श्रीलङ्काया नगरतेगु धलः

विकिपिडिया नं
नगर प्रान्त जिल्ला जनगणना क्षेत्रफल (Km) जनघनत्व (/km) पलिस्था जाःथाय्
कोलम्बो बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 682,046 37.31
दॆहिवल-गल्किस्स बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 232,220
मॊरटुव बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 202,021
मीगमुव बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 142,451
त्रिकुणामलय नॅगॆनहिर प्रान्त त्रिकुणामल जिल्ला 131,954 7.5
कोट्टे बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 125,914 17
महनुवर मध्यम प्रान्त महनुवर जिल्ला 119,186
कल्मुने नॅगॆनहिर प्रान्त अम्पार जिल्ला 103,879
ववुनियाव उतुरु प्रान्त ववुनिया जिल्ला 101,143
यापनय उतुरु प्रान्त यापनय जिल्ला 98,193 20.2
गाल्ल दकुणु प्रान्त गाल्ल जिल्ला 97,209
मडकलपुव नॅगॆनहिर प्रान्त मडकलपुव जिल्ला 95,489
कटुनायक बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 90 231
बत्तरमुल्ल बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 84,200
दँबुल्ल मध्यम प्रान्त मातले जिल्ला 75,290
दळुगम बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 74,129
महरगम बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 74,117
कॊटिकावत्त बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 71,879
चावकच्चेरि उतुरु प्रान्त यापनय जिल्ला 70,273 19.4
अनुराधपुर उतुरु मॅद प्रान्त अनुराधपुर जिल्ला 66,951
कॊलॊन्नाव बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 63,734
हॅँदल बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 57,359
पेदुरु तुडुव उतुरु प्रान्त यापनय जिल्ला 51,086 11.65
ऍँबिलिपिटिय सबरगमुव प्रान्त रत्नपुर जिल्ला 51,398
रत्नपुर सबरगमुव प्रान्त रत्नपुर जिल्ला 50,764
पुत्तलम वयँब प्रान्त पुत्तलम जिल्ला 49,517
बदुल्ल ऊव प्रान्त बदुल्ल जिल्ला 46,625
कॆसॆल्वत्त बस्नाहिर प्रान्त कळुतर जिल्ला 45,877
मातर दकुणु प्रान्त मातर जिल्ला 45,445
वल्वॆट्टितुरॆयि उतुरु प्रान्त यापनय जिल्ला 44,447
वॅलिसर बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 41,582
मातले मध्यम प्रान्त मातले जिल्ला 39,869
कात्तन्कुडि नॅगॆनहिर प्रान्त मडकलपुव जिल्ला 39,283
होमागम बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 38,590
कळुतर बस्नाहिर प्रान्त कळुतर जिल्ला 38,280
मुल्लेरियाव बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 37,339
मन्नारम् दूपत उतुरु प्रान्त मन्नारम जिल्ला 36,940
बेरुवल बस्नाहिर प्रान्त कळुतर जिल्ला 34,907
रागम बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 34,543
कँदान बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 33,648
पानदुर बस्नाहिर प्रान्त कळुतर जिल्ला 33,434
जा ऍळ बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 30,760
वत्तल बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 30,086
कॅळणिय बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 29,472
कुरुणॅगल वयँब प्रान्त कुरुणॅगल जिल्ला 29,093
पॅळियगॊड बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 28,981
नुवर ऎळिय मध्यम प्रान्त नुवर ऎळिय जिल्ला 27,449
गम्पॊल मध्यम प्रान्त महनुवर जिल्ला 26,481
अविस्सावेल्ल बस्नाहिर प्रान्त कोलम्बो जिल्ला 25,447
ऎरावुर् नॅगॆनहिर प्रान्त मडकलपुव जिल्ला 24,581
हलावत वयँब प्रान्त पुत्तलम जिल्ला 24,541
वॅलिगम दकुणु प्रान्त मातर जिल्ला 23,492
अम्बलन्गॊड दकुणु प्रान्त गाल्ल जिल्ला 20,950
कॅगल्ल सबरगमु प्रान्त कॅगल्ल जिल्ला 18,083
अम्पार नॅगॆनहिर प्रान्त अम्पार जिल्ला 18,048
हॅटन् मध्यम प्रान्त महनुवर जिल्ला 16,790
किलिनॊच्चिय उतुरु प्रान्त किलिनॊच्चि जिल्ला 15,126
नावलपिटिय मध्यम प्रान्त महनुवर जिल्ला 14,685
बळन्गॊड सबरगमु प्रान्त रत्नपुर जिल्ला 12,688
हम्बन्तॊट दकुणु प्रान्त हम्बन्तॊट जिल्ला 12,002
मॊणरागल ऊव प्रान्त मॊणरागल जिल्ला 10,633
तंगल्ल दकुणु प्रान्त हम्बन्तॊट जिल्ला 10,528
हॊरण बस्नाहिर प्रान्त कळुतर जिल्ला 8,649
गम्पह बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 8,485
बण्डारवॆल ऊव प्रान्त बदुल्ल जिल्ला 7,971
वत्तेगम ऊव प्रान्त मॊणरागल जिल्ला 7,921
कुळियापिटिय वयँब प्रान्त कुरुणॅगल जिल्ला 7,508
मिनुवन्गॊड बस्नाहिर प्रान्त गम्पह जिल्ला 7,241
हपुतले ऊव प्रान्त बदुल्ल जिल्ला 4,979
तलवाकॅले मध्यम प्रान्त नुवर ऎळिय जिल्ला 3,458
हारिस्पत्तुव मध्यम प्रान्त महनुवर जिल्ला 1,690
कडुगन्नाव मध्यम प्रान्त महनुवर जिल्ला 1,323
सीगिरिय मध्यम प्रान्त मातले जिल्ला 1,068
उकुवॆल मध्यम प्रान्त मातले जिल्ला 1,043

स्वयादिसँ[सम्पादन]