ल्वय्

विकिपिडिया नं

ल्वे धागु म्ह वा नुग मफैगु ख:| थे मफुया व मनुयात वा व नापं गु पिं मनुपिन्त मछिनिगु(डिस्कम्फर्ट), ज्या या मफैगु (डिस्फन्क्सन) व नुगमछिनिगु (डिस्ट्रेस्) जुई|

थी-थी कथंया ल्वय्[सम्पादन]

मानसिक ल्वय्[सम्पादन]

दिएस्‌एम् ५ कथं मानसिक ल्वय् थ्व कथं दु-

 • न्युरोदिभेलप्मेन्त ल्वय्‌पुचः (Neurodevelopmental disorders)
 • स्किजोफ्रेनिया स्पेक्त्रम व मेमेगु साइकोतिक ल्वय्‌पुचः (Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders)
 • बाइपोलार व सम्बन्धित ल्वय्‌पुचः (Bipolar and related disorders)
 • दिप्रेसिभ ल्वय्‌पुचः (Depressive disorders)
 • एञ्जाइति ल्वय्‌पुचः (Anxiety disorders)
 • अब्सेसिभ-कम्पल्सिभ व सम्बन्धित ल्वय्‌पुचः (Obsessive-compulsive and related disorders)
 • त्रमा व स्त्रेसर-सम्बन्धित ल्वय्‌पुचः (Trauma- and stressor-related disorders)
 • दिसोसिएतिभ ल्वय्‌पुचः (Dissociative disorders)
 • सोमातिक लक्षण व सम्बन्धित ल्वय्‌पुचः (Somatic symptom and related disorders)
 • पोषण व नयेगु ल्वय्‌पुचः (Feeding and eating disorders)
 • न्ह्यः-चालं ल्वय्‌पुचः (Sleep–wake disorders)
 • यौनिक ल्वय्‌पुचः (Sexual dysfunctions)
 • जेन्दर दिस्फोरिया (Gender dysphoria)
 • दिआइसि दिस्‌रप्तिभ, इम्पल्स-कन्त्रोल व कन्दक्त ल्वय्‌पुचः (DIC Disruptive, impulse-control, and conduct disorders)
 • व्यसन/सब्स्त्यान्स-रिलेतेद व एदिक्तिभ ल्वय्‌पुचः (Substance-related and addictive disorders)
 • न्युरोकग्नितिभ ल्वय्‌पुचः (Neurocognitive disorders)
 • प्याराफिलिक ल्वय्‌पुचः (Paraphilic disorders)
 • पर्सन्यालिति ल्वय्‌पुचः (Personality disorders)

संक्रमण[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]