झारखण्डया तहसीलतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

सन् २०११स जनगणना कथं झारखण्ड राज्यया जिल्ला, उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२० राज्य झारखण्ड २९४९२ २५०५५०७३ १२७७६४८६ १२२७८५८७
२० ३४६ जिल्ला गढ़वा ८४४ १२५३११४ ६४६९४७ ६०६१६७
२० ३४६ २४९५ तहसील खरौंधी २० ५१४७९ २६४९८ २४९८१
२० ३४६ २४९६ तहसील भवनाथपुर २७ ८००५७ ४१८७२ ३८१८५
२० ३४६ २४९७ तहसील केतार ३१ ५०८२१ २६५१८ २४३०३
२० ३४६ २४९८ तहसील कांडी/ काण्डी ७६ ८१५२१ ४२५४१ ३८९८०
२० ३४६ २४९९ तहसील मझिआंव ४२ ५२५८६ २७४२६ २५१६०
२० ३४६ २५०० तहसील बरडीहा २२ ३७९३० १९५२७ १८४०३
२० ३४६ २५०१ तहसील रमना ३८ ७०५८४ ३६५५६ ३४०२८
२० ३४६ २५०२ तहसील विशुनपुरा २९ ३२२४२ १६६६९ १५५७३
२० ३४६ २५०३ तहसील नगरउँटारी ७४ १०२७७२ ५३२४६ ४९५२६
२० ३४६ २५०४ तहसील धुरकी २८ ५५४६९ २८५४४ २६९२५
२० ३४६ २५०५ तहसील सगमा १६ ३०३९६ १५७९८ १४५९८
२० ३४६ २५०६ तहसील डन्डई २८ ६३६६५ ३२५५८ ३११०७
२० ३४६ २५०७ तहसील चिनिया ३० ३८८३३ १९७६१ १९०७२
२० ३४६ २५०८ तहसील मेराल (पिपरा कलां) ७५ १३०३०८ ६७२५३ ६३०५५
२० ३४६ २५०९ तहसील गढ़वा ११६ १५५५६८ ८११२२ ७४४४६
२० ३४६ २५१० तहसील डंडा १७८५६ ९१९५ ८६६१
२० ३४६ २५११ तहसील रंका ७८ ९०४८३ ४५७८३ ४४७००
२० ३४६ २५१२ तहसील रमकंडा ३२ ४४४५२ २२५२५ २१९२७
२० ३४६ २५१३ तहसील भंडरिया ७५ ६६०९२ ३३५५५ ३२५३७
२० ३४७ जिल्ला चतरा १३७७ ९७९९३२ ५००२११ ४७९७२१
२० ३४७ २५१४ तहसील शालिग्राम राम नारायणपुर (हंटरगंज) २५० १८७५९० ९६३२८ ९१२६२
२० ३४७ २५१५ तहसील प्रतापपुर १७१ १२०२२१ ६१७८० ५८४४१
२० ३४७ २५१६ तहसील कुंडा ७६ ३००१८ १५४२७ १४५९१
२० ३४७ २५१७ तहसील लावालौंग ९७ ५०५५३ २५६५१ २४९०२
२० ३४७ २५१८ तहसील चतरा १६७ १०१०१४ ५१९५८ ४९०५६
२० ३४७ २५१९ तहसील कान्हा चट्टी ११७ ६३०१२ ३२११२ ३०९००
२० ३४७ २५२० तहसील ईटखोरी १३७ ७४९२९ ३७८६९ ३७०६०
२० ३४७ २५२१ तहसील मयूर हण्ड १०८ ५८९२५ २९४८२ २९४४३
२० ३४७ २५२२ तहसील गिद्धौर ३८ ४०९१९ २०९१० २०००९
२० ३४७ २५२३ तहसील पथलगोड़ा ३० ३१५३० १५८६७ १५६६३
२० ३४७ २५२४ तहसील सिमरिया ९५ १०७८७१ ५४८५५ ५३०१६
२० ३४७ २५२५ तहसील टण्डवा ९१ ११३३५० ५७९७२ ५५३७८
२० ३४८ जिल्ला कोडरमा ५७७ ५७५०१३ २९३५९५ २८१४१८
२० ३४८ २५२६ तहसील सतगावां ११३ ७४५२० ३८१८३ ३६३३७
२० ३४८ २५२७ तहसील कोडरमा ७६ ८०३०३ ४०९६३ ३९३४०
२० ३४८ २५२८ तहसील डोमचांच १०१ १०९५७८ ५५९१५ ५३६६३
२० ३४८ २५२९ तहसील जयनगर ११२ १३१२७९ ६७७०८ ६३५७१
२० ३४८ २५३० तहसील चंदवारा ७५ ८४९१४ ४३९६१ ४०९५३
२० ३४८ २५३१ तहसील मरकच्चो १०० ९४४१९ ४६८६५ ४७५५४
२० ३४९ जिल्ला गिरिडीह २५५८ २२३७४५० ११४९६०८ १०८७८४२
२० ३४९ २५३२ तहसील गावाँ १३७ ११५९६२ ५९०३९ ५६९२३
२० ३४९ २५३३ तहसील तिसरी १८३ ९५०८१ ४७४२३ ४७६५८
२० ३४९ २५३४ तहसील देवरी २६९ १८२५२७ ९४६८६ ८७८४१
२० ३४९ २५३५ तहसील धनवार २७९ २५८५७५ १३३८४९ १२४७२६
२० ३४९ २५३६ तहसील जमुआ ३०५ २७१५६३ १३९८९२ १३१६७१
२० ३४९ २५३७ तहसील बेंगाबाद २३१ १५३१९८ ७९०१८ ७४१८०
२० ३४९ २५३८ तहसील गान्डे/ गाण्डे २६६ १७५०८७ ९०४०७ ८४६८०
२० ३४९ २५३९ तहसील गिरिडीह २११ २०८२६० १०७६४३ १००६१७
२० ३४९ २५४० तहसील बिरनी १७२ १६९४५१ ८५९७० ८३४८१
२० ३४९ २५४१ तहसील बगोदर ६३ १५८०९४ ८०७२२ ७७३७२
२० ३४९ २५४२ तहसील सरिया ६७ १३०१३५ ६६९८२ ६३१५३
२० ३४९ २५४३ तहसील डुमरी १८१ २१०००२ १०८०६० १०१९४२
२० ३४९ २५४४ तहसील पीरटांड़ १९४ १०९५१५ ५५९१७ ५३५९८
२० ३५० जिल्ला देवघर २३५४ १२३३७१२ ६३८१३६ ५९५५७६
२० ३५० २५४५ तहसील देवघर २६६ १४२९६६ ७४५९८ ६८३६८
२० ३५० २५४६ तहसील मोहनपुर ३८३ १७५८४५ ९१४७७ ८४३६८
२० ३५० २५४७ तहसील सारवाँ २०३ ९०७५७ ४७२६९ ४३४८८
२० ३५० २५४८ तहसील सोनारायठाढ़ी १९६ ७६११६ ३९३९४ ३६७२२
२० ३५० २५४९ तहसील देवीपुर २२३ १०७०१५ ५५६७९ ५१३३६
२० ३५० २५५० तहसील मधुपुर २०६ १३५५१० ६९८२७ ६५६८३
२० ३५० २५५१ तहसील मार्गोमुंडा ११९ ८६७३३ ४४२८४ ४२४४९
२० ३५० २५५२ तहसील करौं १४१ ८८२५१ ४५३१७ ४२९३४
२० ३५० २५५३ तहसील सारठ ३४९ १६९२३८ ८७६९८ ८१५४०
२० ३५० २५५४ तहसील पालोजोरी २६८ १६१२८१ ८२५९३ ७८६८८
२० ३५१ जिल्ला गोड्डा १६८८ १२४९१३२ ६४३९०७ ६०५२२५
२० ३५१ २५५५ तहसील मेहरमा १४४ १४६३२५ ७६५८८ ६९७३७
२० ३५१ २५५६ तहसील ठाकुर गंगटी १४६ ९९६०३ ५१८२२ ४७७८१
२० ३५१ २५५७ तहसील बोआरीजोर ३०९ १३८३३० ७०१०६ ६८२२४
२० ३५१ २५५८ तहसील महगामा २४५ १८६००७ ९६२१६ ८९७९१
२० ३५१ २५५९ तहसील पथरगामा १४६ ११५६६२ ५९७८० ५५८८२
२० ३५१ २५६० तहसील बसंतराय ८३ ९३४४८ ४८३१७ ४५१३१
२० ३५१ २५६१ तहसील गोड्डा १९७ २१६८०५ ११२३६९ १०४४३६
२० ३५१ २५६२ तहसील पोरैयाहाट १९७ १८७४८९ ९५८१४ ९१६७५
२० ३५१ २५६३ तहसील सुन्दरपहाड़ी २२१ ६५४६३ ३२८९५ ३२५६८
२० ३५२ जिल्ला साहिबगंज १३४९ ९९०९०१ ५०५८९२ ४८५००९
२० ३५२ २५६४ तहसील साहिबगंज २१ ७३९०६ ३९२७५ ३४६३१
२० ३५२ २५६५ तहसील मंडरो १८४ ७५६५९ ३८११४ ३७५४५
२० ३५२ २५६६ तहसील बोरियो २६८ ९०८८१ ४५६२२ ४५२५९
२० ३५२ २५६७ तहसील बरहैट १९९ ११५७४२ ५८९२२ ५६८२०
२० ३५२ २५६८ तहसील तालझारी २०५ ७६३३० ३८६५९ ३७६७१
२० ३५२ २५६९ तहसील राजमहल १०१ १४०५६३ ७२३६४ ६८१९९
२० ३५२ २५७० तहसील उधवा ७६ १६७७२७ ८६१२२ ८१६०५
२० ३५२ २५७१ तहसील पथना १३३ ८१९४० ४११३६ ४०८०४
२० ३५२ २५७२ तहसील बरहरवा १६२ १६८१५३ ८५६७८ ८२४७५
२० ३५३ जिल्ला पाकुड़ ११४१ ८३२९१० ४१८२५१ ४१४६५९
२० ३५३ २५७३ तहसील लिट्टीपाड़ा २७५ १०५७०१ ५२८५० ५२८५१
२० ३५३ २५७४ तहसील अमड़ापाड़ा १२१ ६५२८९ ३२९२३ ३२३६६
२० ३५३ २५७५ तहसील हिरनपुर ११९ ८४०७९ ४२५०६ ४१५७३
२० ३५३ २५७६ तहसील पाकुड़ १५६ २६०४०३ १३०८०७ १२९५९६
२० ३५३ २५७७ तहसील महेशपुर ३२२ २०८८६२ १०४९८४ १०३८७८
२० ३५३ २५७८ तहसील पकुड़िया १४८ १०८५७६ ५४१८१ ५४३९५
२० ३५४ जिल्ला धनबाद १०७५ ११२४०९३ ५८१९५६ ५४२१३७
२० ३५४ २५७९ तहसील टुण्डी १९० १०२०२२ ५२१८१ ४९८४१
२० ३५४ २५८० तहसील पुर्वी टुण्डी ७९ ५०२४० २५६३४ २४६०६
२० ३५४ २५८१ तहसील तोपचांची १०५ १११९८२ ५८२०७ ५३७७५
२० ३५४ २५८२ तहसील बाघमारा-सह-कतरास १७८ २२२६५७ ११६३७६ १०६२८१
२० ३५४ २५८३ तहसील गोबिंदपुर २१३ २२०३८४ ११४०२१ १०६३६३
२० ३५४ २५८४ तहसील धनबाद-सह-केन्दुआडीह-सह-जगता २६ ३३४२१ १७४०६ १६०१५
२० ३५४ २५८६ तहसील बलियापुर ६३ १२१४९४ ६३१५८ ५८३३६
२० ३५४ २५८७ तहसील निरसा-सह-चिरकुंडा २२१ २६१८९३ १३४९७३ १२६९२०
२० ३५५ जिल्ला बोकारो ६११ १०७८६८६ ५५४९५४ ५२३७३२
२० ३५५ २५८८ तहसील नवाडीह ६७ १३३८४८ ६७९७३ ६५८७५
२० ३५५ २५८९ तहसील चन्द्रपुरा २० ४८७७६ २५२९९ २३४७७
२० ३५५ २५९० तहसील बेरमो ४२२२ २१२८ २०९४
२० ३५५ २५९१ तहसील गुमिया १०७ १३०८९८ ६६६६३ ६४२३५
२० ३५५ २५९२ तहसील पेटरवार ६२ १२७६१७ ६५६०४ ६२०१३
२० ३५५ २५९३ तहसील कसमार ६६ ८९९७४ ४५९४७ ४४०२७
२० ३५५ २५९४ तहसील जरीडीह ३८ ७५६७१ ३८९३७ ३६७३४
२० ३५५ २५९५ तहसील चास १२६ २४९०८३ १२८९७३ १२०११०
२० ३५५ २५९६ तहसील चन्दनकियारी १२२ २१८५९७ ११३४३० १०५१६७
२० ३५६ जिल्ला लोहरदगा ३५२ ४०४३७९ २०३२५५ २०११२४
२० ३५६ २५९७ तहसील किस्को ५२ ५४९५९ २७६९२ २७२६७
२० ३५६ २५९८ तहसील पेशरार ७३ ३१०५७ १५७६४ १५२९३
२० ३५६ २५९९ तहसील कुड़ू ६५ ८४८२७ ४२४८० ४२३४७
२० ३५६ २६०० तहसील कैरो २६ ३७८६७ १८७७३ १९०९४
२० ३५६ २६०१ तहसील लोहरदगा ३८ ६८५९८ ३४४८४ ३४११४
२० ३५६ २६०२ तहसील सेन्हा ५३ ६९७६८ ३५३०८ ३४४६०
२० ३५६ २६०३ तहसील भण्डरा ४५ ५७३०३ २८७५४ २८५४९
२० ३५७ जिल्ला पूर्वी सिंहभूम १६०९ १०१९३२८ ५१४४९८ ५०४८३०
२० ३५७ २६०४ तहसील पटमदा ८४ ८२८७६ ४१७५१ ४११२५
२० ३५७ २६०५ तहसील बोड़ाम ७३ ६९०१३ ३५१४२ ३३८७१
२० ३५७ २६०६ तहसील गोलमुरी-सह-जुगसलाई ८३ १०२६२३ ५२२१८ ५०४०५
२० ३५७ २६०७ तहसील घाटशिला १५२ ८९२८१ ४५००६ ४४२७५
२० ३५७ २६०८ तहसील पोटका २८३ १८९१२७ ९४६०१ ९४५२६
२० ३५७ २६०९ तहसील मुसाबनी ४३ ५७४८६ २८६६२ २८८२४
२० ३५७ २६१० तहसील डुमरिया ९० ६२१२८ ३१०४३ ३१०८५
२० ३५७ २६११ तहसील धालभूमगढ़ १०३ ६१९३२ ३१३०९ ३०६२३
२० ३५७ २६१२ तहसील गुड़बांधा ८२ ४३००१ २१७०३ २१२९८
२० ३५७ २६१३ तहसील चकुलिया २५७ १०८८१० ५४९६० ५३८५०
२० ३५७ २६१४ तहसील बहरागोड़ा ३५९ १५३०५१ ७८१०३ ७४९४८
२० ३५८ जिल्ला पलामू १७११ १७१३८६६ ८८७५५१ ८२६३१५
२० ३५८ २६१५ तहसील हुसैनाबाद १५३ १३३०४९ ६८७४८ ६४३०१
२० ३५८ २६१६ तहसील हैदरनगर ५१ ७४०३१ ३८६२९ ३५४०२
२० ३५८ २६१७ तहसील मोहम्मदगंज ४२ ४७३१५ २४६२७ २२६८८
२० ३५८ २६१८ तहसील हरिहरगंज ८० ६२३९२ ३२४३६ २९९५६
२० ३५८ २६१९ तहसील पीपरा ६३ ३६३८९ १८७९३ १७५९६
२० ३५८ २६२० तहसील छतरपुर १३० १४७४५९ ७६९४४ ७०५१५
२० ३५८ २६२१ तहसील नौडीहा बाजार/ नावाडीह ९१ ७३७९९ ३८२९२ ३५५०७
२० ३५८ २६२२ तहसील पाण्डू ५१ ६७८८६ ३५४३० ३२४५६
२० ३५८ २६२३ तहसील उँटारी रोड २६ ३८८८८ २०४०० १८४८८
२० ३५८ २६२४ तहसील बिश्रामपुर ५७ ६२०५८ ३२१६० २९८९८
२० ३५८ २६२५ तहसील नावा बाजार ४६ ५०३४५ २६२६१ २४०८४
२० ३५८ २६२६ तहसील पाटन १४० १३४५३६ ७००५५ ६४४८१
२० ३५८ २६२७ तहसील पड़वा ३४ ४६९५७ २४३३० २२६२७
२० ३५८ २६२८ तहसील मनातू ७७ ४६८५६ २४३९४ २२४६२
२० ३५८ २६२९ तहसील तरहसी ९६ ८१२९७ ४१८९७ ३९४००
२० ३५८ २६३० तहसील पांकी १८३ १५७८५० ८०७४९ ७७१०१
२० ३५८ २६३१ तहसील सतबरवा ५६ ६६४१७ ३३८८२ ३२५३५
२० ३५८ २६३२ तहसील नीलाम्बर-पीताम्बरपुर(लेसलीगंज) ११५ १००२२२ ५१९४० ४८२८२
२० ३५८ २६३३ तहसील मेदिनीनगर (डालटेनगंज) ५१ ८१२७१ ४२२२७ ३९०४४
२० ३५८ २६३४ तहसील चैनपुर १६९ २०४८४९ १०५३५७ ९९४९२
२० ३५९ जिल्ला लातेहार ७४९ ६७५१२० ३४२५६६ ३३२५५४
२० ३५९ २६३५ तहसील मनिका ८२ ८८०९५ ४४९२३ ४३१७२
२० ३५९ २६३६ तहसील बरवाडीह ८१ ९११०४ ४६३९६ ४४७०८
२० ३५९ २६३७ तहसील महुआडाड़ १०१ ७४७३२ ३७९१५ ३६८१७
२० ३५९ २६३८ तहसील गारू ६९ ३०२७४ १५२२७ १५०४७
२० ३५९ २६३९ तहसील लातेहार १६१ ११७५१४ ५९२८१ ५८२३३
२० ३५९ २६४० तहसील बालूमाथ ६६ ८९०१२ ४५३१३ ४३६९९
२० ३५९ २६४१ तहसील बारियातू ५६ ६००९५ ३०३५९ २९७३६
२० ३५९ २६४२ तहसील हेरहंज ५० ३४६३० १७७७२ १६८५८
२० ३५९ २६४३ तहसील चंदवा ८३ ८९६६४ ४५३८० ४४२८४
२० ३६० जिल्ला हजारीबाग ११९३ १४५९१८८ ७४६९३४ ७१२२५४
२० ३६० २६४४ तहसील चौपारन २३३ १५६४५३ ७८२९४ ७८१५९
२० ३६० २६४५ तहसील बरही १०० १११५४४ ५७४९६ ५४०४८
२० ३६० २६४६ तहसील पदमा ४० ५६०१४ २८९४१ २७०७३
२० ३६० २६४७ तहसील ईचाक ८८ ११२८१५ ५८२४४ ५४५७१
२० ३६० २६४८ तहसील टाटीझरिया ५३ ४८५४९ २४०६१ २४४८८
२० ३६० २६४९ तहसील दारू ५२ ५२३०५ २७०२२ २५२८३
२० ३६० २६५० तहसील बरकट्ठा ८१ १२२२६९ ६२८४९ ५९४२०
२० ३६० २६५१ तहसील चलकुशा ३६ ५२०६८ २६९५२ २५११६
२० ३६० २६५२ तहसील बिशुनगढ़ ८९ १४६३५१ ७३७०३ ७२६४८
२० ३६० २६५३ तहसील हजारीबाग ८० ११८२७६ ६२१५६ ५६१२०
२० ३६० २६५४ तहसील कटकमसांडी ७७ ९३५१३ ४७७१२ ४५८०१
२० ३६० २६५५ तहसील कटकमदाग ४६ ६९१५० ३५६४२ ३३५०८
२० ३६० २६५६ तहसील केरेडारी ७२ ९१३५७ ४६८२७ ४४५३०
२० ३६० २६५७ तहसील बड़कागांव ८२ १३१८९१ ६७७१८ ६४१७३
२० ३६० २६५८ तहसील चुरचू ४० ४६८६३ २३८४७ २३०१६
२० ३६० २६५९ तहसील डाड़ी २४ ४९७७० २५४७० २४३००
२० ३६१ जिल्ला रामगढ़ ३०५ ५३०४८८ २७२१६७ २५८३२१
२० ३६१ २६६० तहसील पतरातू ६७ ९२८२२ ४७६२९ ४५१९३
२० ३६१ २६६१ तहसील मांडू ७० १३३७५७ ६८६९७ ६५०६०
२० ३६१ २६६२ तहसील रामगढ़ २० ४७८७१ २४५१४ २३३५७
२० ३६१ २६६३ तहसील दुलमी ४० ६६२३८ ३३९९३ ३२२४५
२० ३६१ २६६४ तहसील चितरपुर २० ३९९९० २०५६९ १९४२१
२० ३६१ २६६५ तहसील गोला ८८ १४९८१० ७६७६५ ७३०४५
२० ३६२ जिल्ला दुमका २६८८ १२३१२६४ ६२०९२८ ६१०३३६
२० ३६२ २६६६ तहसील सरैयाहाट २८५ १५६२९१ ८०५३५ ७५७५६
२० ३६२ २६६७ तहसील जरमुण्डी ४७० १६८१६३ ८५३४१ ८२८२२
२० ३६२ २६६८ तहसील रामगढ़ ३२२ १५९९११ ७९९४४ ७९९६७
२० ३६२ २६६९ तहसील गोपीकान्दर १२८ ४२०६३ २०९९९ २१०६४
२० ३६२ २६७० तहसील काठीकुन्ड १९३ ७१४५८ ३५५९८ ३५८६०
२० ३६२ २६७१ तहसील शिकारीपाड़ा २४२ १३१४६४ ६५७२३ ६५७४१
२० ३६२ २६७२ तहसील रानीश्वर १९१ १०१६६७ ५१११५ ५०५५२
२० ३६२ २६७३ तहसील दुमका २५६ १३७७३० ६९२२४ ६८५०६
२० ३६२ २६७४ तहसील जामा ३११ १३७९६३ ६९६२१ ६८३४२
२० ३६२ २६७५ तहसील मसलिया २९० १२४५५४ ६२८२८ ६१७२६
२० ३६३ जिल्ला जामताड़ा १०८२ ७१५२९६ ३६५०४३ ३५०२५३
२० ३६३ २६७६ तहसील नारायणपुर २४७ १६३९६६ ८३९७७ ७९९८९
२० ३६३ २६७७ तहसील करमाटांड़ विद्यासागर १४५ १०९३९८ ५५९२३ ५३४७५
२० ३६३ २६७८ तहसील जामताड़ा १२४ १३२६०० ६७३८९ ६५२११
२० ३६३ २६७९ तहसील नाला २४२ १३४७८० ६८७७१ ६६००९
२० ३६३ २६८० तहसील फतेहपुर १६८ ८९६४५ ४५५४६ ४४०९९
२० ३६३ २६८१ तहसील कुण्डहित १५६ ८४९०७ ४३४३७ ४१४७०
२० ३६४ जिल्ला रांची १२९६ १६५६९१८ ८४०५२८ ८१६३९०
२० ३६४ २६८२ तहसील बुड़मू ७७ ८९८८९ ४५६६३ ४४२२६
२० ३६४ २६८३ तहसील खेलारी १४ २१८६९ ११२०९ १०६६०
२० ३६४ २६८४ तहसील कांके १०३ २१६९३० १११८०० १०५१३०
२० ३६४ २६८५ तहसील ओरमांझी ८७ ८८९२७ ४५६७० ४३२५७
२० ३६४ २६८६ तहसील अनगड़ा ८२ ११२७५९ ५६८४१ ५५९१८
२० ३६४ २६८७ तहसील राहे ५९ ५३९१६ २७३३४ २६५८२
२० ३६४ २६८८ तहसील सिल्ली ९४ १०१०५४ ५१४९८ ४९५५६
२० ३६४ २६८९ तहसील सोनाहातू ६४ ७७२५२ ३९१२७ ३८१२५
२० ३६४ २६९० तहसील नामकुम ९२ ११८००२ ५९३३० ५८६७२
२० ३६४ २६९१ तहसील रातू ३७ ५४१८६ २७२६४ २६९२२
२० ३६४ २६९२ तहसील नगड़ी ४४ ६५२५२ ३२९०५ ३२३४७
२० ३६४ २६९३ तहसील मांडर ६९ १२८५८५ ६५१३४ ६३४५१
२० ३६४ २६९४ तहसील चान्हो ६७ १०७५०३ ५४२८३ ५३२२०
२० ३६४ २६९५ तहसील बेड़ो ८४ ११३०९० ५७३११ ५५७७९
२० ३६४ २६९६ तहसील ईटकी ३० ५००५८ २५२३४ २४८२४
२० ३६४ २६९७ तहसील लापुंग ७८ ६३०५३ ३१३१९ ३१७३४
२० ३६४ २६९८ तहसील बुन्डू/ बुण्डू ८७ ६१९२१ ३१५३३ ३०३८८
२० ३६४ २६९९ तहसील तमाड़ १ १२८ १३२६७२ ६७०७३ ६५५९९
२० ३६५ जिल्ला खूंटी ७५४ ४८६९०३ २४३४९४ २४३४०९
२० ३६५ २७०० तहसील कर्रा १७८ १०९०८२ ५४६१५ ५४४६७
२० ३६५ २७०१ तहसील तोरपा ९४ ८४३९९ ४१९९७ ४२४०२
२० ३६५ २७०२ तहसील रनिया ६६ ३९३४९ १९६३८ १९७११
२० ३६५ २७०३ तहसील मुरहू १४१ ८५४८६ ४२९३६ ४२५५०
२० ३६५ २७०४ तहसील खूंटी १४७ ८७९९८ ४३८३५ ४४१६३
२० ३६५ २७०५ तहसील ईड़की (तमाड़ २) १२८ ८०५८९ ४०४७३ ४०११६
२० ३६६ जिल्ला गुमला ९४२ ९६०१३२ ४८११३५ ४७८९९७
२० ३६६ २७०६ तहसील बिशुनपुर ६८ ६२३१९ ३१५०६ ३०८१३
२० ३६६ २७०७ तहसील घाघरा ११९ १०५८१९ ५२८५३ ५२९६६
२० ३६६ २७०८ तहसील सिसई ८७ ११६८४४ ५८४२७ ५८४१७
२० ३६६ २७०९ तहसील भरनो ६९ ८४५७२ ४२३५५ ४२२१७
२० ३६६ २७१० तहसील कामडारा ७३ ६३७७५ ३१६८६ ३२०८९
२० ३६६ २७११ तहसील बसिया ८८ ८०७३१ ४०३२१ ४०४१०
२० ३६६ २७१२ तहसील गुमला १०७ १५७११९ ७८९५६ ७८१६३
२० ३६६ २७१३ तहसील चैनपुर ८३ ५६५९१ २८३९७ २८१९४
२० ३६६ २७१४ तहसील डुमरी ६३ ४९१३४ २४८८५ २४२४९
२० ३६६ २७१५ तहसील अल्बर्ट एक्का "जारी" ५१ ३०९२६ १५७८६ १५१४०
२० ३६६ २७१६ तहसील रायडीह ६१ ७१४४३ ३५७४८ ३५६९५
२० ३६६ २७१७ तहसील पालकोट ७३ ८०८५९ ४०२१५ ४०६४४
२० ३६७ जिल्ला सिमडेगा ४४९ ५५६६३४ २७८४२५ २७८२०९
२० ३६७ २७१८ तहसील सिमडेगा ६१ ७२१३१ ३६०९३ ३६०३८
२० ३६७ २७१९ तहसील पाकरटांड़ ३१ ३७५०७ १९०६५ १८४४२
२० ३६७ २७२० तहसील कुरडेग २५ ४७९८४ २३८८१ २४१०३
२० ३६७ २७२१ तहसील केरसई २० ३९२१८ १९५८२ १९६३६
२० ३६७ २७२२ तहसील बोलबा २६ ३०७८६ १५२२३ १५५६३
२० ३६७ २७२३ तहसील ठेठईटांगर ६१ ८७४५८ ४३७१० ४३७४८
२० ३६७ २७२४ तहसील कोलेबिरा ५३ ७१२८३ ३५९९३ ३५२९०
२० ३६७ २७२५ तहसील जलडेगा ६० ६४२८६ ३२१६७ ३२११९
२० ३६७ २७२६ तहसील बांसजोर १९ २५५१९ १२८५६ १२६६३
२० ३६७ २७२७ तहसील बानो ९३ ८०४६२ ३९८५५ ४०६०७
२० ३६८ जिल्ला पश्चिमी सिंहभूम १६४२ १२८४३०४ ६३७६५७ ६४६६४७
२० ३६८ २७२८ तहसील सोनुवा १०० ७७६९७ ३८६१२ ३९०८५
२० ३६८ २७२९ तहसील गुदड़ी ८८ ३८२८२ १९४४५ १८८३७
२० ३६८ २७३० तहसील बंदगाँव २१४ ८७०७२ ४३४९७ ४३५७५
२० ३६८ २७३१ तहसील चक्रधरपुर १७१ १४१४२२ ७०१५३ ७१२६९
२० ३६८ २७३२ तहसील खुंटपानी ११५ ८३०४७ ४१०७९ ४१९६८
२० ३६८ २७३३ तहसील गोईलकेरा १०६ ७४०१९ ३७१६७ ३६८५२
२० ३६८ २७३४ तहसील आनंदपुर ८८ ४४४०६ २२१५८ २२२४८
२० ३६८ २७३५ तहसील मनोहरपुर ९९ ७७६८९ ३९१८३ ३८५०६
२० ३६८ २७३६ तहसील नोआमुण्डी ६२ ५८८३२ २९५७३ २९२५९
२० ३६८ २७३७ तहसील टोंटो ७३ ५९९१८ २९७९४ ३०१२४
२० ३६८ २७३८ तहसील हाट गम्हरिया ५४ ६७२२६ ३३४१४ ३३८१२
२० ३६८ २७३९ तहसील चाईबासा ७४ ८६३८९ ४२३२७ ४४०६२
२० ३६८ २७४० तहसील तांतनगर ७६ ६३९१० ३१४८० ३२४३०
२० ३६८ २७४१ तहसील मन्झारी ६४ ६८४५० ३३६३४ ३४८१६
२० ३६८ २७४२ तहसील झींकपानी २७ ४०७२४ १९८५८ २०८६६
२० ३६८ २७४३ तहसील जगन्नाथपुर ८३ ८७२५३ ४३१६० ४४०९३
२० ३६८ २७४४ तहसील कुमारडुंगी ६० ५५३५२ २७२५३ २८०९९
२० ३६८ २७४५ तहसील मझगांव ८८ ७२६१६ ३५८७० ३६७४६
२० ३६९ जिल्ला सरायकेला-खरसावां ११४६ ८०६३१० ४०८८४८ ३९७४६२
२० ३६९ २७४६ तहसील कुचाई ९९ ६४३२० ३२४४३ ३१८७७
२० ३६९ २७४७ तहसील खरसावां १२८ ८८६४२ ४५००१ ४३६४१
२० ३६९ २७४८ तहसील चांडिल १०४ १०९८५४ ५६१६३ ५३६९१
२० ३६९ २७४९ तहसील ईचागढ़ १०७ ८३०९९ ४२३९१ ४०७०८
२० ३६९ २७५० तहसील कुकड़ु ४५ ५२९७६ २७०६९ २५९०७
२० ३६९ २७५१ तहसील नीमडीह ६२ ७८६३९ ४०३२७ ३८३१२
२० ३६९ २७५२ तहसील आदित्यपुर(गम्हरिया) १८७ ११९०५५ ६०९९५ ५८०६०
२० ३६९ २७५३ तहसील सरायकेला १६८ ७३१२५ ३६६४९ ३६४७६
२० ३६९ २७५४ तहसील गोबिन्दपुर(राजनगर) २४६ १३६६०० ६७८१० ६८७९०

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]