२८म्ह बुद्ध

विकिपिडिया नं

बुद्ध धर्मया पालि ग्रन्थ त्रिपिटकया सुत्तपिटकया खुद्दकनिकायया बुद्धवंश वग्गय् गौतम बुद्धं थः स्वया न्हापाया २७म्ह बुद्धतयेगु बाखँ कनादिगु दु। थुकिया आधारय् थी-थी बुद्ध सम्प्रदायय् २८म्ह बुद्धतयेत थी-थी कथं लुमंकिगु या।

बुद्धतयेगु नां[सम्पादन]

बुद्धवंशय् कनातःपिं २८म्ह बुद्ध थ्व कथं दु-

 • तञ्हंकर बुद्ध
 • मेधंकर बुद्ध
 • दीपङ्कर बुद्ध
 • कोण्डञ्ञ बुद्ध
 • मङ्गल बुद्ध
 • सुमन बुद्ध
 • रेवत बुद्ध
 • सोभित बुद्ध
 • अनोमदस्सी बुद्ध
 • पदुम बुद्ध
 • नारद बुद्ध
 • पदुमुत्तर बुद्ध
 • सुमेध बुद्ध
 • सुजात बुद्ध
 • पियदस्सी बुद्ध
 • अत्थदस्सी बुद्ध
 • धम्मदस्सी बुद्ध
 • सिद्धत्थ बुद्ध
 • तिस्स बुद्ध
 • फुस्स बुद्ध
 • विपस्सी बुद्ध
 • सिखी बुद्ध
 • वेस्सभू बुद्ध
 • ककुसन्ध बुद्ध
 • कोणागमन बुद्ध
 • कस्सप बुद्ध
 • गोतम बुद्ध

स्वयादिसँ[सम्पादन]