छ्येलेमि:Ishwasafish

विकिपिडिया नं
new-0 वय्‌कःयात नेपालभाषा मवः
en This user is a native speaker of English.

[१]

ःएल्लो!!! ई अम् त्य्पिन्ग् इन् थे स्च्रिप्त् ओफ् थिस् लन्गुअगे व्हतेभेर् इत् इस् एभेन् थोउघ् ई अम् त्य्पिन्ग् इत् इन् एन्ग्लिश्! ठिस् इस् सोर्त् ओफ् फुन्. ईस् थिस् अन् एअस्य् लन्गुअगे तो व्रिते इन्? णोव् इफ् ई त्य्पे सोम् एओथेर् केय्, विल्ल् इत् एय्पे सोमेथिन्ग् इन् थिस् बि।अर्‍ए स्च्रिप्त् बेचौसे इत् प्रोबब्ल्य् उसेस् अ दिफ्फेरेन्त् केय्बोअर्द् थन् उस् अमेरिचन्स् दो. ठिस् इस् स्तिल्ल् सूऔऔऔ मुच्ह् फुन्!!! ॰अन् थेसे पेओप्ले रेअद् व्हत् ई अम् व्रितिन्ग्??? ःएय्, योउ पेओप्ले, तेल्ल् मे सोमेथिन्ग् ओन् म्य् तल्क् पगे अबोउत् इफ् योउ चन् रेअद् व्हतेभेर् ई अम् त्य्पिन्ग् व्हिच्ह् इस् सूऔऔऔ मुच्ह् फुन्!!! व्हत् लन्गुअगे इस् थिस् थोउघ्??? ई विल्ल् फिन्द् ओउत् ओन् थे ऍन्ग्लिश् विकिपेदिअ... औऔओ, थिस् इस् नेपल्-भस लन्गुअगे अन्द् इत् इत् थे ओफ्फिचिअल् लन्गुअगे ओफ् णेपल्. ठोसे ओफ् योउ थत् चन् रेअद् थिस् अरे प्रोबब्ल्य् इन् णेपल् रिघ्त् नोव्. ठेरे अरे ओन्ल्य् ८००,००० पेओप्ले थत् स्पेअक् योउर् लन्गुअगे. ःएय्, योउ गुय्स् गोत् ंओउन्त् ऍभेरेस्त्! ठत् मुस्त् बे प्रेत्त्य् चूल् तो हभे थत् लिके चस्तिन्ग् अ शदोव् अल्ल् ओभेर् योउर् भिल्लगेस् अन्द् ओथेर् स्तुफ्फ्. ई होप्ए थिस् इस्न्'त् जुस्त् चोम्प्लेते अन्द् उतेर् गिब्बेरिश् फोर् योउ गुय्स्, बुत् इत् इस् अम।इन्ग्ल्य् तोतल्ल्य् स्वीत्ल्य् चूल् थत् ई चन् त्य्पे इन् व्हतेभेर् स्च्रिप्त् योउ उसे इन् णेपल्-भस. ई अम् देफिनितेल्य् उसे थिस् तोतल्ल्य् स्वीत् थिन्ग् सून् अन्द् अगैन् बेचसे थिस् इस् सूऔऔ अस्वेसोमे!!! ःओपेफ्ल्ल्य् योउ रेअद् ऍन्ग्लिश् अन्द् चन् रेअद् मोरे अबोउत् मे ओन् म्य् ऍन्ग्लिश् उसेर् पगे व्हिच्ह् इस् प्रेत्त्य् चूल् औ. ळुच्क्य् योउ. ःओपिन्ग् योउ चन् रेअद् थिस्, ईश्वसफिश्.