सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटयात कम्प्यूटरया न्ह्यपु धकाः धाःसां जिउ । थ्वं कम्प्यूटर दुनेया प्रशासनिक ज्या यायेगु याइ । सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटय् दुने अरिथमेटिक लजिक युनिटकन्ट्रोल युनिट दइ।