आसामया तहसीलतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

सन् २०११स जनगणना कथं आसामया जिल्ला, उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१८ राज्य असम २५३७२ २६८०७०३४ १३६७८९८९ १३१२८०४५
१८ ३०० जिल्ला कोकराझार १०५३ ८३२२०१ ४२४४४६ ४०७७५५
१८ ३०० २००१ तहसील गोसाईंगांव (भाग) ३०१ २५५०१० १३०२८८ १२४७२२
१८ ३०० २००२ तहसील भावरागुरी ९३ ७८०६१ ४००४५ ३८०१६
१८ ३०० २००३ तहसील दोतोमा १७२ १४४३९३ ७३४५१ ७०९४२
१८ ३०० २००४ तहसील कोकराझार(भाग) २२४ २१४०९५ १०८९८३ १०५११२
१८ ३०० २००७ तहसील गोलोकगंज(भाग) ४१ २६६७१ १३६३३ १३०३८
१८ ३०० २००८ तहसील धुबरी (भाग) ६३ ३३८०९ १७२१३ १६५९६
१८ ३०० २००५ तहसील बागरीबारी( भाग) ११६ ५१००१ २५९२९ २५०७२
१८ ३०० २००९ तहसील बिलासीपारा (भाग) ८७३६ ४५३० ४२०६
१८ ३०० २०१० तहसील चापर (भाग) ३६ २०४२५ १०३७४ १००५१
१८ ३०१ जिल्ला धुबरी १०५२ १७४५५५७ ८९३९१४ ८५१६४३
१८ ३०१ २००१ तहसील गोसाईंगांव(भाग) ३५ ५३८४२ २७४८७ २६३५५
१८ ३०१ २००६ तहसील आगमनी ८३ १७२१४६ ८९०८५ ८३०६१
१८ ३०१ २००७ तहसील गोलोकगंज(भाग.) १०१ १८४३४३ ९५०६४ ८९२७९
१८ ३०१ २००८ तहसील धुबरी (भाग) १५२ ३२८४५९ १६९१८८ १५९२७१
१८ ३०१ २००५ तहसील बागरीबारी( भाग) ११७ १४०५७० ७१९२२ ६८६४८
१८ ३०१ २००९ तहसील बिलासीपारा (भाग) १७८ २१८४४५ १११९९२ १०६४५३
१८ ३०१ २०१० तहसील चापर(भाग) १०६ ११८८०० ६०३७२ ५८४२८
१८ ३०१ २०११ तहसील दक्षिण सालमारा १७३ २४९५०८ १२७१९५ १२२३१३
१८ ३०१ २०१२ तहसील मानकछार १०७ २७९४४४ १४१६०९ १३७८३५
१८ ३०२ जिल्ला गोवालपारा ७७९ ८७०१२१ ४४३२४४ ४२६८७७
१८ ३०२ २०१३ तहसील लखीपुर २२१ २५५९९४ १३१०८८ १२४९०६
१८ ३०२ २०१४ तहसील बालिजाना २१६ २०५५०९ १०४९०६ १००६०३
१८ ३०२ २०१५ तहसील माटिया १५३ २३३६०८ ११९१३० ११४४७८
१८ ३०२ २०१६ तहसील दुधनै ६४ ६५९१६ ३२८६७ ३३०४९
१८ ३०२ २०१७ तहसील रंगजुली १२५ १०९०९४ ५५२५३ ५३८४१
१८ ३०३ जिल्ला बरपेटा ८२५ १५४६२६९ ७९१७८९ ७५४४८०
१८ ३०३ २०१८ तहसील बरनगर(भाग) ९३ १७४२५१ ८८८५८ ८५३९३
१८ ३०३ २०१९ तहसील कलगाचिया १०० १९५९८३ १०१२२६ ९४७५७
१८ ३०३ २०२० तहसील बाघबर १३६ ३०६०६५ १५६८९० १४९१७५
१८ ३०३ २०२१ तहसील चेंगा ६८ १३४५८१ ६८९९४ ६५५८७
१८ ३०३ २०२२ तहसील बरपेटा १३६ ३०४६५८ १५६८५९ १४७७९९
१८ ३०३ २०२३ तहसील सर्थेबारी १२७ १८८१५७ ९६४६६ ९१६९१
१८ ३०३ २०२४ तहसील बजाली (भाग) ६९ ९११८३ ४५३३६ ४५८४७
१८ ३०३ २०२५ तहसील सरूपेटा(भाग) ८१ १२९८५३ ६६३०५ ६३५४८
१८ ३०३ २१४० तहसील जलाह (भाग) १५ २१५३८ १०८५५ १०६८३
१८ ३०४ जिल्ला मरिगांव ५९८ ८८४१२५ ४४९१२३ ४३५००२
१८ ३०४ २०२६ तहसील मायंग १७२ २१५६०६ १०९९५४ १०५६५२
१८ ३०४ २०२७ तहसील भुरागांव ९९ ११३६२४ ५८३८७ ५५२३७
१८ ३०४ २०२८ तहसील लाहरीघाट १०० २४६४०५ १२६०१४ १२०३९१
१८ ३०४ २०२९ तहसील मरिगांव १६२ १७१२७७ ८६३०२ ८४९७५
१८ ३०४ २०३० तहसील मिकिरभेटा ६५ १३७२१३ ६८४६६ ६८७४७
१८ ३०५ जिल्ला नगांव १३६१ २४५४२३४ १२५०९८५ १२०३२४९
१८ ३०५ २०३१ तहसील कलियाबर २०६ १९७४७० १०००१३ ९७४५७
१८ ३०५ २०३२ तहसील सामागुरी १७७ ३२२५२३ १६३७७३ १५८७५०
१८ ३०५ २०३३ तहसील रुपही ६४ २२८२०६ ११६९५४ १११२५२
१८ ३०५ २०३४ तहसील धिंग १०१ ३११२५६ १५९७०४ १५१५५२
१८ ३०५ २०३५ तहसील नगांव १५६ २५८३४४ १३१४६९ १२६८७५
१८ ३०५ २०३६ तहसील रहा १२५ १६४०९५ ८२०७६ ८२०१९
१८ ३०५ २०३७ तहसील कामपुर १३४ २१३४७२ १०८४६६ १०५००६
१८ ३०५ २०३८ तहसील होजाई १०२ १६७४८५ ८५५७५ ८१९१०
१८ ३०५ २०३९ तहसील डबोका ११३ २८३२७२ १४५१३८ १३८१३४
१८ ३०५ २०४० तहसील लंका १८३ ३०८१११ १५७८१७ १५०२९४
१८ ३०६ जिल्ला सोनितपुर १७९८ १७५०२६५ ८९४९८५ ८५५२८०
१८ ३०६ २०४१ तहसील ढ़ेकियाजुली (भाग) ३७९ ४४८४३९ २३०३०५ २१८१३४
१८ ३०६ २०४२ तहसील चारिदुवार ३२८ ३२५३५६ १६७१०४ १५८२५२
१८ ३०६ २०४३ तहसील तेजपुर ११० १७९५२७ ९३०११ ८६५१६
१८ ३०६ २०४४ तहसील न-दुवार १९१ २१५८२० १०९३५५ १०६४६५
१८ ३०६ २०४५ तहसील विश्वनाथ ३५२ ३२७४७९ १६६६६३ १६०८१६
१८ ३०६ २०४६ तहसील हेलेम २०८ १३९८५२ ७०६६१ ६९१९१
१८ ३०६ २०४७ तहसील गहपुर २३० ११३७९२ ५७८८६ ५५९०६
१८ ३०७ जिल्ला लखीमपुर ११४६ ९५०८०४ ४८२५८२ ४६८२२२
१८ ३०७ २०४८ तहसील नरायणपुर १९९ १२९६४० ६५३८२ ६४२५८
१८ ३०७ २०४९ तहसील बिहपुरिया १६४ १९८१४९ १००६६७ ९७४८२
१८ ३०७ २०५० तहसील नावबोयचा १४१ १४८९७३ ७५५३७ ७३४३६
१८ ३०७ २०५१ तहसील कदम १५२ १०७३३० ५४५९० ५२७४०
१८ ३०७ २०५२ तहसील उत्‍तर लखीमपुर २२५ १९०८२९ ९७४०७ ९३४२२
१८ ३०७ २०५३ तहसील ढ़कुवाखाना (भाग-१) १५६ १००७९३ ५०९४९ ४९८४४
१८ ३०७ २०५४ तहसील सुवनशिरी(भाग-१) १०९ ७५०९० ३८०५० ३७०४०
१८ ३०८ जिल्ला धेमाजी १२६४ ६३७८४८ ३२६२७८ ३११५७०
१८ ३०८ २०५५ तहसील धेमाजी २६८ १२७१०४ ६४५९७ ६२५०७
१८ ३०८ २०५६ तहसील शिशिबरगांव ३७४ २०८३६८ १०७८४८ १००५२०
१८ ३०८ २०५७ तहसील जोनाय ३७० १६००९१ ८२१२७ ७७९६४
१८ ३०८ २०५३ तहसील ढ़कुवाखाना (भाग-१) ५१ २९५७५ १४८२५ १४७५०
१८ ३०८ २०५४ तहसील सुवनशिरी (भाग-१) ३० १३९५० ७२३९ ६७११
१८ ३०८ २०५८ तहसील गोगामुख १७१ ९८७६० ४९६४२ ४९११८
१८ ३०९ जिल्ला तिनसुकिया ११३६ १०६३१८६ ५४१३९५ ५२१७९१
१८ ३०९ २०५९ तहसील सदिया १७० ९२१२९ ४७२४५ ४४८८४
१८ ३०९ २०६० तहसील डूमडूमा ४०२ ३७८२९४ १९२००९ १८६२८५
१८ ३०९ २०६१ तहसील तिनसुकिया २५० ३०५५१३ १५५२६१ १५०२५२
१८ ३०९ २०६२ तहसील मार्घेरिटा ३१४ २८७२५० १४६८८० १४०३७०
१८ ३१० जिल्ला डिब्रुगढ़ १३१८ १०८२६०५ ५५०२९९ ५३२३०६
१८ ३१० २०६३ तहसील डिब्रुगढ़ पश्चिम १७९ १५२२३१ ७७५५९ ७४६७२
१८ ३१० २०६४ तहसील डिब्रुगढ़ पूर्व ९७ १२३२८३ ६२५४७ ६०७३६
१८ ३१० २०६५ तहसील चाबुवा १२० १५०६१९ ७७५७५ ७३०४४
१८ ३१० २०६६ तहसील तेंगाखात २२२ १८३१०० ९२६०१ ९०४९९
१८ ३१० २०६७ तहसील मोरानहाट २९५ १६१३२५ ८१८८४ ७९४४१
१८ ३१० २०६८ तहसील तिंगखोंग २२२ १५९२९५ ८०४४७ ७८८४८
१८ ३१० २०६९ तहसील नाहरकटिया १८३ १५२७५२ ७७६८६ ७५०६६
१८ ३११ जिल्ला शिवसागर ८६२ १०४०९५४ ५३१२८६ ५०९६६८
१८ ३११ २०७० तहसील डिमौ १५३ १५२१६६ ७८००० ७४१६६
१८ ३११ २०७१ तहसील शिवसागर १३५ १४७८६१ ७५३१९ ७२५४२
१८ ३११ २०७२ तहसील आमगुड़ी १०९ १३६००७ ६८६९७ ६७३१०
१८ ३११ २०७३ तहसील नाज़िरा १२१ १७६०२८ ९०१४० ८५८८८
१८ ३११ २०७४ तहसील सोनारी २२६ ३०५२४६ १५६०७३ १४९१७३
१८ ३११ २०७५ तहसील माहमोरा ११८ १२३६४६ ६३०५७ ६०५८९
१८ ३१२ जिल्ला जोरहाट ७६३ ८७१७२२ ४४२९६८ ४२८७५४
१८ ३१२ २०७६ तहसील माजुली १९२ १६७३०४ ८५५६६ ८१७३८
१८ ३१२ २०७७ तहसील जोरहाट पश्चिम १२९ १६३६२० ८३५८२ ८००३८
१८ ३१२ २०७८ तहसील जोरहाट पूर्व ६० ७०२९९ ३५७८८ ३४५११
१८ ३१२ २०७९ तहसील टियोक १५० १७५८१६ ८८८०८ ८७००८
१८ ३१२ २०८० तहसील तिताबर १६२ १८३८७१ ९३४२० ९०४५१
१८ ३१२ २०८१ तहसील मरियनी ७० ११०८१२ ५५८०४ ५५००८
१८ ३१३ जिल्ला गोलाघाट १०३२ ९६९१५२ ४९३१२५ ४७६०२७
१८ ३१३ २०८२ तहसील बोकाखात ११२ १४५८४५ ७४२३६ ७१६०९
१८ ३१३ २०८३ तहसील खुमताय ६९ ८५८३५ ४३४०६ ४२४२९
१८ ३१३ २०८४ तहसील डेरगांव ८१ १२६०४२ ६४३२६ ६१७१६
१८ ३१३ २०८५ तहसील गोलाघाट ३२३ २८५२४२ १४४८९८ १४०३४४
१८ ३१३ २०८६ तहसील मोरांगी ९७ ११४८५१ ५८४३१ ५६४२०
१८ ३१३ २०८७ तहसील सरुपथार ३५० २११३३७ १०७८२८ १०३५०९
१८ ३१४ जिल्ला कार्बी आंग्लंग २७१२ ८४३३४७ ४३१९२४ ४११४२३
१८ ३१४ २०८८ तहसील डंका ५४७ २७७४९५ १४२१६३ १३५३३२
१८ ३१४ २०८९ तहसील डिफु ८०५ २०५६६८ १०६८८३ ९८७८५
१८ ३१४ २०९० तहसील फुलणी ९९१ २६८९२७ १३६१४८ १३२७७९
१८ ३१४ २०९१ तहसील सिलोनीजान ३६९ ९१२५७ ४६७३० ४४५२७
१८ ३१५ जिल्ला दीमा हसाव ६७६ १५१६१३ ७७८१७ ७३७९६
१८ ३१५ २०९२ तहसील उम्रांग्सों १९७ ३९५७६ २०५९४ १८९८२
१८ ३१५ २०९३ तहसील हाफलंग १५२ ३२९६५ १६९२६ १६०३९
१८ ३१५ २०९४ तहसील माहुर १३० ३१७३८ १६१०२ १५६३६
१८ ३१५ २०९५ तहसील मायबोंग १९७ ४७३३४ २४१९५ २३१३९
१८ ३१६ जिल्ला कछार ९९८ १४२११५३ ७२७०८३ ६९४०७०
१८ ३१६ २०९६ तहसील कातिगोरा २१५ २८०००६ १४४२१५ १३५७९१
१८ ३१६ २०९७ तहसील सिलचर २४५ ४२०१९८ २१६२४८ २०३९५०
१८ ३१६ २०९८ तहसील उदरबंद ८६ ११५०३९ ५९२९४ ५५७४५
१८ ३१६ २०९९ तहसील सोनाय २१६ ३२४३१५ १६४४७१ १५९८४४
१८ ३१६ २१०० तहसील लखीपुर २३६ २८१५९५ १४२८५५ १३८७४०
१८ ३१७ जिल्ला करीमगंज ९१५ १११८९८६ ५७०५१० ५४८४७६
१८ ३१७ २१०१ तहसील करीमगंज १७५ २०७०८७ १०५४२५ १०१६६२
१८ ३१७ २१०२ तहसील बदरपुर ८० १२६२१६ ६४३८१ ६१८३५
१८ ३१७ २१०३ तहसील नीलामबजार १७७ २४२४५१ १२३२४७ ११९२०४
१८ ३१७ २१०४ तहसील पाथारकान्‍डी १९९ २६१३६८ १३३६९८ १२७६७०
१८ ३१७ २१०५ तहसील रामकृष्ण नगर २८४ २८१८६४ १४३७५९ १३८१०५
१८ ३१८ जिल्ला हाइलाकान्‍डी ३३० ६१११५६ ३१३७४७ २९७४०९
१८ ३१८ २१०६ तहसील अलगापुर ६९ ११८६४७ ६११५४ ५७४९३
१८ ३१८ २१०७ तहसील हाइलाकांडी ६४ १३३२६० ६८९७५ ६४२८५
१८ ३१८ २१०८ तहसील लाला ८७ १९११७२ ९७६१३ ९३५५९
१८ ३१८ २१०९ तहसील काटलीचार ११० १६८०७७ ८६००५ ८२०७२
१८ ३१९ जिल्ला बंगाइगांव ५३५ ६२८९९४ ३१९७८६ ३०९२०८
१८ ३१९ २११० तहसील बंगाइगांव (भाग) ७९ ७३८७७ ३६९६२ ३६९१५
१८ ३१९ २१११ तहसील बोयतामारी १२५ १२१६५२ ६१९९५ ५९६५७
१८ ३१९ २११२ तहसील सृजनग्राम २११ २५०८५३ १२८३४८ १२२५०५
१८ ३१९ २११५ तहसील बिजनी(भाग) ८३ १३०२४२ ६६११२ ६४१३०
१८ ३१९ २११४ तहसील सिदली(भाग) ३७ ५२३७० २६३६९ २६००१
१८ ३२० जिल्ला चिरांग ५०१ ४४६८२५ २२६८९५ २१९९३०
१८ ३२० २००४ तहसील कोकराझार(भाग) १३ ८१५२ ४१४० ४०१२
१८ ३२० २११३ तहसील बेंग्‍तोल ८६ ४९९४१ २५३७७ २४५६४
१८ ३२० २११४ तहसील सिदली(भाग) १३४ १५०६५० ७६९१७ ७३७३३
१८ ३२० २११० तहसील बंगाइगांव(भाग) ८२५३ ४१३९ ४११४
१८ ३२० २११५ तहसील बिजनी(भाग) २५४ २२०३२९ १११५६६ १०८७६३
१८ ३२० २०१८ तहसील बरनगर(भाग) ९५०० ४७५६ ४७४४
१८ ३२१ जिल्ला कामरूप १०३७ १३७५१४८ ७०६१४० ६६९००८
१८ ३२१ २१४१ तहसील गोरेश्‍वर (भाग) २७ ३८०६१ १९४४४ १८६१७
१८ ३२१ २११६ तहसील रंगिया(भाग) ८३ १२२८०० ६३७१३ ५९०८७
१८ ३२१ २११७ तहसील कोया २८ ३२३५० १६६६७ १५६८३
१८ ३२१ २११८ तहसील कमलपुर ११६ १६९२३५ ८८५८२ ८०६५३
१८ ३२१ २११९ तहसील हाजो १२५ २२१०९० ११३९९२ १०७०९८
१८ ३२१ २१२० तहसील छयगांव १४४ १२१६२८ ६१७४१ ५९८८७
१८ ३२१ २१२१ तहसील गोरोयमारी ७७ १३४३८७ ६८४२६ ६५९६१
१८ ३२१ २१२२ तहसील चामरिया ५९ १२६६०४ ६४९८७ ६१६१७
१८ ३२१ २१२३ तहसील नगरबेरा २७ ७८२८० ४०२८१ ३७९९९
१८ ३२१ २१२४ तहसील बोको १३८ १११८८० ५६४१५ ५५४६५
१८ ३२१ २१२५ तहसील पलाशबाड़ी १८२ १८२४२८ ९३१०४ ८९३२४
१८ ३२१ २१२६ तहसील उत्‍तर गुवाहाटी (भाग) ३१ ३६४०५ १८७८८ १७६१७
१८ ३२२ जिल्ला कामरूप महानगर २०४ २१६९२७ १११०६२ १०५८६५
१८ ३२२ २१२७ तहसील आझरा १८ २८२८१ १५१७८ १३१०३
१८ ३२२ २१२६ तहसील उत्‍तर गुवाहाटी (भाग) ९२१७ ४६८८ ४५२९
१८ ३२२ २१२८ तहसील गुवाहाटी
१८ ३२२ २१२९ तहसील दिसपुर ६३०९ ३२३७ ३०७२
१८ ३२२ २१३० तहसील सोनापुर १३८ १२८९४९ ६५३२५ ६३६२४
१८ ३२२ २१३१ तहसील चन्द्रपुर ३८ ४४१७१ २२६३४ २१५३७
१८ ३२३ जिल्ला नलबारी ४५५ ६८८९०९ ३५३६७७ ३३५२३२
१८ ३२३ २१४२ तहसील बारामा(भाग) १३६४२ ७०७३ ६५६९
१८ ३२३ २१३२ तहसील टिहु (भाग.) २८ ६३०५७ ३२०२६ ३१०३१
१८ ३२३ २१३३ तहसील पश्चिम नलबारी ४९ ९७७९१ ५०२३८ ४७५५३
१८ ३२३ २१३४ तहसील बरक्षेत्री १२४ २०२१९६ १०३९४९ ९८२४७
१८ ३२३ २१३५ तहसील बरभाग ५९ ६३५४० ३२६१० ३०९३०
१८ ३२३ २१३६ तहसील नलबारी ८१ ११०१६० ५६६९५ ५३४६५
१८ ३२३ २१३७ तहसील बानेकुची २३ ४०५५९ २०९८२ १९५७७
१८ ३२३ २१३८ तहसील घोगरापार(भाग) ८४ ९०३७६ ४६१९६ ४४१८०
१८ ३२३ २१३९ तहसील बागानपाड़ा(भाग) ७५८८ ३९०८ ३६८०
१८ ३२४ जिल्ला बाक्सा ६७९ ९३७८३३ ४७५०२७ ४६२८०६
१८ ३२४ २०१८ तहसील बरनगर(भाग) ८७ १३२५३८ ६७७४९ ६४७८९
१८ ३२४ २०२४ तहसील बजाली (भाग) २९९४ १५१२ १४८२
१८ ३२४ २०२५ तहसील सरुपेटा(भाग) ५४ ५५०११ २७५९० २७४२१
१८ ३२४ २१४० तहसील जालाह(भाग) ७४ ८१९७९ ४०८७१ ४११०८
१८ ३२४ २१४१ तहसील गोरेश्‍वर (भाग) ९३ १४८११६ ७४९८८ ७३१२८
१८ ३२४ २११६ तहसील रंगिया(भाग) १४३५७ ७३०९ ७०४८
१८ ३२४ २१४२ तहसील बरामा(भाग) ३६ ४९७१५ २५२०१ २४५१४
१८ ३२४ २१३२ तहसील टिहु (भाग) ११ १७५०८ ८८५० ८६५८
१८ ३२४ २१३८ तहसील घोगरापर(भाग) ३६५२ १८४० १८१२
१८ ३२४ २१४३ तहसील बस्का ८५ १२४५८५ ६२८१५ ६१७७०
१८ ३२४ २१३९ तहसील बागानपारा (भाग) ४४ ६९७४१ ३५४४५ ३४२९६
१८ ३२४ २१४४ तहसील तामुलपुर १८३ २३५४०३ ११९७०५ ११५६९८
१८ ३२४ २१४६ तहसील पाथोरीघाट(भाग) २२३४ ११५२ १०८२
१८ ३२५ जिल्ला दरंग ५५२ ८७३००६ ४४६४६० ४२६५४६
१८ ३२५ २१४५ तहसील खोयराबारी (भाग) ८३९८ ४२५१ ४१४७
१८ ३२५ २१४६ तहसील पाथोरीघाट(भाग) ८४ ९५३३८ ४८९२१ ४६४१७
१८ ३२५ २१४७ तहसील सिपाझार ९२ १२३४९८ ६२८३२ ६०६६६
१८ ३२५ २१४८ तहसील मंगलदै(भाग) १३४ १६५४४२ ८५५७६ ७९८६६
१८ ३२५ २१५० तहसील कलायगांव(भाग) २५ २५२४६ १२७२३ १२५२३
१८ ३२५ २१४९ तहसील दलगांव(भाग) २१० ४५५०८४ २३२१५७ २२२९२७
१८ ३२६ जिल्ला उदालगुड़ी ७९१ ७९४०९४ ४०२४४२ ३९१६५२
१८ ३२६ २१४५ तहसील खोयराबारी(भाग) ८४ ८१२०९ ४०९८३ ४०२२६
१८ ३२६ २१४६ तहसील पाथोरीघाट(भाग) १००८ ५०१ ५०७
१८ ३२६ २१४८ तहसील मंगलदै(भाग) ४७९९ २४६५ २३३४
१८ ३२६ २१५० तहसील कलायगांव(भाग) ७७ ८०५०४ ४०९८२ ३९५२२
१८ ३२६ २१४९ तहसील दलगांव(भाग) ४६ ५२६२७ २६८०८ २५८१९
१८ ३२६ २१५१ तहसील हरिसिंगा २०० २२५४९३ ११३७१६ १११७७७
१८ ३२६ २१५२ तहसील उदालगुड़ी २२२ १९७०८१ १००१११ ९६९७०
१८ ३२६ २१५३ तहसील माजबत १३६ १३२७७३ ६७५३४ ६५२३९
१८ ३२६ २०४१ तहसील ढ़ेकियाजुली (भाग) १९ १८६०० ९३४२ ९२५८

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]


आसामयागु जिल्लातः
ओदालगुरि जिल्ला | उत्तर कछर जिल्ला | करीमगंज जिल्ला | कामरूप जिल्ला | कामरूप महानगर जिल्ला | कार्बी अन्गलन्ग जिल्ला | कोकराझाड जिल्ला | गोलाघाट जिल्ला | कछर जिल्ला | ग्वालपाडा जिल्ला | चिरांग जिल्ला | जोरहट जिल्ला | डिब्रूगढ जिल्ला | तिनसुखिया जिल्ला | दारांग जिल्ला | धुबरी जिल्ला | धेमाजी जिल्ला | नलबाडी जिल्ला | नागांव जिल्ला | बाक्सा जिल्ला | बारपेटा जिल्ला | बोंगाइगांव जिल्ला | मारिगांव जिल्ला | लखिमपुर जिल्ला | शिवसागर जिल्ला (सिबसागर) | शोणितपुर जिल्ला | हैलाकांडी जिल्ला