साउदी अरबिया

विकिपिडिया नं

साउदी अरब छगू मध्य पूर्वीय देय्‌ ख।

इतिहास[सम्पादन]

भूगोल[सम्पादन]

प्रान्त राजधानी अमिर
अलरीआज़ प्रान्त अलरीआज़ अमिर सलमान बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
मकथ अलमकरमथ प्रान्त मकथ अलमकरमथ अमिर ख़ालिद अलफ़ीसल बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
अलमदीनथ अलमनोरथ प्रान्त अलमदीनथ अलमनोरथ अमिर अबदु अलाज़ीज़ बिन माजद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
अलकसीम प्रान्त बरीदथ अमिर फ़ैसल बिन बिंदर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
अलशरकीथ प्रान्त अलदमाम अमिर मुहम्मद बिन फ़्हद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
हाइल प्रान्त हाइल अमिर साओद बिन अबदु अलमहसन बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
जाज़ान प्रान्त जाज़ान अमिर मुहम्मद बिन नासिर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
असीर प्रान्त भा अमिर फ़ैसल बिन ख़ालिद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
अलबाहथ प्रान्त अलबाहथ अमिर मुहम्मद बिन साओद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
तबोक प्रान्त तबोक अमिर फ़्हद बिन सुलतान बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
नजरां प्रान्त नजरां अमिर मशाल बिन अबदालल्ह बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
अलजोफ़ प्रान्त सकाका अमिर फ़्हद बिन बदर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद
अलहदोद अलशमालीथ प्रान्त उरार अमिर अबदु अलल्ह बिन अबदु अलाज़ीज़ बिन मसाआद अल साओद

अर्थतन्त्र[सम्पादन]

राजनीति[सम्पादन]