Jump to content

रायपुर जिल्ला

विकिपिडिया नं

रायपुर जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४१० जिल्ला रायपुर २०९४ २५८०५८३ १२८८५६७ १२९२०१६
२२ ४१० ३३२४ तहसील सिमगा १२२ १८४८५५ ९२५५७ ९२२९८
२२ ४१० ३३२५ तहसील भाटापारा १०८ १४५७५८ ७२७३१ ७३०२७
२२ ४१० ३३२६ तहसील बलौदा बाजार १४५ २०९०१२ १०४११८ १०४८९४
२२ ४१० ३३२७ तहसील पलारी १३२ १९३६१२ ९६५८९ ९७०२३
२२ ४१० ३३२८ तहसील कसडोल २१२ १९५४०६ ९७१५४ ९८२५२
२२ ४१० ३३२९ तहसील बिलाईगढ़ २१९ २१०५१७ १०४८२७ १०५६९०
२२ ४१० ३३३० तहसील आरंग १६४ २८२५९१ १४२२८१ १४०३१०
२२ ४१० ३३३१ तहसील अभनपुर १०५ १९८३४२ ९९१५३ ९९१८९
२२ ४१० ३३३२ तहसील रायपुर ८८ २११०५२ १०६९७२ १०४०८०
२२ ४१० ३३३३ तहसील राजिम ९८ १४३८१२ ७१८१० ७२००२
२२ ४१० ३३३४ तहसील तिल्दा १३१ १९२२३९ ९६३९१ ९५८४८
२२ ४१० ३३३५ तहसील बिन्द्रानवागढ़(गरियाबंद) १५१ ८४५५६ ४१५५७ ४२९९९
२२ ४१० ३३३६ तहसील छुरा १५८ ११०२३५ ५४२६८ ५५९६७
२२ ४१० ३३३७ तहसील मैनपुर १६८ १२४३८४ ६१६२४ ६२७६०
२२ ४१० ३३३८ तहसील देवभोग ९३ ९४२१२ ४६५३५ ४७६७७

स्वयादिसँ[सम्पादन]