रामदुर्ग मण्डल

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
रामदुर्ग मण्डल
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बेलगांव जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


रामदुर्ग मण्डल भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बेलगांव जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-* सुरेबान

  • कटकोळ
  • मुदकवि
  • कॆ.चंदरगि

सुरेबान[सम्पादन]

सुरेबान संगळ अवराधि मनिहाळ
रेवडिकॊप्प हंपिहॊळि गॊण्णागर मारडगि
हूलिगॊप्प जालिकट्टि लखनाय्कनकॊप्प कित्तूर
कलहाळ चिक्कॊप्प.ऎस्.कॆ मुळ्ळुरु कल्लूरु
मुदेनकॊप्प कड्लिकॊप्प घटकनूरु कॊळचि
चिंचखंडि दॊडमंगडि तुरनूर -
-- किलबनूर रंकलकॊप्प

कटकोळ[सम्पादन]

कटकोळ चुंचनूर तोरणगट्टि पदमंडि
उज्जनकॊप्प गॊडचि शिद्नाळ केसरगॊप्प
तोटगट्टि नरसापूर बन्नूर ओबळापूर
सुन्नाळ चिलमूर कॆ.जुनीपेठ खानपेट
हालॊळ्ळि बोचबाळ मागनूर मल्लापूर
गॊणगनूर रामापूर हळेतोरगल्ल आरिबॆंचि
कंकणवाडि

मुदकवि[सम्पादन]

मुदकवि ऎं. तिम्मापूर ऎं. खानापूर ऎं.कल्लापूर
करडिगुड्ड आणेगुद्दि कल्मड मुदेनूर
हणमापूर उमतार सॊप्पड्ल बटकुर्कि
नागनूर डा सालापूर नंदिहाळ चॆन्नापूर
तिम्मापूर ऎस.ऎ. हॊसकेरि हिरेतडसि चिक्कतडसि
बॆन्नूर हलगत्ति इडगल्ल लिंगदाळ
हिरेमूलंगि चिक्कमूलंगि

कॆ.चंदरगि[सम्पादन]

कॆ.चंदरगि ऎं.चंदरगि मुरकट्नाळ गूदिगॊप्प
हॊसकोटि गुत्तिगॊळि कमकेरि तॊंडिकट्टि
बुद्निखुर्द कुळ्ळूर हुलकुंद उदपुडि
गुडगुम्मनाळ कदांपूर बीडकि पंचगांव
चॆन्नट्टि गुडकट्टि बूदनूर बिजगुप्पि
कामनकॊप्प हीरॆकोप्प कॆ.ऎस. चिक्कॊप्प कॆ.ऎस् भागोजिकॊप्प
चिप्पलकट्टि कुन्नाळ रॊक्कदकट्चि दा.सालापूर