ ३९.२५२५१९ -८७.३८०७२८
IN १८२२७९२ २३९६९३५ Farmland फार्मल्यान्द ताउन ४३ A १३३३ ६१२ १३७५००१ ०.५३१ ४०.१८९५३७ -८५.१२७३३१
IN १८२२९९० २३९६९३६ Ferdinand फर्दिनान्द ताउन ४३ A २१५७ ८६६ ५८८२५५१ ९८५८६ २.२७१ ०.०३८ ३८.२२६३८६ -८६.८६२८०८
IN १८२३१८८ २३९६९३८ Fillmore फिल्मोर ताउन ४३ A ५३३ २२५ ५०४६४९१ १.९४८ ३९.६६९७२४ -८६.७५३१७३
IN १८२३२७८ २३९६९३९ Fishers फिशर्स ताउन ४३ A ७६७९४ २८५११ ८६९८५९०९ ५८२४१९६ ३३.५८५ २.२४९ ३९.९५९८८९ -८५.९७०२९२
IN १८२३३८६ २६२९७८० Fish Lake फिश लेक सिदिपि ५७ S १०१६ ६५९ ३९९०८५८ ८९०५७४ १.५४१ ०.३४४ ४१.५५८९४६ -८६.५४५८३९
IN १८२३६९२ २३९६९४० Flora फ्लोरा ताउन ४३ A २०३६ ९६९ २७४०५९५ १.०५८ ४०.५४५१७७ -८६.५२४१९४
IN १८२३७२८ २५८७०१८ Florence फ्लोरेन्स सिदिपि ५७ S ८० ५० ३४९४६० ४४१४८ ०.१३५ ०.०१७ ३८.७८४५७९ -८४.९२२४५१
IN १८२३८५४ २५८३४५२ Fontanet फन्तानेत सिदिपि ५७ S ४२३ १८६ ९९८१७१५ ७४२४१ ३.८५४ ०.०२९ ३९.५७७३१४ -८७.२३०५८६
IN १८२४२५० २३९६९४१ Fort Branch फर्त ब्रान्च ताउन ४३ A २७७१ १२४४ २८४१२३२ २८८६३ १.०९७ ०.०११ ३८.२४५८२७ -८७.५७३२१५
IN १८२४२८६ २३९६९४३ Fortville फर्तभिल ताउन ४३ A ३९२९ १७०५ ७७०८९८३ १७८४२ २.९७६ ०.००७ ३९.९२३३८१ -८५.८४५६७५
IN १८२५००० २३९४७९८ Fort Wayne फर्त वेन सिति २५ A २५३६९१ ११३५४१ २८६५००४३६ ५५३४२३ ११०.६१८ ०.२१४ ४१.०८८१७३ -८५.१४३८८
IN १८२५०९० २३९६९४४ Fountain City फाउन्तेन सिति ताउन ४३ A ७९६ ३४३ ६८१२४१ ०.२६३ ३९.९५४८८ -८४.९१९१४१
IN १८२५१८० २३९६९४५ Fowler फाउलर ताउन ४३ A २३१७ १०६२ ३६१७६१६ १४३४९ १.३९७ ०.००६ ४०.६१६९७९ -८७.३१८७४६
IN १८२५१९८ २३९६९४६ Fowlerton फाउलरतन ताउन ४३ A २६१ ११३ ५०६५६६ ०.१९६ ४०.४०९६०८ -८५.५७२७५५
IN १८२५२८८ २३९६९४७ Francesville फ्रान्सेस्भिल ताउन ४३ A ८७९ ३८४ ७८६२७६ ०.३०४ ४०.९८५२९७ -८६.८८३६९६
IN १८२५३०६ २३९६९४८ Francisco फ्रान्सिस्को ताउन ४३ A ४६९ २२६ १२८३१९२ १०१७३ ०.४९५ ०.००४ ३८.३३३५५१ -८७.४४७४२५
IN १८२५३२४ २३९४८०५ Frankfort फ्राङ्कफर्त सिति २५ A १६४२२ ६५५१ १६३४६२९२ ६.३११ ४०.२७९६७९ -८६.५१०७७९
IN १८२५४५० २३९४८०८ Franklin फ्राङ्क्लिन सिति २५ A २३७१२ ९८९५ ३३६८६२५९ १३.००६ ३९.४९३४८६ -८६.०५४०७५
IN १८२५७०२ २३९६९४९ Frankton फ्राङ्क्तन ताउन ४३ A १८६२ ८०८ २७३०७३२ १.०५४ ४०.२२१११३ -८५.७७१९४
IN १८२५७२० २३९६९५० Fredericksburg फ्रेद्रिक्स्बर्ग ताउन ४३ A ८५ ४१ २५७०८८७ ५०९९७ ०.९९३ ०.०२ ३८.४२६४८१ -८६.१८८६४३
IN १८२५८१० २५८३४५३ Freelandville फ्रिल्यान्दभिल सिदिपि ५७ S ६४३ २८१ १४४२७३९९ ५.५७ ३८.८६५३४ -८७.३१०१९५
IN १८२५८६४ २६२९८७९ Freetown फ्रिताउन सिदिपि ५७ S ३८५ १८१ १८७५७१५ ७८२० ०.७२४ ०.००३ ३८.९७९६३२ -८६.१३००११
IN १८२५८८२ २३९६९५१ Fremont फ्रेमन्त ताउन ४३ A २१३८ ८७८ ५७३६६८४ १५७६४ २.२१५ ०.००६ ४१.७३०३११ -८४.९३४६४९
IN १८२५९७२ २३९६९५२ French Lick फ्रेञ्च लिक ताउन ४३ A १८०७ ९२४ ४५७४५३७ ३७९६ १.७६६ ०.००१ ३८.५४७६९८ -८६.६१९८१८
IN १८२६१५२ २३९६९५३ Fulton फुल्तन ताउन ४३ A ३३३ १४५ ४६००४२ ०.१७८ ४०.९४६१४७ -८६.२६४१८
IN १८२६२०६ २३९३०१६ Galena ग्यालेना सिदिपि ५७ S १८१८ ६५९ ६९१६६७५ २१७२७ २.६७१ ०.००८ ३८.३५७२१९ -८५.९३७७७३
IN १८२६२४२ २३९६९५४ Galveston ग्याल्भेस्तन ताउन ४३ A १३११ ६३३ १३५९३७१ ०.५२५ ४०.५७७२९८ -८६.१९१३२१
IN १८२६३८६ २३९४८५८ Garrett गारेत सिति २५ A ६२८६ २५३९ ९९७३०२७ ३.८५१ ४१.३५३४४९ -८५.१२३५८७
IN १८२७००० २३९४८६३ Gary ग्यारी सिति २५ A ८०२९४ ३९५३१ १२९१४९८८० १८९३३८३२ ४९.८६५ ७.३१ ४१.५९५८८३ -८७.३४४८५३
IN १८२७०५४ २३९४८६६ Gas City ग्यास सिति सिति २५ A ५९६५ २५९७ ११८०१०५६ ४.५५६ ४०.४८९८१२ -८५.५९८५०६
IN १८२७०७२ २३९६९५५ Gaston ग्यास्तन ताउन ४३ A ८७१ ३९२ ९०८३६३ ०.३५१ ४०.३१३७८५ -८५.५००८६
IN १८२७२१६ २३९६९५६ Geneva जेनेभा ताउन ४३ A १२९३ ६२७ २८१४१६५ ३६२१११ १.०८७ ०.१४ ४०.५९६७२१ -८४.९५७२५२
IN १८२७२७० २३९६९५७ Gentryville गेन्त्रीभिल ताउन ४३ A २६८ ११८ १०२०७५७ ३८६९ ०.३९४ ०.००१ ३८.११०००३ -८७.०३३९६५
IN १८२७३२४ २३९६९५८ Georgetown जर्जताउन ताउन ४३ A २८७६ ११६६ ५३०७३१९ ४६३६१ २.०४९ ०.०१८ ३८.२९८७९१ -८५.९६३०५३
IN १८२८०६२ २३९६९६२ Glenwood ग्लेनवुद ताउन ४३ A २५० १३० ४५६४४२ ०.१७६ ३९.६२६०७९ -८५.३०२०५१
IN १८२८३३२ २३९६९६३ Goodland गुदल्यान्द ताउन ४३ A १०४३ ४६९ २०२६५४१ ०.७८२ ४०.७६३७५१ -८७.२९५३९५
IN १८२८३८६ २३९४९३५ Goshen गोशेन सिति २५ A ३१७१९ १२६३१ ४२०३३७९८ ९२००७४ १६.२२९ ०.३५५ ४१.५७४९२१ -८५.८३०७९३
IN १८२८४४० २३९६९६५ Gosport गोस्पोर्त ताउन ४३ A ८२६ ३८० ९९७३८३ ०.३८५ ३९.३५०७५७ -८६.६६५५६
IN १८२८४९४ २३९६९६७ Grabill ग्राबिल ताउन ४३ A १०५३ ४४३ १५६०१९७ ०.६०२ ४१.२०९९१५ -८४.९६८४६१
IN १८२८६९२ २३९६९७० Grandview ग्रान्दभ्यु ताउन ४३ A ७४९ ३१४ २४८३६५४ ४७४४ ०.९५९ ०.००२ ३७.९३५९६२ -८६.९८३४६७
IN १८२८८०० २३९२०२३ Granger ग्राङ्गर सिदिपि ५७ S ३०४६५ १०७५७ ६६२१८०५१ ३७२७ २५.५६७ ०.००१ ४१.७३६०३४ -८६.१३५८३
IN १८२९३५८ २३९४९८० Greencastle ग्रिनकासल सिति २५ A १०३२६ ३७४२ १३५७६८०२ १३२७६४ ५.२४२ ०.०५१ ३९.६४२०१७ -८६.८४६११९
IN १८२९४४८ २३९४९८२ Greendale ग्रिनदेल सिति २५ A ४५२० १९४२ १४७९५११७ १९३०६९ ५.७१२ ०.०७५ ३९.१४७५७४ -८४.८२९८३५
IN १८२९५२० २३९४९८६ Greenfield ग्रिनफिल्द सिति २५ A २०६०२ ८८१८ ३२५०६७३३ २९०९७९ १२.५५१ ०.११२ ३९.७९३२८३ -८५.७७२५४८
IN १८२९६८२ २३९६९७५ Greensboro ग्रिन्सबरो ताउन ४३ A १४३ ६७ २८४८९३ ०.११ ३९.८७८५६ -८५.४६३९७८
IN १८२९७१८ २३९४९९२ Greensburg ग्रिन्सबर्ग सिति २५ A ११४९२ ५१८५ २४००८०८५ ११७२२३ ९.२७ ०.०४५ ३९.३५१०१९ -८५.५०११८९
IN १८२९७५४ २३९६९७४ Greens Fork ग्रिस्न फर्क ताउन ४३ A ४२३ १६१ ४१३१२५ ७५२१ ०.१६ ०.००३ ३९.८९१४०२ -८५.०४१५३५
IN १८२९७७२ २३९६९७६ Greentown ग्रिनताउन ताउन ४३ A २४१५ १०६९ ३५३६९८५ १.३६६ ४०.४७६५०४ -८५.९६२४०५
IN १८२९८४४ २३९६९७७ Greenville ग्रिनभिल ताउन ४३ A ५९५ २४१ २०१९३२७ २२५ ०.७८ ३८.३७१५३६ -८५.९८४७३३
IN १८२९८९८ २३९४२४४ Greenwood ग्रिनवुद सिति २५ A ४९७९१ २१३३९ ५४९८६३२१ १८८३ २१.२३ ०.००१ ३९.६०९५३१ -८६.१०७२४
IN १८३००२४ २३९६९७८ Griffin ग्रिफिन ताउन ४३ A १७२ ७५ १७७०७५ ०.०६८ ३८.२०४३०४ -८७.९१४९२
IN १८३००४२ २३९६९७९ Griffith ग्रिफित ताउन ४३ A १६८९३ ७०७० २००२८०४० ७.७३३ ४१.५२७८४४ -८७.४२३९९१
IN १८३००६० २३९३०३२ Grissom AFB ग्रिसम एएफबि सिदिपि ५७ S ५५३७ ११५० १२९२७९८२ ६७३० ४.९९२ ०.००३ ४०.६५६८९३ -८६.१४६२१८
IN १८३०४०२ २३९६९८१ Hagerstown ह्यागर्सताउन ताउन ४३ A १७८७ ८२६ ३४६९४७७ ८१११ १.३४ ०.००३ ३९.९१४६३९ -८५.१५४२४९
IN १८३०५९४ २३९६९८२ Hamilton ह्यामिल्तन ताउन ४३ A १५३२ ११६५ ६१९७५९१ १९६३५२४ २.३९३ ०.७५८ ४१.५४११४६ -८४.९२२२८१
IN १८३०७०८ २३९६९८३ Hamlet ह्याम्लेत ताउन ४३ A ८०० ३३२ २४९९७८९ २५३६३ ०.९६५ ०.०१ ४१.३७९३७२ -८६.५८३२१६
IN १८३१००० २३९४२८० Hammond ह्यामन्द सिति २५ A ८०८३० ३२९४५ ५८९८८४६४ ५४५३९५६ २२.७७६ २.१०६ ४१.६२१६६३ -८७.४९४५९१
IN १८३११८० २६२९७७९ Hanna हान्ना सिदिपि ५७ S ४६३ १९२ २५३३४७२ ०.९७८ ४१.४१२०२७ -८६.७७९४४९
IN १८३१२१६ २३९६९८४ Hanover ह्यानोभर ताउन ४३ A ३५४६ १२१६ ५९७७४६४ ११५७१ २.३०८ ०.००४ ३८.७१३९०४ -८५.४७३००५
IN १८३१३९६ २३९६९८५ Hardinsburg हार्दिन्स्बर्ग ताउन ४३ A २४८ १११ ५२७०४०९ ६५०८ २.०३५ ०.००३ ३८.४६६५०५ -८६.२७६३५४
IN १८३१४३२ २६२९८५२ Harlan हार्लान सिदिपि ५७ S १६३४ ६१९ ८०४००५६ ३.१०४ ४१.१९६५४३ -८४.९२४५४
IN १८३१४८६ २३९६९८६ Harmony हार्मोनी ताउन ४३ A ६५६ २९२ १९२९३१७ ०.७४५ ३९.५३३५३९ -८७.०७३४२४
IN १८३२१७० २५८३४५४ Harrodsburg हारोदबर्ग सिदिपि ५७ S ६९१ ३०२ १११७२६०४ ९३०४२ ४.३१४ ०.०३६ ३९.०१७०८ -८६.५५४१०३
IN १८३२२४२ २३९४३०९ Hartford City हार्तफर्द सिति सिति २५ A ६२२० ३१५८ १००३७१८३ ५३५४९ ३.८७५ ०.०२१ ४०.४५३६५९ -८५.३७३१८४
IN १८३२३३२ २३९६९९० Hartsville हार्त्सभिल ताउन ४३ A ३६२ १४८ ८९०४५८ ०.३४४ ३९.२६६८७५ -८५.६९८९८२
IN १८३२४९४ २६२९८८६ Hatfield ह्यातफिल्द सिदिपि ५७ S ८१३ ३५९ ३०३४४०३ २८१ १.१७२ ३७.९०४०१९ -८७.२२०७१९
IN १८३२५१२ २३९६९९१ Haubstadt हब्स्ताद ताउन ४३ A १५७७ ७०१ १८२३३२० १८७५५ ०.७०४ ०.००७ ३८.२०३१७२ -८७.५७५६९४
IN १८३२५८४ २५८७०१९ Hayden हेदन सिदिपि ५७ S ५२१ १९३ ६४०८०५० २.४७४ ३८.९७१४२४ -८५.७३८८९६
IN १८३२७२८ २३९६९९२ Hazleton ह्याजलतन ताउन ४३ A २६३ १२० ८६२७६७ ६५१ ०.३३३ ३८.४८९२०९ -८७.५४०५६६
IN १८३२८१८ २३९६९९३ Hebron हेब्रन ताउन ४३ A ३७२४ १५३९ ५११७३९३ १.९७६ ४१.३२४९६ -८७.२०२४०४
IN १८३३१४२ २३९३०४७ Henryville हेन्रीभिल सिदिपि ५७ S १९०५ ७८८ ७३७४०१५ ८३४२ २.८४७ ०.००३ ३८.५३८६३४ -८५.७६६२८३
IN १८३३१७८ २५८३४५५ Herbst हर्ब्स्त सिदिपि ५७ S ११२ ४७ ३३८०७३३ १.३०५ ४०.५१४५३ -८५.७८१३८
IN १८३३१८७ २६२९८७१ Heritage Lake हेरितेज लेक सिदिपि ५७ S २८८० १३१० ७८०२१२४ १२१५४४५ ३.०१२ ०.४६९ ३९.७२८८३७ -८६.७०८९१६
IN १८३३३९२ २३९३०४८ Hidden Valley हिदन भ्याली सिदिपि ५७ S ५३८७ २०२० १०७१७८९३ ६९८१०७ ४.१३८ ०.२७ ३९.१६८२८८ -८४.८४४८६४
IN १८३३४६६ २३९६९९४ Highland हाइल्यान्द ताउन ४३ A २३७२७ १०३३५ १७९६३५०० ५८५८२ ६.९३६ ०.०२३ ४१.५४६४९१ -८७.४५७२१३
IN १८३३४८४ २३९३०५० Highland हाइल्यान्द सिदिपि ५७ S ४४८९ १७९५ ५८७२०३७ ३२७१५ २.२६७ ०.०१३ ३८.०४६६५२ -८७.५५९८२६
IN १८३३८६२ २३९६९९५ Hillsboro हिल्सबरो ताउन ४३ A ५३८ २३२ ८१११२५ ०.३१३ ४०.१०८८२५ -८७.१५७६०७
IN १८३४०९६ २६२९८६३ Hoagland हगल्यान्द सिदिपि ५७ S ८२१ ३३५ ८८०२०३२ ३.३९८ ४०.९५१९६३ -८४.९९५४७२
IN १८३४११४ २३९४३९३ Hobart होबार्त सिति २५ A २९०५९ १२३९९ ६८१९७६४७ ९७२१९२ २६.३३१ ०.३७५ ४१.५१३५३ -८७.२७६३९९
IN १८३४२९४ २३९६९९६ Holland हल्यान्द ताउन ४३ A ६२६ २७७ ८१४६४४ २७८२ ०.३१५ ०.००१ ३८.२४६०२४ -८७.०३८२८४
IN १८३४३६६ २३९६९९८ Holton हल्तन ताउन ४३ A ४८० १९९ ४६८०५९५ १.८०७ ३९.०७५२२४ -८५.३८४६३२
IN १८३४४२० २३९६९९९ Homecroft होमक्रफ्त ताउन ४३ A ७२२ ३२३ ६२५६५२ ०.२४२ ३९.६६९५७२ -८६.१३१२३९
IN १८३४७४४ २३९७००० Hope होप ताउन ४३ A २१०२ ८५९ २४६२७९४ ०.९५१ ३९.२९९१४४ -८५.७६५९७५
IN १८३४९७८ २६२९७७४ Howe होव सिदिपि ५७ S ८०७ २६० ४६३०३६१ १.७८८ ४१.७२२८२२ -८५.४२५४८६
IN १८३५०८६ २३९७००१ Hudson हद्सन ताउन ४३ A ५१८ २१४ १७९३०१५ ०.६९२ ४१.५३१७८२ -८५.०८४१२६
IN १८३५१०४ २६२९७७८ Hudson Lake हद्सन लेक सिदिपि ५७ S १२९७ ७०९ ४९८५८९८ १९६६३७१ १.९२५ ०.७५९ ४१.७१९१३१ -८६.५४७१९२
IN १८३५२६६ २३९७००३ Huntertown हन्तरताउन ताउन ४३ A ४८१० १८२३ ९८४८०६२ २७१८५ ३.८०२ ०.०१ ४१.२१३३०३ -८५.१७४४२१
IN १८३५२८४ २३९४४५१ Huntingburg हन्तिङ्गबर्ग सिति २५ A ६०५७ २४९२ १३१०८८५५ ५५१००३ ५.०६१ ०.२१३ ३८.३००९२५ -८६.९६१९०९
IN १८३५३०२ २३९४४५२ Huntington हन्तिङ्गतन सिति २५ A १७३९१ ७४८७ २२५५१४९० ३४५७६५ ८.७०७ ०.१३४ ४०.८८०८२५ -८५.५०५४९७
IN १८३५५०० २३९७००५ Hymera हाइमेरा ताउन ४३ A ८०१ ३६४ १८४४५३९ ०.७१२ ३९.१८५८७७ -८७.२९८९२९
IN १८३५५३६ २५८३४५६ Idaville इदाभिल सिदिपि ५७ S ४६१ १९८ १५११४११७ ५.८३६ ४०.७५८७६५ -८६.६५०५६३
IN १८३६००३ २३९५४२४ Indianapolis City इन्दियानापोलिस सिति (balance) F ८२०४४५ ३७९८५६ ९३६१०७६४५ १७०७२६४४ ३६१.४३३ ६.५९२ ३९.७७६६६४ -८६.१४५९३५
IN १८३६१४४ २३९३०६२ Indian Heights इन्दियन हाइत्स सिदिपि ५७ S ३०११ १२७२ २१५३८६१ ०.८३२ ४०.४२४६२८ -८६.११७६७७
IN १८३६३०६ २३९७००६ Indian Village इन्दियन भिलेज ताउन ४३ A १३३ ६३ २३०१८७ ०.०८९ ४१.७१४२९७ -८६.२३२१९
IN १८३६३४२ २३९७००७ Ingalls इङ्गाल्स ताउन ४३ A २३९४ ९०७ ३९१५४७५ ८४४२८ १.५१२ ०.०३३ ३९.९५६४३५ -८५.८०५८०५
IN १८३७६७४ २५८३४५७ Jalapa हालापा सिदिपि ५७ S १७१ ७२ ८२२७५०४ ३.१७७ ४०.६२६२५९ -८५.७४६३२
IN १८३७६९२ २३९७०१० Jamestown जेम्सताउन ताउन ४३ A ९५८ ४१८ २२६८०७५ ०.८७६ ३९.९२८४७८ -८६.६२६२६४
IN १८३७७६४ २३९५४५७ Jasonville जेसनभिल सिति २५ A २२२२ १०२२ ३३९०६११ ३०६ १.३०९ ३९.१६१४७६ -८७.१९९६१६
IN १८३७७८२ २३९५४५८ Jasper ज्यास्पर सिति २५ A १५०३८ ६४१९ ३३९४१००६ २३६५७२ १३.१०५ ०.०९१ ३८.३९३५४३ -८६.९४००९५
IN १८३८३५८ २३९५४६३ Jeffersonville जेफर्सनभिल सिति २५ A ४४९५३ १९९९१ ८८२२६१८७ ७६०४८५ ३४.०६४ ०.२९४ ३८.३३३४०२ -८५.६९७२११
IN १८३८८६२ २३९५४७९ Jonesboro जोन्सबरो सिति २५ A १७५६ ७७० २३०६८१६ ०.८९१ ४०.४७९७५ -८५.६३०३६५
IN १८३८९१६ २३९७०१२ Jonesville जोन्सभिल ताउन ४३ A १७७ ८६ ३३१६९० ०.१२८ ३९.०५९८०५ -८५.८८८२२
IN १८३९३६६ २३९७०१३ Kempton केम्प्तन ताउन ४३ A ३३५ १५४ ४२७०७२ ०.१६५ ४०.२८७७३३ -८६.२२९६५५
IN १८३९४०२ २३९५५०५ Kendallville केन्दालभिल सिति २५ A ९८६२ ४३८२ १५६५५८७७ ५७९७१२ ६.०४५ ०.२२४ ४१.४४४४९१ -८५.२५७९१९
IN १८३९४३८ २३९७०१४ Kennard केनार्द ताउन ४३ A ४७१ १८१ १०८९९७९ ४७७ ०.४२१ ३९.९०६९९८ -८५.५२२०८७
IN १८३९५१० २५८७०२० Kent केन्त सिदिपि ५७ S ७० ३७ २६८२२० ०.१०४ ३८.७३७२१५ -८५.५३८९६८
IN १८३९५४६ २३९७०१५ Kentland केन्तल्यान्द ताउन ४३ A १७४८ ७८२ ३९६२६६५ १.५३ ४०.७७२९४५ -८७.४४५१४२
IN १८३९६१८ २३९७०१६ Kewanna केवाना ताउन ४३ A ६१३ २८३ १३७४०४५ ०.५३१ ४१.०१९२७४ -८६.४१२४७३
IN १८३९७४४ २६३१६२४ Kimmell किमेल सिदिपि ५७ S ४२२ १८५ २४८५४११ ८०८०३ ०.९६ ०.०३१ ४१.३९४००५ -८५.५४८८०२
IN १८३९७९८ २३९७०१७ Kingman किङ्गम्यान ताउन ४३ A ५११ २४५ २११७८१३ ०.८१८ ३९.९६६५१९ -८७.२७८५४९
IN १८३९८१६ २३९७०१८ Kingsbury किङ्गस्बरि ताउन ४३ A २४२ ९६ १४८४०६८ ०.५७३ ४१.५३०२२६ -८६.६९७३५४
IN १८३९८५२ २३९६६९२ Kingsford Heights किङ्गफर्द हाइत्स ताउन ४३ A १४३५ ५४८ २४३८७९७ ०.९४२ ४१.४७८५६१ -८६.६९२६८७
IN १८३९९४२ २३९६६९३ Kirklin कर्क्लिन ताउन ४३ A ७८८ ३२१ ८८४१४९ ०.३४१ ४०.१९३०२३ -८६.३५८९१७
IN १८४०२६६ २३९६६९४ Knightstown नाइत्सताउन ताउन ४३ A २१८२ १००१ २६६५६१७ २७०३९ १.०२९ ०.०१ ३९.७९५५९३ -८५.५३०९६९
IN १८४०३०२ २३९६६९५ Knightsville नाइत्स्भिल ताउन ४३ A ८७२ ३०३ २६८८९९८ १.०३८ ३९.५२५३५२ -८७.०८९१३४
IN १८४०३७४ २३९५५५६ Knox नक्स सिति २५ A ३७०४ १६३३ १०१५३६४० ३.९२ ४१.२९०९८७ -८६.६२१०४७
IN १८४०३९२ २३९५५६० Kokomo कोकोमो सिति २५ A ४५४६८ २३०१० ४७९०७०२४ १५१८९१ १८.४९७ ०.०५९ ४०.४७५३१७ -८६.१३२७६३
IN १८४०४६४ २३९३०७१ Koontz Lake कुन्ज् लेक सिदिपि ५७ S १५५७ १०३६ ८७२७६८५ १३५१६४८ ३.३७ ०.५२२ ४१.४१२१८ -८६.४७७३८६
IN १८४०५१८ २३९६६९७ Kouts कत्स ताउन ४३ A १८७९ ७५३ २८९५२२७ १.११८ ४१.३१७१६३ -८७.०२६४२७
IN १८४०६४४ २३९६७०१ Laconia लाकोनिया ताउन ४३ A ५० २५ १२८५५२ ०.०५ ३८.०३१७४७ -८६.०८५५८२
IN १८४०६६२ २३९६६९८ La Crosse ला क्रस ताउन ४३ A ५५१ २४३ १३७५३०५ ०.५३१ ४१.३१७७४१ -८६.८८९८१९
IN १८४०६९८ २३९६७०२ Ladoga लादोगा ताउन ४३ A ९८५ ४४९ १४०२५५६ ०.५४२ ३९.९१६५८७ -८६.७९९२३५
IN १८४०७८८ २३९५५८३ Lafayette लाफायेत सिति २५ A ६७१४० ३१२६० ७१८५२१६३ २७.७४२ ४०.३९९४२५ -८६.८६१६९९
IN १८४०८४२ २३९६६९९ La Fontaine ला फोन्तेन ताउन ४३ A ८७५ ३७४ १५५५६०८ २७२५३ ०.६०१ ०.०११ ४०.६७४०५२ -८५.७२१९२१
IN १८४०८६० २३९६७०३ Lagrange लाग्रान्ज ताउन ४३ A २६२५ १२२१ ४४१२७९० १.७०४ ४१.६४८८९३ -८५.४१७८२७
IN १८४०८९६ २३९६७०४ Lagro लाग्रो ताउन ४३ A ४१५ १८४ १५३६५३७ ३५१३१ ०.५९३ ०.०१४ ४०.८४१७१७ -८५.७२७८९५
IN १८४१०५८ २३९३०७७ Lake Dalecarlia लेक देलकार्लिया सिदिपि ५७ S १३५५ ६०३ २९२७११९ ६६४६४४ १.१३ ०.२५७ ४१.३३५०७८ -८७.३९८०१५
IN १८४१२११ २६२९८६७ Lake Holiday लेक होलिदे सिदिपि ५७ S ९१० ४०५ ६६७३८४८ ५२४३९७ २.५७७ ०.२०२ ३९.९६३५२२ -८६.९५९९२५
IN १८४१४४४ २५८७०२१ Lake Santee लेक सान्ति सिदिपि ५७ S ८२० ५२५ ६३८८६४७ ९२१२१८ २.४६७ ०.३५६ ३९.४१०३२७ -८५.३०७७०३
IN १८४१५३० २३९३०९० Lakes of the Four Seasons लेक अफ द फो सिजन्स् सिदिपि ५७ S ७०३३ २६९१ ६९४२९१५ १०७७८९१ २.६८१ ०.४१६ ४१.४०३८९५ -८७.२२१५
IN १८४१५३५ २३९५६०२ Lake Station लेक स्तेसन सिति २५ A १२५७२ ५१३७ २१४८६२७५ ३३९०७४ ८.२९६ ०.१३१ ४१.५७६६५४ -८७.२५२९३८
IN १८४१५६२ २६२९८५६ Laketon लेकतन सिदिपि ५७ S ६२३ ३०२ २७२२८६० ३६२४१४ १.०५१ ०.१४ ४०.९८१२१३ -८५.८३९९९६
IN १८४१६५२ २३९३०८६ Lake Village लेक भिलेज सिदिपि ५७ S ७६५ ३१३ १०२१३९२९ ३.९४४ ४१.१३०८३ -८७.४३९०२४
IN १८४१६७० २३९६७०५ Lakeville लेकभिल ताउन ४३ A ७८६ ४३८ १५७३२३६ ६६०१ ०.६०७ ०.००३ ४१.५२८७८२ -८६.२७५३६
IN १८४१९९४ २५८३४५८ Landess ल्यान्देस सिदिपि ५७ S १८८ ७५ ३६०५१९२ १.३९२ ४०.६१२६७ -८५.५५९४५४
IN १८४२०४८ २३९६७०७ Lanesville लेन्सभिल ताउन ४३ A ५६४ २८० १३५४३५५ ०.५२३ ३८.२३४९८३ -८५.९८५८४
IN १८४२१९२ २३९६७०० La Paz ला पाज ताउन ४३ A ५६१ २५१ ९९३१८४ ०.३८३ ४१.४५६११ -८६.३०८१०६
IN १८४२२२८ २३९६७०८ Lapel लापेल ताउन ४३ A २०६८ ८५० ३५७१५७३ १.३७९ ४०.०६५८६१ -८५.८४६२५६
IN १८४२२४६ २३९५५७० La Porte ला पोर्त सिति २५ A २२०५३ ९९९२ ३०२००२८९ १८३९६७६ ११.६६ ०.७१ ४१.६०७८९६ -८६.७१३६०६
IN १८४२२८२ २३९६७०९ Larwill लार्विल ताउन ४३ A २८३ १२५ ५७८३३३ ०.२२३ ४१.१७९२१७ -८५.६२३९४७
IN १८४२३७२ २३९६७१० Laurel लउरेल ताउन ४३ A ५१२ २२७ ६२४८८२ ६८ ०.२४१ ३९.५०२०३७ -८५.१८७८८२
IN १८४२४२६ २३९५६४७ Lawrence लःरेन्स सिति २५ A ४६००१ १९५१५ ५२१४०४०२ २८४१६३ २०.१३२ ०.११ ३९.८६५९५६ -८५.९८९६४६
IN १८४२४६२ २३९५६४८ Lawrenceburg लःरेन्स्बर्ग सिति २५ A ५०४२ २३१३ १२७९७५७६ ६९८१८६ ४.९४१ ०.२७ ३९.१०४४९३ -८४.८७४५२५
IN १८४२६०६ २३९६७११ Leavenworth लिभेनवर्थ ताउन ४३ A २३८ १५९ २१२९८२८ १२४०५० ०.८२२ ०.०४८ ३८.२०००५५ -८६.३५००४२
IN १८४२६२४ २३९५६६२ Lebanon लेबानन सिति २५ A १५७९२ ७०५७ ४०२८६४९६ ४०३२८ १५.५५५ ०.०१६ ४०.०३१६२ -८६.४५६९५१
IN १८४२६७८ २३९६७१२ Leesburg लीज्बर्ग ताउन ४३ A ५५५ २३९ ६७४५६३ ०.२६ ४१.३३०७१८ -८५.८४८८९४
IN १८४२८६१ २३९६७१३ Leo-Cedarville लियो-सेदारभिल ताउन ४३ A ३६०३ १२३४ ९६१७५४१ ३५१७५३ ३.७१३ ०.१३६ ४१.२२०६४२ -८५.०२१८५६
IN १८४३०७४ २३९६७१६ Lewisville लिविसभिल ताउन ४३ A ३६६ १६४ ६५६५४० ०.२५३ ३९.८०६७५२ -८५.३५२७८३
IN १८४३४३४ २३९६७१७ Liberty लिबर्ति ताउन ४३ A २१३३ ९३० २२२०५७१ ६०११ ०.८५७ ०.००२ ३९.६३५०४३ -८४.९२५१२३
IN १८४३६८६ २३९५७०६ Ligonier लिगोनियर सिति २५ A ४४०५ १५५० ५९८१८५७ २५१ २.३१ ४१.४६४९९६ -८५.५९४६४२
IN १८४४०८२ २३९६७१८ Linden लिन्देन ताउन ४३ A ७५९ ३२९ १०८२७३३ ०.४१८ ४०.१८८९६२ -८६.९०२८१७
IN १८४४१९० २३९५७२६ Linton लिन्तन सिति २५ A ५४१३ २६६० ७८२५७३९ ३.०२२ ३९.०३५७४४ -८७.१५८६९५
IN १८४४३७० २३९६७१९ Little York लितल यर्क ताउन ४३ A १९२ ८४ २५३५९९२ ०.९७९ ३८.६९९३०६ -८५.९०४५५८
IN १८४४४२४ २३९६७२० Livonia लिभोनिया ताउन ४३ A १२८ ५० २६८५३२४ ४०१४ १.०३७ ०.००२ ३८.५५०५२१ -८६.२७६३०५
IN १८४४४४२ २३९६७२१ Lizton लिज्तन ताउन ४३ A ४८८ २१८ १४८५८२८ ०.५७४ ३९.८८३९७१ -८६.५४२११६
IN १८४४६५८ २३९५७४६ Logansport लोगान्स्‌पोर्त सिति २५ A १८३९६ ७८२२ २२६५६३७५ ५७५९५३ ८.७४८ ०.२२२ ४०.७५०१८२ -८६.३५६१८२
IN १८४४७८४ २३९६७२३ Long Beach लङ्ग बीच ताउन ४३ A ११७९ १०९३ २७५१०१४ ५४०२६५० १.०६२ २.०८६ ४१.७४५०८७ -८६.८५६२५
IN १८४४९१० २३९५७६३ Loogootee लूगूती सिति २५ A २७५१ १३२४ ४०५८७२९ ९९६१ १.५६७ ०.००४ ३८.६७५६५२ -८६.९१४१२४
IN १८४५००० २३९६७२५ Losantville लोसान्तभिल ताउन ४३ A २३७ १२४ ४८८५२४ ०.१८९ ४०.०२३५२८ -८५.१८३४५९
IN १८४५१४४ २३९६७२६ Lowell लोवेल ताउन ४३ A ९२७६ ३६२० १३४१५८०३ २२३३९३ ५.१८ ०.०८६ ४१.२९४६९४ -८७.४१६३६२
IN १८४५४६८ २३९६७२९ Lynn लिन ताउन ४३ A १०९७ ४९८ १४६२८८० ०.५६५ ४०.०४८७१८ -८४.९४२४५५
IN १८४५४८६ २३९६७३० Lynnville लिनभिल ताउन ४३ A ८८८ ३९६ ४५१२११३ ६१०९६१ १.७४२ ०.२३६ ३८.१९६८७९ -८७.३१५३३५
IN १८४५५०४ २३९६७३१ Lyons लियन्स ताउन ४३ A ७४२ ३१० २२४४०२१ ०.८६६ ३८.९८७९३८ -८७.०८१२६९
IN १८४५६४८ २३९६७४४ McCordsville मिक्कर्द्स्भिल ताउन ४३ A ४७९७ १७१७ १२१७५९२० २२०३१ ४.७०१ ०.००९ ३९.९०४९५३ -८५.९२७६२५
IN १८४५७७४ २३९६७३२ Mackey म्याकी ताउन ४३ A १०६ ५० २२३५६८ ०.०८६ ३८.२५०८८८ -८७.३९११३५
IN १८४५८६४ २३९६७३३ Macy मेसी ताउन ४३ A २०९ ८८ ३४७५०८ ०.१३४ ४०.९५८२०९ -८६.१२९५३८
IN १८४५९९० २३९५८०५ Madison म्यादिसन सिति २५ A ११९६७ ५७८७ २२२०८४९३ ७०४६८७ ८.५७५ ०.२७२ ३८.७५८८२९ -८५.३९७१३५
IN १८४६४२२ २६२९८७४ Manilla मनिला सिदिपि ५७ S २६७ ११९ ५८४०४६ ०.२२६ ३९.५७२७११ -८५.६२२००५
IN १८४६७४६ २३९६७३५ Marengo म्यारेङ्गो ताउन ४३ A ८२८ ४०८ २००५६९१ ०.७७४ ३८.३७१३४६ -८६.३४४३५३
IN १८४६९०८ २३९५००९ Marion मेरियन सिति २५ A २९९४८ १३७१५ ४०६९०८९२ २१६८७२ १५.७११ ०.०८४ ४०.५४९५८२ -८५.६५९२२५
IN १८४७१६० २३९६७३६ Markle मार्कल ताउन ४३ A १०९५ ४७० ३१६४२०७ १२६२५१ १.२२२ ०.०४९ ४०.८२७२२५ -८५.३३९२२६
IN १८४७१७८ २३९६७३७ Markleville मार्कलभिल ताउन ४३ A ५२८ २१० १४५७९३३ ०.५६३ ३९.९७६३९६ -८५.६१६७७१
IN १८४७३२२ २३९६७३८ Marshall मार्शल ताउन ४३ A ३२४ १३६ ६६२८३३ ०.२५६ ३९.८४७६८ -८७.१८६७८५
IN १८४७४४८ २३९५०३२ Martinsville मार्तिन्स्भिल सिति २५ A ११८२८ ५०७३ ११६२८१२६ ४७५७९ ४.४९ ०.०१८ ३९.४२२१४१ -८६.४२०९०४
IN १८४७५९२ २३९६७४१ Matthews म्याथ्युज् ताउन ४३ A ५९६ २५४ ९१२६४८ ०.३५२ ४०.३८७४५७ -८५.४९७७७८
IN १८४७६२८ २३९६७४२ Mauckport मकपोर्त ताउन ४३ A ८१ ४४ ४८९३६८ ३२५९९ ०.१८९ ०.०१३ ३८.०२४९६२ -८६.१९९३४२
IN १८४८१३२ २३९६७४६ Mecca मेका ताउन ४३ A ३३५ १४० १०१७३५९ ०.३९३ ३९.७२७०९८ -८७.३३१६५३
IN १८४८१८६ २३९६७४७ Medaryville मेदारिभिल ताउन ४३ A ६१४ २७४ ११८८५८९ ०.४५९ ४१.०८०३५६ -८६.८९०५४९
IN १८४८२४० २३९६७४८ Medora मेदोरा ताउन ४३ A ६९३ ३१५ ८५२३३८ ४२५५ ०.३२९ ०.००२ ३८.८२४५७७ -८६.१७२२४४
IN १८४८२९४ २३९६७४९ Mellott मेलत ताउन ४३ A १९७ १०२ ४४२५८६ ०.१७१ ४०.१६४०४७ -८७.१४८७८७
IN १८४८३३० २३९३१२४ Melody Hill मेलोदी हिल सिदिपि ५७ S ३६२८ १४४९ ३५२४०९८ ४१५४२ १.३६१ ०.०१६ ३८.०२४५०६ -८७.५१३४८८
IN १८४८३८४ २३९३१२५ Memphis मेम्फिस सिदिपि ५७ S ६९५ ३०३ ६७२७८७४ ५९२७० २.५९८ ०.०२३ ३८.४९४९३५ -८५.७६७०२७
IN १८४८४०२ २३९६७५० Mentone मेन्तोन ताउन ४३ A १००१ ४२३ १५११०४२ ३१३२७ ०.५८३ ०.०१२ ४१.१७३८१८ -८६.०३८४३९
IN १८४८४५६ २३९६७५२ Meridian Hills मेरिदियन हिल्स ताउन ४३ A १६१६ ६८४ ३८२४३७८ १.४७७ ३९.८८७३७९ -८६.१५६७३८
IN १८४८४७४ २३९६७५३ Merom मेरोम ताउन ४३ A २२८ १२३ ९२०७०२ ०.३५५ ३९.०५५९६४ -८७.५६७२२
IN १८४८५२८ २३९६७५४ Merrillville मेरिलभिल ताउन ४३ A ३५२४६ १४८४२ ८६०२८१८४ ९०९४० ३३.२१६ ०.०३५ ४१.४७२६८७ -८७.३१८०७
IN १८४८५६३ २५८७०२२ Metamora मेतामोरा सिदिपि ५७ S १८८ १०२ ८६९७२४ ०.३३६ ३९.४४८१६७ -८५.१३७७८५
IN १८४८६३६ २३९३१२६ Mexico मेक्सिको सिदिपि ५७ S ८३६ ३८३ १४०३४३८५ १७०७४५ ५.४१९ ०.०६६ ४०.८१४१६६ -८६.११०४०६
IN १८४८७४४ २३९६७५६ Michiana Shores मिशिआना शोर्स ताउन ४३ A ३१३ ३४० ९०९२१९ ०.३५१ ४१.७५६३४१ -८६.८१८१११
IN १८४८७९८ २३९५११० Michigan City मिशिगन सिति सिति २५ A ३१४७९ १४४३५ ५०७३१६७३ ८४५७१४१ १९.५८८ ३.२६५ ४१.७१२५१२ -८६.८७६१४४
IN १८४८८१६ २३९६७५७ Michigantown मिशिगनताउन ताउन ४३ A ४६७ २०५ ६८४५१६ ०.२६४ ४०.३२७९५६ -८६.३९१६०२
IN १८४८९२४ २३९६७५८ Middlebury मिदलब्युरि ताउन ४३ A ३४२० १३४१ ९७२६३३३ ५६३१० ३.७५५ ०.०२२ ४१.६७०२४४ -८५.७०८९७३
IN १८४९०१४ २३९६७५९ Middletown मिदलताउन ताउन ४३ A २३२२ ९९८ २९९४८८१ ५१७२ १.१५६ ०.००२ ४०.०५९४५ -८५.५४२७८२
IN १८४९२१२ २५८३४५९ Mier मायर सिदिपि ५७ S ७८ ३६ ६१९७११ ०.२३९ ४०.५७४८०६ -८५.८२३२३
IN १८४९२६६ २३९६७६१ Milan मिलान ताउन ४३ A १८९९ ७९५ ५०५०५२९ ८७०३९ १.९५ ०.०३४ ३९.१२३५१६ -८५.१२६२७
IN १८४९३२० २३९६७६३ Milford मिल्फर्द ताउन ४३ A १५६२ ६६७ २८५४९५७ ५९०७४ १.१०२ ०.०२३ ४१.४११६१२ -८५.८४८२९७
IN १८४९५३६ २३९६७६४ Millersburg मिलर्सबर्ग ताउन ४३ A ९०३ ३४५ १४०८८९० ०.५४४ ४१.५२६४९ -८५.६९६२०४
IN १८४९६६२ २३९६७६५ Millhousen मिल्हाउसेन ताउन ४३ A १२७ ६० २६१५४३० १.०१ ३९.२११४७५ -८५.४३५०१८
IN १८४९७१६ २३९६७६६ Milltown मिल्ताउन ताउन ४३ A ८१८ ३९६ ३६५७९७२ १.४१२ ३८.३४२४५८ -८६.२७४९०५
IN १८४९८०६ २६२९८७३ Milroy मिलरोइ सिदिपि ५७ S ६०४ २६० १७१५३१३ ०.६६२ ३९.४९८०७७ -८५.४६७६१४
IN १८४९८६० २३९६७६७ Milton मिल्तन ताउन ४३ A ४९० २२७ ६९२६८० ८१४८ ०.२६७ ०.००३ ३९.७८६५०३ -८५.१५६१९९
IN १८४९९३२ २३९५३५४ Mishawaka मिशावाका सिति २५ A ४८२५२ २४०८८ ४४०२२२९५ ९००७७८ १६.९९७ ०.३४८ ४१.६७१७३३ -८६.१६६२९६
IN १८४९९५० २३९५३५७ Mitchell मिशेल सिति २५ A ४३५० २०१४ ८४८४९३५ १३८२४ ३.२७६ ०.००५ ३८.७३६०४६ -८६.४७४१६३
IN १८५००५८ २३९६७६९ Modoc मोदोक ताउन ४३ A १९६ ८७ २६७६१३ ०.१०३ ४०.०४५४७१ -८५.१२६२३७
IN १८५०१४८ २३९६७७० Monon मोनन ताउन ४३ A १७७७ ६८२ १४६०६८९ ०.५६४ ४०.८६४१४२ -८६.८७८७०९
IN १८५०२०२ २३९६७७१ Monroe मन्रो ताउन ४३ A ८४२ ३२२ १६३२१९५ ०.६३ ४०.७४५१८४ -८४.९४१२४१
IN १८५०५२६ २३९६७७२ Monroe City मन्रो सिति ताउन ४३ A ५४५ २३८ ६९७४०६ ०.२६९ ३८.६१४५३८ -८७.३५३००७
IN १८५०५६२ २३९६७७३ Monroeville मन्रोभिल ताउन ४३ A १२३५ ५२९ १९२७७९३ ०.७४४ ४०.९७३२४१ -८४.८६८०८९
IN १८५०५८० २३९६७७४ Monrovia मन्रोभिया ताउन ४३ A १०६३ ४०२ ४५८८९९७ १७६६ १.७७२ ०.००१ ३९.५८३१२१ -८६.४७६३४७
IN १८५०६१६ २३९६७७५ Monterey मन्तेरे ताउन ४३ A २१८ १०१ ४७४०५३ ०.१८३ ४१.१५६१९९ -८६.४८२०६९
IN १८५०६५२ २३९६७७६ Montezuma मन्तेजुमा ताउन ४३ A १०२२ ५१४ १५५५१८८ ०.६ ३९.७९११३७ -८७.३६९३९८
IN १८५०६८८ २३९६७७७ Montgomery मन्त्गमरी ताउन ४३ A ३४३ १५७ ६२५४०४ ४४५८ ०.२४१ ०.००२ ३८.६६५२५५ -८७.०४७०२२
IN १८५०७६० २३९५३८३ Monticello मन्तिसेलो सिति २५ A ५३७८ २४५७ ८९८६०५७ ५५९८९८ ३.४७ ०.२१६ ४०.७४५२३१ -८६.७६७२५६
IN १८५०७७८ २५८३४६० Montmorenci मन्त्मरेन्सि सिदिपि ५७ S २४३ १०९ ३५१६७३३ १.३५८ ४०.४७०४५३ -८७.०३५४०२
IN १८५०७९६ २३९५३८८ Montpelier मन्त्पेलियर सिति २५ A १८०५ ८२३ ३९९२५६९ १.५४२ ४०.५४९४२१ -८५.२८७४१६
IN १८५०९४० २३९६७७८ Mooreland मूरल्यान्द ताउन ४३ A ३७५ १६९ ३७२२४४ ०.१४४ ३९.९९७४०४ -८५.२५१३४६
IN १८५०९५८ २३९६७७९ Moores Hill मूर्सहिल ताउन ४३ A ५९७ २५२ १३९५२९८ ०.५३९ ३९.१११६८१ -८५.०९०३९२
IN १८५०९७६ २३९६७८० Mooresville मूर्सभिल ताउन ४३ A ९३२६ ३९३० १६२७८००८ १४६९८० ६.२८५ ०.०५७ ३९.६०३८०५ -८६.३६६९३६
IN १८५११०२ २३९६७८१ Morgantown मोर्गनताउन ताउन ४३ A ९८६ ४१८ ९७८५३४ ०.३७८ ३९.३७२८९ -८६.२५८६०४
IN १८५११३८ २३९६७८२ Morocco मोरक्को ताउन ४३ A ११२९ ५२६ २९३३७७३ १.१३३ ४०.९४३९२२ -८७.४५०१९
IN १८५११९२ २३९६७८३ Morristown मरिस्ताउन ताउन ४३ A १२१८ ५१९ ६०८०१४८ ४५५१० २.३४८ ०.०१८ ३९.६७२६५८ -८५.७०२०९७
IN १८५१३१८ २३९६७८६ Mount Auburn माउन्त अबर्न ताउन ४३ A ११७ ५५ ५५६६०० ४१४६८ ०.२१५ ०.०१६ ३९.८११२४९ -८५.१८८३०४
IN १८५१३३६ २३९६७८७ Mount Ayr माउन्त आयर ताउन ४३ A १२२ ५७ ३८६४६८ ०.१४९ ४०.९५२१२ -८७.२९८६४२
IN १८५१३५४ २३९६७८८ Mount Carmel माउन्त कार्मेल ताउन ४३ A ८६ ३२ ११७५०४ ०.०४५ ३९.४०७६१ -८४.८७५४७८
IN १८५१४०८ २३९६७८९ Mount Etna माउन्त एत्ना ताउन ४३ A ९४ ५१ २१२२४७ १६८२ ०.०८२ ०.००१ ४०.७४१०४५ -८५.५६१३०४
IN १८५१७१४ २३९६७९२ Mount Summit माउन्त समित ताउन ४३ A ३५२ १५२ ४८८८४४ ०.१८९ ४०.००३४५८ -८५.३८६१३१
IN १८५१७३२ २३९५१२८ Mount Vernon माउन्त भर्नन सिति २५ A ६६८७ ३०७७ ७२७१६५१ १३०७७९ २.८०८ ०.०५ ३७.९३६६७४ -८७.८९५०८६
IN १८५१८४० २३९६७९३ Mulberry मलबेरी ताउन ४३ A १२५४ ५१६ १५२६६४६ ०.५८९ ४०.३४५८१७ -८६.६६७४५४
IN १८५१८७६ २३९५१३८ Muncie मन्सी सिति २५ A ७००८५ ३१९५८ ७०४३८४६८ ४९७४०३ २७.१९६ ०.१९२ ४०.१९८९७८ -८५.३९३३४६
IN १८५१९१२ २३९६७९४ Munster मन्स्तर ताउन ४३ A २३६०३ ९३९३ १९६०६७३५ २१००११ ७.५७ ०.०८१ ४१.५४७५१ -८७.५०३२६८
IN १८५२००२ २३९६७९६ Napoleon नेपोलियन ताउन ४३ A २३४ १२६ ५१३२१२ ०.१९८ ३९.२०४०२६ -८५.३२७४७५
IN १८५२०२० २३९५१५० Nappanee नापानी सिति २५ A ६६४८ २८५२ १०७४४७५८ ४.१४९ ४१.४४५०४४ -८५.९९६३५२
IN १८५२०३८ २३९६७९७ Nashville न्याशभिल ताउन ४३ A ८०३ ४१२ २६१७४९७ १२५६० १.०११ ०.००५ ३९.२१०९६२ -८६.२४४९१४
IN १८५२३२६ २३९५१८१ New Albany न्यु अल्बानी सिति २५ A ३६३७२ १७३१५ ३८६९०६४४ ४४१७०८ १४.९३९ ०.१७१ ३८.३०७४५६ -८५.८२७०५३
IN १८५२३९८ २३९६७९८ New Amsterdam न्यु एम्स्तरद्याम ताउन ४३ A २७ २० २०८३७५ ६२९८६ ०.०८ ०.०२४ ३८.१००९२ -८६.२७४७८१
IN १८५२५२४ २३९६८११ Newberry न्युबेरी ताउन ४३ A १९३ ९३ १२७६७३६ ०.४९३ ३८.९२३७४१ -८७.०१९०३६
IN १८५२६५० २३९६८१२ Newburgh न्युबर्ग ताउन ४३ A ३३२५ १५८५ ३६४२०४० ३१८७ १.४०६ ०.००१ ३७.९४९२०२ -८७.४०४५९२
IN १८५२७०४ २३९६८०० New Carlisle न्यु कार्लिसल ताउन ४३ A १८६१ ७९५ ५३९९६५० २.०८५ ४१.७०६९९७ -८६.५०७१६१
IN १८५२७४० २३९५१९१ New Castle न्यु कासल सिति २५ A १८११४ ९००२ १८८९३३२१ ५४७८२ ७.२९५ ०.०२१ ३९.९१९८३५ -८५.३७००६४
IN १८५२७७६ २३९६८०१ New Chicago न्यु शिकागो ताउन ४३ A २०३५ ८६६ १७३३७४० ०.६६९ ४१.५५८७२५ -८७.२७१८१
IN १८५२९५६ २५८३४६१ New Goshen न्यु गोशेन सिदिपि ५७ S ३९० १८३ ८५७३९७७ ६६६२५ ३.३१ ०.०२६ ३९.५८५५५४ -८७.४७४४१४
IN १८५२९७४ २३९६८०२ New Harmony न्यु हार्मोनी ताउन ४३ A ७८९ ४६४ १६४६१६१ २४३३० ०.६३६ ०.००९ ३८.१२८६०६ -८७.९३२५३८
IN १८५२९९२ २३९५१९९ New Haven न्यु हेवेन सिति २५ A १४७९४ ६३२८ २५५५५८१७ १३३४१ ९.८६७ ०.००५ ४१.०६३२२१ -८५.०२५४२३
IN १८५३२६२ २३९६८०३ New Market न्यु मार्केत ताउन ४३ A ६३६ २५७ ७११३१६ ०.२७५ ३९.९५२६२३ -८६.९२१५८७
IN १८५३२९८ २३९६८०४ New Middletown न्यु मिदलताउन ताउन ४३ A ९३ ३९ १०६५०० ०.०४१ ३८.१६४४५९ -८६.०५१०१२
IN १८५३३५२ २३९६८०५ New Palestine न्यु प्यालेस्ताइन ताउन ४३ A २०५५ ८२५ २८२८३१८ १२३६३ १.०९२ ०.००५ ३९.७२५४१८ -८५.८९०७५१
IN १८५३३७० २३९३१४८ New Paris न्यु पेरिस सिदिपि ५७ S १४९४ ५५४ ३४५१३३७ १.३३३ ४१.५००४९७ -८५.८२४८५१
IN १८५३३८८ २३९६८०६ New Pekin न्यु पेकिन ताउन ४३ A १४०१ ६२८ ६१३८६७७ ८७५८९ २.३७ ०.०३४ ३८.५०२०७७ -८६.०१४३६६
IN १८५३४७८ २३९६८०७ New Point न्यु पोइन्त ताउन ४३ A ३३१ १३९ ५६३३०७ ०.२१७ ३९.३०९४१९ -८५.३२८२९९
IN १८५३४९६ २३९६८१३ Newport न्युपोर्त ताउन ४३ A ५१५ २३१ २२४७८२३ ०.८६८ ३९.८८४०५९ -८७.४०७१९५
IN १८५३५३२ २३९६८०८ New Richmond न्यु रिचमन्द ताउन ४३ A ३३३ १४८ ५११७१७ ०.१९८ ४०.१९४३११ -८६.९७७७७४
IN १८५३५५० २३९६८०९ New Ross न्यु रस ताउन ४३ A ३४७ १४७ ८३२७५४ ०.३२२ ३९.९६४६८८ -८६.७१४५७४
IN १८५३५८६ २६२९८८३ New Salisbury न्यु स्यालिस्बरी सिदिपि ५७ S ६१३ २६१ ५१२१७७५ १.९७८ ३८.३१३९६५ -८६.१०००५६
IN १८५३६९४ २३९६८१५ Newtown न्युताउन ताउन ४३ A २५६ १०७ १३०६५१८ ०.५०४ ४०.२०४४०६ -८७.१४८२३९
IN १८५३७१२ २५८७०२३ New Trenton न्यु त्रेन्तन सिदिपि ५७ S २५२ ११३ ११४२८५५ ०.४४१ ३९.३०८८३५ -८४.८९६८५३
IN १८५३८२० २३९३१५० New Washington न्यु वाशिङ्गतन सिदिपि ५७ S ५६६ २६९ १३४८६०२६ ३८६६१ ५.२०७ ०.०१५ ३८.५६९४९४ -८५.५५९४३४
IN १८५३८७४ २३९६८१० New Whiteland न्यु व्हाइतल्यान्द ताउन ४३ A ५४७२ २०१५ ३७८४९५७ १.४६१ ३९.५६१७५५ -८६.०९९४७२
IN १८५४१८० २३९५२४० Noblesville नोबल्सभिल सिति २५ A ५१९६९ २११२१ ८१२५९५२९ ३६६५२९६ ३१.३७४ १.४१५ ४०.०३६९७९ -८६.००७१९२
IN १८५४६१२ २३९६८१९ North Crows Nest नर्थ क्रोज् नेस्त ताउन ४३ A ४५ १९ १६७२६२ ०.०६५ ३९.८६६०७९ -८६.१६२४६६
IN १८५४९०० २३९६८२० North Judson नर्थ जद्सन ताउन ४३ A १७७२ ७९१ २८६०५५३ १.१०४ ४१.२१६०७६ -८६.७७७००६
IN १८५४९१८ २३९६८२१ North Liberty नर्थ लिबर्ति ताउन ४३ A १८९६ ७६२ २५३९४५४ ०.९८ ४१.५३२२०५ -८६.४२८०८४
IN १८५४९५४ २३९६८२२ North Manchester नर्थ म्यान्चेस्तर ताउन ४३ A ६११२ २४८४ ९१५३९७७ २०४२१७ ३.५३४ ०.०७९ ४१.००४८७३ -८५.७७५७०१
IN १८५५०८० २३९६८२३ North Salem नर्थ सालेम ताउन ४३ A ५१८ २२६ ६७३५४३ ०.२६ ३९.८५९५९३ -८६.६४४४२८
IN १८५५०९८ २३९३१५५ North Terre Haute नर्थ तेर्रे हत सिदिपि ५७ S ४३०५ १९१८ ९२४००९४ ३.५६८ ३९.५३७०१६ -८७.३६५२६८
IN १८५५११६ २३९५२६२ North Vernon नर्थ भर्नन सिति २५ A ६७२८ २९४८ १७१४२८४६ २६१६५ ६.६१९ ०.०१ ३९.०१४६६१ -८५.६२९९३७
IN १८५५१३४ २३९६८२४ North Webster नर्थ वेब्स्तर ताउन ४३ A ११४६ ६१२ २०८०७५६ ४०६८६ ०.८०३ ०.०१६ ४१.३२३८३२ -८५.६९७०८२
IN १८५५३५० २३९३१६२ Norway नर्वे सिदिपि ५७ S ३८६ २१३ २३१४७५७ १६५५४४ ०.८९४ ०.०६४ ४०.७७४४७ -८६.७७१६२९
IN १८५५३८६ २५८३४६२ Notre Dame नत्रे दामे सिदिपि ५७ S ५९७३ २३९ ३१२८८२६ १७०४८८ १.२०८ ०.०६६ ४१.७००२७६ -८६.२३८६५६
IN १८५५७१० २३९५२९२ Oakland City ओकल्यान्द सिति सिति २५ A २४२९ ११५७ २९२८८४७ ५२९७ १.१३१ ०.००२ ३८.३३८४४५ -८७.३४९०५८
IN १८५५८०० २३९६८२७ Oaktown ओकताउन ताउन ४३ A ६०८ २९२ ७०५१५६ ०.२७२ ३८.८७१६७५ -८७.४४११६४
IN १८५६०५२ २३९६८२८ Odon ओदोन ताउन ४३ A १३५४ ६८६ २४७०११७ २४०८४ ०.९५४ ०.००९ ३८.८४२३३६ -८६.९८८४८७
IN १८५६०८८ २३९६८२९ Ogden Dunes अग्देन द्युन्स ताउन ४३ A १११० ६१९ १९०६८०६ १८६८७५० ०.७३६ ०.७२२ ४१.६२८४२५ -८७.१९३५६४
IN १८५६२८६ २३९६८३१ Oldenburg ओल्देनबर्ग ताउन ४३ A ६७४ २६८ ११२३०८३ ६२८७ ०.४३४ ०.००२ ३९.३३८८३ -८५.२०४७७२
IN १८५६६६४ २३९६८३३ Onward अन्वार्द ताउन ४३ A १०० ४४ २५५३६८ ०.०९९ ४०.६९४५६६ -८६.१९५२
IN १८५६६८२ २३९६८३४ Oolitic ऊलितिक ताउन ४३ A ११८४ ५८७ २०२७०९४ ०.७८३ ३८.८९२४९६ -८६.५२५२३९
IN १८५६९५२ २३९६८३५ Orestes अरेस्तेस ताउन ४३ A ४१४ १७७ १६१४३५५ ०.६२३ ४०.२६९३०८ -८५.७२७६०४
IN १८५७००६ २३९६८३६ Orland अर्ल्यान्द ताउन ४३ A ४३४ १९० १७१६२१५ ०.६६३ ४१.७३०५५७ -८५.१७२३६६
IN १८५७०२४ २३९६८३७ Orleans अर्लिन्स ताउन ४३ A २१४२ १००० ४४२६८४० २२२९ १.७०९ ०.००१ ३८.६६१०८३ -८६.४५१७०७
IN १८५७११४ २३९६८३८ Osceola असियोला ताउन ४३ A २४६३ ९७९ ३५१३६९६ १७०२५ १.३५७ ०.००७ ४१.६६३९९९ -८६.०७८६७२
IN १८५७१३२ २३९६८३९ Osgood अस्गुद ताउन ४३ A १६२४ ७२८ ३७५८२२४ ८८८६१ १.४५१ ०.०३४ ३९.१२९४६ -८५.२९२०५
IN १८५७१६८ २३९६८४० Ossian असियन ताउन ४३ A ३२८९ १३८५ ३७००८३१ २१५४९ १.४२९ ०.००८ ४०.८७८६५४ -८५.१६८४११
IN १८५७२५८ २३९६८४१ Otterbein अतरबेइन ताउन ४३ A १२६२ ५५० १५८१२१६ ०.६११ ४०.४८८६५७ -८७.०९३५५७
IN १८५७३८४ २६२९८८१ Otwell अत्वेल सिदिपि ५७ S ४३४ २३८ ४६२२२५९ १०९४८ १.७८५ ०.००४ ३८.४५६३२६ -८७.०९५९६८
IN १८५७५१० २५८३४६३ Owensburg ओवन्सबर्ग सिदिपि ५७ S ४०६ १९१ १५३३१३२० २०३८१ ५.९१९ ०.००८ ३८.९२८३३४ -८६.७२४५०२
IN १८५७५२८ २३९६८४३ Owensville ओवन्सभिल ताउन ४३ A १२८४ ५६७ १५२४८०८ ०.५८९ ३८.२७१६०४ -८७.६९१७६७
IN १८५७५४६ २३९६८४४ Oxford अक्स्फर्द ताउन ४३ A ११६२ ५३५ १४००८८३ ०.५४१ ४०.५२२०९२ -८७.२४८३८८
IN १८५७६३२ २६२९८७६ Painted Hills पेन्तेद हिल्स सिदिपि ५७ S ६७७ ३१८ ४४७९३८६ ५७३९८७ १.७३ ०.२२२ ३९.३९८००४ -८६.३४७९६४
IN १८५७७२६ २३९६८४५ Palmyra पाल्मिरा ताउन ४३ A ९३० ४२३ ३२०६६०९ १०८८०४ १.२३८ ०.०४२ ३८.४०८०८५ -८६.१०८११४
IN १८५७७८० २३९६८४६ Paoli पाओलि ताउन ४३ A ३६७७ १६४५ ९६९५१२३ ३५२५७ ३.७४३ ०.०१४ ३८.५५६६७५ -८६.४७०४३७
IN १८५७८७० २३९६८४७ Paragon पारागन ताउन ४३ A ६५९ २६१ ८८९८९७ १७९ ०.३४४ ३९.३९४५०७ -८६.५६२०२
IN १८५७९७८ २३९६८४८ Parker City पार्कर सिति ताउन ४३ A १४१९ ६०५ १४६७१२८ ०.५६६ ४०.१८९७९६ -८५.२०३८७८
IN १८५८०५० २६२९८८५ Parkers Settlement पार्कर्स सेतलमेन्त सिदिपि ५७ S ७११ २८२ ४५३७३२३ १.७५२ ३८.०४४०१७ -८७.७१४७२५
IN १८५८३२० २३९६८५० Patoka पातोका ताउन ४३ A ७३५ ३४४ २९०३३५४ ५०३०९ १.१२१ ०.०१९ ३८.४०१५७८ -८७.५८७३१
IN १८५८३९२ २३९६८५१ Patriot पेत्रियत ताउन ४३ A २०९ ९३ ५६६४९८ १०५४८० ०.२१९ ०.०४१ ३८.८३६२५२ -८४.८२९४०१
IN १८५८६६२ २३९६८५२ Pendleton पेन्दलतन ताउन ४३ A ४२५३ १८९३ २८९२०६८२ १७२२६८ ११.१६६ ०.०६७ ४०.००८४७८ -८५.७६०७७८
IN १८५८७८८ २३९६८५३ Pennville पेनभिल ताउन ४३ A ७०१ ३४२ १३०५३७४ ०.५०४ ४०.४९१९०८ -८५.१४६७०२
IN १८५९२३८ २३९६८५४ Perrysville पेरिस्भिल ताउन ४३ A ४५६ २०८ ६६०७०९ ०.२५५ ४०.०५३२ -८७.४३५९६८
IN १८५९३२८ २३९६१८८ Peru पेरु सिति २५ A ११४१७ ५७०४ १३२२१७३८ १८७९९३ ५.१०५ ०.०७३ ४०.७५८८०५ -८६.०७१४७४
IN १८५९३६४ २३९६१९२ Petersburg पितर्सबर्ग सिति २५ A २३८३ ११३४ ३७९६९९५ ९६८२ १.४६६ ०.००४ ३८.४९२२३६ -८७.२८०९७७
IN १८५९५९८ २३९६८५६ Pierceton पियर्सतन ताउन ४३ A १०१५ ४३२ ३१०१८०६ ४८०५ १.१९८ ०.००२ ४१.१९८७७८ -८५.७०३१२५
IN १८६००८४ २३९६८५७ Pine Village पाइन भिलेज ताउन ४३ A २१७ ११७ ३११७३४ ०.१२ ४०.४४९४९९ -८७.२५३४५१
IN १८६०१९२ २३९६८५८ Pittsboro पित्स्बरो ताउन ४३ A २९२८ ११२८ ७६४२९२९ २.९५१ ३९.८६७५५५ -८६.४६४५१३
IN १८६०२४६ २३९६८५९ Plainfield प्लेनफिल्द ताउन ४३ A २७६३१ १०३८६ ५७६८८९३४ २८१०२५ २२.२७४ ०.१०९ ३९.७०१४६९ -८६.३७२९३६
IN १८६०२६४ २३९६८६० Plainville प्लेनभिल ताउन ४३ A ४७६ २१९ ९०८५६६ ०.३५१ ३८.८०४८३२ -८७.१५१६४
IN १८६०८२२ २३९६२४१ Plymouth प्लाइमथ सिति २५ A १००३३ ४४५१ १९५१२३९३ १०४४४९ ७.५३४ ०.०४ ४१.३४९४२४ -८६.३१९४३४
IN १८६०८९४ २५८३४६४ Point Isabel पिन्त इजाबेल सिदिपि ५७ S ९१ ४५ ८८०९५०५ ३.४०१ ४०.४२०६०३ -८५.८२१९९७
IN १८६१०२० २३९६८६२ Poneto पोनेतो ताउन ४३ A १६६ ७७ २९७१२७ २६९२ ०.११५ ०.००१ ४०.६५७११७ -८५.२२२१७१
IN १८६१०९२ २३९६२५४ Portage पोर्तेज सिति २५ A ३६८२८ १४८०७ ६६३७६५०७ ५१३७२९० २५.६२८ १.९८४ ४१.५९१६१४ -८७.१७८९३८
IN १८६११६४ २३९६८६३ Porter पोर्तर ताउन ४३ A ४८५८ १९७८ १६०५७२१६ ७३५२५४ ६.२ ०.२८४ ४१.६२७५४४ -८७.०८२७४४
IN १८६१२३६ २३९६२५९ Portland पोर्तल्यान्द सिति २५ A ६२२३ ३००५ १२०४६४०० ६५२४ ४.६५१ ०.००३ ४०.४३६६८१ -८४.९८३४४१
IN १८६१४१६ २३९६८६४ Poseyville पोसिभिल ताउन ४३ A १०४५ ४९४ १६७१०३५ ०.६४५ ३८.१६९९३५ -८७.७८३३१५
IN १८६१४७० २३९६८६५ Pottawattamie Park पोतावातामी पार्क ताउन ४३ A २३५ १११ ६३६२७० ०.२४६ ४१.७२३२९ -८६.८६७१३८
IN १८६२०२८ २३९६८६७ Princes Lakes प्रिन्स लेकस् ताउन ४३ A १३१२ ७७३ ३४९०३४८ ४४६७६० १.३४८ ०.१७२ ३९.३५१६६८ -८६.१०८९३९
IN १८६२०४६ २३९६२७७ Princeton प्रिन्स्तन सिति २५ A ८६४४ ३९७६ १३१३१२४२ १३७२६ ५.०७ ०.००५ ३८.३५५१३५ -८७.५७८१६२
IN १८६२३८८ २५८३४६५ Purdue University पर्द्यु युनिभर्सिति सिदिपि ५७ S १२१८३ १३६२ ३३६०७३५ १.२९८ ४०.४२९०६१ -८६.९२३५११
IN १८६२७१२ २५८३४६६ Raglesville रेगल्स्भिल सिदिपि ५७ S १४१ ४४ २२११९९७ ६५१३ ०.८५४ ०.००३ ३८.८०२२७७ -८६.९६३००९
IN १८६२७३० २५८३४६७ Ragsdale र्याग्स्देल सिदिपि ५७ S १२९ ६७ ५७६९७६० २.२२८ ३८.७४६७०८ -८७.३२४११४
IN १८६३४५० २३९६८७१ Redkey रेदकि ताउन ४३ A १३५३ ६३० २४२३४४७ १९५६७ ०.९३६ ०.००८ ४०.३४८११४ -८५.१५१८९२
IN १८६३७५६ २३९६८७३ Remington रेमिङ्गतन ताउन ४३ A ११८५ ५६९ २६३७००६ १.०१८ ४०.७६५४११ -८७.१५२५०२
IN १८६३७९२ २३९६३४९ Rensselaer रेन्सेलर सिति २५ A ५८५९ २५५६ ९८४२१७३ १५५३६२ ३.८ ०.०६ ४०.९३४९७७ -८७.१५०१८४
IN १८६३९१८ २३९६८७५ Reynolds रेनल्द्स ताउन ४३ A ५३३ २४४ १४३३४२८ ०.५५३ ४०.७४९१९६ -८६.८७४२८
IN १८६४२०६ २५४६९०८ Richland रिचल्यान्द ताउन ४३ A ४२५ १९४ १३३३६४१ १४२ ०.५१५ ३७.९४६५८२ -८७.१६९६७२
IN १८६४२६० २३९६३६६ Richmond रिचमन्द सिति २५ A ३६८१२ १७६४९ ६१९३८९२९ ४०६८९९ २३.९१५ ०.१५७ ३९.८३२०७९ -८४.८८९६९९
IN १८६४४२२ २३९६८७८ Ridgeville रिजभिल ताउन ४३ A ८०३ ३७१ १४३६३७५ ३८५६ ०.५५५ ०.००१ ४०.२९१५५४ -८५.०२८६१३
IN १८६४५१२ २३९६८७९ Riley रिले ताउन ४३ A २२१ १०३ २३२१२४ ०.०९ ३९.३८९७६५ -८७.३००२१२
IN १८६४६७४ २३९६३८१ Rising Sun राइजिङ्ग सन सिति २५ A २३०४ ११२४ ३७५२९८३ ३०८३०० १.४४९ ०.११९ ३८.९५३७४२ -८४.८५३२९४
IN १८६४७२८ २३९६८८१ River Forest रिभर फरेस्त ताउन ४३ A २२ १० ४५१६७ ०.०१७ ४०.११०६७४ -८५.७२९२१९
IN १८६४९८० २३९६८८३ Roachdale रोचदेल ताउन ४३ A ९२६ ४०१ १३१२३४९ ०.५०७ ३९.८४९१६८ -८६.८००४७
IN १८६४९९८ २३९६८८४ Roann रोआन ताउन ४३ A ४७९ २०८ ५८९३०३ ०.२२८ ४०.९११०६७ -८५.९२४४७६
IN १८६५०१६ २३९६८८५ Roanoke रोआनोक ताउन ४३ A १७२२ ७५६ ३१००४७१ १४४१४ १.१९७ ०.००६ ४०.९६४३१३ -८५.३८०५५९
IN १८६५२१४ २३९६३९४ Rochester रोचेस्तर सिति २५ A ६२१८ ३२११ १२१४९१०२ २८७६३४३ ४.६९१ १.१११ ४१.०६०६४६ -८६.१९८२२५
IN १८६५४८४ २३९६४०८ Rockport रकपोर्त सिति २५ A २२७० १०२६ ४०६९१७५ ८७४६६ १.५७१ ०.०३४ ३७.८८९९१८ -८७.०५४२४४
IN १८६५५२० २३९६८८६ Rockville रकभिल ताउन ४३ A २६०७ १३९४ ३८६५४९० १.४९२ ३९.७६६४५८ -८७.२२९४६५
IN १८६५५५६ २३९६८८७ Rocky Ripple रकि रिपल ताउन ४३ A ६०६ ३१५ ७८४४८६ ०.३०३ ३९.८४८४०३ -८६.१७३१२८
IN १८६५७३६ २६२९७७५ Rolling Prairie रोलिङ्ग प्रेरि सिदिपि ५७ S ५८२ २२४ २७२६७७० ३८४८१ १.०५३ ०.०१५ ४१.६७४४६७ -८६.६१९८९८
IN १८६५८०८ २३९६८८८ Romeसिति रोम सिति ताउन ४३ A १३६१ ८४२ २९९५६४१ २५६५५३० १.१५७ ०.९९१ ४१.४९२६१२ -८५.३६४२४६
IN १८६५९३४ २३९६८८९ Rosedale रोजदेल ताउन ४३ A ७२५ ३३२ १०२२४९५ ०.३९५ ३९.६२२४६१ -८७.२८१५८९
IN १८६५९८८ २३९६८९० Roseland रोजल्यान्द ताउन ४३ A ६३० ३४८ ९९१४०३ ०.३८३ ४१.७१७६३ -८६.२५०५९३
IN १८६६००६ २३९३२१४ Roselawn रोजलन सिदिपि ५७ S ४१३१ १४९८ २०९००५१२ ३१२२८ ८.०७ ०.०१२ ४१.१५५२२५ -८७.२८९१०३
IN १८६६१५० २३९६८९१ Rossville रोजभिल ताउन ४३ A १६५३ ६५२ १३५९२२३ ०.५२५ ४०.४१९९७ -८६.५९५४७५
IN १८६६२२२ २३९६८९२ Royal Center रोयल सेन्तर ताउन ४३ A ८६१ ३७४ १५४२३७६ ०.५९६ ४०.८६४३४८ -८६.४९९८९३
IN १८६६४३८ २३९६४५२ Rushville रशभिल सिति २५ A ६३४१ २९२८ ८००५१२० ३.०९१ ३९.६१५४०८ -८५.४४६३२२
IN १८६६५१० २३९६८९४ Russellville रसेलभिल ताउन ४३ A ३५८ १६१ ५२१८०७ ०.२०१ ३९.८५६९५४ -८६.९८३२३१
IN १८६६५४६ २३९६८९५ Russiaville रसियाभिल ताउन ४३ A १०९४ ४८६ २०८८१७१ ०.८०६ ४०.४१८५५५ -८६.२७३१११
IN १८६६७६२ २६२९८६८ St. Bernice सेन्त बर्निस सिदिपि ५७ S ६४६ २९१ ४६३१४४४ १.७८८ ३९.७११९६ -८७.५२००२१
IN १८६६८३४ २३९६८९७ St. Joe सेन्त जो ताउन ४३ A ४६० १७९ ७०८३३५ ०.२७३ ४१.३१४९०८ -८४.९०२८१२
IN १८६६८५२ २३९६८९८ St. John सेन्त जन ताउन ४३ A १४८५० ५२०१ २९४९२२१२ २३५४९७ ११.३८७ ०.०९१ ४१.४४४०७७ -८७.४६८१४४
IN १८६६९७८ २३९६८९९ St. Leon सेन्त लियन ताउन ४३ A ६७८ २६३ १८०८४१०९ २२३०१ ६.९८२ ०.००९ ३९.२९९४७१ -८४.९६६५१६
IN १८६७०५० २५८३४६८ St. Mary of the Woods सेन्त मेरि अफ द वुद्स सिदिपि ५७ S ७९७ २५९ ३३०६६९१ ४७९१६ १.२७७ ०.०१९ ३९.५१४५८६ -८७.४५९७९९
IN १८६७१७६ २६२९८८४ St. Meinrad सेन्त मेइनार्द सिदिपि ५७ S ७०६ २४२ ४२५६८७१ ५८२८५ १.६४४ ०.०२३ ३८.१६७८८८ -८६.८२८०३९
IN १८६७२१२ २३९६९०० St. Paul सेन्त पल ताउन ४३ A १०३१ ४४३ ८०८९२७ ०.३१२ ३९.४२७८६९ -८५.६२८९०५
IN १८६७३०२ २३९६९०२ Salamonia सालामोनिया ताउन ४३ A १५७ ६१ ९४८६१४ ०.३६६ ४०.३८१७६७ -८४.८६५८७५
IN १८६७४६४ २३९६५२५ Salem सालेम सिति २५ A ६३१९ २९३२ १०३५९५८४ ४५८७१ ०.०१८ ३८.६०४७६९ -८६.०९७२६
IN १८६७६०८ २६२९७७७ Salt Creek Commons साल्त क्रिक कमन्स सिदिपि ५७ S २११७ ७०७ ९५९२८९ ०.३७ ४१.५१११४८ -८७.१४१०७१
IN १८६७६२६ २३९६९०३ Saltillo साल्तियो ताउन ४३ A ९२ ५० २९८१८५३ ५३९७ १.१५१ ०.००२ ३८.६६५२२५ -८६.२९७४८४
IN १८६७६९८ २३९६९०४ Sandborn सान्दबर्न ताउन ४३ A ४१५ २०२ १०१३५४९ ०.३९१ ३८.८९६७७६ -८७.१८४६११
IN १८६८००४ २३९३२२२ San Pierre सान पियर सिदिपि ५७ S १४४ ७१ ३६४५१८ ०.१४१ ४१.१९८८६४ -८६.८९२२५३
IN १८६८०२२ २३९६९०५ Santa Claus सान्ता क्लज ताउन ४३ A २४८१ १०४४ १६६८६३७७ १०९०५५४ ६.४४३ ०.४२१ ३८.११६१८१ -८६.९२९४६३
IN १८६८०५८ २३९६९०६ Saratoga सारातोगा ताउन ४३ A २५४ १२४ ६८५५७८ ०.२६५ ४०.२३६८१८ -८४.९१५८३८
IN १८६८२२० २३९६९०७ Schererville शेरभिल ताउन ४३ A २९२४३ १२३९३ ३८१०४०९३ १३७३९० १४.७१२ ०.०५३ ४१.४८५१६८ -८७.४४३३८४
IN १८६८२३८ २३९६९०८ Schneider श्नाइदर ताउन ४३ A २७७ ११३ २२३०८३६ ०.८६१ ४१.१९२८६१ -८७.४४६१९६
IN १८६८३२८ २५८७०२४ Scipio स्किपियो सिदिपि ५७ S १५३ ७५ २९७३६०७ ५२५४० १.१४८ ०.०२ ३९.०७४३४३ -८५.७१५००६
IN १८६८३८२ २५८३४६९ Scotland स्कतल्यान्द सिदिपि ५७ S १३४ ६२ १४९२६५५ ०.५७६ ३८.९०९१३९ -८६.९०४७५
IN १८६८५२६ २३९६५६० Scottsburg स्कत्सबर्ग सिति २५ A ६७४७ ३११७ १३०८७१२९ ४९६६४ ५.०५३ ०.०१९ ३८.६८६७९३ -८५.७८३७८
IN १८६८६५२ २३९६९१० Seelyville सिलिभिल ताउन ४३ A १०२९ ४८१ २२९९३३४ ५१८६७ ०.८८८ ०.०२ ३९.४९३३५२ -८७.२६६९१६
IN १८६८६७० २३९६९११ Sellersburg सेलर्सबर्ग ताउन ४३ A ६१२८ २५९५ १०२११४९३ ७८०२४ ३.९४३ ०.०३ ३८.३९०८०८ -८५.७५९६१३
IN १८६८७०६ २३९७६५० Selma सेल्मा ताउन ४३ A ८६६ ३७७ २३५४९७५ ५७१७ ०.९०९ ०.००२ ४०.१८६३५ -८५.२७४०६४
IN १८६८८३२ २३९५८५० Seymour सिमोर सिति २५ A १७५०३ ७७१९ २९५८३१२३ १२१०० ११.४२२ ०.००५ ३८.९४४८१९ -८५.८९२३९३
IN १८६८८६८ २३९७६५१ Shadeland शेदल्यान्द ताउन ४३ A १६१० ६७५ ७०१९७८५६ ६००२६६ २७.१०४ ०.२३२ ४०.३४४८१८ -८६.९६३६८९
IN १८६८९७६ २३९७६५२ Shamrock Lakes शामरक लेक्स ताउन ४३ A २३१ १०१ ६८१४३३ १४३७७९ ०.२६३ ०.०५६ ४०.४११४३९ -८५.४२७४३४
IN १८६९०४८ २३९७६५३ Sharpsville शार्प्सभिल ताउन ४३ A ६०७ २५५ ६१९७७६ ०.२३९ ४०.३७९५३६ -८६.०८६८६१
IN १८६९१९२ २३९७६५४ Shelburn शेलबर्न ताउन ४३ A १२५२ ५५६ १७७६५७० ०.६८६ ३९.१७९०९३ -८७.३९७१४९
IN १८६९२४६ २६३१६२५ Shelby शेल्बि सिदिपि ५७ S ५३९ २५१ ३३३४२५४ १.२८७ ४१.१९३४३३ -८७.३४२६८४
IN १८६९३१८ २३९५८६४ Shelbyville शेल्बिभिल सिति २५ A १९१९१ ८६५८ २९९५०२०० ७३७९७० ११.५६४ ०.२८५ ३९.५३३८१९ -८५.७७३६९७
IN १८६९३३६ २६३१६२३ Shepardsville शेपार्दभिल सिदिपि ५७ S २३७ ९३ २३८१००७ ८८५३ ०.९१९ ०.००३ ३९.६०४६९५ -८७.४२२९३७
IN १८६९३५४ २३९७६५५ Sheridan शेरिदन ताउन ४३ A २६६५ ११३९ ५५३५०६८ १०६६५ २.१३७ ०.००४ ४०.१३०७३४ -८६.२१८५७५
IN १८६९४८० २३९७६५८ Shipshewana शिपशेवाना ताउन ४३ A ६५८ ३३९ ३०५५८४४ १.१८ ४१.६७४९५२ -८५.५७६३३३
IN १८६९५१६ २३९७६५९ Shirley शर्लि ताउन ४३ A ८३० ३६५ ८९१६१० ०.३४४ ३९.८९०९९९ -८५.५८००९
IN १८६९५५२ २३९७६६१ Shoals शोल्स ताउन ४३ A ७५६ ४१८ ४६४३०५६ २४१८२५ १.७९३ ०.०९३ ३८.६६५९५६ -८६.७९३२८४
IN १८६९६४२ २६३१६२२ Shorewood Forest शोरवुद फरेस्त सिदिपि ५७ S २७०८ १००४ ४९१७३१२ ८७६६७३ १.८९९ ०.३३८ ४१.४५८५९४ -८७.१४६०४१
IN १८६९६७८ २३९७६६२ Sidney सिद्नि ताउन ४३ A ८३ ४१ ३२२७५२ ११७८५ ०.१२५ ०.००५ ४१.१०५०८३ -८५.७४२९२
IN १८६९७६८ २३९७६६४ Silver Lake सिल्भर लेक ताउन ४३ A ९१५ ४७५ १३६०३१२ ३२७९ ०.५२५ ०.००१ ४१.०७४३१७ -८५.८९२८७
IN १८६९८४० २३९३२३७ Simonton Lake सिमनतन लेक सिदिपि ५७ S ४६७८ १९९७ ९२२९८९८ १२२१००४ ३.५६४ ०.४७१ ४१.७५४२१५ -८५.९७०५४
IN १८६९८९४ २५८३४७० Sims सिम्स सिदिपि ५७ S १५६ ७८ २५८४३३० ०.९९८ ४०.५००६५ -८५.८५३९३२
IN १८७०३३० २५८३४७१ Smithville-Sanders स्मिदभिल-स्यान्दर्स सिदिपि ५७ S ३१८४ १८६४ २७७६४७७५ १०.७२ ३९.०५९६९२ -८६.५१०७७१
IN १८७०५२४ २६३१६२६ Somerset समर्सेत सिदिपि ५७ S ४०१ १९७ १७१७६३५ ३५८२६९ ०.६६३ ०.१३८ ४०.६७००९६ -८५.८३१७०६
IN १८७०५४२ २३९७६६५ Somerville समरभिल ताउन ४३ A २९३ १२१ ८१५६१३ ४०११ ०.३१५ ०.००२ ३८.२७८३२५ -८७.३७६५११
IN १८७१००० २३९५९१३ South Bend साउथ बेन्द सिति २५ A १०११६८ ४६३२४ १०७३७५१३५ १०८०८३७ ४१.४५८ ०.४१७ ४१.६७६८५ -८६.२६९०४३
IN १८७१२८८ २३९३२४१ South Haven साउथ हेवेन सिदिपि ५७ S ५२८२ १९७४ ३२१८७१२ १.२४३ ४१.५४३७८४ -८७.१३६६५४
IN १८७१४८६ २३९५९२० Southport साउथपोर्त सिति २५ A १७१२ ७६३ १६२७०४३ ०.६२८ ३९.६५९९८६ -८६.११७११५
IN १८७१६१२ २३९७६६८ South Whitley साउथ व्हित्लि ताउन ४३ A १७५१ ८२० २३६१००४ ०.९१२ ४१.०८३७७३ -८५.६२७७२८
IN १८७१८२८ २३९७६७० Speedway स्पिदवे ताउन ४३ A ११८१२ ६७०९ १२३२३८६३ २०८६८ ४.७५८ ०.००८ ३९.७९३६९८ -८६.२४७५४२
IN १८७१९७२ २३९७६७१ Spencer स्पेन्सर ताउन ४३ A २२१७ ११२३ ३२६५३५२ १.२६१ ३९.२८६१२१ -८६.७६९४८४
IN १८७२००८ २३९७६७२ Spiceland स्पाइसल्यान्द ताउन ४३ A ८९० ३८९ १३०२३१६ ०.५०३ ३९.८३७३९६ -८५.४३७७८१
IN १८७२२०६ २३९७६७३ Spring Grove स्प्रिङ्ग ग्रोभ ताउन ४३ A ३४४ १३३ ८२०६७७ ३६७० ०.३१७ ०.००१ ३९.८४७३५२ -८४.८९०४८८
IN १८७२२३२ २३९७६७४ Spring Hill स्प्रिङ्ग हिल ताउन ४३ A ९८ ६० २७७४८९ ०.१०७ ३९.८३४६०३ -८६.१९२५५१
IN १८७२२९६ २३९७६७५ Spring Lake स्प्रिङ्ग लेक ताउन ४३ A २१८ ९८ ३९५३७६ २७५०४ ०.१५३ ०.०११ ३९.७७६९३८ -८५.८५४५४१
IN १८७२३३२ २३९७६७६ Springport स्प्रिङ्गपोर्त ताउन ४३ A १४९ ७२ ३११२३८ ०.१२ ४०.०४७२०१ -८५.३९२५४७
IN १८७२४४० २३९७६७७ Spurgeon स्पर्जियन ताउन ४३ A २०७ ८७ ४५४२३७ ५४५ ०.१७५ ३८.२५५५०२ -८७.२५९५२६
IN १८७२६३८ २३९३२४७ Star City स्तार सिति सिदिपि ५७ S ३४४ १३५ २६८३८२१ १.०३६ ४०.९७४४९ -८६.५६१३०४
IN १८७२७६४ २३९७६७९ State Line City स्तेत लाइन सिति ताउन ४३ A १४३ ७० ३६०४२६ ०.१३९ ४०.१९७३४८ -८७.५२७०६९
IN १८७२७८२ २३९७६८० Staunton स्तन्तन ताउन ४३ A ५३४ २२४ ८९२२८६ ०.३४५ ३९.४८६३९९ -८७.१८९०१२
IN १८७३१७८ २३९७६८२ Stilesville स्तिल्सभिल ताउन ४३ A ३१६ १३९ ९६५७४६ १६२८९ ०.३७३ ०.००६ ३९.६३६७९३ -८६.६३३०११
IN १८७३२३२ २३९७६८३ Stinesville स्तिन्सभिल ताउन ४३ A १९८ १०७ २८०७५० ०.१०८ ३९.२९९८०३ -८६.६४९९९६
IN १८७३३४० २५८३४७२ Stockwell स्तकवेल सिदिपि ५७ S ५४५ २०४ ६७६७५०६ २.६१३ ४०.२८२२६५ -८६.७६८६९२
IN १८७३६६४ २३९७६८५ Straughn स्त्राउगन ताउन ४३ A २२२ ९७ ३६४६५४ ०.१४१ ३९.८०८३८२ -८५.२९०८५
IN १८७४००६ २३९५९९६ Sullivan सलिभान सिति २५ A ४२४९ २११० ४८५८२९२ १.८७६ ३९.०९७२८८ -८७.४०७३२२
IN १८७४०६० २३९७६८६ Sulphur Springs सल्फर स्प्रिङ्ग्स ताउन ४३ A ३९९ १६४ १७९५३७० ६८२ ०.६९३ ३९.९९५२५४ -८५.४३२४७३
IN १८७४१३२ २३९७६८७ Summitville समितभिल ताउन ४३ A ९६७ ४३० १२६६५०१ ०.४८९ ४०.३३६९३ -८५.६४२९७५
IN १८७४१६८ २३९७६८९ Sunman सन्म्यान ताउन ४३ A १०४९ ४१३ ३०३२४०५ १.१७१ ३९.२३७२९२ -८५.०९३०८९
IN १८७४५१० २३९७६९० Swayzee स्वाय्जी ताउन ४३ A ९८१ ४२६ १२१३६९५ ०.४६९ ४०.५०६६४२ -८५.८२४३०७
IN १८७४५४६ २३९७६९१ Sweetser स्वित्स्तर ताउन ४३ A १२२९ ५३२ २६२७२०४ ८८९२ १.०१४ ०.००३ ४०.५६८६५३ -८५.७६५३२७
IN १८७४५८२ २३९७६९२ Switz City स्वित्ज् सिति ताउन ४३ A २९३ १३६ ५८३१४८ ०.२२५ ३९.०३४९२४ -८७.०५३३९८
IN १८७४७४४ २३९७६९३ Syracuse सिराक्युज ताउन ४३ A २८१० १४९२ ४६२८४७२ ९४८९५२ १.७८७ ०.३६६ ४१.४२१९०९ -८५.७४९७९
IN १८७५१०४ २३९३२५३ Taylorsville तेलर्सभिल सिदिपि ५७ S ९१९ ३८४ २७५६३९७ १.०६४ ३९.२९६४७६ -८५.९५०२७४
IN १८७५१७६ २६२९७७६ Tecumseh तेकुम्से सिदिपि ५७ S ६५८ २७५ ६५२७६२० २०५८७४ २.५२ ०.०७९ ३९.५६५७९४ -८७.४२९९९९
IN १८७५२४८ २३९६०३७ Tell City तेल सिति सिति २५ A ७२७२ ३५७४ ११७४२५१८ २७२२६२ ४.५३४ ०.१०५ ३७.९५३०१५ -८६.७५९२५७
IN १८७५३०२ २३९७६९४ Tennyson तेनिस्तन ताउन ४३ A २७९ १११ ६०५५९१ ०.२३४ ३८.०८१७०४ -८७.११८७९९
IN १८७५४२८ २३९६०४२ Terre Haute तेर्रे हत सिति २५ A ६०७८५ २५५१८ ८९४४८५३२ १८९६६६९ ३४.५३६ ०.७३२ ३९.४६५५४२ -८७.३७५९२४
IN १८७५६२६ २३९७६९५ Thorntown थर्नताउन ताउन ४३ A १५२० ६२२ १५६०८११ ०.६०३ ४०.१२९३०९ -८६.६१००८३
IN १८७५९८६ २३९७०२८ Tipton तिप्तन सिति २५ A ५१०६ २४७१ ६४८४८४० २.५०४ ४०.२८३८६२ -८६.०४१८७७
IN १८७६०२२ २५८३४७३ Toad Hop तोद हप सिदिपि ५७ S १०८ ४३ ५७२०६७ ०.२२१ ३९.४५६७६६ -८७.४६३९१४
IN १८७६१८४ २३९७६९७ Topeka तोपेका ताउन ४३ A ११५३ ४५६ ४४९९६८४ १.७३७ ४१.५३९८२१ -८५.५४७०९८
IN १८७६२५६ २३९७६९८ Town of Pines ताउन अफ पाइन्स ताउन ४३ A ७०८ ३५३ ५८३९८१२ २.२५५ ४१.६८८१९३ -८६.९५१७६५
IN १८७६३१० २३९७६९९ Trafalgar त्राफाल्गर ताउन ४३ A ११०१ ४१९ ६८३११७६ २.६३८ ३९.४१३२४२ -८६.१४९६१७
IN १८७६३२८ २३९७७०० Trail Creek त्रेल क्रिक ताउन ४३ A २०५२ ९३३ ३१३७८८९ १.२१२ ४१.६९६२७२ -८६.८५५४७८
IN १८७६५२६ २३९३२५७ Tri-Lakes त्राइ-लेक्स सिदिपि ५७ S १४२१ ८१९ ८८५०२९३ १५६४६७२ ३.४१७ ०.६०४ ४१.२५१२३४ -८५.४५३५५४
IN १८७६६३४ २३९७७०१ Troy त्रोय ताउन ४३ A ३८५ १९० ८२४६०४ ०.३१८ ३७.९९६०२ -८६.८००६२८
IN १८७७०६६ २३९७७०३ Ulen उलेन ताउन ४३ A ११७ ५४ १६२९५७ ०.०६३ ४०.०६४४३९ -८६.४६३२८८
IN १८७७७६८ २३९७०८७ Union City युनियन सिति सिति २५ A ३५८४ १७३३ ५६९८६७५ २२४१० २.२ ०.००९ ४०.१९९३२१ -८४.८२०६४३
IN १८७७७८६ २३९७७०५ Uniondale युनियनदेल ताउन ४३ A ३१० १२६ ५४३५४५ ५०५१ ०.२१ ०.००२ ४०.८३०००४ -८५.२३८७९९
IN १८७७९१२ २३९७७०६ Universal युनिभर्सल ताउन ४३ A ३६२ १७६ ९३८०५३ ०.३६२ ३९.६२२५२६ -८७.४५५३५८
IN १८७७९६६ २३९७७०७ Upland अपल्यान्द ताउन ४३ A ३८४५ ९४९ ८१२७७९१ २९९१७ ३.१३८ ०.०१२ ४०.४६२८४८ -८५.५००९८७
IN १८७८११० २३९७७०८ Utica युतिका ताउन ४३ A ७७६ ३७९ ३२७९५७९ ४६१७३९ १.२६६ ०.१७८ ३८.३३९३५७ -८५.६५५७६
IN १८७८२९० २६२९८८० Vallonia भ्यालोनिया सिदिपि ५७ S ३३६ १४४ १९७२१८६ ७६३ ०.७६१ ३८.८४८५१ -८६.१००७७९
IN १८७८३२६ २३९७११४ Valparaiso भाल्पाराइसो सिति २५ A ३१७३० १३५०६ ४०२२३१७३ १२४९५० १५.५३ ०.०४८ ४१.४७९८२३ -८७.०५२२६४
IN १८७८३८० २६२९८७० Van Bibber Lake भान बिबर लेक सिदिपि ५७ S ४८५ ४६४ ६६८७०४ २५०४१२ ०.२५८ ०.०९७ ३९.७२९२११ -८६.९२९७७८
IN १८७८४७० २३९७७०९ Van Buren भ्यान ब्युरेन ताउन ४३ A ८६४ ४०१ १५१२१३२ ०.५८४ ४०.६१५७४८ -८५.५०३९२२
IN १८७८७४० २३९७७११ Veedersburg वीदर्सबर्ग ताउन ४३ A २१८० ९६७ ७०३५८३७ २.७१७ ४०.११२८५१ -८७.२५६६४
IN १८७८७७६ २३९७७१२ Vera Cruz वेरा क्रुज ताउन ४३ A ८० ३२ २६२७५९ १९०६ ०.१०१ ०.००१ ४०.७०१४१२ -८५.०७९७४४
IN १८७८९०२ २३९७७१३ Vernon भर्नन ताउन ४३ A ३१८ १६७ ६१५६७८ ०.२३८ ३८.९८५२४५ -८५.६१०५५
IN १८७८९७४ २३९७७१५ Versailles भर्साइल्स ताउन ४३ A २११३ ९९९ ३९२१६१८ १.५१४ ३९.०६३९१४ -८५.२५६४८७
IN १८७९०१० २३९७७१६ Vevay भेभे ताउन ४३ A १६८३ ८२६ ३७५९१०३ २५०३६१ १.४५१ ०.०९७ ३८.७४०५५८ -८५.०८२१४४
IN १८७९२०८ २३९७१४३ Vincennes भिन्सेन्स सिति २५ A १८४२३ ८२५९ १९१९६२८८ १७६१४७ ७.४१२ ०.०६८ ३८.६७६१०१ -८७.५११११९
IN १८७९३७० २३९७१५५ Wabash वाबाश सिति २५ A १०६६६ ५०६८ २३०१३७६६ ६१६०५४ ८.८८६ ०.२३८ ४०.८०२५०९ -८५.८३२५३७
IN १८७९४७८ २३९७७१७ Wakarusa वाकारुसा ताउन ४३ A १७५८ ७१७ ५७०८७०० १९८३४४ २.२०४ ०.०७७ ४१.५३१५५५ -८६.०१३२७८
IN १८७९५६८ २६२९८५४ Waldron वाल्द्रन सिदिपि ५७ S ८०४ ३१७ ३२५३३७६ १.२५६ ३९.४५३५५१ -८५.६६२९३८
IN १८७९६९४ २३९७७१८ Walkerton वाकरतन ताउन ४३ A २१४४ ८५० ५०७८२३९ १.९६१ ४१.४६५६२५ -८६.४८२४०८
IN १८७९७३० २३९७७१९ Wallace वालेस ताउन ४३ A १०५ ५५ २२०९१० ०.०८५ ३९.९८७५४४ -८७.१४७९९७
IN १८७९९६४ २३९७७२० Walton वाल्तन ताउन ४३ A १०४९ ४४९ ११०४०७३ ०.४२६ ४०.६६२३९ -८६.२४४४०१
IN १८८००१८ २३९७७२१ Wanatah वानाता ताउन ४३ A १०४८ ४५९ ३६८११५९ १.४२१ ४१.४३०४०४ -८६.८९२५५४
IN १८८०१०८ २३९७७२३ Warren वारेन ताउन ४३ A १२३९ ६०० २९६०१४९ १३४५७ १.१४३ ०.००५ ४०.६८७६८८ -८५.४२४६५
IN १८८०२३४ २३९७७२४ Warren Park वारेन पार्क ताउन ४३ A १४८० १०२३ ११६४२३६ ०.४५ ३९.७८३१९४ -८६.०५१७१४
IN १८८०३०६ २३९७१९९ Warsaw वार्स सिति २५ A १३५५९ ६०६६ २९९८२७६४ ३४६५८०७ ११.५७६ १.३३८ ४१.२४२५०५ -८५.८४७५७
IN १८८०५०४ २३९७२०५ Washington वासिङ्गतन सिति २५ A ११५०९ ५०६७ १२२५२२२७ ९५८६६ ४.७३१ ०.०३७ ३८.६५९११७ -८७.१७१८०८
IN १८८१२७८ २३९७७२५ Waterloo वातरलु ताउन ४३ A २२४२ ९४२ ४५०३६९१ १.७३९ ४१.४३१९ -८५.०२८५८१
IN १८८१४५८ २३९७७२६ Waveland वेभल्यान्द ताउन ४३ A ४२० २०२ ८२४४८९ ०.३१८ ३९.८७७२९२ -८७.०४५४८१
IN १८८२०५२ २३९७७२७ Waynetown वेनताउन ताउन ४३ A ९५८ ४३६ १२३७६११ ०.४७८ ४०.०८७८८१ -८७.०६६१५
IN १८८२३७६ २३९७७३० West Baden Springs वेस्त बेदन स्प्रिङ्ग्स् ताउन ४३ A ५७४ ३०३ २८१९८३६ १९६७९ १.०८९ ०.००८ ३८.५६८१६२ -८६.६१२२८५
IN १८८२५५६ २३९७७३१ West College Corner वेस्त कलेज कर्नर ताउन ४३ A ६७६ ३१० ६९१३०३ ०.२६७ ३९.५६९४१५ -८४.८१८९७३
IN १८८२७०० २३९७७३५ Westfield वेस्तफिल्द ताउन ४३ A ३००६८ ११२०९ ६९५१०३८२ ६२३०१६ २६.८३८ ०.२४१ ४०.०२८४८१ -८६.१५६६२१
IN १८८२७९० २३९७७३२ West Harrison वेस्त ह्यारिसन ताउन ४३ A २८९ १७४ ५५७९९८ २१६५० ०.२१५ ०.००८ ३९.२५५८३६ -८४.८२१३१५
IN १८८२८६२ २३९७२६८ West Lafayette वेस्त लाफायत सिति २५ A २९५९६ १२५९१ १९७२३४७९ २५७०८ ७.६१५ ०.०१ ४०.४५५२४५ -८६.९११८२५
IN १८८२९३४ २३९७७३३ West Lebanon वेस्त लेबानन ताउन ४३ A ७२३ ३२७ १५९४०३१ ०.६१५ ४०.२७२३६५ -८७.३८६१६७
IN १८८३२०४ २५८३४७४ Westphalia वेस्तफालिया सिदिपि ५७ S २०२ १०३ ५३४००७८ २.०६२ ३८.८६६४९६ -८७.२२७७३४
IN १८८३२२२ २५८३४७५ West Point वेस्त पोइन्त सिदिपि ५७ S ५९४ २२९ १२५७५९२५ ४.८५६ ४०.३४१२३१ -८७.०४३२३६
IN १८८३२७६ २३९७७३६ Westport वेस्तपोर्त ताउन ४३ A १३७९ ६५३ ३४१८२५५ ३२६४५ १.३२ ०.०१३ ३९.१७७६७१ -८५.५७५०३३
IN १८८३३८४ २३९७७३४ West Terre Haute वेस्त तेरे हत ताउन ४३ A २२३६ ९७५ १९४९६२५ ०.७५३ ३९.४६३७६३ -८७.४५०६
IN १८८३४२० २३९७७३७ Westville वेस्तभिल ताउन ४३ A ५८५३ ११८६ ७९९७५०५ ३.०८८ ४१.५३७९९३ -८६.९०५४६९
IN १८८३५२८ २३९७७३८ Wheatfield व्हितफिल्द ताउन ४३ A ८५३ ३५३ १४४४३४२ ०.५५८ ४१.१९१०५ -८७.०५२५८
IN १८८३५६४ २३९७७३९ Wheatland व्हितल्यान्द ताउन ४३ A ४८० २२० १०६०८०४ ०.४१ ३८.६६३२२३ -८७.३०६२५३
IN १८८३६०० २६२९८८७ Wheeler व्हिलर सिदिपि ५७ S ४४३ १८४ ६८७९०७७ २.६५६ ४१.५१०४७ -८७.१७१२२३
IN १८८३८१६ २३९७७४० Whiteland व्हाइतल्यान्द ताउन ४३ A ४१६९ १५५८ ८३३८४५७ ३.२१९ ३९.५५०५६७ -८६.०८२५३६
IN १८८४०१४ २३९७७४१ Whitestown व्हाइत्सताउन ताउन ४३ A २८६७ ११४४ २७०८६३५७ १०.४५८ ३९.९६३०६१ -८६.३६६३५६
IN १८८४०८६ २३९७७४२ Whitewater व्हाइतवातर ताउन ४३ A ८३ ३६ २०६७२४ ०.०८ ३९.९४४७०६ -८४.८३११४३
IN १८८४१२२ २३९७३०४ Whiting व्हाइतिङ्ग सिति २५ A ४९९७ २१९७ ४६५५७६० ३७०१३४४ १.७९८ १.४२९ ४१.६७६७५४ -८७.४७६४९१
IN १८८४३०२ २३९७७४४ Wilkinson विल्किन्सन ताउन ४३ A ४४९ १९७ ६०११२३ ०.२३२ ३९.८८५९८६ -८५.६०७८५४
IN १८८४३३८ २५८३४७६ Williams विलियम्स सिदिपि ५७ S २८६ १३४ ९२६३९८३ ८१३५ ३.५७७ ०.००३ ३८.८१८२८३ -८६.६३७११४
IN १८८४३७४ २३९७७४५ Williams Creek विलियम्स क्रिक ताउन ४३ A ४०७ १५५ ८६५८८६ ०.३३४ ३९.९००१२४ -८६.१५०२४२
IN १८८४४१० २३९७७४६ Williamsport विलियम्सपोर्त ताउन ४३ A १८९८ ८५२ ३३७२४२९ १.३०२ ४०.२८८४१४ -८७.२९२२६३
IN १८८४७३४ २३९७७४७ Winamac विनाम्याक ताउन ४३ A २४९० ११४० ३५२५९२७ १.३६१ ४१.०५३५०१ -८६.६०३६७८
IN १८८४७५२ २३९७३३५ Winchester विन्चेस्तर सिति २५ A ४९३५ २३४९ ८६२०१५० ३३२८८ ३.३२८ ०.०१३ ४०.१७२१ -८४.९७७०५१
IN १८८४८०६ २३९७७४८ Windfall City विन्दफल सिति ताउन ४३ A ७०८ ३२४ ७५९९८९ ०.२९३ ४०.३६२५०४ -८५.९५७१८१
IN १८८४८७८ २३९७७४९ Winfield विन्फिल्द ताउन ४३ A ४३८३ १५११ ३१०१५४१९ १७१२५० ११.९७५ ०.०६६ ४१.४१२०७७ -८७.२६२४९९
IN १८८४९१४ २३९७७५० Wingate विन्तेज ताउन ४३ A २६३ १२८ ५५६७८७ ०.२१५ ४०.१७२४ -८७.०७२३९५
IN १८८४९५० २३९७७५१ Winona Lake विनोना लेक ताउन ४३ A ४९०८ १७८६ ७१५५६०६ १२६८१६७ २.७६३ ०.४९ ४१.२१६८४३ -८५.८१२६८३
IN १८८४९६८ २३९७७५२ Winslow विन्स्लो ताउन ४३ A ८६४ ३९७ १६४०८६१ २२४३४ ०.६३४ ०.००९ ३८.३८२६७५ -८७.२१२१५३
IN १८८५०५८ २३९७७५३ Wolcott वल्कत ताउन ४३ A १००१ ४२८ १५३३७६१ ०.५९२ ४०.७५९०४ -८७.०४२१०१
IN १८८५०७६ २३९७७५४ Wolcottville वल्कतभिल ताउन ४३ A ९९८ ४३४ २६२९५४८ १.०१५ ४१.५२५५६४ -८५.३६६६९९
IN १८८५१८४ २३९७३६७ Woodburn वुदबर्न सिति २५ A १५२० ६३३ २४१०७९२ ०.९३१ ४१.१२५६२९ -८४.८५९९७२
IN १८८५४०० २३९७७५५ Woodlawn Heights वुदलन हाइत्स ताउन ४३ A ७९ ३६ २९९४८० ०.११६ ४०.११८४३१ -८५.६९६९६३
IN १८८५५९८ २३९७७५६ Worthington वर्थिङ्गतन ताउन ४३ A १४६३ ७१६ २०९३०४३ ०.८०८ ३९.११८५०९ -८६.९७९३४३
IN १८८५७४२ २३९७७५७ Wynnedale वाइनदेल ताउन ४३ A २३१ ९९ ४१२९५९ ०.१५९ ३९.८३२४८४ -८६.२००२३७
IN १८८५८८६ २३९७७५८ Yeoman यिओमान ताउन ४३ A १३९ ५४ ३१५३२८ ०.१२२ ४०.६६७६९६ -८६.७२३५९६
IN १८८६०८४ २३९७७५९ Yorktown यर्कताउन ताउन ४३ A ९४०५ ३९२९ २२७३७४८४ २१३८०७ ८.७७९ ०.०८३ ४०.१९४१७८ -८५.४७४९९६
IN १८८६३१८ २३९७७६० Zanesville जेन्सभिल ताउन ४३ A ६०० २३९ २१२७०१६ २४९४० ०.८२१ ०.०१ ४०.९१५४६७ -८५.२८१२२९
IN १८८६३७२ २३९७७६१ Zionsville जायन्सभिल ताउन ४३ A १४१६० ५५३९ २६५६४९९४ ९८४६७ १०.२५७ ०.०३८ ३९.९५९२२८ -८६.२७११४९

लिधंसा[सम्पादन]