नेपालभाषाया भाषिका

विकिपिडिया नं

हलिंया मेमेगु भासय् थें हे नेपालभासय् नं यक्व स्थानीय भाषिका दयाच्वंगु दु। द्वाल्खाली भाषिका,सिन्धुपाल्चोक पहरी भाषिका,तोताली भाषिका,चित्लांग भाषिका,येँ-यल-किपू भाषिका व ख्वप भाषिका थें भायलचं व खँग्व: दुगु पती भाषिकात यक्व दु। थुपिं भाषिका प्रमुख् मजुगु जुया: आपटतं ल्याखाइ मखु। तर थुपिं भाषिकातय् त: मान्यता मबिगु नं ज्वीमखु। थयौ भाषिका लुभु, बल्बु व स्वनिग:यागू पिने पिने ला:गु थसय् छ्यली। बन्दिपूर यागू भाय् पुलाङ्गु खोप नेवा: भाय् ख:। थथे हय् चि-चीधङ्गु भाषिकात यक्व हय् दु व मेमेगु भाषा यागु प्रभावय् झन मेमेगु भाषिकात दयावै। ईथनोलगयागु कथं नेपालभाषाया क्वय् बियात:गु भाषिकात दु-

येँ-यल-किपू भाषिका[सम्पादन]

येँ-यल-किपू नेपालभाषाया छगू भाषिका ख। थ्व भाय् येँ, यलकिपुलि ल्हाइ| थ्व भाषिका आप्तं छ्यली। थ्व भाषिकाय् नं येँ, यलकिपुलि भ:चाभ:चा पाइ। थ्व भाषिका नेपालभाषाया छगू मूल भाषिका ख:। थ्व भाषिकाय् हिन्दू व बौध धर्म बीच छुं भ:चा पाइ।

ख्वप भाषिका[सम्पादन]

ख्वप भाषिका नेपालभाषाया छगू भाषिका ख। थ्व भाय् ख्वपय् ल्हाइ|

द्वाल्खाली भाषिका[सम्पादन]

द्वाल्खाली भाषिका आपातं द्वाल्खाय् ल्हाइ। थ्व भाषिकां पुलां नेवा: भाय् पहः क्यनी।

सिन्धुपाल्चोक पहरी भाषिका[सम्पादन]

सिन्धुपाल्चोक पहरी भाषिका सिन्धुपाल्चोकय् च्वङ्गु पिन्सं ल्हाइ। थ्व भाय् आ: आपातं मरया:वन। थ्व थासय् आ: आपातं तामाङ् जाती च्वनी। थ्व भाषिका येँ-यल-किपू भाषिकायागु थें भायलचं दु।

चित्लांग भाषिका[सम्पादन]

चित्लांग भाषिका स्वनिग:यागु उत्तरय् चित्लांग धागु थासय् ल्हाइ।

तोताली भाषिका[सम्पादन]

मेमेगु भाषिका[सम्पादन]

बन्दीपुर भाषिका, पाल्पा भाषिका आदि।

भाषिकाय् भिन्नता[सम्पादन]

येँ/यल व ख्वप भाषिका[सम्पादन]

येँ/यल भाषिका ख्वप भाषिका
ल: ना:
आ: अ:
घा: घ:
ना: भ्यत ना:

यल व येँ भाषिका[सम्पादन]

यल भाषिका येँ भाषिका
यना:च्वनू यन्च्वनू
दाया:च्वनू दाइच्वनू
लिरूथिरू इरूथिरू
मुल्कःपति मुलेपति

स्वयादिसँ[सम्पादन]