प्रोग्रामिङ भाषा

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

प्रोग्रामिङ भाषा धागु कम्प्युटरय् छ्येलिगु भाय् ख। थन्यागु भाय्‌त छ्येला मनुनं कम्प्युटरयात छुं छगु निश्चित ज्या ब्वै। प्रोग्रामिङ भाषा स्वंगु कथंयागु दै-

प्रोग्रामिग भाषा धलः[edit]