फ्लोरिदाया काउन्तितेगु धलः

विकिपिडिया नं
फ्लोरिदाया काउन्तित

फ्लोरिदाय् ६७गु काउन्तीत दु। थ्व राज्यया काउन्तीत थ्व कथं दु-

काउन्तीत[सम्पादन]

अंग्रेजीइ नां
[१]
काउन्टी
FIPS कोड
[१]
काउन्ती सित
[२]
पलिस्था
[३]
Formed from
[३]
इतिमोलोजी
[३]
जनघनत्त्व
जनसंख्या
[४]
क्षेत्रफल
[५][२]
मानकिपा
Alachua आलाचुआ काउन्ति 001 गाइन्सभिल सन् १८२४ सेन्त जन्स् काउन्ति थ्व काउन्तिया नां उत्तरपूर्व गाइन्स्भिलय् दयाच्वंगु गल्छि(खाइ)या आदिवासी अमेरिकी नामं बुयावःगु ख। 285.31 &10000000000249365000000२४९,३६५ &10000000000000874000000८७४ sq mi
(&10000000000002264000000२,२६४ km2)
A state map highlighting Alachua County in the corner part of the state. It is medium in size.
Baker बेकर काउन्ति 003 म्याकक्लेनी, फ्लोरिडा सन् १८६१ ब्रादफर्द काउन्ति जेम्स् मिक्नेर बेकर (सन् १८२१-सन् १८९२), कन्फेदरेत सिनेतर व लिपा ४गु ज्युदिसियल दिस्त्रिक्तया न्यायाधीश। 46.42 &10000000000027154000000२७,१५४ &10000000000000585000000५८५ sq mi
(&10000000000001515000000१,५१५ km2)
A state map highlighting Baker County in the corner part of the state. It is medium in size.
Bay बे काउन्ति 005 पनामा सिटी, फ्लोरिडा 1913 Washington County St. Andrew's Bay, the central geographic feature of the county 222.32 &10000000000169856000000१६९,८५६ &10000000000000764000000७६४ sq mi
(&10000000000001979000000१,९७९ km2)
A state map highlighting Bay County in the panhandle part of the state. It is medium in size.
Bradford ब्रादफर्द काउन्ति 007 स्टार्की, फ्लोरिडा 1858 Columbia and Alachua counties Richard Bradford, the first officer from Florida to die in the Civil War; he was killed during the Battle of Santa Rosa Island 96.43 &10000000000028255000000२८,२५५ &10000000000000293000000२९३ sq mi
(&10000000000000759000000७५९ km2)
A state map highlighting Bradford County in the corner part of the state. It is small in size.
Brevard ब्रेभार्द काउन्ति 009 टाइटसभिल, फ्लोरिडा 1855 St. Lucie County was renamed Brevard, and small parts of Orange County, and Volusia were ceded[६] Theodore Washington Brevard, early settler and later state comptroller from 1853 to 1861[६] 533.95 &10000000000543566000000५४३,५६६ &10000000000001018000000१,०१८ sq mi
(&10000000000002637000000२,६३७ km2)
A state map highlighting Brevard County in the southeastern part of the state. It is medium in size and narrow in shape.
Broward ब्रोवार्द काउन्ति 011 फर्ट लाउदरदेल, फ्लोरिडा 1915 Miami-Dade County Napoleon Bonaparte Broward (1857–1910), 19th Governor of Florida from 1905 to 1909 1472.43 &10000000001780172000000१,७८०,१७२ &10000000000001209000000१,२०९ sq mi
(&10000000000003131000000३,१३१ km2)
A state map highlighting Broward County in southern part of the state. It is medium in size and shaped like a rectangle.
Calhoun क्याल्हुन काउन्ति 013 ब्लाउन्ट्सटाउन, फ्लोरिडा 1838 Escambia County John C. Calhoun (1782–1850) leading Southern politician from South Carolina 26.01 &10000000000014750000000१४,७५० &10000000000000567000000५६७ sq mi
(&10000000000001469000000१,४६९ km2)
A state map highlighting Calhoun County in the northwestern part of the state. It is small in size.
Charlotte शार्लत काउन्ति 015 पुन्टा गोर्डा, फ्लोरिडा 1921 DeSoto County Probably a corruption of the name of the Calusa, a group of Native Americans from the area 231.28 &10000000000160511000000१६०,५११ &10000000000000694000000६९४ sq mi
(&10000000000001797000000१,७९७ km2)
A state map highlighting Charlotte County in the southern part of the state. It is medium in size.
Citrus साइत्रस काउन्ति 017 इन्भर्नेस्, फ्लोरिदा 1887 Hernando County The county's citrus trees 239.78 &10000000000140031000000१४०,०३१ &10000000000000584000000५८४ sq mi
(&10000000000001513000000१,५१३ km2)
A state map highlighting Citrus County in the middle part of the state. It is medium in size.
Clay क्ले काउन्ति 019 ग्रीन कोभ स्प्रिङ्गस्, फ्लोरिडा 1858 Duval County Henry Clay (1777–1852), Secretary of State from 1825 to 1829 under John Quincy Adams 320.08 &10000000000192370000000१९२,३७० &10000000000000601000000६०१ sq mi
(&10000000000001557000000१,५५७ km2)
A state map highlighting Clay County in the corner part of the state. It is medium in size.
Collier कोलियर काउन्ति 021 नेपल्स, फ्लोरिडा 1923 Lee County Barron Collier (1873–1939), an advertising entrepreneur who developed much of the land in southern Florida 161.96 &10000000000328134000000३२८,१३४ &10000000000002026000000२,०२६ sq mi
(&10000000000005247000000५,२४७ km2)
A state map highlighting Collier County in the southern part of the state. It is large in size.
Columbia कोलम्बिया काउन्ति 023 लेक सिटी, फ्लोरिडा 1832 St. Johns County Christopher Columbus (c. 1451–1506), explorer of the Americas 84.67 &10000000000067485000000६७,४८५ &10000000000000797000000७९७ sq mi
(&10000000000002064000000२,०६४ km2)
A state map highlighting Columbia County in the corner part of the state. It is medium in size and narrow in shape.
DeSoto देसोतो काउन्ति 027 आर्काडिया, फ्लोरिडा 1887 Manatee County Hernando de Soto (c. 1496/1497–1542), a Spanish explorer and conquistador 54.78 &10000000000034894000000३४,८९४ &10000000000000637000000६३७ sq mi
(&10000000000001650000000१,६५० km2)
A state map highlighting DeSoto County in the southern part of the state. It is small in size and rectangular in shape.
Dixie दिक्सि काउन्ति 029 क्रस सिटी, फ्लोरिडा 1921 Lafayette County Dixie, the common nickname for the Southern United States 23.42 &10000000000016486000000१६,४८६ &10000000000000704000000७०४ sq mi
(&10000000000001823000000१,८२३ km2)
A state map highlighting Dixie County in the corner part of the state. It is medium in size.
Duval दुभाल काउन्ति 031 ज्याकसनभिल, फ्लोरिडा 1822 St. Johns County William Pope Duval (1784–1854), the first governor of the Florida Territory 1124.95 &10000000000870709000000८७०,७०९ &10000000000000774000000७७४ sq mi
(&10000000000002005000000२,००५ km2)
A state map highlighting Duval County in the corner part of the state. It is medium in size.
Escambia एस्काम्बिया काउन्ति 033 पेन्साकोला, फ्लोरिडा 1821 One of the two original counties of Florida Disputed origin; possibly from the Native American word Shambia, meaning "clear water" 450.47 &10000000000299114000000२९९,११४ &10000000000000664000000६६४ sq mi
(&10000000000001720000000१,७२० km2)
A state map highlighting Escambia County in the westernmost part of the state. It is medium in size and narrow in shape.
Flagler फ्लाग्लर काउन्ति 035 ब्युनेल, फ्लोरिडा 1917 St. Johns and Volusia counties Henry Morrison Flagler (1830–1913), founder of the Florida East Coast Railway 200.78 &10000000000097376000000९७,३७६ &10000000000000485000000४८५ sq mi
(&10000000000001256000000१,२५६ km2)
A state map highlighting Flagler County in the corner part of the state. It is medium in size.
Franklin फ्र्याङ्क्लिन काउन्ति 037 एपालाचिकोला, फ्लोरिडा 1832 Escambia County Benjamin Franklin (1706–1790), one of the Founding Fathers of the United States of America 21.72 &10000000000011596000000११,५९६ &10000000000000534000000५३४ sq mi
(&10000000000001383000000१,३८३ km2)
A state map highlighting Franklin County in the northwestern part of the state. It is medium in size.
Gadsden गाद्स्देन काउन्ति 039 क्विन्सी, फ्लोरिडा 1823 Jackson County James Gadsden (1788–1858), American diplomat and namesake of the Gadsden Purchase 89.44 &10000000000046151000000४६,१५१ &10000000000000516000000५१६ sq mi
(&10000000000001336000000१,३३६ km2)
A state map highlighting Gadsden County in the northwestern part of the state. It is medium in size.
Gilchrist गिल्क्रिस्त काउन्ति 041 ट्रेन्टन, फ्लोरिडा 1925 Alachua County Albert W. Gilchrist (1858–1926), the 20th Governor of Florida 48.72 &10000000000017004000000१७,००४ &10000000000000349000000३४९ sq mi
(&10000000000000904000000९०४ km2)
A state map highlighting Gilchrist County in the corner part of the state. It is small in size.
Glades ग्लेद्स काउन्ति 043 मूर ह्याभेन, फ्लोरिडा 1921 DeSoto County The Florida Everglades 16.32 &10000000000012635000000१२,६३५ &10000000000000774000000७७४ sq mi
(&10000000000002005000000२,००५ km2)
A state map highlighting Glades County in the southern part of the state. It is medium in size.
Gulf गल्फ काउन्ति 045 पोर्त सेन्त जो, फ्लोरिदा 1925 Calhoun County The Gulf of Mexico 28.04 &10000000000015844000000१५,८४४ &10000000000000565000000५६५ sq mi
(&10000000000001463000000१,४६३ km2)
A state map highlighting Gulf County in the northwestern part of the state. It is medium in size.
Hamilton ह्यामिल्तन काउन्ति 047 ज्यास्पर, फ्लोरिडा 1827 Escambia County Alexander Hamilton (1757–1804), the first United States Secretary of the Treasury and a Founding Father 28.49 &10000000000014671000000१४,६७१ &10000000000000515000000५१५ sq mi
(&10000000000001334000000१,३३४ km2)
A state map highlighting Hamilton County in the corner part of the state. It is medium in size.
Hardee हार्दि काउन्ति 049 वौचुला, फ्लोरिडा 1921 DeSoto County Cary A. Hardee (1876–1957), governor of Florida at the time of creation of Hardee County 43.78 &10000000000027887000000२७,८८७ &10000000000000637000000६३७ sq mi
(&10000000000001650000000१,६५० km2)
A state map highlighting Hardee County in the southern part of the state. It is medium in size and shaped like a rectangle.
Hendry हेन्द्रि काउन्ति 051 लाबेले, फ्लोरिडा 1923 Lee County Francis A. Hendry (1833–1917), early Floridian pioneer and politician 33.90 &10000000000039089000000३९,०८९ &10000000000001153000000१,१५३ sq mi
(&10000000000002986000000२,९८६ km2)
A state map highlighting Hendry County in the southern part of the state. It is medium in size.
Hernando हर्न्यान्दो काउन्ति 053 ब्रुक्स्‌भिल्, फ्लोरिदा 1843 Hillsborough, Mosquito, and Alachua counties Hernando de Soto (c.1496/1497–1542), a Spanish explorer and conquistador 362.12 &10000000000173094000000१७३,०९४ &10000000000000478000000४७८ sq mi
(&10000000000001238000000१,२३८ km2)
A state map highlighting Hernando County in the middle part of the state. It is medium in size.
Highlands हाइल्यान्द्स काउन्ति 055 सेब्रिंग, फ्लोरिडा 1921 DeSoto County Named for the county's hilly terrain 95.94 &10000000000098630000000९८,६३० &10000000000001028000000१,०२८ sq mi
(&10000000000002663000000२,६६३ km2)
A state map highlighting Highlands County in the southern part of the state. It is large in size.
Hillsborough हिल्स्बरो काउन्ति 057 ताम्पा, फ्लोरिदा 1834 Alachua and Monroe Wills Hill, 1st Marquess of Downshire (1718–1793), former Secretary of State of the American Colonies 1206.26 &10000000001267775000000१,२६७,७७५ &10000000000001051000000१,०५१ sq mi
(&10000000000002722000000२,७२२ km2)
A state map highlighting Hillsborough County in the middle part of the state. It is large in size.
Holmes होम्स काउन्ति 059 बोनिफे, फ्लोरिडा 1848 Jackson and Walton counties Holmes Creek, which forms the eastern boundary of the county 41.23 &10000000000019873000000१९,८७३ &10000000000000482000000४८२ sq mi
(&10000000000001248000000१,२४८ km2)
A state map highlighting Holmes County in the northwestern part of the state. It is small in size.
Indian River इन्दियन रिभर काउन्ति 061 भेरो बीच, फ्लोरिडा 1925 St. Lucie County The Indian River Lagoon, which flows through the county 276.13 &10000000000138894000000१३८,८९४ &10000000000000503000000५०३ sq mi
(&10000000000001303000000१,३०३ km2)
A state map highlighting Indian River County in the eastern part of the state. It is small in size.
Jackson ज्याक्सन काउन्ति 063 मारियाना, फ्लोरिडा 1822 Escambia County Andrew Jackson (1767–1845), the seventh President of the United States 53.81 &10000000000049292000000४९,२९२ &10000000000000916000000९१६ sq mi
(&10000000000002372000000२,३७२ km2)
A state map highlighting Jackson County in the northwestern part of the state. It is medium in size.
Jefferson जेफर्सन काउन्ति 065 मोन्टिसेलो, फ्लोरिडा 1827 Escambia County Thomas Jefferson (1743–1826), the third President of the United States and principal author of the Declaration of Independence 24.51 &10000000000014658000000१४,६५८ &10000000000000598000000५९८ sq mi
(&10000000000001549000000१,५४९ km2)
A state map highlighting Jefferson County in the northwestern part of the state. It is medium in size.
Lafayette लाफायेत काउन्ति 067 मायो, फ्लोरिडा 1856 Madison County Marquis de Lafayette (1757–1834), French aristocrat and general in the American Revolutionary War 16.47 &10000000000008942000000८,९४२ &10000000000000543000000५४३ sq mi
(&10000000000001406000000१,४०६ km2)
A state map highlighting Lafayette County in the corner part of the state. It is medium in size.
Lake लेक काउन्ति 069 ट्याभारेज, फ्लोरिडा 1887 Orange and Sumter counties Named for the many lakes in the region 315.86 &10000000000301019000000३०१,०१९ &10000000000000953000000९५३ sq mi
(&10000000000002468000000२,४६८ km2)
A state map highlighting Lake County in the middle part of the state. It is large in size and narrow in shape.
Lee ली काउन्ति 071 फर्ट मायर्स, फ्लोरिडा 1887 Monroe County Robert E. Lee (1807–1870), commander of the Confederate Army of Northern Virginia in the American Civil War 785.24 &10000000000631330000000६३१,३३० &10000000000000804000000८०४ sq mi
(&10000000000002082000000२,०८२ km2)
A state map highlighting Lee County in the southern part of the state. It is medium in size.
Leon लिअन काउन्ति 073 तालाहासे, फ्लोरिदा 1824 Escambia County Juan Ponce de León (1474–1521), Spanish explorer who named Florida 416.75 &10000000000277971000000२७७,९७१ &10000000000000667000000६६७ sq mi
(&10000000000001728000000१,७२८ km2)
A state map highlighting Leon County in the northwestern part of the state. It is medium in size.
Levy लेभी काउन्ति 075 ब्रोन्सन, फ्लोरिडा 1845 Alachua County David Levy Yulee (1810–1886), one of the state's original United States Senators 35.92 &10000000000040156000000४०,१५६ &10000000000001118000000१,११८ sq mi
(&10000000000002896000000२,८९६ km2)
A state map highlighting Levy County in the corner part of the state. It is large in size.
Liberty लिबर्ति काउन्ति 077 ब्रिस्टल, फ्लोरिडा 1855 Gadsden County The patriotic ideal of liberty 9.94 &10000000000008314000000८,३१४ &10000000000000836000000८३६ sq mi
(&10000000000002165000000२,१६५ km2)
A state map highlighting Liberty County in the northwestern part of the state. It is large in size.
Madison म्यादिसन काउन्ति 079 Madison 1827 Jefferson County James Madison (1751–1836), fourth President of the United States 27.62 &10000000000019115000000१९,११५ &10000000000000692000000६९२ sq mi
(&10000000000001792000000१,७९२ km2)
A state map highlighting Madison County in the corner part of the state. It is medium in size.
Manatee मानाति काउन्ति 081 ब्राडेनटन, फ्लोरिडा 1855 Hillsborough and Orange counties The Manatee, or sea cow, is native to Floridian waters 441.49 &10000000000327142000000३२७,१४२ &10000000000000741000000७४१ sq mi
(&10000000000001919000000१,९१९ km2)
A state map highlighting Manatee County in the southern part of the state. It is medium in size.
Marion मेरियन काउन्ति 083 ओकाला, फ्लोरिडा 1844 Alachua and Orange counties Francis Marion (c. 1732–1795), military officer during the American Revolution 210.59 &10000000000332529000000३३२,५२९ &10000000000001579000000१,५७९ sq mi
(&10000000000004090000000४,०९० km2)
A state map highlighting Marion County in the corner part of the state. It is large in size.
Martin मार्तिन काउन्ति 085 स्टुआर्ट, फ्लोरिडा 1925 St. Lucie and Palm Beach counties John W. Martin (1884–1958), governor of Florida at time of creation of the county 265.28 &10000000000147495000000१४७,४९५ &10000000000000556000000५५६ sq mi
(&10000000000001440000000१,४४० km2)
A state map highlighting Martin County in the southern part of the state. It is small in size and shaped like a rectangle.
Miami-Dade मायामी-देद काउन्ति 086 मायामी, फ्लोरिडा 1836 St. Johns County City of Miami and Francis L. Dade (c. 1793–1835), Major in the United States Army during the Second Seminole War 1313.50 &10000000002554766000000२,५५४,७६६ &10000000000001945000000१,९४५ sq mi
(&10000000000005038000000५,०३८ km2)
A state map highlighting Miami-Dade County in the southernmost part of the state. It is large in size.
Monroe मोन्रो काउन्ति 087 की वेस्ट, फ्लोरिडा 1823 St. Johns County James Monroe (1758–1831), fifth President of the United States 74.10 &10000000000073873000000७३,८७३ &10000000000000997000000९९७ sq mi
(&10000000000002582000000२,५८२ km2)
A state map highlighting Monroe County in the southernmost part of the state. It is medium in size.
Nassau नासाउ काउन्ति 089 फर्न्यांडिना बीच, फ्लोरिडा 1824 St. Johns County Duchy of Nassau in Germany 113.80 &10000000000074195000000७४,१९५ &10000000000000652000000६५२ sq mi
(&10000000000001689000000१,६८९ km2)
A state map highlighting Nassau County in the corner part of the state. It is medium in size.
Okaloosa ओकालुसा काउन्ति 091 क्रेस्टभ्यू, फ्लोरिडा 1915 Santa Rosa and Walton counties A native word meaning "a pleasant place," "black water", or "beautiful place" 196.03 &10000000000183482000000१८३,४८२ &10000000000000936000000९३६ sq mi
(&10000000000002424000000२,४२४ km2)
A state map highlighting Okaloosa County in the northwestern part of the state. It is medium in size and shaped like a narrow rectangle.
Okeechobee ओकीचोबी काउन्ति 093 ओकीचोबी, फ्लोरिडा 1917 Osceola and Brevard counties Lake Okeechobee, which was in turn is from the Hitchiti words for "big water" 51.86 &10000000000040140000000४०,१४० &10000000000000774000000७७४ sq mi
(&10000000000002005000000२,००५ km2)
A state map highlighting Okeechobee County in the southern part of the state. It is medium in size.
Orange अरेन्ज काउन्ति 095 अरल्यान्दो, फ्लोरिदा 1824 St. Johns County The fruit that was the county's main product 1287.56 &10000000001169107000000१,१६९,१०७ &10000000000000908000000९०८ sq mi
(&10000000000002352000000२,३५२ km2)
A state map highlighting Orange County in the middle part of the state. It is medium in size.
Osceola अस्कियोला काउन्ति 097 किसिमे, फ्लोरिडा 1887 Brevard and Orange counties Osceola (1804–1838), a leader of the Seminole during the Second Seminole War 208.90 &10000000000276163000000२७६,१६३ &10000000000001322000000१,३२२ sq mi
(&10000000000003424000000३,४२४ km2)
A state map highlighting Osceola County in the middle part of the state. It is large in size.
Palm Beach पाम बीच काउन्ति 099 वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा 1909 Miami-Dade County The county's large amounts of palm trees 656.43 &10000000001335187000000१,३३५,१८७ &10000000000002034000000२,०३४ sq mi
(&10000000000005268000000५,२६८ km2)
A state map highlighting Palm Beach County in the southern part of the state. It is large in size.
Pasco पास्को काउन्ति 101 डाडे सिटी, फ्लोरिडा 1887 Hernando County Samuel Pasco (1834–1917), United States Senator at the time of creation of the county 626.12 &10000000000466457000000४६६,४५७ &10000000000000745000000७४५ sq mi
(&10000000000001930000000१,९३० km2)
A state map highlighting Pasco County in the middle part of the state. It is medium in size.
Pinellas पिनेयाज काउन्ति 103 क्लियरवाटर, फ्लोरिडा 1912 Hillsborough County From the Spanish Punta Piñal, or "Point of Pines" 3276.42 &10000000000917398000000९१७,३९८ &10000000000000280000000२८० sq mi
(&10000000000000725000000७२५ km2)
A state map highlighting Pinellas County in the middle part of the state. It is small in size.
Polk पोल्क काउन्ति 105 बारटो, फ्लोरिडा 1861 Brevard and Hillsborough counties James K. Polk (1795–1849), the 11th President of the United States 325.06 &10000000000609492000000६०९,४९२ &10000000000001875000000१,८७५ sq mi
(&10000000000004856000000४,८५६ km2)
A state map highlighting Polk County in the middle part of the state. It is large in size.
Putnam पत्नम काउन्ति 107 पालाट्का, फ्लोरिडा 1849 Alachua and St. Johns counties Benjamin A. Putnam (1801–1869), soldier during the Second Seminole War and Floridian legislator 102.55 &10000000000074041000000७४,०४१ &10000000000000722000000७२२ sq mi
(&10000000000001870000000१,८७० km2)
A state map highlighting Putnam County in the corner part of the state. It is medium in size.
St. Johns सेन्त जन्स काउन्ति 109 सेन्त अगस्तिन, फ्लोरिदा 1821 One of the two original counties Name derived from the St. Johns River, which in turn derives its name from San Juan del Puerto 321.55 &10000000000195823000000१९५,८२३ &10000000000000609000000६०९ sq mi
(&10000000000001577000000१,५७७ km2)
A state map highlighting St. Johns County in the corner part of the state. It is medium in size.
St. Lucie सेन्त लुसी काउन्ति 111 फर्ट पियर्स, फ्लोरिडा 1905 Brevard County Saint Lucy (283–304), the Christian martyr 490.17 &10000000000280379000000२८०,३७९ &10000000000000572000000५७२ sq mi
(&10000000000001481000000१,४८१ km2)
A state map highlighting St. Lucie County in the southern part of the state. It is small in size.
Santa Rosa सान्ता रोजा काउन्ति 113 मिलटन, फ्लोरिडा 1842 Escambia County Santa Rosa Island, which is in turn named for Saint Rosa de Viterbo (1235–1252), a saint born in Viterbo, Italy 151.68 &10000000000154104000000१५४,१०४ &10000000000001016000000१,०१६ sq mi
(&10000000000002631000000२,६३१ km2)
A state map highlighting Santa Rosa County in the northwestern part of the state. It is large in size.
Sarasota सारासोता काउन्ति 115 सारासोटा, फ्लोरिडा 1921 Manatee County Native American word, of uncertain meaning, for the area 668.20 &10000000000382213000000३८२,२१३ &10000000000000572000000५७२ sq mi
(&10000000000001481000000१,४८१ km2)
A state map highlighting Sarasota County in the southern part of the state. It is medium in size.
Seminole सेमिनोल काउन्ति 117 स्यान्फर्ड, फ्लोरिडा 1913 Orange County The Seminole Native American tribe 1380.10 &10000000000425071000000४२५,०७१ &10000000000000308000000३०८ sq mi
(&10000000000000798000000७९८ km2)
A state map highlighting Seminole County in the middle part of the state. It is small in size.
Sumter सम्तर काउन्ति 119 बुशनेल, फ्लोरिडा 1853 Orange County Thomas Sumter (1734–1832), general in the American Revolution 179.04 &10000000000097756000000९७,७५६ &10000000000000546000000५४६ sq mi
(&10000000000001414000000१,४१४ km2)
A state map highlighting Sumter County in the middle part of the state. It is medium in size and narrow in shape.
Suwannee सुवानी काउन्ति 121 लाइभ ओक, फ्लोरिडा 1858 Columbia County The Suwannee River, a 266-mile long river in northern Florida 61.01 &10000000000041972000000४१,९७२ &10000000000000688000000६८८ sq mi
(&10000000000001782000000१,७८२ km2)
A state map highlighting Suwannee County in the corner part of the state. It is medium in size.
Taylor तेलर काउन्ति 123 पेरी, फ्लोरिडा 1856 Madison County Zachary Taylor (1784–1850), 12th President of the United States 21.78 &10000000000022691000000२२,६९१ &10000000000001042000000१,०४२ sq mi
(&10000000000002699000000२,६९९ km2)
A state map highlighting Taylor County in the corner part of the state. It is medium in size.
Union युनियन काउन्ति 125 लेक बट्लर, फ्लोरिडा 1921 Bradford County Named for the area's residents united desire to split into a separate county 64.12 &10000000000015388000000१५,३८८ &10000000000000240000000२४० sq mi
(&10000000000000622000000६२२ km2)
A state map highlighting Union County in the corner part of the state. It is small in size.
Volusia भोलुसिया काउन्ति 127 डे ल्यांड, फ्लोरिडा 1854 Orange County The port of Volusia, whose etymology is uncertain; possibly derived from the Native American word for "Land of the Euchees," the term for the area's native inhabitants 447.38 &10000000000494804000000४९४,८०४ &10000000000001106000000१,१०६ sq mi
(&10000000000002865000000२,८६५ km2)
A state map highlighting Volusia County in the middle part of the state. It is large in size.
Wakulla वाकुला काउन्ति 129 Crawfordville 1843 Leon County The Wakulla River, itself named for a Spanish corruption of a Timucuan word used to describe the body of water, but that is of uncertain meaning 51.03 &10000000000030978000000३०,९७८ &10000000000000607000000६०७ sq mi
(&10000000000001572000000१,५७२ km2)
A state map highlighting Wakulla County in the northwestern part of the state. It is medium in size.
Walton वाल्तन काउन्ति 131 डे फ्युनियाक स्प्रिङ्गस्, फ्लोरिडा 1824 Escambia County George Walton, first Secretary of Florida Territory 52.73 &10000000000055793000000५५,७९३ &10000000000001058000000१,०५८ sq mi
(&10000000000002740000000२,७४० km2)
A state map highlighting Walton County in the northwestern part of the state. It is medium in size and narrow in shape.
Washington वासिङ्गतन काउन्ति 133 चिपली, फ्लोरिडा 1825 Jackson and Walton counties George Washington (1732–1799), first President of the United States 42.99 &10000000000024935000000२४,९३५ &10000000000000580000000५८० sq mi
(&10000000000001502000000१,५०२ km2)
A state map highlighting Washington County in the northwestern part of the state. It is medium in size.

लिधंसा[सम्पादन]

  1. United States Environmental Protection Agency (EPA) County FIPS Code Listing. United States Environmental Protection Agency. April 24, 2008 कथं।
  2. २.० २.१ NACo – Find a county. National Association of Counties. April 24, 2008 कथं। [dead link]
  3. ३.० ३.१ ३.२ Florida County Maps. Florida Center for Instructional Technology – University of South Florida. January 16, 2010 कथं।
  4. Florida QuickFacts from the US Census Bureau. United States Census Bureau. August 19, 2012 कथं।
  5. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named cen
  6. ६.० ६.१ Eriksen, John M., Brevard County, Florida...A Short History to 1955