उत्तराखण्डया तहसीलतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

उत्तराखण्डया जिल्ला कथंया तहसील व अनया ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य उत्तराखण्ड १५७४५ ७०३६९५४ ३५१९०४२ ३५१७९१२
५६ जिल्ला उत्तरकाशी जिल्ला ६९४ ३०५७८१ १५५३७५ १५०४०६
५६ २७८ तहसील पुरोला ८३ ३३७९२ १७१०६ १६६८६
५६ २७९ तहसील मोरी ९९ ४०४९१ २०८४० १९६५१
५६ २८० तहसील राजगढ़ी १८२ ६३८४४ ३२४४० ३१४०४
५६ २८१ तहसील डुण्डा १२६ ६०२८३ ३००८० ३०२०३
५६ २८२ तहसील चिन्यालीसौड़* १०४ ४९९०० २४४४३ २५४५७
५६ २८३ तहसील भटवाड़ी १०० ५७४७१ ३०४६६ २७००५
५७ जिल्ला चमोली जिल्ला ११७० ३३२२०९ १६०३६९ १७१८४०
५७ २८४ तहसील जोशीमठ ९१ २९०५५ १५७८६ १३२६९
५७ २८५ तहसील चमोली २०२ ७६८९४ ३८२०७ ३८६८७
५७ २८६ तहसील पोखरी १३५ ३५८९० १६९५९ १८९३१
५७ २८७ तहसील कर्णप्रयाग २०७ ३८८४४ १८१०६ २०७३८
५७ २८८ तहसील थराली ३१५ ८९११४ ४२५५६ ४६५५८
५७ २८९ तहसील गैरसैण २२० ६२४१२ २८७५५ ३३६५७
५८ जिल्ला रुद्रप्रयाग जिल्ला ६५३ २३२३६० १०८७४० १२३६२०
५८ २९० तहसील ऊखीमठ २३२ ८६४१२ ४२००५ ४४४०७
५८ २९१ तहसील रुद्रप्रयाग २८४ ८२५४६ ३७७३६ ४४८१०
५८ २९२ तहसील जखोली १३७ ६३४०२ २८९९९ ३४४०३
५९ जिल्ला टिहरी गढ़वाल जिल्ला १७७४ ५४८७९२ २५९३८१ २८९४११
५९ २९३ तहसील घनसाली २९२ १२०७७५ ५४४९६ ६६२७९
५९ २९४ तहसील देवप्रयाग ३६५ ९०७७२ ४२७८० ४७९९२
५९ २९५ तहसील प्रतापनगर १४७ ७३५९२ ३४९८२ ३८६१०
५९ २९६ तहसील जाखणी धार १३४ ३२७५३ १४९९२ १७७६१
५९ २९७ तहसील टिहरी ३२९ ८५८२२ ४०३०५ ४५५१७
५९ २९८ तहसील धनोल्टी २५९ ७४०८३ ३७०९९ ३६९८४
५९ २९९ तहसील नरेन्द्र नगर २४८ ७०९९५ ३४७२७ ३६२६८
६० जिल्ला देहरादून जिल्ला ७३१ ७५४७५३ ३९२८९१ ३६१८६२
६० ३०० तहसील चकराता ११० ४४४९० २२८१९ २१६७१
६० ३०१ तहसील त्यूनी ८२ ३३९२६ १७७१६ १६२१०
६० ३०२ तहसील कालसी १६९ ४७३२९ २४८४० २२४८९
६० ३०३ तहसील विकासनगर १३६ २६५०२३ १३८५६५ १२६४५८
६० ३०४ तहसील देहरादून १४७ २२६०४२ ११७३०५ १०८७३७
६० ३०५ तहसील ऋषिकेश ८७ १३७९४३ ७१६४६ ६६२९७
६१ जिल्ला गढ़वाल जिल्ला ३१४२ ५७४५६८ २६८०२९ ३०६५३९
६१ ३०६ तहसील श्रीनगर १८० ३३५७४ १६४३४ १७१४०
६१ ३०७ तहसील पौड़ी ७३२ १०९५६२ ५०१११ ५९४५१
६१ ३०८ तहसील थलीसैण ४०२ ९२२८६ ४१७७६ ५०५१०
६१ ३०९ तहसील धूमाकोट ३३१ ३९२३० १७६६१ २१५६९
६१ ३१० तहसील लैन्सडाउन ४८३ ७१९५४ ३३१४१ ३८८१३
६१ ३११ तहसील सतपुली २४० ३१४९४ १४८९३ १६६०१
६१ ३१२ तहसील चौबट्टाखाल २४७ ३८४३६ १७१९० २१२४६
६१ ३१३ तहसील कोटद्वार ३०१ ११९१३६ ५८१७२ ६०९६४
६१ ३१४ तहसील यमकेश्वर २२६ ३८८९६ १८६५१ २०२४५
६२ जिल्ला पिथौरागढ़ जिल्ला १५७२ ४१३८३४ २०२९३० २१०९०४
६२ ३१५ तहसील मुनस्यारी २१९ ४६५२३ २२८८९ २३६३४
६२ ३१६ तहसील धारचूला ७१ ५८६५० २९४४३ २९२०७
६२ ३१७ तहसील डीडीहाट ३६३ ७३८८९ ३६२७३ ३७६१६
६२ ३१८ तहसील बेरीनाग २८३ ५२०६९ २५१२१ २६९४८
६२ ३१९ तहसील गंगोलीहाट ३१२ ७१९४६ ३४४१९ ३७५२७
६२ ३२० तहसील पिथौरागढ़ ३२४ ११०७५७ ५४७८५ ५५९७२
६३ जिल्ला बागेश्वर जिल्ला ८७४ २५०८१९ ११९६१५ १३१२०४
६३ ३२१ तहसील कपकोट १४६ ६४८९४ ३१०६४ ३३८३०
६३ ३२२ तहसील कांडा १६० २६२७२ १२३५४ १३९१८
६३ ३२३ तहसील बागेश्वर ३७८ ९१०२४ ४४३८५ ४६६३९
६३ ३२४ तहसील गरुड़ १९० ६८६२९ ३१८१२ ३६८१७
६४ जिल्ला अल्मोड़ा जिल्ला २१८४ ५६०१९२ २५७३५९ ३०२८३३
६४ ३२५ तहसील भिकियासैण ३७६ ७०४८७ ३०५५५ ३९९३२
६४ ३२६ तहसील चौखुटिया* १६४ ४६०५१ २००४७ २६००४
६४ ३२७ तहसील सल्ट* २२८ ५७१२६ २५५०३ ३१६२३
६४ ३२८ तहसील रानीखेत ३०० ८१२३८ ३८३०८ ४२९३०
६४ ३२९ तहसील द्वाराहाट २०६ ५२३१९ २२९९४ २९३२५
६४ ३३० तहसील अल्मोड़ा ४२८ १२३८८४ ५९९८१ ६३९०३
६४ ३३१ तहसील सोमेश्वर १४१ ४०२८२ १८२१४ २२०६८
६४ ३३२ तहसील जैंती ११७ ३०९८१ १४८०९ १६१७२
६४ ३३३ तहसील भनोली २२४ ५७८२४ २६९४८ ३०८७६
६५ जिल्ला चम्पावत जिल्ला ६६२ २२१३०५ ११०८४२ ११०४६३
६५ ३३४ तहसील चम्पावत १८६ ४९७२३ २५२२४ २४४९९
६५ ३३५ तहसील पाटी १३९ ४५५०४ २३०३८ २२४६६
६५ ३३६ तहसील लोहाघाट २६७ ७८५५१ ३८२४० ४०३११
६५ ३३७ तहसील पूर्णागिरी ७० ४७५२७ २४३४० २३१८७
६६ जिल्ला नैनीताल जिल्ला १०९७ ५८२८७१ २९९२५७ २८३६१४
६६ ३३८ तहसील कोस्या कुटौली ११८ ३१५५७ १५६५७ १५९००
६६ ३३९ तहसील बेतालघाट ६८ २१२६५ १०४२१ १०८४४
६६ ३४० तहसील नैनीताल २३४ ९३५८३ ४८४७९ ४५१०४
६६ ३४१ तहसील धारी १५७ ७८७३३ ४०१३७ ३८५९६
६६ ३४२ तहसील हल्द्वानी २०२ ११९२४३ ६१६७६ ५७५६७
६६ ३४३ तहसील रामनगर १४६ ९८९५१ ५०५४२ ४८४०९
६६ ३४४ तहसील कालाढुंगी १२३ ५२४५९ २६८५९ २५६००
६६ ३४५ तहसील लालकुँआ ४९ ८७०८० ४५४८६ ४१५९४
६७ जिल्ला उधम सिंह नगर जिल्ला ६७४ १०६२१४२ ५५०४७० ५११६७२
६७ ३४६ तहसील काशीपुर ७३ १४४२९७ ७५४८६ ६८८११
६७ ३४७ तहसील जसपुर ९७ ११२४६६ ५८९५९ ५३५०७
६७ ३४८ तहसील बाजपुर १२२ १४१७४९ ७३७०३ ६८०४६
६७ ३४९ तहसील किच्छा ८८ १६०६९७ ८४३२२ ७६३७५
६७ ३५० तहसील गदरपुर ७१ १४४२०४ ७४७७५ ६९४२९
६७ ३५१ तहसील सितारगंज १२७ १७८१५४ ९१९१६ ८६२३८
६७ ३५२ तहसील खटीमा ९६ १८०५७५ ९१३०९ ८९२६६
६८ जिल्ला हरिद्वार जिल्ला ५१८ ११९७३२८ ६३३७८४ ५६३५४४
६८ ३५३ तहसील रूड़की २६६ ६४५९०२ ३४२७७६ ३०३१२६
६८ ३५४ तहसील हरिद्वार १२१ ३३६९३७ १७७६९४ १५९२४३
६८ ३५५ तहसील लक्सर १३१ २१४४८९ ११३३१४ १०११७५

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]