Jump to content

सन् १९२८ निसें‍ सन् १९५० तक्कया मलयालम संकिपातेगु धलः‍

विकिपिडिया नं
संकिपा दँ निर्देशक कथा संगीत अभिनेता
विगतकुमारन्‍ 1928 जे.सि. डानियेल्‍      
मार्‍त्ताण्डवर्‍म्म 1933 पि. वि. ऱावु सि. वि. रामन्‍ पिळ्ळ    
बालन्‍ 1938 ऎस्‌. नॊट्टाणि   मुतुकुळं राघवन्‍ पिळ्ळ कॆ. कॆ. अरूर्‍, आलप्पि विन्‍सॆन्ऱ्‌, ऎं. कॆ. कमलं
ज्ञानांबिक 1940 ऎस्‌. नॊट्टाणि      
प्रह्लाद 1941 कॆ. सुब्रह्मण्यं     गुरु गोपिनाथ्, तङ्कमणि गोपिनाथ्‌, कुमारि लक्ष्मि
निर्‍म्मल 1948 वि. वि. ऱावु      
वॆळ्ळिनक्षत्रं 1949 फॆलिक्स्‌ जॆ. बॆय्स्‌      
चन्द्रिक 1950 वि. ऎस्‌. राघवन्‍      
चेच्चि 1950 टि. जानकि ऱां      
नल्ल तङ्क 1950 पि. वि. कृष्णय्यर्‍      
प्रसन्न 1950 श्री रामलु नायिडु      
शशिधरन्‍ 1950 टि. जानकि ऱां      
स्त्री 1950 आर्‍. वेलप्पन्‍ नायर्‍      


मलयालम संकिपा
१९२८ - १९५० | १९५१ - १९६० |

१९६१ | १९६२ | १९६३ | १९६४ | १९६५ | १९६६ | १९६७ | १९६८ | १९६९ | १९७० | १९७१ | १९७२ | १९७३ | १९७४ | १९७५ | १९७६ | १९७७ | १९७८ | १९७९ | १९८० | १९८१ | १९८२ | १९८३ | १९८४ | १९८५ | १९८६ | १९८७ | १९८८ | १९८९ | १९९० | १९९१ | १९९२ | १९९३ | १९९४ | १९९५ | १९९६ | १९९७ | १९९८ | १९९९ | २००० |२००१ |२००२ | २००३ |२००४ |२००५ |२००६ |२००७ |२००८