२८म्ह बुद्ध

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

बुद्ध धर्मया पालि ग्रन्थ त्रिपिटकया सुत्तपिटकया खुद्दकनिकायया बुद्धवंश वग्गय् गौतम बुद्धं थः स्वया न्हापाया २७म्ह बुद्धतयेगु बाखँ कनादिगु दु। थुकिया आधारय् थी-थी बुद्ध सम्प्रदायय् २८म्ह बुद्धतयेत थी-थी कथं लुमंकिगु या।

बुद्धतयेगु नां[सम्पादन]

बुद्धवंशय् कनातःपिं २८म्ह बुद्ध थ्व कथं दु-

 • तञ्हंकर बुद्ध
 • मेधंकर बुद्ध
 • दीपङ्कर बुद्ध
 • कोण्डञ्ञ बुद्ध
 • मङ्गल बुद्ध
 • सुमन बुद्ध
 • रेवत बुद्ध
 • सोभित बुद्ध
 • अनोमदस्सी बुद्ध
 • पदुम बुद्ध
 • नारद बुद्ध
 • पदुमुत्तर बुद्ध
 • सुमेध बुद्ध
 • सुजात बुद्ध
 • पियदस्सी बुद्ध
 • अत्थदस्सी बुद्ध
 • धम्मदस्सी बुद्ध
 • सिद्धत्थ बुद्ध
 • तिस्स बुद्ध
 • फुस्स बुद्ध
 • विपस्सी बुद्ध
 • सिखी बुद्ध
 • वेस्सभू बुद्ध
 • ककुसन्ध बुद्ध
 • कोणागमन बुद्ध
 • कस्सप बुद्ध
 • गोतम बुद्ध

स्वयादिसँ[सम्पादन]