Template:सन्दु दबु कवंचा

विकिपिडिया नं

Template:सन्दु दबु कवंचा/सन्दु छ्यं

सन्दु दबु कवंचा विकिबुखंले     सन्दु दबु कवंचा विकिधापुले     सन्दु दबु कवंचा विकिधापुले     सन्दु दबु कवंचा विकिस्रोते     सन्दु दबु कवंचा विकिमंकाले
बुखं धापु सफु व स्तोत्र स्तोत्र किपा

Template:सन्दु दबु कवंचा/सन्दु तुति

सर्भर क्यासे हुयादिसं