इन्दौर विभागया गांतेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
ल्या विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या
इन्दौर धार धरमपुरी एकलराबुजुर्ग २१२९
इन्दौर धार धरमपुरी धेगदा १३११
इन्दौर धार धरमपुरी खलबुजुर्ग ७७५५
इन्दौर धार धरमपुरी ढापला १८७०
इन्दौर धार धरमपुरी झाकरूड़ १७२९
इन्दौर धार धरमपुरी बैगन्दा २७७४
इन्दौर धार धरमपुरी बगवान्या ३७०२
इन्दौर धार धरमपुरी बलवारी २७८२
इन्दौर धार धरमपुरी बलवाडा १०७०
१० इन्दौर धार धरमपुरी कोठिदा २०५०
११ इन्दौर धार धरमपुरी कछवान्या १६६६
१२ इन्दौर धार धरमपुरी कुसुमला १९४४
१३ इन्दौर धार धरमपुरी कुन्दा १३२८
१४ इन्दौर धार धरमपुरी मोरगढ़ी १४७४
१५ इन्दौर धार धरमपुरी मुण्डला १४१७
१६ इन्दौर धार धरमपुरी मतलबपुरा १००४
१७ इन्दौर धार धरमपुरी मेंहगांव २२३४
१८ इन्दौर धार धरमपुरी बिखरौन ३०९६
१९ इन्दौर धार धरमपुरी पिपलया खुट १३७३
२० इन्दौर धार धरमपुरी पिपलयाकामीन ११७१
२१ इन्दौर धार धरमपुरी पिपलाज १५३६
२२ इन्दौर धार धरमपुरी पिपल्दागढ़ी २०६६
२३ इन्दौर धार धरमपुरी सिरसोदिया २१८३
२४ इन्दौर धार धरमपुरी चिक्टयावड़ ४०४८
२५ इन्दौर धार धरमपुरी निमोला २४६०
२६ इन्दौर धार धरमपुरी हतनावर ११९७
२७ इन्दौर धार धरमपुरी भवान्या बुजुर्ग १८८५
२८ इन्दौर धार धरमपुरी पन्धान्या १९१२
२९ इन्दौर धार धरमपुरी पेढ़वी १६३८
३० इन्दौर धार धरमपुरी पटलावद १८४७
३१ इन्दौर धार धरमपुरी पगारा १८६०
३२ इन्दौर धार धरमपुरी पलास्या १४५१
३३ इन्दौर धार धरमपुरी रामपुरा १५८७
३४ इन्दौर धार धरमपुरी शाहपुरा काकड़दा १४७२
३५ इन्दौर धार धरमपुरी सरजापुर १६४०
३६ इन्दौर धार धरमपुरी साला २९२४
३७ इन्दौर धार धरमपुरी सुन्द्रेल ७४०७
३८ इन्दौर धार धरमपुरी सेमल्दा १८८३
३९ इन्दौर धार धरमपुरी सनकोटा १०४५
४० इन्दौर धार धरमपुरी उमरिया १८६८
४१ इन्दौर धार धरमपुरी डहीवर १८७०
४२ इन्दौर धार धरमपुरी डोगरगांव १४१०
४३ इन्दौर धार धरमपुरी डोेंगरी दसौड़ा २०९२
४४ इन्दौर धार धरमपुरी उतावली १५०४
४५ इन्दौर धार धरमपुरी दुधी १९२६
४६ इन्दौर धार धरमपुरी चन्दावड़ १७५३
४७ इन्दौर धार धरमपुरी फरसपुरा ३१०८
४८ इन्दौर धार धरमपुरी तारापुर ३५८०
४९ इन्दौर धार धरमपुरी जैतापुर १९८१
५० इन्दौर धार धरमपुरी अनुपुर बहादरा ११०४
५१ इन्दौर धार धरमपुरी गुजरी ३९८१
५२ इन्दौर धार धार एकलदुना १७३३
५३ इन्दौर धार धार धरावरा १२०६
५४ इन्दौर धार धार खडी १३१८
५५ इन्दौर धार धार खैरोद १९३३
५६ इन्दौर धार धार बायखेडा १०२५
५७ इन्दौर धार धार बडछपरा १५१७
५८ इन्दौर धार धार बेरछा १२९२
५९ इन्दौर धार धार बनेडिया १५४६
६० इन्दौर धार धार बगडीताज १०९४
६१ इन्दौर धार धार बगडीतुर्क १२८१
६२ इन्दौर धार धार बग्गड १०२४
६३ इन्दौर धार धार कंडारिया १४६०
६४ इन्दौर धार धार कोटभिडोेता १६२१
६५ इन्दौर धार धार केसूर ५६५५
६६ इन्दौर धार धार कलमखेडी १४२८
६७ इन्दौर धार धार कलसाडाखुर्द १०७३
६८ इन्दौर धार धार कलसाडाबुजूर्ग १२०२
६९ इन्दौर धार धार बिजूर २२६६
७० इन्दौर धार धार बिलोदा १४९९
७१ इन्दौर धार धार पिंजराया १४२६
७२ इन्दौर धार धार पिपल्या १३३४
७३ इन्दौर धार धार पिपल्दा १०२८
७४ इन्दौर धार धार सिरसोेदा १७५५
७५ इन्दौर धार धार हरसोरा १३३१
७६ इन्दौर धार धार पचलाना ११४४
७७ इन्दौर धार धार रामपुर १४१८
७८ इन्दौर धार धार सकतली १३४४
७९ इन्दौर धार धार सांभर १६८४
८० इन्दौर धार धार सादलपुर २७९०
८१ इन्दौर धार धार सुनारखेडी ११०१
८२ इन्दौर धार धार सेजवाया ३३३१
८३ इन्दौर धार धार उमरियाबडा १४२७
८४ इन्दौर धार धार डेहरीसराय ७४०६
८५ इन्दौर धार धार उटावद २६२४
८६ इन्दौर धार धार दंगोठा १७९४
८७ इन्दौर धार धार देदला ३७५६
८८ इन्दौर धार धार देलमी १०३३
८९ इन्दौर धार धार तीसगांव १२९९
९० इन्दौर धार धार तोरनोद २४०४
९१ इन्दौर धार धार जामन्दा १०१७
९२ इन्दौर धार धार जेतपुरा २४००
९३ इन्दौर धार धार नवासा १५७१
९४ इन्दौर धार धार नेकपुर ११४२
९५ इन्दौर धार धार अनारद १२१४
९६ इन्दौर धार धार अंतराय १८८१
९७ इन्दौर धार धार गरडावद १९५७
९८ इन्दौर धार धार गोविन्दपुरा १२५१
९९ इन्दौर धार धार गुणावद ३५१२
१०० इन्दौर धार धार लबरावदा १४९४
१०१ इन्दौर धार धार लाहारीबुजूर्ग १०९७
१०२ इन्दौर धार धार लसुडिया १५५८
१०३ इन्दौर धार धार लेबड १६४२
१०४ इन्दौर धार बाग धोटियादेव २६३६
१०५ इन्दौर धार बाग घोर २०८१
१०६ इन्दौर धार बाग घटबोरी १७७२
१०७ इन्दौर धार बाग खनिअम्बा १५८३
१०८ इन्दौर धार बाग झांर्इ १७९७
१०९ इन्दौर धार बाग झाबा १६१०
११० इन्दौर धार बाग बरखेडा ११८९
१११ इन्दौर धार बाग बांकी-बाग १८७८
११२ इन्दौर धार बाग ष्बांकी-
११३ इन्दौर धार बाग बाग ७४१५
११४ इन्दौर धार बाग बडकच्छ १८११
११५ इन्दौर धार बाग बडदा १५३२
११६ इन्दौर धार बाग बंधानिया २१९५
११७ इन्दौर धार बाग करकदा २५१३
११८ इन्दौर धार बाग कांटी १८८३
११९ इन्दौर धार बाग काकडवा १७७७
१२० इन्दौर धार बाग काकडकुआ १७६१
१२१ इन्दौर धार बाग कुडूजेता १६३२
१२२ इन्दौर धार बाग कनेरी १५०३
१२३ इन्दौर धार बाग महाकालपूरा १२२०
१२४ इन्दौर धार बाग मेरती १५४०
१२५ इन्दौर धार बाग मगदी १७९२
१२६ इन्दौर धार बाग झिरपन्या १८६२
१२७ इन्दौर धार बाग पिपरियापानी १७७८
१२८ इन्दौर धार बाग पिपरी २०८८
१२९ इन्दौर धार बाग थाना १४९२
१३० इन्दौर धार बाग चिजबा १३८०
१३१ इन्दौर धार बाग चिकापोटी १३११
१३२ इन्दौर धार बाग भमोरी १९८०
१३३ इन्दौर धार बाग पाडल्या १२७१
१३४ इन्दौर धार बाग डोबनी १६०४
१३५ इन्दौर धार बाग देवधा १४७९
१३६ इन्दौर धार बाग बाणदा १९५५
१३७ इन्दौर धार बाग चामझर २२६७
१३८ इन्दौर धार बाग तरसिंगा १५९२
१३९ इन्दौर धार बाग जामन्यापुरा २०८८
१४० इन्दौर धार बाग जामला २८६४
१४१ इन्दौर धार बाग जाली २४५०
१४२ इन्दौर धार बाग जेतगढ १९८२
१४३ इन्दौर धार बाग निमखेडा १६५८
१४४ इन्दौर धार बाग नरवाली २२९०
१४५ इन्दौर धार बाग नाहवेल १६८१
१४६ इन्दौर धार बाग अखाडा १४०७
१४७ इन्दौर धार बाग टकारी २११५
१४८ इन्दौर धार बाग टाण्डा ३२८९
१४९ इन्दौर धार बाग अम्बासोटी १७५४
१५० इन्दौर धार बाग आगर १९५५
१५१ इन्दौर धार बाग गेटा १३७६
१५२ इन्दौर धार बदनावर धमाना १२०४
१५३ इन्दौर धार बदनावर धारसीखेडा २१४७
१५४ इन्दौर धार बदनावर रूपाखेडा १५०३
१५५ इन्दौर धार बदनावर घटगारा १७९२
१५६ इन्दौर धार बदनावर खण्डीगारा १५५३
१५७ इन्दौर धार बदनावर खाचरोदा २०५९
१५८ इन्दौर धार बदनावर खेरवास १७५२
१५९ इन्दौर धार बदनावर खेडा २८४५
१६० इन्दौर धार बदनावर ढोलाना ३१२१
१६१ इन्दौर धार बदनावर इंद्रावल १६५१
१६२ इन्दौर धार बदनावर बखतपुरा १२२५
१६३ इन्दौर धार बदनावर बखतगड ३४१९
१६४ इन्दौर धार बदनावर बाबरडा ११९४
१६५ इन्दौर धार बदनावर बामंदाकला ११७५
१६६ इन्दौर धार बदनावर बोराली १६५४
१६७ इन्दौर धार बदनावर बोरदी २४९८
१६८ इन्दौर धार बदनावर बोरदा १८५६
१६९ इन्दौर धार बदनावर बालोदा २५७०
१७० इन्दौर धार बदनावर कंकराज १४५६
१७१ इन्दौर धार बदनावर कठोडिया १३१९
१७२ इन्दौर धार बदनावर करणपुरा १५३९
१७३ इन्दौर धार बदनावर कारोदा १८०९
१७४ इन्दौर धार बदनावर काछीबडोदा २७८८
१७५ इन्दौर धार बदनावर कोद ६८९८
१७६ इन्दौर धार बदनावर कानवन ५५६७
१७७ इन्दौर धार बदनावर कडोदकला ४०५०
१७८ इन्दौर धार बदनावर कचनारिया ११३३
१७९ इन्दौर धार बदनावर कुमेडी १५७०
१८० इन्दौर धार बदनावर कुशावदा १७४१
१८१ इन्दौर धार बदनावर कनवासा १११४
१८२ इन्दौर धार बदनावर मांगल्या १३०२
१८३ इन्दौर धार बदनावर माकनी २०१३
१८४ इन्दौर धार बदनावर मोसार १४६७
१८५ इन्दौर धार बदनावर मुंगेला १८३२
१८६ इन्दौर धार बदनावर मुरडका १८३८
१८७ इन्दौर धार बदनावर मुलथान ६२०५
१८८ इन्दौर धार बदनावर मनासा २०४०
१८९ इन्दौर धार बदनावर खिलेडी २०५६
१९० इन्दौर धार बदनावर बिडवाल ६१३२
१९१ इन्दौर धार बदनावर किशनपुरा १३४०
१९२ इन्दौर धार बदनावर रिटोडा ११२०
१९३ इन्दौर धार बदनावर सिलोदाखूर्द १००७
१९४ इन्दौर धार बदनावर सिलोदाबुजूर्ग १२८२
१९५ इन्दौर धार बदनावर दिवान्या १०८१
१९६ इन्दौर धार बदनावर चिराखान २०२०
१९७ इन्दौर धार बदनावर तिलगारा ४०९८
१९८ इन्दौर धार बदनावर निंदवान्या १४४९
१९९ इन्दौर धार बदनावर हनुमंत्या १६१०
२०० इन्दौर धार बदनावर भाटबामंदा ११४२
२०१ इन्दौर धार बदनावर भुवानीखेडा ११२१
२०२ इन्दौर धार बदनावर भैरूपाडा १३४६
२०३ इन्दौर धार बदनावर भेसोला २४५८
२०४ इन्दौर धार बदनावर पंचकवासा १९३०
२०५ इन्दौर धार बदनावर पीटगारा १५४९
२०६ इन्दौर धार बदनावर पायकुण्डा ११३१
२०७ इन्दौर धार बदनावर पालीबडोदा ११६८
२०८ इन्दौर धार बदनावर पडुनिया १०४७
२०९ इन्दौर धार बदनावर पलवाडा २३६४
२१० इन्दौर धार बदनावर रतनपुरा १४८२
२११ इन्दौर धार बदनावर रेशमगारा १३४७
२१२ इन्दौर धार बदनावर शेरगढ १४८५
२१३ इन्दौर धार बदनावर संदला ३४६२
२१४ इन्दौर धार बदनावर सकतली १२४४
२१५ इन्दौर धार बदनावर शम्भूपाडा १८२७
२१६ इन्दौर धार बदनावर सांगवी १६६५
२१७ इन्दौर धार बदनावर सेमल्या २०३४
२१८ इन्दौर धार बदनावर सेमलखेडा १९०७
२१९ इन्दौर धार बदनावर सनोली १३६८
२२० इन्दौर धार बदनावर डेरखा १८८७
२२१ इन्दौर धार बदनावर डेलची १६०७
२२२ इन्दौर धार बदनावर छायन २५१७
२२३ इन्दौर धार बदनावर छायनखूर्द १२१९
२२४ इन्दौर धार बदनावर छोखूर्द १५६६
२२५ इन्दौर धार बदनावर दोत्रया २६१४
२२६ इन्दौर धार बदनावर दत्तीगारा १६३२
२२७ इन्दौर धार बदनावर वरनासा १४६१
२२८ इन्दौर धार बदनावर चंदवाडियाकला ११४६
२२९ इन्दौर धार बदनावर फुलेडी २३५३
२३० इन्दौर धार बदनावर तारोद ११४५
२३१ इन्दौर धार बदनावर जाबडा १५५३
२३२ इन्दौर धार बदनावर जवास्या १०६०
२३३ इन्दौर धार बदनावर जलोद १७३०
२३४ इन्दौर धार बदनावर जलोदखेता १५९२
२३५ इन्दौर धार बदनावर नोगावा १२८३
२३६ इन्दौर धार बदनावर नागेारा १५३५
२३७ इन्दौर धार बदनावर नागदा ४५२२
२३८ इन्दौर धार बदनावर टकरावदा १०९३
२३९ इन्दौर धार बदनावर गाजनोद १८६६
२४० इन्दौर धार बदनावर लीलीखेडी १३९०
२४१ इन्दौर धार कुक्षी खण्डलार्इ १३४२
२४२ इन्दौर धार कुक्षी खरगोन ११४६
२४३ इन्दौर धार कुक्षी खेड़ली १४६०
२४४ इन्दौर धार कुक्षी ढोल्या ३७०६
२४५ इन्दौर धार कुक्षी झड़दा १३१४
२४६ इन्दौर धार कुक्षी बिरलार्इ १५४४
२४७ इन्दौर धार कुक्षी बांकी १४०९
२४८ इन्दौर धार कुक्षी बड़ग्यार २६०१
२४९ इन्दौर धार कुक्षी कापसी ३६६४
२५० इन्दौर धार कुक्षी कवडियाखेड़ा १२८७
२५१ इन्दौर धार कुक्षी कुण्डारा १२९९
२५२ इन्दौर धार कुक्षी कुर्डदिगपुरा २१८१
२५३ इन्दौर धार कुक्षी कुतेड़ी १५९३
२५४ इन्दौर धार कुक्षी मोगरा १३६७
२५५ इन्दौर धार कुक्षी मगरदा १२८८
२५६ इन्दौर धार कुक्षी चिकली १८४७
२५७ इन्दौर धार कुक्षी निमथल १२०७
२५८ इन्दौर धार कुक्षी गिरवान्या ३३४१
२५९ इन्दौर धार कुक्षी हल्दी २२३६
२६० इन्दौर धार कुक्षी भीमपुरा १४११
२६१ इन्दौर धार कुक्षी भत्यारी १०४५
२६२ इन्दौर धार कुक्षी रामपुरा १८९५
२६३ इन्दौर धार कुक्षी रोजा १८५८
२६४ इन्दौर धार कुक्षी उमरी २२७५
२६५ इन्दौर धार कुक्षी डोर्इ १८१६
२६६ इन्दौर धार कुक्षी डेहरी ३६७६
२६७ इन्दौर धार कुक्षी उण्डली ११७२
२६८ इन्दौर धार कुक्षी तालनपुर १५४५
२६९ इन्दौर धार कुक्षी तलावडी १९५४
२७० इन्दौर धार कुक्षी जोगडदी १२३४
२७१ इन्दौर धार कुक्षी नैनगांव २१३८
२७२ इन्दौर धार कुक्षी आंवली १८७९
२७३ इन्दौर धार कुक्षी आसपुर १९३०
२७४ इन्दौर धार कुक्षी आली २६८२
२७५ इन्दौर धार कुक्षी टेकी १६९१
२७६ इन्दौर धार कुक्षी लोंगसरी १६३६
२७७ इन्दौर धार कुक्षी लोहारा १४३९
२७८ इन्दौर धार मनावर एकलबारा २४६०
२७९ इन्दौर धार मनावर खण्डलार्इ १९७३
२८० इन्दौर धार मनावर खेड़ीहवेली १७२१
२८१ इन्दौर धार मनावर बीडपुरा २५२४
२८२ इन्दौर धार मनावर बोरूद १९५०
२८३ इन्दौर धार मनावर बोरलाय १६४६
२८४ इन्दौर धार मनावर बागसूल १५३१
२८५ इन्दौर धार मनावर बागल्या २०००
२८६ इन्दौर धार मनावर बालीपुर ४०६८
२८७ इन्दौर धार मनावर बडगांव १२०६
२८८ इन्दौर धार मनावर बनेडि़या २३१८
२८९ इन्दौर धार मनावर करोंदिया १४६८
२९० इन्दौर धार मनावर करोली ३११६
२९१ इन्दौर धार मनावर कोसवाडा १४८३
२९२ इन्दौर धार मनावर कवठी १०५८
२९३ इन्दौर धार मनावर कुराडाखाल १५६५
२९४ इन्दौर धार मनावर कलवानी २४७९
२९५ इन्दौर धार मनावर माण्डवी १७११
२९६ इन्दौर धार मनावर मोराड २४२१
२९७ इन्दौर धार मनावर मुहाली १६५१
२९८ इन्दौर धार मनावर मेहताखेडी २०००
२९९ इन्दौर धार मनावर पिपरीमान १७१८
३०० इन्दौर धार मनावर गवलीपिपल्या २०२५
३०१ इन्दौर धार मनावर सिंघाना ७६७०
३०२ इन्दौर धार मनावर सिरसी १९९८
३०३ इन्दौर धार मनावर सिरसाला १४१०
३०४ इन्दौर धार मनावर चिकली १९२७
३०५ इन्दौर धार मनावर चिराखान २०६९
३०६ इन्दौर धार मनावर निगरनी १४५०
३०७ इन्दौर धार मनावर लिम्बी २४००
३०८ इन्दौर धार मनावर भग्यापुर १६१५
३०९ इन्दौर धार मनावर पचखेडा २४६६
३१० इन्दौर धार मनावर पेरखड ३८२६
३११ इन्दौर धार मनावर रणतलाव २८५०
३१२ इन्दौर धार मनावर राजुखेड़ी २८२५
३१३ इन्दौर धार मनावर सीतापुरी २१०२
३१४ इन्दौर धार मनावर सोण्डूल १६८८
३१५ इन्दौर धार मनावर सेमल्दा २९९९
३१६ इन्दौर धार मनावर उदियापुर १५०२
३१७ इन्दौर धार मनावर डौंचा १७००
३१८ इन्दौर धार मनावर डोंगरगाव १६४४
३१९ इन्दौर धार मनावर दसवी ३२४५
३२० इन्दौर धार मनावर देदला १६७१
३२१ इन्दौर धार मनावर देवरा १४५६
३२२ इन्दौर धार मनावर देवगढ २५१०
३२३ इन्दौर धार मनावर देवला १५२०
३२४ इन्दौर धार मनावर वायल १५१६
३२५ इन्दौर धार मनावर जोतपुर २३४६
३२६ इन्दौर धार मनावर जाजमखेडी २१००
३२७ इन्दौर धार मनावर जाटपूर १३७६
३२८ इन्दौर धार मनावर जलखा १४१०
३२९ इन्दौर धार मनावर अंजनिया १८२९
३३० इन्दौर धार मनावर अजन्दीमान २४४४
३३१ इन्दौर धार मनावर टोंकी २९९२
३३२ इन्दौर धार मनावर टेमरिया २१४१
३३३ इन्दौर धार मनावर टेमरनी १५९७
३३४ इन्दौर धार मनावर अजन्दीकोट १६०३
३३५ इन्दौर धार मनावर अजन्दा २७३४
३३६ इन्दौर धार मनावर गणपुर १६३९
३३७ इन्दौर धार मनावर गांगली १७५५
३३८ इन्दौर धार मनावर गुलाटी २७००
३३९ इन्दौर धार मनावर लंगुर २८१८
३४० इन्दौर धार मनावर लाखनकोट १६००
३४१ इन्दौर धार मनावर लुन्हेरा ३७५०
३४२ इन्दौर धार तिरला धामन्दा ११५७
३४३ इन्दौर धार तिरला धोलाहनुमान ११३८
३४४ इन्दौर धार तिरला खरमपुर १३८५
३४५ इन्दौर धार तिरला खरसौडा ११४६
३४६ इन्दौर धार तिरला खांदनबुजुर्ग १६९८
३४७ इन्दौर धार तिरला खेडी १३६२
३४८ इन्दौर धार तिरला बोधवाडा १३२४
३४९ इन्दौर धार तिरला बोरी १४३४
३५० इन्दौर धार तिरला बागडीया १४०१
३५१ इन्दौर धार तिरला बडर्लीपुरा १०७१
३५२ इन्दौर धार तिरला बडलीपुराकला १०४७
३५३ इन्दौर धार तिरला कोठडा १४४९
३५४ इन्दौर धार तिरला कछावदा १३३८
३५५ इन्दौर धार तिरला कुआ १९४९
३५६ इन्दौर धार तिरला माफीपुरा १२३२
३५७ इन्दौर धार तिरला मोहनपुर १८१५
३५८ इन्दौर धार तिरला मवडीपुरा १३२२
३५९ इन्दौर धार तिरला मुसापुरा १२०६
३६० इन्दौर धार तिरला खिडक्याकला १०५९
३६१ इन्दौर धार तिरला हिम्मतगढ १२९९
३६२ इन्दौर धार तिरला शिवसिंगपुरा ११२४
३६३ इन्दौर धार तिरला सिंयारी १३९३
३६४ इन्दौर धार तिरला सिमलावदा १२०१
३६५ इन्दौर धार तिरला सिंधकुआ १००५
३६६ इन्दौर धार तिरला दिलावरा १४८२
३६७ इन्दौर धार तिरला चिकल्या १५३३
३६८ इन्दौर धार तिरला चिलुर १२८४
३६९ इन्दौर धार तिरला तिरला ४१९०
३७० इन्दौर धार तिरला भुवादा ११९२
३७१ इन्दौर धार तिरला भूतिबावडी १००६
३७२ इन्दौर धार तिरला पाडल्या २०५३
३७३ इन्दौर धार तिरला ज्ञानपुरा १५७७
३७४ इन्दौर धार तिरला सीतापाट ११६०
३७५ इन्दौर धार तिरला सादडीयाकुआ १०१६
३७६ इन्दौर धार तिरला सतीपुरा १०९३
३७७ इन्दौर धार तिरला सेमलीपुरा १२४६
३७८ इन्दौर धार तिरला सलकनपुर २४५७
३७९ इन्दौर धार तिरला उकाला १९५०
३८० इन्दौर धार तिरला छोटा उमरिया ११५०
३८१ इन्दौर धार तिरला चाकल्या ११८७
३८२ इन्दौर धार तिरला चन्दवाडा १२१९
३८३ इन्दौर धार तिरला जुनापानी १०१२
३८४ इन्दौर धार तिरला नीमखेडा १०५०
३८५ इन्दौर धार तिरला नानंदखेडा १२६४
३८६ इन्दौर धार तिरला नलावदा १२०५
३८७ इन्दौर धार तिरला अंजनार्इ १७७२
३८८ इन्दौर धार तिरला अकौदा १४४३
३८९ इन्दौर धार तिरला अंबापुरा ११०८
३९० इन्दौर धार तिरला आमला १३६८
३९१ इन्दौर धार तिरला आहू २०६४
३९२ इन्दौर धार तिरला अडवी ११९७
३९३ इन्दौर धार तिरला गंगानगर १०३३
३९४ इन्दौर धार निसरपुर धुलसर १५१५
३९५ इन्दौर धार निसरपुर खंडवा १३२६
३९६ इन्दौर धार निसरपुर खराजना १५७१
३९७ इन्दौर धार निसरपुर खापरखेड़ा १८४४
३९८ इन्दौर धार निसरपुर ढुकणी १९६३
३९९ इन्दौर धार निसरपुर बड़गांव १७४३
४०० इन्दौर धार निसरपुर बेडवाल्या १५६५
४०१ इन्दौर धार निसरपुर कोणदा २४७४
४०२ इन्दौर धार निसरपुर कोठड़ा २२३७
४०३ इन्दौर धार निसरपुर कड़माल १६०२
४०४ इन्दौर धार निसरपुर पिपल्या २४१८
४०५ इन्दौर धार निसरपुर चिखल्दा ३१३९
४०६ इन्दौर धार निसरपुर चिपराटा १८०४
४०७ इन्दौर धार निसरपुर निम्बोल १६५१
४०८ इन्दौर धार निसरपुर निसरपुर ७५९९
४०९ इन्दौर धार निसरपुर लिंगवा १६८५
४१० इन्दौर धार निसरपुर भवरीया ३०१०
४११ इन्दौर धार निसरपुर भैसलाय १२४५
४१२ इन्दौर धार निसरपुर रसवा १८३७
४१३ इन्दौर धार निसरपुर सीसगांव ४०२७
४१४ इन्दौर धार निसरपुर सुसारी ७८२२
४१५ इन्दौर धार निसरपुर सुलगांव ११३७
४१६ इन्दौर धार निसरपुर डेहर १६५०
४१७ इन्दौर धार निसरपुर दाहोद १३७९
४१८ इन्दौर धार निसरपुर दोगावा २०३७
४१९ इन्दौर धार निसरपुर देशवाल्या २११७
४२० इन्दौर धार निसरपुर चन्दनखेड़ी १३२९
४२१ इन्दौर धार निसरपुर तलवाडा १०५०
४२२ इन्दौर धार निसरपुर नवादपुरा १०४०
४२३ इन्दौर धार निसरपुर ननोदा १५२१
४२४ इन्दौर धार निसरपुर अम्बाड़ा २०२८
४२५ इन्दौर धार निसरपुर अमलझुमा १४१६
४२६ इन्दौर धार निसरपुर लोणी १५८४
४२७ इन्दौर धार निसरपुर लोहारी ३००२
४२८ इन्दौर धार सरदारपुर धूलेट ४२४५
४२९ इन्दौर धार सरदारपुर श्यामपुरा १४३६
४३० इन्दौर धार सरदारपुर घटोदा १०७९
४३१ इन्दौर धार सरदारपुर खरेली ११४४
४३२ इन्दौर धार सरदारपुर खांकेडी १६०७
४३३ इन्दौर धार सरदारपुर खमालीया १०४९
४३४ इन्दौर धार सरदारपुर खुटपला २८३५
४३५ इन्दौर धार सरदारपुर बरखेड़ा २१२७
४३६ इन्दौर धार सरदारपुर बरमण्डल ५१७५
४३७ इन्दौर धार सरदारपुर बरमखेड़ी २००३
४३८ इन्दौर धार सरदारपुर बोरखेड़ी १०००
४३९ इन्दौर धार सरदारपुर बोडीया ३१६०
४४० इन्दौर धार सरदारपुर बोदली १७१८
४४१ इन्दौर धार सरदारपुर बोला १८११
४४२ इन्दौर धार सरदारपुर बांदेडी १९०४
४४३ इन्दौर धार सरदारपुर बालौदा १०७७
४४४ इन्दौर धार सरदारपुर बसलर्इ २२७४
४४५ इन्दौर धार सरदारपुर बडोदीया १६८४
४४६ इन्दौर धार सरदारपुर बड़वेली २२२१
४४७ इन्दौर धार सरदारपुर बर्डीपाडा १०९९
४४८ इन्दौर धार सरदारपुर कंजरोटा २८३७
४४९ इन्दौर धार सरदारपुर कपास्थल १३२४
४५० इन्दौर धार सरदारपुर करनावद १०४७
४५१ इन्दौर धार सरदारपुर कोठड़ाकला ११९४
४५२ इन्दौर धार सरदारपुर कचनारिया १५९४
४५३ इन्दौर धार सरदारपुर कुशलपुरा ११०९
४५४ इन्दौर धार सरदारपुर केशरपुरातेली १५०७
४५५ इन्दौर धार सरदारपुर महापुरा २१९८
४५६ इन्दौर धार सरदारपुर मारोल १९९१
४५७ इन्दौर धार सरदारपुर माछल्या १०८५
४५८ इन्दौर धार सरदारपुर मोरगाव १७३३
४५९ इन्दौर धार सरदारपुर मोलाना १८३९
४६० इन्दौर धार सरदारपुर बिमरोड २६३८
४६१ इन्दौर धार सरदारपुर बिछीया १८५०
४६२ इन्दौर धार सरदारपुर मिण्डा १५५२
४६३ इन्दौर धार सरदारपुर भीलखेडी १५४२
४६४ इन्दौर धार सरदारपुर पिपरनी १६९६
४६५ इन्दौर धार सरदारपुर पिपल्याभान १२६७
४६६ इन्दौर धार सरदारपुर रिंगनोद ९७५८
४६७ इन्दौर धार सरदारपुर सिन्दूरिया १३०१
४६८ इन्दौर धार सरदारपुर तिरला १९३१
४६९ इन्दौर धार सरदारपुर निपावली १५३५
४७० इन्दौर धार सरदारपुर टिमायची ४९७५
४७१ इन्दौर धार सरदारपुर हातोद २५४८
४७२ इन्दौर धार सरदारपुर हनुमन्त्या-पदमपुरा १६२७
४७३ इन्दौर धार सरदारपुर हनुमन्त्याकाग २०६३
४७४ इन्दौर धार सरदारपुर हनुमन्त्या-साजोद १३८७
४७५ इन्दौर धार सरदारपुर भरावदा १०५३
४७६ इन्दौर धार सरदारपुर भाटीयाबर्डी ११८०
४७७ इन्दौर धार सरदारपुर भोपावर २३४०
४७८ इन्दौर धार सरदारपुर भानगढ़ ३२१०
४७९ इन्दौर धार सरदारपुर भेरूपाडा १०९६
४८० इन्दौर धार सरदारपुर पटोलीया ११०२
४८१ इन्दौर धार सरदारपुर पटलावदिया १७०१
४८२ इन्दौर धार सरदारपुर राजपुरा १८१२
४८३ इन्दौर धार सरदारपुर राजोद ६९६८
४८४ इन्दौर धार सरदारपुर संदला १३५२
४८५ इन्दौर धार सरदारपुर सोनगढ़ १६४५
४८६ इन्दौर धार सरदारपुर साजोद २०८२
४८७ इन्दौर धार सरदारपुर सुल्तानपुर ३३३१
४८८ इन्दौर धार सरदारपुर सेमल्या १४०२
४८९ इन्दौर धार सरदारपुर सगवाल १३४६
४९० इन्दौर धार सरदारपुर सलवा २१७९
४९१ इन्दौर धार सरदारपुर उण्डेली १६०५
४९२ इन्दौर धार सरदारपुर उटावा १२३४
४९३ इन्दौर धार सरदारपुर दसार्इ ८०२२
४९४ इन्दौर धार सरदारपुर छड़ावद २८०८
४९५ इन्दौर धार सरदारपुर दत्तीगाव २४१२
४९६ इन्दौर धार सरदारपुर देदला १९५४
४९७ इन्दौर धार सरदारपुर देवीखेड़ा ११७३
४९८ इन्दौर धार सरदारपुर दन्तोली १०५२
४९९ इन्दौर धार सरदारपुर चन्दोडिया १०८८
५०० इन्दौर धार सरदारपुर चोटिया बालोद २१३२
५०१ इन्दौर धार सरदारपुर चालनी २७०५
५०२ इन्दौर धार सरदारपुर चालनीमाता १६८३
५०३ इन्दौर धार सरदारपुर फुटतलाब १३३९
५०४ इन्दौर धार सरदारपुर फूलगावडी २८८२
५०५ इन्दौर धार सरदारपुर जोलाना ६२४१
५०६ इन्दौर धार सरदारपुर जूनापानी १०९७
५०७ इन्दौर धार सरदारपुर नयापुरा १०५९
५०८ इन्दौर धार सरदारपुर नंदलर्इ १४०२
५०९ इन्दौर धार सरदारपुर नरसिंहदेवला १४१८
५१० इन्दौर धार सरदारपुर अकोलीया ११८३
५११ इन्दौर धार सरदारपुर अमझर १२६६
५१२ इन्दौर धार सरदारपुर अमझेरा ८२३०
५१३ इन्दौर धार सरदारपुर अमोदिया १९८७
५१४ इन्दौर धार सरदारपुर टाण्डाखेडा-मंेंहगाव १४५८
५१५ इन्दौर धार सरदारपुर टाण्डाखेडा-दसार्इ १२४०
५१६ इन्दौर धार सरदारपुर आम्बा ११९१
५१७ इन्दौर धार सरदारपुर आमल्या १२२२
५१८ इन्दौर धार सरदारपुर गोंदीखेड़ा-ठाकुर १४०४
५१९ इन्दौर धार सरदारपुर गोलपुरा १७१८
५२० इन्दौर धार सरदारपुर गुमानपुरा ३८४६
५२१ इन्दौर धार सरदारपुर लाबरिया ६३६७
५२२ इन्दौर धार सरदारपुर लेड़गाव २६५३
५२३ इन्दौर धार उमरबन धौलीबावडी १०७५
५२४ इन्दौर धार उमरबन धनखेडी १६२६
५२५ इन्दौर धार उमरबन धनोरा १०६२
५२६ इन्दौर धार उमरबन खरगोन १०४१
५२७ इन्दौर धार उमरबन खेरवाजागंीर १७४५
५२८ इन्दौर धार उमरबन र्इश्कपुरखेडी १०९४
५२९ इन्दौर धार उमरबन ठनगांव १५१५
५३० इन्दौर धार उमरबन बडिया १७९१
५३१ इन्दौर धार उमरबन बायखेडा १७०४
५३२ इन्दौर धार उमरबन बाकानेर ५३८६
५३३ इन्दौर धार उमरबन बोहारला १५६१
५३४ इन्दौर धार उमरबन बालीपूर बुजूुर्ग २४९७
५३५ इन्दौर धार उमरबन बडदा २७६१
५३६ इन्दौर धार उमरबन बजटटाखुर्द १२०२
५३७ इन्दौर धार उमरबन करोंदियाखुर्द १५७७
५३८ इन्दौर धार उमरबन करोदियामोटा १२३४
५३९ इन्दौर धार उमरबन कोठडा १७३९
५४० इन्दौर धार उमरबन कालीबावडी ४४९०
५४१ इन्दौर धार उमरबन कछादड १६२०
५४२ इन्दौर धार उमरबन कुवाड ३३८०
५४३ इन्दौर धार उमरबन कुवाली १२७१
५४४ इन्दौर धार उमरबन कलाल्दा २१२०
५४५ इन्दौर धार उमरबन मण्डावदा १६६७
५४६ इन्दौर धार उमरबन मोदकानापुर १७१५
५४७ इन्दौर धार उमरबन मलनगांव १३६९
५४८ इन्दौर धार उमरबन झिर्वी २०३४
५४९ इन्दौर धार उमरबन मिर्जापुर १९३७
५५० इन्दौर धार उमरबन भिकन्याखेडी ११०८
५५१ इन्दौर धार उमरबन पिपल्यामोटा २००३
५५२ इन्दौर धार उमरबन भानपूरा १५५४
५५३ इन्दौर धार उमरबन भुवादा ११९०
५५४ इन्दौर धार उमरबन पाठामोटी १४१०
५५५ इन्दौर धार उमरबन पाडला १३८६
५५६ इन्दौर धार उमरबन पेटालावद, १९७८
५५७ इन्दौर धार उमरबन पटवार १०८६
५५८ इन्दौर धार उमरबन प्रतापपूर दाभ्या १६८९
५५९ इन्दौर धार उमरबन रणदा १३३३
५६० इन्दौर धार उमरबन रणगांव १५६१
५६१ इन्दौर धार उमरबन रामाधामा ३१५६
५६२ इन्दौर धार उमरबन रालामण्डल १५५१
५६३ इन्दौर धार उमरबन साकल्दा १८४६
५६४ इन्दौर धार उमरबन सुराणी १४१५
५६५ इन्दौर धार उमरबन उखल्दा २२५८
५६६ इन्दौर धार उमरबन उमरबनखूर्र्द १४०८
५६७ इन्दौर धार उमरबन उमरबनकला २६१२
५६८ इन्दौर धार उमरबन डेडगांव २१३१
५६९ इन्दौर धार उमरबन उटावद १८९३
५७० इन्दौर धार उमरबन दाभड ३१२१
५७१ इन्दौर धार उमरबन दसार्इ २०५३
५७२ इन्दौर धार उमरबन देवलरा २२९५
५७३ इन्दौर धार उमरबन चौकी १७९६
५७४ इन्दौर धार उमरबन जामन्या १२६६
५७५ इन्दौर धार उमरबन जलखेडा १२८८
५७६ इन्दौर धार उमरबन अमलाठा १४४७
५७७ इन्दौर धार उमरबन अहेरवास १७३१
५७८ इन्दौर धार उमरबन आमसी १०८८
५७९ इन्दौर धार उमरबन टवलार्इ बुुजुर्ग २२४१
५८० इन्दौर धार उमरबन टवलार्इ खुर्द ११८९
५८१ इन्दौर धार उमरबन गोगांवा ११५१
५८२ इन्दौर धार उमरबन लवाणी १६७५
५८३ इन्दौर धार उमरबन लून्हेरा बुजूर्ग २९१९
५८४ इन्दौर धार डही धरमराय ५९२६
५८५ इन्दौर धार डही घाणा १९९७
५८६ इन्दौर धार डही खरवट २२२८
५८७ इन्दौर धार डही खटामी ३२३५
५८८ इन्दौर धार डही ठेंग्‍या १५००
५८९ इन्दौर धार डही बाबलीखुर्द १६६२
५९० इन्दौर धार डही बोडगांव १३४८
५९१ इन्दौर धार डही बड़दा २८५८
५९२ इन्दौर धार डही बडवान्या १८४३
५९३ इन्दौर धार डही बलवानी १७४९
५९४ इन्दौर धार डही करंजवानी ११६९
५९५ इन्दौर धार डही कातरखेडा १७२९
५९६ इन्दौर धार डही कवडा १८३४
५९७ इन्दौर धार डही कलमी ७७५
५९८ इन्दौर धार डही कलमानी १४२८
५९९ इन्दौर धार डही मकडवानी १६८१
६०० इन्दौर धार डही मालपुरा १७७८
६०१ इन्दौर धार डही किकरवास १३९३
६०२ इन्दौर धार डही पिपलुद १५८५
६०३ इन्दौर धार डही थान्दला ११३२
६०४ इन्दौर धार डही सिदडी १६९३
६०५ इन्दौर धार डही सिलकुआ १५९०
६०६ इन्दौर धार डही डिगवी ११११
६०७ इन्दौर धार डही फिफेडा २१९४
६०८ इन्दौर धार डही भगावां १३१२
६०९ इन्दौर धार डही पडियाल ६०६३
६१० इन्दौर धार डही पेंडरवानी १५५६
६११ इन्दौर धार डही पन्हाल १३८४
६१२ इन्दौर धार डही पलासी १३९३
६१३ इन्दौर धार डही रनगांव १८८५
६१४ इन्दौर धार डही रेबडदा १२६०
६१५ इन्दौर धार डही उमरकुआ १२१८
६१६ इन्दौर धार डही उमराली १७१५
६१७ इन्दौर धार डही छांछकुआ २०६३
६१८ इन्दौर धार डही देवधा १८१९
६१९ इन्दौर धार डही चाकल्‍या १९५५
६२० इन्दौर धार डही जामदा १२४२
६२१ इन्दौर धार डही नरझली १८६२
६२२ इन्दौर धार डही नलवान्या २४३८
६२३ इन्दौर धार डही अमलाल ३०२८
६२४ इन्दौर धार डही अराडा २७७८
६२५ इन्दौर धार डही अतरसुमा १६८६
६२६ इन्दौर धार डही टेमरिया २२२५
६२७ इन्दौर धार डही गांगपुर ३९८४
६२८ इन्दौर धार डही गाजगोटा ४०३९
६२९ इन्दौर धार नालछा एकलदुना १४३१
६३० इन्दौर धार नालछा खण्डवा २५०२
६३१ इन्दौर धार नालछा ढाल १०१५
६३२ इन्दौर धार नालछा ढुकनीमाफी १२५४
६३३ इन्दौर धार नालछा झाडीबरोदा १४१८
६३४ इन्दौर धार नालछा र्इमलीपुरा १७९५
६३५ इन्दौर धार नालछा बंजारीपुरा १०४४
६३६ इन्दौर धार नालछा बकानखेडा १८२१
६३७ इन्दौर धार नालछा बक्साना १३१०
६३८ इन्दौर धार नालछा बाछनपुर १३३७
६३९ इन्दौर धार नालछा बछडावदा १४५१
६४० इन्दौर धार नालछा बेडवापुरा १००३
६४१ इन्दौर धार नालछा बगडी ५१९४
६४२ इन्दौर धार नालछा कठोंडिया १३२७
६४३ इन्दौर धार नालछा करमतलर्इ ९८४
६४४ इन्दौर धार नालछा काकलपुरा २३२५
६४५ इन्दौर धार नालछा कोठीसोडपुर १०५०
६४६ इन्दौर धार नालछा कछाल १४९६
६४७ इन्दौर धार नालछा कुवंरसी १५४९
६४८ इन्दौर धार नालछा कुराडिया २१४५
६४९ इन्दौर धार नालछा महाराजखेडी ११०७
६५० इन्दौर धार नालछा मोगराबाव ११७१
६५१ इन्दौर धार नालछा मालीपुरा १८१०
६५२ इन्दौर धार नालछा मैधापुरा १६३०
६५३ इन्दौर धार नालछा मैवासजामन्या १५१०
६५४ इन्दौर धार नालछा बिल्लोद १७७५
६५५ इन्दौर धार नालछा मियापुरा १२१५
६५६ इन्दौर धार नालछा पिपल्या १०५३
६५७ इन्दौर धार नालछा शिकारपुरा १७५६
६५८ इन्दौर धार नालछा सिलोटिया १५११
६५९ इन्दौर धार नालछा बिल्लाेंदाखुर्द १७४९
६६० इन्दौर धार नालछा डिंग्लाय ११८५
६६१ इन्दौर धार नालछा दिग्ठान ५५९१
६६२ इन्दौर धार नालछा तितिपुरा २०४९
६६३ इन्दौर धार नालछा भीलबरखेडा १६२७
६६४ इन्दौर धार नालछा भीलकुण्डा १२८९
६६५ इन्दौर धार नालछा भीलतलवाडा ९७८
६६६ इन्दौर धार नालछा भडक्या १५७०
६६७ इन्दौर धार नालछा पनाला १२१९
६६८ इन्दौर धार नालछा पलासमाल १०३७
६६९ इन्दौर धार नालछा रायण १६९३
६७० इन्दौर धार नालछा रतवा १२५९
६७१ इन्दौर धार नालछा सराय २८०३
६७२ इन्दौर धार नालछा सोडपुर २०४१
६७३ इन्दौर धार नालछा सुलीबर्डी १४९३
६७४ इन्दौर धार नालछा सुलावड १७२६
६७५ इन्दौर धार नालछा सेजवानी १७४१
६७६ इन्दौर धार नालछा सगडी १२५१
६७७ इन्दौर धार नालछा उमरपुरा १४३३
६७८ इन्दौर धार नालछा उज्जैनी १५८४
६७९ इन्दौर धार नालछा छोटाजामन्या ११६६
६८० इन्दौर धार नालछा चम्बलबरोदा १६५७
६८१ इन्दौर धार नालछा चोरबावडीपुरा १०५१
६८२ इन्दौर धार नालछा चन्दनखेडी १०५६
६८३ इन्दौर धार नालछा तलवाडा १८८८
६८४ इन्दौर धार नालछा जीरापुरा १५७२
६८५ इन्दौर धार नालछा जलवाय १५४५
६८६ इन्दौर धार नालछा नार्इबरोदा १२५३
६८७ इन्दौर धार नालछा नारायणपुरा १८२६
६८८ इन्दौर धार नालछा नालछा ५६१६
६८९ इन्दौर धार नालछा आमखो ११६०
६९० इन्दौर धार नालछा आंसुखेड़ी ११६९
६९१ इन्दौर धार नालछा आली १४१४
६९२ इन्दौर धार नालछा अचाना १७९०
६९३ इन्दौर धार नालछा गुलवा १७८२
६९४ इन्दौर धार नालछा गुलरझिरी १०१४
६९५ इन्दौर धार नालछा लुन्हैरा १६९०
६९६ इन्दौर धार गंधवानी धयर्डी २४२०
६९७ इन्दौर धार गंधवानी धावडदा १७९५
६९८ इन्दौर धार गंधवानी धोलाहनुमान १२८९
६९९ इन्दौर धार गंधवानी घुरसल २५७०
७०० इन्दौर धार गंधवानी धनोरा १४१०
७०१ इन्दौर धार गंधवानी श्यादी १६७५
७०२ इन्दौर धार गंधवानी खरबयडी १७३४
७०३ इन्दौर धार गंधवानी खोड़ १५०९
७०४ इन्दौर धार गंधवानी खोजाकुंआ १५६२
७०५ इन्दौर धार गंधवानी खड़की १५४५
७०६ इन्दौर धार गंधवानी खेडीबलवारी १२९०
७०७ इन्दौर धार गंधवानी खेडलीहनुमान १२४६
७०८ इन्दौर धार गंधवानी झेगदा १५६७
७०९ इन्दौर धार गंधवानी बख्तला १८३७
७१० इन्दौर धार गंधवानी बडि़या १४८१
७११ इन्दौर धार गंधवानी बारीया २२१३
७१२ इन्दौर धार गंधवानी बावडीखोदरा १४१२
७१३ इन्दौर धार गंधवानी बैकल्या १८५३
७१४ इन्दौर धार गंधवानी बेहडदा १३५१
७१५ इन्दौर धार गंधवानी खेडीबुजुर्ग १७६५
७१६ इन्दौर धार गंधवानी बलवारीखुर्द ११७०
७१७ इन्दौर धार गंधवानी बलवारीकला १६०४
७१८ इन्दौर धार गंधवानी बलेडी २०७३
७१९ इन्दौर धार गंधवानी करोंदिया २०७१
७२० इन्दौर धार गंधवानी काबरवां १३५५
७२१ इन्दौर धार गंधवानी कोसदना २२५३
७२२ इन्दौर धार गंधवानी कोटा १६४४
७२३ इन्दौर धार गंधवानी केशवी १२६३
७२४ इन्दौर धार गंधवानी केलीकला १९०३
७२५ इन्दौर धार गंधवानी मोहनपुरा १८०५
७२६ इन्दौर धार गंधवानी मोरीपुरा १९६६
७२७ इन्दौर धार गंधवानी मल्हेरा १०८८
७२८ इन्दौर धार गंधवानी बिल्दरी १४१६
७२९ इन्दौर धार गंधवानी बिल्दा १७४८
७३० इन्दौर धार गंधवानी पिपल्या १६००
७३१ इन्दौर धार गंधवानी पिपली १८६७
७३२ इन्दौर धार गंधवानी सिरोंज १५४५
७३३ इन्दौर धार गंधवानी चिकली १४४६
७३४ इन्दौर धार गंधवानी होलीबयड़ा १६५६
७३५ इन्दौर धार गंधवानी पिथमपुर २३८३
७३६ इन्दौर धार गंधवानी पांचपिपल्या २८५६
७३७ इन्दौर धार गंधवानी पानवा ३२७७
७३८ इन्दौर धार गंधवानी पुरा १८४८
७३९ इन्दौर धार गंधवानी पंथा १२१२
७४० इन्दौर धार गंधवानी रायपुरीया ११३२
७४१ इन्दौर धार गंधवानी रोडदा १६४४
७४२ इन्दौर धार गंधवानी रतनपुरा १६९१
७४३ इन्दौर धार गंधवानी रेहडदा १८९६
७४४ इन्दौर धार गंधवानी सातउमरी २२०४
७४५ इन्दौर धार गंधवानी सोयला ११७३
७४६ इन्दौर धार गंधवानी सोनगाँव २१७३
७४७ इन्दौर धार गंधवानी साली १४६१
७४८ इन्दौर धार गंधवानी सेंदला ११५५
७४९ इन्दौर धार गंधवानी देदली के १७४७
७५० इन्दौर धार गंधवानी देदली बी १४७२
७५१ इन्दौर धार गंधवानी चुनप्या २६५९
७५२ इन्दौर धार गंधवानी जहेडी १५३२
७५३ इन्दौर धार गंधवानी जीराबाद १६६७
७५४ इन्दौर धार गंधवानी जामली २५५२
७५५ इन्दौर धार गंधवानी जलोख्या १७६०
७५६ इन्दौर धार गंधवानी अंजनताड़ १७९६
७५७ इन्दौर धार गंधवानी टोनगाँव १३०८
७५८ इन्दौर धार गंधवानी अवल्दामान ४२५७
७५९ इन्दौर धार गंधवानी गंधवानी ६९८५
७६० इन्दौर धार गंधवानी गंूगीदेवी १५८६
७६१ इन्दौर धार गंधवानी लेडगांव १७४६
७६२ इन्दौर खण्डवा खण्डवा धरमपुुरी १४४८
७६३ इन्दौर खण्डवा खण्डवा धनगांव १५३९
७६४ इन्दौर खण्डवा खण्डवा रूधी १६७०
७६५ इन्दौर खण्डवा खण्डवा खेडि़कित्ता १२९०
७६६ इन्दौर खण्डवा खण्डवा ढोढवाड़ा (स) १२२१
७६७ इन्दौर खण्डवा खण्डवा ढोरानी २१५७
७६८ इन्दौर खण्डवा खण्डवा बामनगांव आंखर्इ २३७४
७६९ इन्दौर खण्डवा खण्डवा बोरगांवखुर्द २४७४
७७० इन्दौर खण्डवा खण्डवा बड़गांवमाली २३३२
७७१ इन्दौर खण्डवा खण्डवा बड़गांवगुजर (स) २२०९
७७२ इन्दौर खण्डवा खण्डवा बेडि़यांव २८८९
७७३ इन्दौर खण्डवा खण्डवा बेनपुरा कुरवाड़ा १११२
७७४ इन्दौर खण्डवा खण्डवा कोरगला १३५७
७७५ इन्दौर खण्डवा खण्डवा कोलगांव २४२७
७७६ इन्दौर खण्डवा खण्डवा कालमुखी (स) २८७१
७७७ इन्दौर खण्डवा खण्डवा कवेश्वर २०२६
७७८ इन्दौर खण्डवा खण्डवा केहलारी (स) १३१३
७७९ इन्दौर खण्डवा खण्डवा माथनीबुजुर्ग १३३१
७८० इन्दौर खण्डवा खण्डवा मातपुर ११६३
७८१ इन्दौर खण्डवा खण्डवा मछौड़ीरैयत १८२९
७८२ इन्दौर खण्डवा खण्डवा ृमुंदवाडा १७६६
७८३ इन्दौर खण्डवा खण्डवा बिजौराभील १२२६
७८४ इन्दौर खण्डवा खण्डवा पिपल्या २११३
७८५ इन्दौर खण्डवा खण्डवा पिपल्याफूल १६२०
७८६ इन्दौर खण्डवा खण्डवा पिपल्यातहार २०१०
७८७ इन्दौर खण्डवा खण्डवा पिपलकोटा ११६६
७८८ इन्दौर खण्डवा खण्डवा शिवना १२७३
७८९ इन्दौर खण्डवा खण्डवा सिहाड़ा ५३३६
७९० इन्दौर खण्डवा खण्डवा सिरपुर २०९१
७९१ इन्दौर खण्डवा खण्डवा तिरंदाजपुर १५९८
७९२ इन्दौर खण्डवा खण्डवा टिगरिया १६१०
७९३ इन्दौर खण्डवा खण्डवा हापला १८००
७९४ इन्दौर खण्डवा खण्डवा भकराड़ा १८८३
७९५ इन्दौर खण्डवा खण्डवा भामगढ़ ३४६२
७९६ इन्दौर खण्डवा खण्डवा भावसिंगपुरा ११२५
७९७ इन्दौर खण्डवा खण्डवा भैंसावा २०५८
७९८ इन्दौर खण्डवा खण्डवा पांजरिया १७६३
७९९ इन्दौर खण्डवा खण्डवा पलकना १३०५
८०० इन्दौर खण्डवा खण्डवा रायखुटवाल १८९३
८०१ इन्दौर खण्डवा खण्डवा रामपुुरा १६३१
८०२ इन्दौर खण्डवा खण्डवा रोहणी १६१८
८०३ इन्दौर खण्डवा खण्डवा रोशनार्इ १२१२
८०४ इन्दौर खण्डवा खण्डवा रनगांव ३०११
८०५ इन्दौर खण्डवा खण्डवा सहेजला १४६२
८०६ इन्दौर खण्डवा खण्डवा सावखेड़ा १५१८
८०७ इन्दौर खण्डवा खण्डवा सुरगांवबंजारी १४२३
८०८ इन्दौर खण्डवा खण्डवा सतवाड़ा (स) १०९२
८०९ इन्दौर खण्डवा खण्डवा डोंगरगांव २२४२
८१० इन्दौर खण्डवा खण्डवा तलवडि़या १५४८
८११ इन्दौर खण्डवा खण्डवा जामलीमूंदी १४०३
८१२ इन्दौर खण्डवा खण्डवा जामलीसैयद १४६५
८१३ इन्दौर खण्डवा खण्डवा जावर (स) ४५१५
८१४ इन्दौर खण्डवा खण्डवा जसवाड़ी ३४५४
८१५ इन्दौर खण्डवा खण्डवा नाहल्दा ३२२९
८१६ इन्दौर खण्डवा खण्डवा नागचून २११८
८१७ इन्दौर खण्डवा खण्डवा अमोदा १७०७
८१८ इन्दौर खण्डवा खण्डवा अमलपुरा १८२१
८१९ इन्दौर खण्डवा खण्डवा अटूटभिकारी १५६२
८२० इन्दौर खण्डवा खण्डवा गोकुलगांव १२७८
८२१ इन्दौर खण्डवा खण्डवा लोहारी १३४८
८२२ इन्दौर खण्डवा खालवा धामा १६७१
८२३ इन्दौर खण्डवा खालवा धावडी ११५०
८२४ इन्दौर खण्डवा खालवा खमलाय १२६३
८२५ इन्दौर खण्डवा खालवा खारकला ३८४३
८२६ इन्दौर खण्डवा खालवा खातेगांव १०५२
८२७ इन्दौर खण्डवा खालवा खोकरिया २४५३
८२८ इन्दौर खण्डवा खालवा खोरदा ११२७
८२९ इन्दौर खण्डवा खालवा खालवा पु.आ. ५२१३
८३० इन्दौर खण्डवा खालवा खेड़ी २६३९
८३१ इन्दौर खण्डवा खालवा ढकोची २४४४
८३२ इन्दौर खण्डवा खालवा ढाकना १७०६
८३३ इन्दौर खण्डवा खालवा झारीखेडा १८०४
८३४ इन्दौर खण्डवा खालवा बाराकुंड १४७५
८३५ इन्दौर खण्डवा खालवा बोरखेडा १२४५
८३६ इन्दौर खण्डवा खालवा बागड़ा १६६७
८३७ इन्दौर खण्डवा खालवा करवानी २८४०
८३८ इन्दौर खण्डवा खालवा कोठारैयत १६०४
८३९ इन्दौर खण्डवा खालवा कोटवारियामाल १६४१
८४० इन्दौर खण्डवा खालवा कालाआमखुर्द १६१७
८४१ इन्दौर खण्डवा खालवा कालाआमकला १८८०
८४२ इन्दौर खण्डवा खालवा कुंदर्इमाल १२१८
८४३ इन्दौर खण्डवा खालवा कुम्हारखेड़ा १६६१
८४४ इन्दौर खण्डवा खालवा मीरपुर १८४६
८४५ इन्दौर खण्डवा खालवा मातापुर १८५८
८४६ इन्दौर खण्डवा खालवा मोहालखारी ९९०
८४७ इन्दौर खण्डवा खालवा मोहन्याखेड़ा १४११
८४८ इन्दौर खण्डवा खालवा मोहन्याभाम १६१४
८४९ इन्दौर खण्डवा खालवा मोजबाड़ी १७९४
८५० इन्दौर खण्डवा खालवा मदनी १७५७
८५१ इन्दौर खण्डवा खालवा मेढापानी १०२०
८५२ इन्दौर खण्डवा खालवा मेहलू ११०२
८५३ इन्दौर खण्डवा खालवा मल्हारगढ़ २१९०
८५४ इन्दौर खण्डवा खालवा मलगांव २२२४
८५५ इन्दौर खण्डवा खालवा झिंझरी २०४१
८५६ इन्दौर खण्डवा खालवा झिरपा १८४५
८५७ इन्दौर खण्डवा खालवा सिरपुर १२६३
८५८ इन्दौर खण्डवा खालवा दिदम्दा २१९३
८५९ इन्दौर खण्डवा खालवा टिमरनी २०४७
८६० इन्दौर खण्डवा खालवा टिगरिया २२२४
८६१ इन्दौर खण्डवा खालवा भोजूढृाना १७८८
८६२ इन्दौर खण्डवा खालवा भडग्या १०४५
८६३ इन्दौर खण्डवा खालवा भगांवा १५५३
८६४ इन्दौर खण्डवा खालवा पाडल्यामाल १४३३
८६५ इन्दौर खण्डवा खालवा पटाजन १७०६
८६६ इन्दौर खण्डवा खालवा पटाल्दा १६९६
८६७ इन्दौर खण्डवा खालवा रायपुर २०८०
८६८ इन्दौर खण्डवा खालवा रोशनी २६५९
८६९ इन्दौर खण्डवा खालवा राजपुराबखार १५२४
८७० इन्दौर खण्डवा खालवा रजूर २१८३
८७१ इन्दौर खण्डवा खालवा रन्हार्इ १५९२
८७२ इन्दौर खण्डवा खालवा सरमेश्वर ११५४
८७३ इन्दौर खण्डवा खालवा सांवलीखेड़ा २४०३
८७४ इन्दौर खण्डवा खालवा साल्याखेड़ा १५९४
८७५ इन्दौर खण्डवा खालवा सुकवी रैयत १६६९
८७६ इन्दौर खण्डवा खालवा सुन्दरदेव १४०७
८७७ इन्दौर खण्डवा खालवा सेंधवाल १२४८
८७८ इन्दौर खण्डवा खालवा सेमल्या १६५०
८७९ इन्दौर खण्डवा खालवा उदियापुर रैयत २८३६
८८० इन्दौर खण्डवा खालवा डाभिया १४६७
८८१ इन्दौर खण्डवा खालवा दोगांलिया २८३७
८८२ इन्दौर खण्डवा खालवा देवलीखुर्द १९२४
८८३ इन्दौर खण्डवा खालवा देवलीकला १५१२
८८४ इन्दौर खण्डवा खालवा चाकरा २५३२
८८५ इन्दौर खण्डवा खालवा चैनपुर सरकार १७४५
८८६ इन्दौर खण्डवा खालवा फेफरी सरकार १२१७
८८७ इन्दौर खण्डवा खालवा जामधड २२११
८८८ इन्दौर खण्डवा खालवा जामुनिया आशापुर ११६०
८८९ इन्दौर खण्डवा खालवा जामन्याखुर्द २०३३
८९० इन्दौर खण्डवा खालवा जामन्याकला २७०६
८९१ इन्दौर खण्डवा खालवा जामन्यासरसरी १८२९
८९२ इन्दौर खण्डवा खालवा जोगीबेड़ा ११६२
८९३ इन्दौर खण्डवा खालवा जूनापानी १८९८
८९४ इन्दौर खण्डवा खालवा नामापुर १८९०
८९५ इन्दौर खण्डवा खालवा नागोतार १९६३
८९६ इन्दौर खण्डवा खालवा अंबाड़ा १५३१
८९७ इन्दौर खण्डवा खालवा आशापुर २२०६
८९८ इन्दौर खण्डवा खालवा आड़ाखेडा २१५१
८९९ इन्दौर खण्डवा खालवा आवल्या नागौतार ३१९७
९०० इन्दौर खण्डवा खालवा आवल्या रोशनी १८७४
९०१ इन्दौर खण्डवा खालवा गारबेड़ी रैयत १८५८
९०२ इन्दौर खण्डवा खालवा गोगर्इपुर २२९४
९०३ इन्दौर खण्डवा खालवा गोलखेडा २४९६
९०४ इन्दौर खण्डवा खालवा गुलार्इमाल १९७९
९०५ इन्दौर खण्डवा खालवा लखोरा रैयत १३०१
९०६ इन्दौर खण्डवा खालवा लखनपुरबंदी २१९३
९०७ इन्दौर खण्डवा खालवा लंगोटी ११५९
९०८ इन्दौर खण्डवा बलडी झागरिया १७९०
९०९ इन्दौर खण्डवा बलडी बरमलाय रैयत १२०७
९१० इन्दौर खण्डवा बलडी कुक्षी रैयत (बलड़ी) १९८८
९११ इन्दौर खण्डवा बलडी मालूद १८३९
९१२ इन्दौर खण्डवा बलडी झिगांधड़रैयत १३१०
९१३ इन्दौर खण्डवा बलडी बिल्लौदमाल २०१०
९१४ इन्दौर खण्डवा बलडी किल्लौद १३४३
९१५ इन्दौर खण्डवा बलडी भगवानपुरा १६७९
९१६ इन्दौर खण्डवा बलडी पामाखेड़ी २३३३
९१७ इन्दौर खण्डवा बलडी रोसड़माल १३५१
९१८ इन्दौर खण्डवा बलडी सोमगांवखुर्द १७२८
९१९ इन्दौर खण्डवा बलडी सेमरूदरैयत १४६८
९२० इन्दौर खण्डवा बलडी डंठा २९७४
९२१ इन्दौर खण्डवा बलडी डावरी (बोरखेड़ा कला) १८९०
९२२ इन्दौर खण्डवा बलडी फेफरियाकला १६८९
९२३ इन्दौर खण्डवा बलडी जैतापुरकला १५९६
९२४ इन्दौर खण्डवा बलडी जूनापानी ९८०
९२५ इन्दौर खण्डवा बलडी गंभीर उबारी १६२२
९२६ इन्दौर खण्डवा बलडी गड़बड़ीमाल १६०९
९२७ इन्दौर खण्डवा बलडी लहाड़पुर माल १७७६
९२८ इन्दौर खण्डवा बलडी लछौरामाल १७९१
९२९ इन्दौर खण्डवा हरसूद धारूखेडी १५५९
९३० इन्दौर खण्डवा हरसूद धनोरा १५२१
९३१ इन्दौर खण्डवा हरसूद बरूड़माल १२४४
९३२ इन्दौर खण्डवा हरसूद बोथियाखुर्द १२९०
९३३ इन्दौर खण्डवा हरसूद बोरीसराय १३५०
९३४ इन्दौर खण्डवा हरसूद बड़खालियामाल २४५९
९३५ इन्दौर खण्डवा हरसूद बेहडी १०२४
९३६ इन्दौर खण्डवा हरसूद कोडि़याखेड़़ा १११३
९३७ इन्दौर खण्डवा हरसूद कसरावद १६३०
९३८ इन्दौर खण्डवा हरसूद मांडला १५९१
९३९ इन्दौर खण्डवा हरसूद मोहन्याखुर्द १२५९
९४० इन्दौर खण्डवा हरसूद मोैजवाडीमाल १३१३
९४१ इन्दौर खण्डवा हरसूद मोगल रैयत १३२६
९४२ इन्दौर खण्डवा हरसूद पिपलानी २३०३
९४३ इन्दौर खण्डवा हरसूद शिवरिया १८०६
९४४ इन्दौर खण्डवा हरसूद सिंगाजी (पुर्नवास) ९७९
९४५ इन्दौर खण्डवा हरसूद दिनकरपुरा ११३४
९४६ इन्दौर खण्डवा हरसूद निशानियामाल १२३६
९४७ इन्दौर खण्डवा हरसूद भंवरलीमाल २०४८
९४८ इन्दौर खण्डवा हरसूद भराड़ीरैयत २५५५
९४९ इन्दौर खण्डवा हरसूद भवानियारैयत १३४६
९५० इन्दौर खण्डवा हरसूद पलानीमाल १३०१
९५१ इन्दौर खण्डवा हरसूद प्रतापपुरा १३८०
९५२ इन्दौर खण्डवा हरसूद रामपुरी १०८८
९५३ इन्दौर खण्डवा हरसूद रेवापुर १३७७
९५४ इन्दौर खण्डवा हरसूद शाहपुुरामाल १४८९
९५५ इन्दौर खण्डवा हरसूद संडियापानीसरकार १३२७
९५६ इन्दौर खण्डवा हरसूद सडियापानी पु.आ. १९५७
९५७ इन्दौर खण्डवा हरसूद सात्री पुनर्वास १५०३
९५८ इन्दौर खण्डवा हरसूद सोमगांव १३०१
९५९ इन्दौर खण्डवा हरसूद सोनखेडी १९३९
९६० इन्दौर खण्डवा हरसूद सेल्दामाल १६६७
९६१ इन्दौर खण्डवा हरसूद उण्डैलरैयत १२९४
९६२ इन्दौर खण्डवा हरसूद डोटखेडा रैयत ११०९
९६३ इन्दौर खण्डवा हरसूद छापाकुंड १५४२
९६४ इन्दौर खण्डवा हरसूद छाल्पीखुर्द २२९१
९६५ इन्दौर खण्डवा हरसूद देवल्दी ११०२
९६६ इन्दौर खण्डवा हरसूद दगड़खेडीमाल ११४६
९६७ इन्दौर खण्डवा हरसूद चारखेड़ा पु.आ. २७९४
९६८ इन्दौर खण्डवा हरसूद तोरनिया १४३८
९६९ इन्दौर खण्डवा पंधाना धनोरा ११५८
९७० इन्दौर खण्डवा पंधाना रूस्तमपुर ३१६३
९७१ इन्दौर खण्डवा पंधाना घाटीखास १८८६
९७२ इन्दौर खण्डवा पंधाना घाटाखेड़ी २१००
९७३ इन्दौर खण्डवा पंधाना इस्लामपुर १२९२
९७४ इन्दौर खण्डवा पंधाना बरार २०२८
९७५ इन्दौर खण्डवा पंधाना बाघमला १७८४
९७६ इन्दौर खण्डवा पंधाना बाबली १४१३
९७७ इन्दौर खण्डवा पंधाना बामंदा रैयत १२८७
९७८ इन्दौर खण्डवा पंधाना बोरखेड़ाखुर्द रैयत ११३८
९७९ इन्दौर खण्डवा पंधाना बोरगांवबुजुर्ग ९३७९
९८० इन्दौर खण्डवा पंधाना बड़गांवपिपलोद १४८५
९८१ इन्दौर खण्डवा पंधाना बगमार १९१७
९८२ इन्दौर खण्डवा पंधाना बलखड़घाटी ११०१
९८३ इन्दौर खण्डवा पंधाना बलबाड़़ा २४११
९८४ इन्दौर खण्डवा पंधाना बलरामपुर २००२
९८५ इन्दौर खण्डवा पंधाना कारपुर रैयत १२६२
९८६ इन्दौर खण्डवा पंधाना कोहदड़ ४३२३
९८७ इन्दौर खण्डवा पंधाना कुमठा २६६८
९८८ इन्दौर खण्डवा पंधाना मांडवा १४६२
९८९ इन्दौर खण्डवा पंधाना माकरला १०९९
९९० इन्दौर खण्डवा पंधाना मोहनपुर १५००
९९१ इन्दौर खण्डवा पंधाना मोरदड़ २६२९
९९२ इन्दौर खण्डवा पंधाना खिराला ४७७७
९९३ इन्दौर खण्डवा पंधाना खिड़गांव १९२५
९९४ इन्दौर खण्डवा पंधाना बिहार १४७५
९९५ इन्दौर खण्डवा पंधाना बिलूूद १५९०
९९६ इन्दौर खण्डवा पंधाना भिलार्इखेड़ा १०९०
९९७ इन्दौर खण्डवा पंधाना पिपरहटी १०९६
९९८ इन्दौर खण्डवा पंधाना पिपलौदखास ३७३३
९९९ इन्दौर खण्डवा पंधाना पिपलौदखुर्द १८३१
१००० इन्दौर खण्डवा पंधाना सिंगोट ४००३
१००१ इन्दौर खण्डवा पंधाना चिचखेड़ा १६३१
१००२ इन्दौर खण्डवा पंधाना जिरवन १७४५
१००३ इन्दौर खण्डवा पंधाना हंडियाखेड़ा रैयत १२५९
१००४ इन्दौर खण्डवा पंधाना हीरापुर रैयत १३७५
१००५ इन्दौर खण्डवा पंधाना भीलखेड़ी (पिपलौद) २५५६
१००६ इन्दौर खण्डवा पंधाना भूतनी रैयत १००५
१००७ इन्दौर खण्डवा पंधाना भगवानपुरा २६९०
१००८ इन्दौर खण्डवा पंधाना पांचबा १४८०
१००९ इन्दौर खण्डवा पंधाना पांगरा २४४६
१०१० इन्दौर खण्डवा पंधाना पाडल्या २३८२
१०११ इन्दौर खण्डवा पंधाना पावर्इखुर्द ११०४
१०१२ इन्दौर खण्डवा पंधाना पोखरखुर्द २२१२
१०१३ इन्दौर खण्डवा पंधाना पोखरकला १९२०
१०१४ इन्दौर खण्डवा पंधाना रांजनीरैयत ११६२
१०१५ इन्दौर खण्डवा पंधाना रामपुरी रेयत १०४५
१०१६ इन्दौर खण्डवा पंधाना राजपुरा २०१७
१०१७ इन्दौर खण्डवा पंधाना राजौरा १८५६
१०१८ इन्दौर खण्डवा पंधाना राजगढ (सिं0) ११५७
१०१९ इन्दौर खण्डवा पंधाना राजगढ़ १९२४
१०२० इन्दौर खण्डवा पंधाना शाहपुरा २११०
१०२१ इन्दौर खण्डवा पंधाना शेखपुरा १६९४
१०२२ इन्दौर खण्डवा पंधाना सराय २६७४
१०२३ इन्दौर खण्डवा पंधाना सारोला १७२२
१०२४ इन्दौर खण्डवा पंधाना सुतारखेड़ा १९४३
१०२५ इन्दौर खण्डवा पंधाना सुल्तानपुर(कुमठी) २५४३
१०२६ इन्दौर खण्डवा पंधाना सेमल्यारैयत २०४७
१०२७ इन्दौर खण्डवा पंधाना सेगवाल १४३२
१०२८ इन्दौर खण्डवा पंधाना उमरदा १०१२
१०२९ इन्दौर खण्डवा पंधाना डोंगरगांव १६६८
१०३० इन्दौर खण्डवा पंधाना छीरवां रैयत १५०६
१०३१ इन्दौर खण्डवा पंधाना दीवाल २९८३
१०३२ इन्दौर खण्डवा पंधाना छनेरा १७२६
१०३३ इन्दौर खण्डवा पंधाना चांदपुर रेयत १५४३
१०३४ इन्दौर खण्डवा पंधाना जामलीकला १६५४
१०३५ इन्दौर खण्डवा पंधाना जामलीराजगढ १२७०
१०३६ इन्दौर खण्डवा पंधाना जलकुआं (भामगढ़) १५१४
१०३७ इन्दौर खण्डवा पंधाना नहारमाल १०१८
१०३८ इन्दौर खण्डवा पंधाना नानखेड़ा ३४३२
१०३९ इन्दौर खण्डवा पंधाना अंजनगांव १५७४
१०४० इन्दौर खण्डवा पंधाना अम्बापाट १८३५
१०४१ इन्दौर खण्डवा पंधाना आरूद ५५९२
१०४२ इन्दौर खण्डवा पंधाना टाकलखेड़ा १३०२
१०४३ इन्दौर खण्डवा पंधाना टाकलीकलां १७५०
१०४४ इन्दौर खण्डवा पंधाना टेंभीखुर्द २२२४
१०४५ इन्दौर खण्डवा पंधाना गरणगांव २२५१
१०४६ इन्दौर खण्डवा पंधाना गांधवा ३८९२
१०४७ इन्दौर खण्डवा पंधाना गोंडवाड़ीरैयत १२५३
१०४८ इन्दौर खण्डवा पंधाना गोराडिया १६७४
१०४९ इन्दौर खण्डवा पंधाना गोैलखेड़ारैयत १३९५
१०५० इन्दौर खण्डवा पंधाना गुड़ीखेड़ा रैयत ३३८९
१०५१ इन्दौर खण्डवा पंधाना गुजरीखेड़ा १०६०
१०५२ इन्दौर खण्डवा पंधाना लछोराकला ११९०
१०५३ इन्दौर खण्डवा पुनासा एखंड १३८६
१०५४ इन्दौर खण्डवा पुनासा धमनगांव न.१ १३४८
१०५५ इन्दौर खण्डवा पुनासा घोघलगांव ६४२१
१०५६ इन्दौर खण्डवा पुनासा खुटलाकला १३७४
१०५७ इन्दौर खण्डवा पुनासा खेड़ीबुजुर्ग ६४३८
१०५८ इन्दौर खण्डवा पुनासा खैगांव २१३७
१०५९ इन्दौर खण्डवा पुनासा इंधावड़ी २७६८
१०६० इन्दौर खण्डवा पुनासा इंजलवाड़ा १४९९
१०६१ इन्दौर खण्डवा पुनासा बीड़ २९२५
१०६२ इन्दौर खण्डवा पुनासा बांगरदा १७०६
१०६३ इन्दौर खण्डवा पुनासा बोराड़ीमाल १३९२
१०६४ इन्दौर खण्डवा पुनासा बड़नगररैयत १८७२
१०६५ इन्दौर खण्डवा पुनासा करोली १६४३
१०६६ इन्दौर खण्डवा पुनासा कोठी १७९९
१०६७ इन्दौर खण्डवा पुनासा कोदवार १७२५
१०६८ इन्दौर खण्डवा पुनासा केलवाखुर्द १४९१
१०६९ इन्दौर खण्डवा पुनासा मकड़कच्छ रैयत ११५६
१०७० इन्दौर खण्डवा पुनासा मथैला १२५५
१०७१ इन्दौर खण्डवा पुनासा मोहद १६७१
१०७२ इन्दौर खण्डवा पुनासा मोहना २९०१
१०७३ इन्दौर खण्डवा पुनासा मोरघड़ी (स) ३२९७
१०७४ इन्दौर खण्डवा पुनासा मोरटक्का ६४४७
१०७५ इन्दौर खण्डवा पुनासा बिजोरा माफी २९०८
१०७६ इन्दौर खण्डवा पुनासा बिलाया १५६८
१०७७ इन्दौर खण्डवा पुनासा बिल्लौराबुजुर्ग २३००
१०७८ इन्दौर खण्डवा पुनासा फिफरीमाल १३१९
१०७९ इन्दौर खण्डवा पुनासा पिपलकोटा १६३३
१०८० इन्दौर खण्डवा पुनासा रिछी ६४५९
१०८१ इन्दौर खण्डवा पुनासा रिछफल २२२९
१०८२ इन्दौर खण्डवा पुनासा दियानतपुरा १८३८
१०८३ इन्दौर खण्डवा पुनासा चिकढालिया १७१५
१०८४ इन्दौर खण्डवा पुनासा चिकटीखाल १५७९
१०८५ इन्दौर खण्डवा पुनासा चिचलीखुर्द ६४०७
१०८६ इन्दौर खण्डवा पुनासा फिफराड़ १८३४
१०८७ इन्दौर खण्डवा पुनासा हंतिया १९०७
१०८८ इन्दौर खण्डवा पुनासा हरवंशपुरा १२४९
१०८९ इन्दौर खण्डवा पुनासा भंवरला १७०९
१०९० इन्दौर खण्डवा पुनासा भोंगावा ३६७९
१०९१ इन्दौर खण्डवा पुनासा भगवानपुरा १७८४
१०९२ इन्दौर खण्डवा पुनासा पालसूदरैयत १७११
१०९३ इन्दौर खण्डवा पुनासा पुनासा ६०५१
१०९४ इन्दौर खण्डवा पुनासा रोहणी १६४४
१०९५ इन्दौर खण्डवा पुनासा सक्तापुर २४५६
१०९६ इन्दौर खण्डवा पुनासा सरल्या १६७३
१०९७ इन्दौर खण्डवा पुनासा सातमोहनी १४४८
१०९८ इन्दौर खण्डवा पुनासा सुलगांव ३३८३
१०९९ इन्दौर खण्डवा पुनासा सैलानी ८०६
११०० इन्दौर खण्डवा पुनासा डुडगांव १४६९
११०१ इन्दौर खण्डवा पुनासा उटावद १५३१
११०२ इन्दौर खण्डवा पुनासा दामखेड़ाकला २१०६
११०३ इन्दौर खण्डवा पुनासा दोहद १०३५
११०४ इन्दौर खण्डवा पुनासा दौलतपुरा रैयत १३१०
११०५ इन्दौर खण्डवा पुनासा दुधवास १६१३
११०६ इन्दौर खण्डवा पुनासा देवला रैयत ६४१२
११०७ इन्दौर खण्डवा पुनासा जामकोटा १७१९
११०८ इन्दौर खण्डवा पुनासा जामन्या १६७८
११०९ इन्दौर खण्डवा पुनासा जलबाबुजुर्ग १४७५
१११० इन्दौर खण्डवा पुनासा जलकुंआ ९४९
११११ इन्दौर खण्डवा पुनासा नर्मदानगर ११२०१
१११२ इन्दौर खण्डवा पुनासा नरलाय ६४४९
१११३ इन्दौर खण्डवा पुनासा नांदखेड़ामाफी १२५१
१११४ इन्दौर खण्डवा पुनासा नवलगांव १३४३
१११५ इन्दौर खण्डवा पुनासा नेतनगांव ६४५२
१११६ इन्दौर खण्डवा पुनासा अंजनियाखुर्द १६११
१११७ इन्दौर खण्डवा पुनासा अंजनियाकला १९२६
१११८ इन्दौर खण्डवा पुनासा अटूटखास ३२६३
१११९ इन्दौर खण्डवा पुनासा गोराडि़या १४२०
११२० इन्दौर खण्डवा पुनासा गोल सैलानी २०८७
११२१ इन्दौर खण्डवा पुनासा गुयडा १५१५
११२२ इन्दौर खण्डवा पुनासा गुंजली २२४८
११२३ इन्दौर खण्डवा पुनासा गुजरखेड़ी १८२२
११२४ इन्दौर खण्डवा पुनासा गुलगांवरैयत १८४७
११२५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन धनगांव ४११०
११२६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन खारंवा २२३८
११२७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बरूड़ (स) ४५५३
११२८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बडि़ग्यासुर १५२५
११२९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बरखेड़ी १६१५
११३० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बामझर १९४७
११३१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बेडि़याखुर्द १०९६
११३२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन कांकरिया २११७
११३३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन कोडावद १६६३
११३४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन कोलाडिट १६१२
११३५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन काल्जाखेड़ी ११७४
११३६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन केशून १३७८
११३७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन मोकलगांव ११९०
११३८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन मलगांव १९७९
११३९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन बिलनखेड़ा १७१२
११४० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन मिर्जापुरभोंडावा १२११
११४१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सिर्रा २२००
११४२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सिरसौद २६६७
११४३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सिलौदा १८३०
११४४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन छिरवेल १९१४
११४५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन चिचगोहन ३२१४
११४६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन निहालवाड़ी १३५४
११४७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टिटगांव १६७९
११४८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन हरसवाड़ा १९१३
११४९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भींगावानानकारी १८८९
११५० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भीलखेड़ी १५०७
११५१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भोजाखेड़ी २५६६
११५२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन भुर्इफल १०३२
११५३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन पोखरकला १०५५
११५४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन रोशिया १४८०
११५५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन रोहनार्इ १५६२
११५६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन रेवाड़ा १३६४
११५७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन संगवाड़ा १२१४
११५८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सोनूद १५०९
११५९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सोनगीर १६७१
११६० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सालर्इ १४३०
११६१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सुरगांवजोशी २७७८
११६२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन सैयदपुर २७९८
११६३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन डाभी १६६०
११६४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन डुल्हार (स) २५३२
११६५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन दोंदवाड़ा १२६१
११६६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन देशगांव ३३१९
११६७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन देवलामाफी १८६१
११६८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन छैगांवमाखन ४५६८
११६९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन छेगांवदेवी १९७८
११७० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन देलगाव १०००
११७१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन चमाटी १५८२
११७२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन तलबडि़या १९५२
११७३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन जामनिया १५८९
११७४ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन नावली २१८२
११७५ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन अहमदपुर ५८९८
११७६ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन आबूद १३३४
११७७ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन आवल्याखारवा १८४०
११७८ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टोकरखेड़ा १७८८
११७९ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टाकलीमोरी १६६७
११८० इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन अत्तर २०७७
११८१ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन टेंभीकला १८३०
११८२ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन अजंटी १०४६
११८३ इन्दौर खण्डवा छेैगांवमाखन लखनगांव १३३९
११८४ इन्दौर खरगौन खरगोन घोटया २३५४
११८५ इन्दौर खरगौन खरगोन घेगांव १९४५
११८६ इन्दौर खरगौन खरगोन ऊनखुर्द २२७१
११८७ इन्दौर खरगौन खरगोन ऊनबुजुर्ग ६००९
११८८ इन्दौर खरगौन खरगोन इदारतपुर २२८२
११८९ इन्दौर खरगौन खरगोन इच्छापुर १३९४
११९० इन्दौर खरगौन खरगोन बरूड ९६५९
११९१ इन्दौर खरगौन खरगोन बैडियांव १०८४
११९२ इन्दौर खरगौन खरगोन बैजापुरा १९७९
११९३ इन्दौर खरगौन खरगोन बगवां १६२२
११९४ इन्दौर खरगौन खरगोन बलवाडी २२५४
११९५ इन्दौर खरगौन खरगोन मोठापुरा १२३६
११९६ इन्दौर खरगौन खरगोन मेनगांव १८५२
११९७ इन्दौर खरगौन खरगोन पिपरी २३१२
११९८ इन्दौर खरगौन खरगोन पिपराटा २०८५
११९९ इन्दौर खरगौन खरगोन सिनखेडा १९२२
१२०० इन्दौर खरगौन खरगोन निमगुल १४८८
१२०१ इन्दौर खरगौन खरगोन लिक्खी ३०७९
१२०२ इन्दौर खरगौन खरगोन भाडली २२८१
१२०३ इन्दौर खरगौन खरगोन भसनेर २२१२
१२०४ इन्दौर खरगौन खरगोन पंधान्या १७०४
१२०५ इन्दौर खरगौन खरगोन रणगांव २३०८
१२०६ इन्दौर खरगौन खरगोन रायबिडपुरा ४३६७
१२०७ इन्दौर खरगौन खरगोन रोमचिचली १८०९
१२०८ इन्दौर खरगौन खरगोन रजूर २०३८
१२०९ इन्दौर खरगौन खरगोन सांर्इखेडा १८५५
१२१० इन्दौर खरगौन खरगोन सोनीपुरा १३१७
१२११ इन्दौर खरगौन खरगोन सुरपाला १४४२
१२१२ इन्दौर खरगौन खरगोन उबदी ११९२
१२१३ इन्दौर खरगौन खरगोन डोेंंगरचिचली ३४३५
१२१४ इन्दौर खरगौन खरगोन डोंगरगांव २१९८
१२१५ इन्दौर खरगौन खरगोन डालका २२२५
१२१६ इन्दौर खरगौन खरगोन दसंगा ११४०
१२१७ इन्दौर खरगौन खरगोन जामली २३१७
१२१८ इन्दौर खरगौन खरगोन नंदगांव बगुद १६७८
१२१९ इन्दौर खरगौन खरगोन नंदगांव रोड १७४७
१२२० इन्दौर खरगौन खरगोन नारायणपुरा १४२२
१२२१ इन्दौर खरगौन खरगोन अघावन १५८१
१२२२ इन्दौर खरगौन खरगोन अकावल्या १३०२
१२२३ इन्दौर खरगौन खरगोन आसनगांव १५१९
१२२४ इन्दौर खरगौन खरगोन टेमला २९३०
१२२५ इन्दौर खरगौन खरगोन गावसन १७६९
१२२६ इन्दौर खरगौन खरगोन लोनारा ४१२७
१२२७ इन्दौर खरगौन बडवाह धनपाडा २३७०
१२२८ इन्दौर खरगौन बडवाह रूपखेडा २७२७
१२२९ इन्दौर खरगौन बडवाह रूपाबैडी १५२६
१२३० इन्दौर खरगौन बडवाह रूपाला १०६३
१२३१ इन्दौर खरगौन बडवाह खंगवाड़ा २०७९
१२३२ इन्दौर खरगौन बडवाह खमकीबारूल २२२९
१२३३ इन्दौर खरगौन बडवाह खुडगांव १९८३
१२३४ इन्दौर खरगौन बडवाह खेडी ३१३३
१२३५ इन्दौर खरगौन बडवाह ढकलगांव ४६०४
१२३६ इन्दौर खरगौन बडवाह ढसगांव १९४७
१२३७ इन्दौर खरगौन बडवाह बडगांव १६४७
१२३८ इन्दौर खरगौन बडवाह बकावां ३५१४
१२३९ इन्दौर खरगौन बडवाह बरझर १६५५
१२४० इन्दौर खरगौन बडवाह बांडीखार १७८९
१२४१ इन्दौर खरगौन बडवाह बांगरदा ४०९०
१२४२ इन्दौर खरगौन बडवाह बामनपुरी १३४०
१२४३ इन्दौर खरगौन बडवाह बमनगांव १३२१
१२४४ इन्दौर खरगौन बडवाह बासवा ४५२६
१२४५ इन्दौर खरगौन बडवाह बावी १६५०
१२४६ इन्दौर खरगौन बडवाह बावडीखेडा १६३७
१२४७ इन्दौर खरगौन बडवाह बोदगांव १६१७
१२४८ इन्दौर खरगौन बडवाह बागोद ३२६६
१२४९ इन्दौर खरगौन बडवाह बागदाबुजर्ूग १०५९
१२५० इन्दौर खरगौन बडवाह बागफल १२९४
१२५१ इन्दौर खरगौन बडवाह बालिया २२१३
१२५२ इन्दौर खरगौन बडवाह बडकीचौकी १२८९
१२५३ इन्दौर खरगौन बडवाह बडवाहकस्बा १०१९५
१२५४ इन्दौर खरगौन बडवाह बडेल १८४६
१२५५ इन्दौर खरगौन बडवाह बडूद ६४४०
१२५६ इन्दौर खरगौन बडवाह बफलगांव २०२६
१२५७ इन्दौर खरगौन बडवाह बेडिया ७००१
१२५८ इन्दौर खरगौन बडवाह बेलमबुजर्ूग १४७९
१२५९ इन्दौर खरगौन बडवाह बलवाडा ३३४६
१२६० इन्दौर खरगौन बडवाह कातोरा ३८०३
१२६१ इन्दौर खरगौन बडवाह कोदबारबुजर्ूग १६२८
१२६२ इन्दौर खरगौन बडवाह कोटल्याखेडी १६८७
१२६३ इन्दौर खरगौन बडवाह कानापुर २३९५
१२६४ इन्दौर खरगौन बडवाह काटकूट ४१६१
१२६५ इन्दौर खरगौन बडवाह कदवालिया १६११
१२६६ इन्दौर खरगौन बडवाह कुणिडया १३४३
१२६७ इन्दौर खरगौन बडवाह कटघडा १३८२
१२६८ इन्दौर खरगौन बडवाह माचलपुरखुर्द १९६३
१२६९ इन्दौर खरगौन बडवाह मोगरगांव १६१८
१२७० इन्दौर खरगौन बडवाह मोगांवा १७७६
१२७१ इन्दौर खरगौन बडवाह मरदाना ४१२६
१२७२ इन्दौर खरगौन बडवाह मुखत्यारा १३७१
१२७३ इन्दौर खरगौन बडवाह मुराल्ला १६६९
१२७४ इन्दौर खरगौन बडवाह मेहन्दीखेडा १६९७
१२७५ इन्दौर खरगौन बडवाह मलगांव १८५९
१२७६ इन्दौर खरगौन बडवाह झिगडी १४२२
१२७७ इन्दौर खरगौन बडवाह बिंजलवाडा १२७७
१२७८ इन्दौर खरगौन बडवाह बिलाली १३७६
१२७९ इन्दौर खरगौन बडवाह किठूद १४५८
१२८० इन्दौर खरगौन बडवाह पिडायबुजर्ूग १४१०
१२८१ इन्दौर खरगौन बडवाह थरवर १८५३
१२८२ इन्दौर खरगौन बडवाह सिरलाय ३९२३
१२८३ इन्दौर खरगौन बडवाह चित्रमोड़ १८७९
१२८४ इन्दौर खरगौन बडवाह चितावद १६८०
१२८५ इन्दौर खरगौन बडवाह जिरभार २१८०
१२८६ इन्दौर खरगौन बडवाह लिम्बीबुजर्ूग १६९०
१२८७ इन्दौर खरगौन बडवाह हमीरपुरा १४२१
१२८८ इन्दौर खरगौन बडवाह हीरापुर १८९८
१२८९ इन्दौर खरगौन बडवाह हनुमंत्या १८९६
१२९० इन्दौर खरगौन बडवाह भौमवाडा २७५४
१२९१ इन्दौर खरगौन बडवाह भोगावा निपानी १८४७
१२९२ इन्दौर खरगौन बडवाह भोगावा सिपानी १६९३
१२९३ इन्दौर खरगौन बडवाह भानबरड १७५१
१२९४ इन्दौर खरगौन बडवाह भूलगांव ३२८९
१२९५ इन्दौर खरगौन बडवाह पीतनगर १६१७
१२९६ इन्दौर खरगौन बडवाह पडालीखुर्द १४०१
१२९७ इन्दौर खरगौन बडवाह रमठान १३४३
१२९८ इन्दौर खरगौन बडवाह रमाणा १३३३
१२९९ इन्दौर खरगौन बडवाह राहडकोट १५६१
१३०० इन्दौर खरगौन बडवाह राजणां १८८९
१३०१ इन्दौर खरगौन बडवाह रतनपुर १४१६
१३०२ इन्दौर खरगौन बडवाह सोरठी बारूल १९५४
१३०३ इन्दौर खरगौन बडवाह साला १४४३
१३०४ इन्दौर खरगौन बडवाह सुरपाला १३१४
१३०५ इन्दौर खरगौन बडवाह सुलगांव १६९८
१३०६ इन्दौर खरगौन बडवाह सताजना १८६३
१३०७ इन्दौर खरगौन बडवाह सेमरला १४७२
१३०८ इन्दौर खरगौन बडवाह सेल्दा बलवाडा १४३७
१३०९ इन्दौर खरगौन बडवाह सेल्दाबालबाद १४३७
१३१० इन्दौर खरगौन बडवाह उमरिया १७६१
१३११ इन्दौर खरगौन बडवाह डाल्याखेडी ११९५
१३१२ इन्दौर खरगौन बडवाह डालची २१३५
१३१३ इन्दौर खरगौन बडवाह डुडगांव २९३२
१३१४ इन्दौर खरगौन बडवाह दाभढ १५४६
१३१५ इन्दौर खरगौन बडवाह छापरा २८६१
१३१६ इन्दौर खरगौन बडवाह दसोडा १७४५
१३१७ इन्दौर खरगौन बडवाह फनगांव १६८७
१३१८ इन्दौर खरगौन बडवाह तमोलिया १४५२
१३१९ इन्दौर खरगौन बडवाह जुजाखेडी १६९२
१३२० इन्दौर खरगौन बडवाह जुलवानिया ११२५
१३२१ इन्दौर खरगौन बडवाह जेठवाय ३०७०
१३२२ इन्दौर खरगौन बडवाह जगतपुरा १४३२
१३२३ इन्दौर खरगौन बडवाह नाया १५७२
१३२४ इन्दौर खरगौन बडवाह नांदिया १५७३
१३२५ इन्दौर खरगौन बडवाह नावघाटखेडी १४१५
१३२६ इन्दौर खरगौन बडवाह नलवां २३२३
१३२७ इन्दौर खरगौन बडवाह नलवट १२९०
१३२८ इन्दौर खरगौन बडवाह अंजरूद १५५९
१३२९ इन्दौर खरगौन बडवाह अम्बा २७४०
१३३० इन्दौर खरगौन बडवाह आक्या १७०५
१३३१ इन्दौर खरगौन बडवाह ओखला १७२३
१३३२ इन्दौर खरगौन बडवाह टोकसर १४७३
१३३३ इन्दौर खरगौन बडवाह टोकलाय १६९९
१३३४ इन्दौर खरगौन बडवाह अतरसुम्बा २९६४
१३३५ इन्दौर खरगौन बडवाह टेमला १३८८
१३३६ इन्दौर खरगौन बडवाह आलीखुर्द २५५८
१३३७ इन्दौर खरगौन बडवाह गवल १३४७
१३३८ इन्दौर खरगौन बडवाह गलगांव १५६६
१३३९ इन्दौर खरगौन बडवाह लौन्दी एस १९६६
१३४० इन्दौर खरगौन बडवाह लौन्दी बी १९२६
१३४१ इन्दौर खरगौन कसरावद रूपखेडा १७०५
१३४२ इन्दौर खरगौन कसरावद खामखेडा ४१७५
१३४३ इन्दौर खरगौन कसरावद खडकवानी २१६७
१३४४ इन्दौर खरगौन कसरावद खेडी १२८९
१३४५ इन्दौर खरगौन कसरावद खलबुजुर्ग ६१६१
१३४६ इन्दौर खरगौन कसरावद खेडी बुजुर्ग १५८६
१३४७ इन्दौर खरगौन कसरावद डेडगावं १७८९
१३४८ इन्दौर खरगौन कसरावद बरसलाय १५०७
१३४९ इन्दौर खरगौन कसरावद बामखल २००१
१३५० इन्दौर खरगौन कसरावद बामन्दी २५७१
१३५१ इन्दौर खरगौन कसरावद बामन्दा १४०८
१३५२ इन्दौर खरगौन कसरावद बारदेवला १०४९
१३५३ इन्दौर खरगौन कसरावद बाडी २०६४
१३५४ इन्दौर खरगौन कसरावद बोरावां २२४५
१३५५ इन्दौर खरगौन कसरावद बालसमुद ७५८४
१३५६ इन्दौर खरगौन कसरावद बडगांव २०९५
१३५७ इन्दौर खरगौन कसरावद बेसरकुण्ड १७००
१३५८ इन्दौर खरगौन कसरावद बेगन्दी १६६२
१३५९ इन्दौर खरगौन कसरावद बलखड २६१३
१३६० इन्दौर खरगौन कसरावद बलकवाडा ३४०७
१३६१ इन्दौर खरगौन कसरावद बलगांव २४९३
१३६२ इन्दौर खरगौन कसरावद कमोदवाडा १७०५
१३६३ इन्दौर खरगौन कसरावद कोंडापुरा १७०२
१३६४ इन्दौर खरगौन कसरावद काटकूर २५४८
१३६५ इन्दौर खरगौन कसरावद माकडखेडा १९८६
१३६६ इन्दौर खरगौन कसरावद मोगावां १२५५
१३६७ इन्दौर खरगौन कसरावद मकुन्दपुरा १०२१
१३६८ इन्दौर खरगौन कसरावद मुलठान २९८६
१३६९ इन्दौर खरगौन कसरावद मगरखेडी ३१५७
१३७० इन्दौर खरगौन कसरावद मलतार १९२६
१३७१ इन्दौर खरगौन कसरावद झिरन्या ११८३
१३७२ इन्दौर खरगौन कसरावद बिठेर १७६८
१३७३ इन्दौर खरगौन कसरावद किरगावं १६३०
१३७४ इन्दौर खरगौन कसरावद सिपटान १८३२
१३७५ इन्दौर खरगौन कसरावद सिनगुन २९६१
१३७६ इन्दौर खरगौन कसरावद चिचली १८९३
१३७७ इन्दौर खरगौन कसरावद निमरानी ३८२४
१३७८ इन्दौर खरगौन कसरावद हीरापुर १८२९
१३७९ इन्दौर खरगौन कसरावद भीलगावं २९८०
१३८० इन्दौर खरगौन कसरावद भोइन्दा ३४०९
१३८१ इन्दौर खरगौन कसरावद भोपाडा १६२८
१३८२ इन्दौर खरगौन कसरावद भैसावद २२०५
१३८३ इन्दौर खरगौन कसरावद भटयाणखुर्द १०५३
१३८४ इन्दौर खरगौन कसरावद भटयाणबुजुर्ग २३८४
१३८५ इन्दौर खरगौन कसरावद भग्यापुर १३६४
१३८६ इन्दौर खरगौन कसरावद पथोरा १६८३
१३८७ इन्दौर खरगौन कसरावद पीपलगोन ५४७०
१३८८ इन्दौर खरगौन कसरावद रणगाव १६९१
१३८९ इन्दौर खरगौन कसरावद रामपुरा २०६१
१३९० इन्दौर खरगौन कसरावद रसवां १९७९
१३९१ इन्दौर खरगौन कसरावद रेगवां ३२२२
१३९२ इन्दौर खरगौन कसरावद सरवरदेवला २१९६
१३९३ इन्दौर खरगौन कसरावद सायता १६४७
१३९४ इन्दौर खरगौन कसरावद सार्इखेडा १५३१
१३९५ इन्दौर खरगौन कसरावद सांगवी १०६५
१३९६ इन्दौर खरगौन कसरावद सामेडा १७०७
१३९७ इन्दौर खरगौन कसरावद सोनखेडी १३६९
१३९८ इन्दौर खरगौन कसरावद साटकूर १३८३
१३९९ इन्दौर खरगौन कसरावद सत्राटी २६२३
१४०० इन्दौर खरगौन कसरावद सैलानी १७९५
१४०१ इन्दौर खरगौन कसरावद सुर्वा १५५८
१४०२ इन्दौर खरगौन कसरावद सलीमपुरा २१३१
१४०३ इन्दौर खरगौन कसरावद डाबरी १५६०
१४०४ इन्दौर खरगौन कसरावद डोगरगांव १३४२
१४०५ इन्दौर खरगौन कसरावद डोलानी १६२२
१४०६ इन्दौर खरगौन कसरावद उटावद २५३९
१४०७ इन्दौर खरगौन कसरावद छोटीकसरावद ३३१७
१४०८ इन्दौर खरगौन कसरावद दोगावां २०६८
१४०९ इन्दौर खरगौन कसरावद दुर्गापुर २३८५
१४१० इन्दौर खरगौन कसरावद चंदनपुरी १३६१
१४११ इन्दौर खरगौन कसरावद जरोली १५१९
१४१२ इन्दौर खरगौन कसरावद जलखा १७७५
१४१३ इन्दौर खरगौन कसरावद नायदड २३६९
१४१४ इन्दौर खरगौन कसरावद अघावण १०६३
१४१५ इन्दौर खरगौन कसरावद अमलाथा २५४२
१४१६ इन्दौर खरगौन कसरावद अहिर धामनोद १४९३
१४१७ इन्दौर खरगौन कसरावद औझरा ३०३८
१४१८ इन्दौर खरगौन कसरावद अवरकच्छ १८०२
१४१९ इन्दौर खरगौन कसरावद टेमरनी १८५८
१४२० इन्दौर खरगौन कसरावद गोपालपुरा २२९४
१४२१ इन्दौर खरगौन कसरावद गवला १५४८
१४२२ इन्दौर खरगौन कसरावद लोहारी २५९६
१४२३ इन्दौर खरगौन कसरावद लैपा २११२
१४२४ इन्दौर खरगौन महेश्वर धरगांव ४८१९
१४२५ इन्दौर खरगौन महेश्वर घटयाबैडी १४३७
१४२६ इन्दौर खरगौन महेश्वर खराडी २५३९
१४२७ इन्दौर खरगौन महेश्वर झापडी १८२८
१४२८ इन्दौर खरगौन महेश्वर ठनगांव ३०००
१४२९ इन्दौर खरगौन महेश्वर र्इटावदी २४२२
१४३० इन्दौर खरगौन महेश्वर बंजारी १२८९
१४३१ इन्दौर खरगौन महेश्वर बठोली १८५६
१४३२ इन्दौर खरगौन महेश्वर बबलर्इ १४१८
१४३३ इन्दौर खरगौन महेश्वर बहेगांव २९११
१४३४ इन्दौर खरगौन महेश्वर बरलाय १६४९
१४३५ इन्दौर खरगौन महेश्वर बाकानेर २०२९
१४३६ इन्दौर खरगौन महेश्वर बागदरा २०८४
१४३७ इन्दौर खरगौन महेश्वर बडदिया सुरता १४७०
१४३८ इन्दौर खरगौन महेश्वर बडवेल १९६७
१४३९ इन्दौर खरगौन महेश्वर बन्डेरा २४६८
१४४० इन्दौर खरगौन महेश्वर बलसगांव १७०४
१४४१ इन्दौर खरगौन महेश्वर करही ७६३१
१४४२ इन्दौर खरगौन महेश्वर करोंदिया डी २२१३
१४४३ इन्दौर खरगौन महेश्वर करोंदिया खुर्द १७६९
१४४४ इन्दौर खरगौन महेश्वर करोली १५२१
१४४५ इन्दौर खरगौन महेश्वर कांकरिया १६०७
१४४६ इन्दौर खरगौन महेश्वर काकड़दा १६८९
१४४७ इन्दौर खरगौन महेश्वर कोदल्याखेडी २४५१
१४४८ इन्दौर खरगौन महेश्वर कोगावां १७०९
१४४९ इन्दौर खरगौन महेश्वर कवडिया २२९४
१४५० इन्दौर खरगौन महेश्वर कवाणा १५०१
१४५१ इन्दौर खरगौन महेश्वर कुसुम्भ्या १९८७
१४५२ इन्दौर खरगौन महेश्वर कतरगांव २३२०
१४५३ इन्दौर खरगौन महेश्वर मक्सी १५८६
१४५४ इन्दौर खरगौन महेश्वर मंदौरी १०३८
१४५५ इन्दौर खरगौन महेश्वर माचलपुर १३८७
१४५६ इन्दौर खरगौन महेश्वर मातमूर २५३७
१४५७ इन्दौर खरगौन महेश्वर मोहद १३५१
१४५८ इन्दौर खरगौन महेश्वर मोहना ३१७९
१४५९ इन्दौर खरगौन महेश्वर मोगावां १५९४
१४६० इन्दौर खरगौन महेश्वर महेतवाडा ३२६८
१४६१ इन्दौर खरगौन महेश्वर मेलखेडी १६१२
१४६२ इन्दौर खरगौन महेश्वर बिलबावडी १९१८
१४६३ इन्दौर खरगौन महेश्वर पिपल्या खुर्द १६३५
१४६४ इन्दौर खरगौन महेश्वर पिपल्या बुजूर्ग ३५६४
१४६५ इन्दौर खरगौन महेश्वर पिटामली १९८१
१४६६ इन्दौर खरगौन महेश्वर सिरस्या १६७३
१४६७ इन्दौर खरगौन महेश्वर सिटोका १३२६
१४६८ इन्दौर खरगौन महेश्वर चिन्दडिया १२६३
१४६९ इन्दौर खरगौन महेश्वर होदडिया २२४७
१४७० इन्दौर खरगौन महेश्वर भकलाय २४९४
१४७१ इन्दौर खरगौन महेश्वर भामपुरा १९९४
१४७२ इन्दौर खरगौन महेश्वर भूदरी २९५५
१४७३ इन्दौर खरगौन महेश्वर पथराड खुर्द ४३९९
१४७४ इन्दौर खरगौन महेश्वर पाडल्या खुर्द १७६९
१४७५ इन्दौर खरगौन महेश्वर पालसुद १४२६
१४७६ इन्दौर खरगौन महेश्वर पेमपुरा १४६६
१४७७ इन्दौर खरगौन महेश्वर समराज १९८०
१४७८ इन्दौर खरगौन महेश्वर सोमाखेडी ३०१४
१४७९ इन्दौर खरगौन महेश्वर सुलगांव २६१०
१४८० इन्दौर खरगौन महेश्वर सेजगांव १९७०
१४८१ इन्दौर खरगौन महेश्वर सेल १८९६
१४८२ इन्दौर खरगौन महेश्वर छोटी खरगोन ४३२८
१४८३ इन्दौर खरगौन महेश्वर देवपिपल्या १४८९
१४८४ इन्दौर खरगौन महेश्वर वणी १७४८
१४८५ इन्दौर खरगौन महेश्वर चोली ४२६०
१४८६ इन्दौर खरगौन महेश्वर जलकोटा १७३४
१४८७ इन्दौर खरगौन महेश्वर जलूद ३७०८
१४८८ इन्दौर खरगौन महेश्वर नान्द्रा ५०४०
१४८९ इन्दौर खरगौन महेश्वर नागझिरी २३३०
१४९० इन्दौर खरगौन महेश्वर आशापुर ४३६५
१४९१ इन्दौर खरगौन महेश्वर टेकवां १७०५
१४९२ इन्दौर खरगौन महेश्वर गुर्जर मोहना २४४६
१४९३ इन्दौर खरगौन महेश्वर गुलावड २७४२
१४९४ इन्दौर खरगौन महेश्वर लाडवी ४८६५
१४९५ इन्दौर खरगौन झिरन्या धूपी खुर्द १८९५
१४९६ इन्दौर खरगौन झिरन्या धूपा बु. २८७१
१४९७ इन्दौर खरगौन झिरन्या रून्दा १२१२
१४९८ इन्दौर खरगौन झिरन्या घोडी २२६०
१४९९ इन्दौर खरगौन झिरन्या खारवा १३३२
१५०० इन्दौर खरगौन झिरन्या खोर्इ १४०१
१५०१ इन्दौर खरगौन झिरन्या ढसलगांव १४९८
१५०२ इन्दौर खरगौन झिरन्या ठोकनबैडा ११५७
१५०३ इन्दौर खरगौन झिरन्या बायखेडा १९८७
१५०४ इन्दौर खरगौन झिरन्या बोरवाल २८२९
१५०५ इन्दौर खरगौन झिरन्या बडी २९६०
१५०६ इन्दौर खरगौन झिरन्या बुंदा १५३१
१५०७ इन्दौर खरगौन झिरन्या बेड़छा १६१९
१५०८ इन्दौर खरगौन झिरन्या बेढान्या बु. २४२२
१५०९ इन्दौर खरगौन झिरन्या काकरिया १५६६
१५१० इन्दौर खरगौन झिरन्या काकोडा २५६२
१५११ इन्दौर खरगौन झिरन्या कोठा बु. १५५४
१५१२ इन्दौर खरगौन झिरन्या कोठडा २२०४
१५१३ इन्दौर खरगौन झिरन्या कोटबैडा २९४६
१५१४ इन्दौर खरगौन झिरन्या कुडी १२८५
१५१५ इन्दौर खरगौन झिरन्या माण्डवी ३७४८
१५१६ इन्दौर खरगौन झिरन्या मारूगढ़ १७४३
१५१७ इन्दौर खरगौन झिरन्या मोरदड़़ ११६२
१५१८ इन्दौर खरगौन झिरन्या मोरवा २३८९
१५१९ इन्दौर खरगौन झिरन्या मानिकेरा १८९२
१५२० इन्दौर खरगौन झिरन्या मुणिडया ४१८३
१५२१ इन्दौर खरगौन झिरन्या मेंढागढ १००७
१५२२ इन्दौर खरगौन झिरन्या मलगांव १६०७
१५२३ इन्दौर खरगौन झिरन्या झिरन्या ५९२९
१५२४ इन्दौर खरगौन झिरन्या बिलखेड १८१८
१५२५ इन्दौर खरगौन झिरन्या मिटावल १८६७
१५२६ इन्दौर खरगौन झिरन्या पिपरखेडनाका ८६२
१५२७ इन्दौर खरगौन झिरन्या शिवना ३२६२
१५२८ इन्दौर खरगौन झिरन्या चिरिया ४६४२
१५२९ इन्दौर खरगौन झिरन्या तितरान्या २०५५
१५३० इन्दौर खरगौन झिरन्या तिनस्या १५३०
१५३१ इन्दौर खरगौन झिरन्या टिगरिया ११२८
१५३२ इन्दौर खरगौन झिरन्या हरणकुंडिया १८२३
१५३३ इन्दौर खरगौन झिरन्या भावसिंगपुरा १९४९
१५३४ इन्दौर खरगौन झिरन्या भडलेन १०३८
१५३५ इन्दौर खरगौन झिरन्या पखाल्या १४०८
१५३६ इन्दौर खरगौन झिरन्या पिपरी १७८६
१५३७ इन्दौर खरगौन झिरन्या पिडीजामली १९६२
१५३८ इन्दौर खरगौन झिरन्या पाडल्या २४८४
१५३९ इन्दौर खरगौन झिरन्या पुतला १८४९
१५४० इन्दौर खरगौन झिरन्या पुनासला १२६३
१५४१ इन्दौर खरगौन झिरन्या पलोना १९७४
१५४२ इन्दौर खरगौन झिरन्या रातलीपुरा ३९७८
१५४३ इन्दौर खरगौन झिरन्या राजपुरा १८२१
१५४४ इन्दौर खरगौन झिरन्या रतनपुर १२५५
१५४५ इन्दौर खरगौन झिरन्या रेहटफल २२५१
१५४६ इन्दौर खरगौन झिरन्या सपाटिया २२७७
१५४७ इन्दौर खरगौन झिरन्या सायखेडा १५७७
१५४८ इन्दौर खरगौन झिरन्या साका २२६०
१५४९ इन्दौर खरगौन झिरन्या सोनखेडी १३९६
१५५० इन्दौर खरगौन झिरन्या सेमलकूट १६९६
१५५१ इन्दौर खरगौन झिरन्या डेहरिया १६५२
१५५२ इन्दौर खरगौन झिरन्या दामखेडा १५६८
१५५३ इन्दौर खरगौन झिरन्या छेंडिया १३२१
१५५४ इन्दौर खरगौन झिरन्या दैवित बु. १९२५
१५५५ इन्दौर खरगौन झिरन्या चौपाली ४६९०
१५५६ इन्दौर खरगौन झिरन्या चैनपुर २५०२
१५५७ इन्दौर खरगौन झिरन्या तेड ११६९
१५५८ इन्दौर खरगौन झिरन्या जामली १९३५
१५५९ इन्दौर खरगौन झिरन्या नहालदरी १४८४
१५६० इन्दौर खरगौन झिरन्या नीमसेठी १२९०
१५६१ इन्दौर खरगौन झिरन्या नरवट २५३०
१५६२ इन्दौर खरगौन झिरन्या नानकोडी १३९८
१५६३ इन्दौर खरगौन झिरन्या अम्बाडोचर १७०४
१५६४ इन्दौर खरगौन झिरन्या अरदला १३९२
१५६५ इन्दौर खरगौन झिरन्या आभापुरी १२४७
१५६६ इन्दौर खरगौन झिरन्या गाडग्याआम १९२०
१५६७ इन्दौर खरगौन झिरन्या गोरखपुर २१७०
१५६८ इन्दौर खरगौन झिरन्या गवला १३६२
१५६९ इन्दौर खरगौन झिरन्या गुवाडा १०२७
१५७० इन्दौर खरगौन झिरन्या लखापुर १८३६
१५७१ इन्दौर खरगौन भीकनगांव एकतासा २६३२
१५७२ इन्दौर खरगौन भीकनगांव खुड़गांव १६४२
१५७३ इन्दौर खरगौन भीकनगांव खेरदा २६४०
१५७४ इन्दौर खरगौन भीकनगांव र्इगरिया १५४९
१५७५ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बमनाला ५९७०
१५७६ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बडि़या सहे. १४४१
१५७७ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बडि़या गोवि. २०६९
१५७८ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बोरूठ २५०३
१५७९ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बोरगांव १९६३
१५८० इन्दौर खरगौन भीकनगांव बन्झर २२७१
१५८१ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बलखडि़या २०८२
१५८२ इन्दौर खरगौन भीकनगांव ककड़गांव १९७५
१५८३ इन्दौर खरगौन भीकनगांव कोदला जा. १९३५
१५८४ इन्दौर खरगौन भीकनगांव कान्झर ३९६०
१५८५ इन्दौर खरगौन भीकनगांव कालधा १३२६
१५८६ इन्दौर खरगौन भीकनगांव काल्याखेडी २२०४
१५८७ इन्दौर खरगौन भीकनगांव केंदवा १७८६
१५८८ इन्दौर खरगौन भीकनगांव मछलगांव १६९६
१५८९ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बिरूल २१७९
१५९० इन्दौर खरगौन भीकनगांव बिटनेरा २०३४
१५९१ इन्दौर खरगौन भीकनगांव बिलखेड़ खुर्द २४०३
१५९२ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पिपराड़ २०४६
१५९३ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पिपल्या बुजूर्ग ३०४७
१५९४ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सिराली १५७२
१५९५ इन्दौर खरगौन भीकनगांव छिर्वा २०८३
१५९६ इन्दौर खरगौन भीकनगांव चिरागपुरा १९१४
१५९७ इन्दौर खरगौन भीकनगांव निमोनी २००२
१५९८ इन्दौर खरगौन भीकनगांव भोपाड़ा ११७६
१५९९ इन्दौर खरगौन भीकनगांव भगवानपुरा १८२९
१६०० इन्दौर खरगौन भीकनगांव पाडल्या बाबा १४९४
१६०१ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पाडल्या गवली १८६७
१६०२ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पोखर खुर्द १८५३
१६०३ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पोखर बुजूर्ग २२८६
१६०४ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पोखराबाद १५४८
१६०५ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पोर्इ २१३८
१६०६ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पत्थरवाड़ा १७२६
१६०७ इन्दौर खरगौन भीकनगांव पलासी २२४१
१६०८ इन्दौर खरगौन भीकनगांव रामपुरा १५८५
१६०९ इन्दौर खरगौन भीकनगांव रोडि़या १५९४
१६१० इन्दौर खरगौन भीकनगांव रेहगांव २९२३
१६११ इन्दौर खरगौन भीकनगांव शकरगांव २१८१
१६१२ इन्दौर खरगौन भीकनगांव साँर्इखेड़ी २१७४
१६१३ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सांगवी १८९५
१६१४ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सुर्वा १७६७
१६१५ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सुर्वा कोयड़ा १९५१
१६१६ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सुन्दे्रल २९३७
१६१७ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सतवाड़ा १६३२
१६१८ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सेल्दा ४२१९
१६१९ इन्दौर खरगौन भीकनगांव सगुर २५७०
१६२० इन्दौर खरगौन भीकनगांव उमरिया १५३६
१६२१ इन्दौर खरगौन भीकनगांव दौड़वा ४०६६
१६२२ इन्दौर खरगौन भीकनगांव देवला २३३४
१६२३ इन्दौर खरगौन भीकनगांव वल्का १०६४
१६२४ इन्दौर खरगौन भीकनगांव चौण्डी मुहाली २२३६
१६२५ इन्दौर खरगौन भीकनगांव चौण्डी अन्दड़ १६३४
१६२६ इन्दौर खरगौन भीकनगांव जामन्या बु. ११८९
१६२७ इन्दौर खरगौन भीकनगांव नरगांव १२३५
१६२८ इन्दौर खरगौन भीकनगांव नुरियाखेडी १२५७
१६२९ इन्दौर खरगौन भीकनगांव अंजनगांव ३८२६
१६३० इन्दौर खरगौन भीकनगांव अमनखेडी १२३५
१६३१ इन्दौर खरगौन भीकनगांव अहिरखेडा २२७२
१६३२ इन्दौर खरगौन भीकनगांव टेमला २०६४
१६३३ इन्दौर खरगौन भीकनगांव अन्दड़ २९८३
१६३४ इन्दौर खरगौन भीकनगांव गोराडि़या २०९५
१६३५ इन्दौर खरगौन भीकनगांव लालखेड़ा १९४१
१६३६ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा धरमपुरी १३९०
१६३७ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा धुलकोट १२८००
१६३८ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा खापरजामली ३६६९
१६३९ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा ढाबला ३१५९
१६४० इन्दौर खरगौन भगवानपुरा झगडी १८७८
१६४१ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बहादरपुरा २६८८
१६४२ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बाडीखुर्द १७३५
१६४३ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बोरखेडा १२७६
१६४४ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बागदरी ११९७
१६४५ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बागदरा १६८९
१६४६ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बड़ी १८२१
१६४७ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बन्हेर २८८४
१६४८ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा बलखडखुर्द १०९९
१६४९ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा करही २२७७
१६५० इन्दौर खरगौन भगवानपुरा काबरी ४०९९
१६५१ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा कदवाली १३४०
१६५२ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा कुम्हारबैडी २४८१
१६५३ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा माण्डवखेडा २७४८
१६५४ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा मोहनपुरा २३७५
१६५५ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा मोहना १९५१
१६५६ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा मोगरगांव २४८९
१६५७ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा मदनीखुर्द १८००
१६५८ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा थरडपुरा १५१८
१६५९ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा सिरवेल ४९३१
१६६० इन्दौर खरगौन भगवानपुरा हीरापुर १६१६
१६६१ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा भातुड़ १५६९
१६६२ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा भुलवान्या २८४२
१६६३ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा भग्यापुर ३०७०
१६६४ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा भगवानपुरा ६१८८
१६६५ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा पिपरीपाला १५७४
१६६६ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा पिपलझोपा ३४८८
१६६७ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा पलासकुट २३२२
१६६८ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा रायसागर १७५८
१६६९ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा राजपुरा १३०८
१६७० इन्दौर खरगौन भगवानपुरा रसगांगली ३१४१
१६७१ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा सरवरदेवला १६६२
१६७२ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा सुखपुरी २३८२
१६७३ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा सेजला १२९६
१६७४ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा उमरिया ३७२१
१६७५ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा दामखेडा ३३२६
१६७६ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा दाउतखेडी १६६८
१६७७ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा देवझिरी १२८३
१६७८ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा देवाड़ा २७२५
१६७९ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा देवनल्या ३४६३
१६८० इन्दौर खरगौन भगवानपुरा देजला १७२८
१६८१ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा जामन्यापानी २३१२
१६८२ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा जलालाबाद २२६७
१६८३ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा नांदिया ११२२
१६८४ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा अंजनगांव १४९१
१६८५ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा अम्बा २४३८
१६८६ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा अम्बाखेडा १८५१
१६८७ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा आमल्यापानी १७९८
१६८८ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा अनकवाडी १९६२
१६८९ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा गढ़ी २३४३
१६९० इन्दौर खरगौन भगवानपुरा गारी १५८४
१६९१ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा गोंटिया २१६७
१६९२ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा गोपालपुरा ३११६
१६९३ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा गुजरबावडी ३१७८
१६९४ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा गुलझिरा १००९
१६९५ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा गलतार ११३४
१६९६ इन्दौर खरगौन भगवानपुरा लाहोरपानी १५७३
१६९७ इन्दौर खरगौन सेगांव खामखेड़ा १०९७
१६९८ इन्दौर खरगौन सेगांव खोलगांव २३७०
१६९९ इन्दौर खरगौन सेगांव बनिहार १५०२
१७०० इन्दौर खरगौन सेगांव कमोदवाड़ा १३०७
१७०१ इन्दौर खरगौन सेगांव केशवपुरा १६४०
१७०२ इन्दौर खरगौन सेगांव केली २४४६
१७०३ इन्दौर खरगौन सेगांव महुगांव १२१५
१७०४ इन्दौर खरगौन सेगांव बिरला १६७५
१७०५ इन्दौर खरगौन सेगांव सिनखेडी २२४९
१७०६ इन्दौर खरगौन सेगांव सिलोटिया १७८४
१७०७ इन्दौर खरगौन सेगांव चिचगढ़ १७५०
१७०८ इन्दौर खरगौन सेगांव तिरी २०९१
१७०९ इन्दौर खरगौन सेगांव भडवाली १८५५
१७१० इन्दौर खरगौन सेगांव पनाली १७७८
१७११ इन्दौर खरगौन सेगांव पनवाड़ा २७८९
१७१२ इन्दौर खरगौन सेगांव श्रीखण्डी २१७२
१७१३ इन्दौर खरगौन सेगांव रसगांव १९२१
१७१४ इन्दौर खरगौन सेगांव रेहगुन १९१५
१७१५ इन्दौर खरगौन सेगांव शरदपुरा १००२
१७१६ इन्दौर खरगौन सेगांव सांगवी २७५७
१७१७ इन्दौर खरगौन सेगांव सतावड १०१२
१७१८ इन्दौर खरगौन सेगांव सेगांव ६५३१
१७१९ इन्दौर खरगौन सेगांव उपडी १५४२
१७२० इन्दौर खरगौन सेगांव डालकी १४२२
१७२१ इन्दौर खरगौन सेगांव दोमवाडा १८९९
१७२२ इन्दौर खरगौन सेगांव दसनावल ३१५०
१७२३ इन्दौर खरगौन सेगांव देवली १५०७
१७२४ इन्दौर खरगौन सेगांव तलकपुरा १८५०
१७२५ इन्दौर खरगौन सेगांव जमोठी १३६४
१७२६ इन्दौर खरगौन सेगांव जोजलवाडी १४६५
१७२७ इन्दौर खरगौन सेगांव जोगवाडा १०५५
१७२८ इन्दौर खरगौन सेगांव जलगोन १५२४
१७२९ इन्दौर खरगौन सेगांव आंछलवाडी १३५३
१७३० इन्दौर खरगौन सेगांव गंधावड १३७८
१७३१ इन्दौर खरगौन सेगांव गोलवाडी १९१७
१७३२ इन्दौर खरगौन सेगांव गाटलाखेडी १३२८
१७३३ इन्दौर खरगौन सेगांव लेहकू १३५५
१७३४ इन्दौर खरगौन गोगावां रूपखेडा १९५५
१७३५ इन्दौर खरगौन गोगावां घुघरिया खेडी १७३६
१७३६ इन्दौर खरगौन गोगावां घटटी १९७३
१७३७ इन्दौर खरगौन गोगावां खेडीखुर्द १५३०
१७३८ इन्दौर खरगौन गोगावां बीडबुजर्ूग १७५६
१७३९ इन्दौर खरगौन गोगावां बडगांव ३७४०
१७४० इन्दौर खरगौन गोगावां बेहरामपुर २५५९
१७४१ इन्दौर खरगौन गोगावां बैजापुर १२२९
१७४२ इन्दौर खरगौन गोगावां बलगांव १६९९
१७४३ इन्दौर खरगौन गोगावां कोठाखुर्द १७२०
१७४४ इन्दौर खरगौन गोगावां कोठाबुजर्ुग ११८२
१७४५ इन्दौर खरगौन गोगावां कुकडोल २६८५
१७४६ इन्दौर खरगौन गोगावां कुम्हारखेडा १७७०
१७४७ इन्दौर खरगौन गोगावां कुणिडया १६२८
१७४८ इन्दौर खरगौन गोगावां महम्मदपुर ३८२०
१७४९ इन्दौर खरगौन गोगावां मांगरूल खुर्द १११२
१७५० इन्दौर खरगौन गोगावां मेहरजा १०४२
१७५१ इन्दौर खरगौन गोगावां मगरिया २२५०
१७५२ इन्दौर खरगौन गोगावां ठिबगांव बुजर्ुग २३१०
१७५३ इन्दौर खरगौन गोगावां बिस्टान ८२३०
१७५४ इन्दौर खरगौन गोगावां बिलखेड बुर्जुग १३०१
१७५५ इन्दौर खरगौन गोगावां बिलाली १४०४
१७५६ इन्दौर खरगौन गोगावां पिपलर्इ १३६०
१७५७ इन्दौर खरगौन गोगावां सिगनूर १३०२
१७५८ इन्दौर खरगौन गोगावां लिमवाडी ११३२
१७५९ इन्दौर खरगौन गोगावां हिरापुर १५१६
१७६० इन्दौर खरगौन गोगावां पिपरखेडा ११३७
१७६१ इन्दौर खरगौन गोगावां पेनपुर १९१८
१७६२ इन्दौर खरगौन गोगावां राजपुरा १७१४
१७६३ इन्दौर खरगौन गोगावां रेटवा १२१०
१७६४ इन्दौर खरगौन गोगावां शाहपुरा ३१९८
१७६५ इन्दौर खरगौन गोगावां सोलना १०७६
१७६६ इन्दौर खरगौन गोगावां सुरपाला १६४९
१७६७ इन्दौर खरगौन गोगावां उमरखली ४३९८
१७६८ इन्दौर खरगौन गोगावां दयालपुरा २२९४
१७६९ इन्दौर खरगौन गोगावां दशनावल ४४२९
१७७० इन्दौर खरगौन गोगावां देवली १६७५
१७७१ इन्दौर खरगौन गोगावां देवलगांव २३२२
१७७२ इन्दौर खरगौन गोगावां जामन्या १३९४
१७७३ इन्दौर खरगौन गोगावां जगन्नाथपुरा १३२३
१७७४ इन्दौर खरगौन गोगावां नागझिरी ४६६२
१७७५ इन्दौर खरगौन गोगावां टेमरना १६८५
१७७६ इन्दौर खरगौन गोगावां गोपालपुरा १९०१
१७७७ इन्दौर खरगौन गोगावां गोवाडी ११०७
१७७८ इन्दौर खरगौन गोगावां गोगावां ८६३१
१७७९ इन्दौर खरगौन गोगावां लाखी १६२६
१७८० इन्दौर झाबुआ झाबुआ खेड़ी २५२७
१७८१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ ढेबरबड़ी ३७५७
१७८२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ ढेकलबड़ी १८११
१७८३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ ढेकलछोटी १८९४
१७८४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ झायड़ा २११३
१७८५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बरखेडा १७२३
१७८६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बरोड़ २०२५
१७८७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बामनसेमलिया १६८९
१७८८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बावड़बड़ी ३५१६
१७८९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बलवन १६८२
१७९० इन्दौर झाबुआ झाबुआ करड़ावदबड़ी ३७८२
१७९१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ काकरादरा(खर्द) ११२३
१७९२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कोटड़ा १४४५
१७९३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कालाखूूट २०३५
१७९४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कालापिपल १४६७
१७९५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कुण्ड़ला १६९६
१७९६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कुशलपुरा १२२८
१७९७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कल्याणपुरा ३३५६
१७९८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ कल्लीपुरा १९३४
१७९९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ माण्ड़लीबड़ी १५८०
१८०० इन्दौर झाबुआ झाबुआ माकनकुर्इ १४४७
१८०१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मोहनपुरा २३१३
१८०२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मानपुरा १४२८
१८०३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मसुरिया २१३५
१८०४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मेहन्दीखेड़ा १२५०
१८०५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बिसौली १६०३
१८०६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ बिजलपुर ११२५
१८०७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ मिण्ड़ल १४०५
१८०८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिलियाखंदान १६१९
१८०९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिपलिया ३१४५
१८१० इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिपलिया(पारा.) १०५३
१८११ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिपलीपाड़ा १५२४
१८१२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ पिटोलबड़ी ३२१२
१८१३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ हड़मतिया १०३३
१८१४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ भीमफलिया ३१०८
१८१५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ भोयरा १२७६
१८१६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ भगोर १७९९
१८१७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ परवट ११६७
१८१८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ संदला १३५७
१८१९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ सेमलियाबड़ा १३१८
१८२० इन्दौर झाबुआ झाबुआ सजवानीछोटी १४२१
१८२१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ उमरियावजंत्री १६५७
१८२२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ उमरी १६८४
१८२३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ डूंगरालालू १८३७
१८२४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ डूमपाड़ा १९७८
१८२५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ देवझिरीपण्ड़ा १६८६
१८२६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ चारोलीपाड़ा १३२८
१८२७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ फुटिया १७५५
१८२८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ फुलधावड़ी १५४९
१८२९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ तलावली २३४५
१८३० इन्दौर झाबुआ झाबुआ जुलवानिया १११५
१८३१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नरवलिया २५०१
१८३२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नवापाडा़(भण्डा. १३४१
१८३३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नवापाडा़(नवीन) १००८
१८३४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नवागांव १७५२
१८३५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नेगडि़या २५४२
१८३६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ नल्दीछोटी १५२५
१८३७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ आम्बाखोदरा ११६४
१८३८ इन्दौर झाबुआ झाबुआ आमलीपठार १६३७
१८३९ इन्दौर झाबुआ झाबुआ आमलीफलिया २०९९
१८४० इन्दौर झाबुआ झाबुआ अन्तरवेलिया २६५९
१८४१ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गोपालपुरा ११७९
१८४२ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गोपालपुरा(ह.प.) १३३८
१८४३ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गोलाछोटी २०१६
१८४४ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गड़वाड़ा १२८३
१८४५ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गुन्दीपाडा १८०४
१८४६ इन्दौर झाबुआ झाबुआ गेहलरछोटी १५२१
१८४७ इन्दौर झाबुआ झाबुआ लोहारिया १५०६
१८४८ इन्दौर झाबुआ मेघनगर बड़ा घोसलिया १७५७
१८४९ इन्दौर झाबुआ मेघनगर घोसलियाछोटा १०६३
१८५० इन्दौर झाबुआ मेघनगर खालखण्डवी २१५८
१८५१ इन्दौर झाबुआ मेघनगर खच्चरटोड़ी २०७७
१८५२ इन्दौर झाबुआ मेघनगर ढाढनिया १४९५
१८५३ इन्दौर झाबुआ मेघनगर ढेबर १८५५
१८५४ इन्दौर झाबुआ मेघनगर झापादरा १७९४
१८५५ इन्दौर झाबुआ मेघनगर झाराडाबर १५५२
१८५६ इन्दौर झाबुआ मेघनगर र्इटावा २४९२
१८५७ इन्दौर झाबुआ मेघनगर बावड़ी फारेस्ट ११५६
१८५८ इन्दौर झाबुआ मेघनगर बेड़ावली १९७७
१८५९ इन्दौर झाबुआ मेघनगर काजली डुंगरी २३२७
१८६० इन्दौर झाबुआ मेघनगर कड़वापाड़ा २१६१
१८६१ इन्दौर झाबुआ मेघनगर कचलदरा ३१६०
१८६२ इन्दौर झाबुआ मेघनगर माण्डली १६६१
१८६३ इन्दौर झाबुआ मेघनगर मोखड़ा ११८९
१८६४ इन्दौर झाबुआ मेघनगर मालखण्डवी २०२६
१८६५ इन्दौर झाबुआ मेघनगर मदरानी ३६७८
१८६६ इन्दौर झाबुआ मेघनगर मेघनगर १०३१८
१८६७ इन्दौर झाबुआ मेघनगर बिसलपुर १२४९
१८६८ इन्दौर झाबुआ मेघनगर पीपलखुंटा १८६६
१८६९ इन्दौर झाबुआ मेघनगर पीपलौदा बड़ा १७३५
१८७० इन्दौर झाबुआ मेघनगर शिवगढ़ १९०१
१८७१ इन्दौर झाबुआ मेघनगर हात्यादेली २२७०
१८७२ इन्दौर झाबुआ मेघनगर पंचपिपलिया १७७६
१८७३ इन्दौर झाबुआ मेघनगर पतरा १९९७
१८७४ इन्दौर झाबुआ मेघनगर रम्भापुर २६६३
१८७५ इन्दौर झाबुआ मेघनगर रामपुरा १७८३
१८७६ इन्दौर झाबुआ मेघनगर राजपुरा १६७८
१८७७ इन्दौर झाबुआ मेघनगर सातसेरा १५०१
१८७८ इन्दौर झाबुआ मेघनगर स.मा.साथ १२३०
१८७९ इन्दौर झाबुआ मेघनगर स.सु.मो.साथ ११५९
१८८० इन्दौर झाबुआ मेघनगर स.ते0भी.साथ १६९०
१८८१ इन्दौर झाबुआ मेघनगर स.ना.साथ ११५२
१८८२ इन्दौर झाबुआ मेघनगर उमरादरा २७९३
१८८३ इन्दौर झाबुआ मेघनगर डुण्डका १३३२
१८८४ इन्दौर झाबुआ मेघनगर छायन १११४
१८८५ इन्दौर झाबुआ मेघनगर देदला १९६२
१८८६ इन्दौर झाबुआ मेघनगर देवीगढ़ २७६८
१८८७ इन्दौर झाबुआ मेघनगर बडलीपाड़ा १७६६
१८८८ इन्दौर झाबुआ मेघनगर चरेल १०७९
१८८९ इन्दौर झाबुआ मेघनगर चौखवाड़ा २६२६
१८९० इन्दौर झाबुआ मेघनगर चेनपुरा २११६
१८९१ इन्दौर झाबुआ मेघनगर फुटतालाब १०३२
१८९२ इन्दौर झाबुआ मेघनगर फुलेड़ी १२७४
१८९३ इन्दौर झाबुआ मेघनगर तांदलादरा १२९०
१८९४ इन्दौर झाबुआ मेघनगर तोरनिया १८३६
१८९५ इन्दौर झाबुआ मेघनगर तलार्इ १२८०
१८९६ इन्दौर झाबुआ मेघनगर तलावली २६३६
१८९७ इन्दौर झाबुआ मेघनगर जामनिया १२०८
१८९८ इन्दौर झाबुआ मेघनगर जामदा १४१७
१८९९ इन्दौर झाबुआ मेघनगर नाहरपुरा छोटा १३५२
१९०० इन्दौर झाबुआ मेघनगर नौगांवां ५३६७
१९०१ इन्दौर झाबुआ मेघनगर नागनवट बड़ी ११०३
१९०२ इन्दौर झाबुआ मेघनगर आमलियामाल ११८०
१९०३ इन्दौर झाबुआ मेघनगर ओचका १५३८
१९०४ इन्दौर झाबुआ मेघनगर अगराल १९५७
१९०५ इन्दौर झाबुआ मेघनगर अगासिया १४८०
१९०६ इन्दौर झाबुआ मेघनगर गोपालपुरा १७०२
१९०७ इन्दौर झाबुआ मेघनगर गडवाड़ा १७६३
१९०८ इन्दौर झाबुआ मेघनगर गुवाली ४५६२
१९०९ इन्दौर झाबुआ मेघनगर गुजरपाड़ा १०६४
१९१० इन्दौर झाबुआ थांदला धुमडीया १८१८
१९११ इन्दौर झाबुआ थांदला रूपगढ १२३६
१९१२ इन्दौर झाबुआ थांदला खांदन १३५६
१९१३ इन्दौर झाबुआ थांदला खोखरखांदन १०७०
१९१४ इन्दौर झाबुआ थांदला खवासा ३७४५
१९१५ इन्दौर झाबुआ थांदला खजूरी १५४८
१९१६ इन्दौर झाबुआ थांदला झारणी १८२२
१९१७ इन्दौर झाबुआ थांदला झोंसली १०१०
१९१८ इन्दौर झाबुआ थांदला बोरडी ११२३
१९१९ इन्दौर झाबुआ थांदला बालवासा ४०९८
१९२० इन्दौर झाबुआ थांदला बडी धामनी १०९७
१९२१ इन्दौर झाबुआ थांदला बैडावा २७१४
१९२२ इन्दौर झाबुआ थांदला काकनवानी ३७४१
१९२३ इन्दौर झाबुआ थांदला कोटडा १०३८
१९२४ इन्दौर झाबुआ थांदला कुकडीपाडा १७८७
१९२५ इन्दौर झाबुआ थांदला कलदेला २०१०
१९२६ इन्दौर झाबुआ थांदला मकोडीया १८४९
१९२७ इन्दौर झाबुआ थांदला मादलदा ३५१३
१९२८ इन्दौर झाबुआ थांदला मोरझरी ४८५६
१९२९ इन्दौर झाबुआ थांदला मानपुर १०२८
१९३० इन्दौर झाबुआ थांदला मछलर्इमाता १६९४
१९३१ इन्दौर झाबुआ थांदला मुजांल १४६६
१९३२ इन्दौर झाबुआ थांदला बिहार १३३५
१९३३ इन्दौर झाबुआ थांदला मियाटी १७७४
१९३४ इन्दौर झाबुआ थांदला थेथम १६९५
१९३५ इन्दौर झाबुआ थांदला चिकलीया १०८४
१९३६ इन्दौर झाबुआ थांदला टिमरवानी १२२१
१९३७ इन्दौर झाबुआ थांदला हरीनगर १०९५
१९३८ इन्दौर झाबुआ थांदला हैडावा २१३२
१९३९ इन्दौर झाबुआ थांदला भीमकुंड १२७९
१९४० इन्दौर झाबुआ थांदला भीमपुरी १५४४
१९४१ इन्दौर झाबुआ थांदला भामल २३५२
१९४२ इन्दौर झाबुआ थांदला भैरूगढ १२४६
१९४३ इन्दौर झाबुआ थांदला परवलिया ३२१५
१९४४ इन्दौर झाबुआ थांदला परवाडा ३१३१
१९४५ इन्दौर झाबुआ थांदला पांचखेरीया १८०३
१९४६ इन्दौर झाबुआ थांदला पाडाधामंजर ३१३३
१९४७ इन्दौर झाबुआ थांदला पाटडी १६८७
१९४८ इन्दौर झाबुआ थांदला पलासडोर ३१६८
१९४९ इन्दौर झाबुआ थांदला रतनाली ११८०
१९५० इन्दौर झाबुआ थांदला रन्नी ३१८५
१९५१ इन्दौर झाबुआ थांदला सागवा १२१२
१९५२ इन्दौर झाबुआ थांदला सुजापुरा १७१६
१९५३ इन्दौर झाबुआ थांदला सेम0 चेनपुरी १६७२
१९५४ इन्दौर झाबुआ थांदला सेमलिया नारेला ३०५५
१९५५ इन्दौर झाबुआ थांदला सेमलपाडा १९३२
१९५६ इन्दौर झाबुआ थांदला उदयपुरीया १६३१
१९५७ इन्दौर झाबुआ थांदला डुगरीपाडा १३२२
१९५८ इन्दौर झाबुआ थांदला छायन १०२४
१९५९ इन्दौर झाबुआ थांदला छापरी १४५३
१९६० इन्दौर झाबुआ थांदला छोटी धामनी २४३६
१९६१ इन्दौर झाबुआ थांदला दौलतपुरा २१९४
१९६२ इन्दौर झाबुआ थांदला देवका १९०९
१९६३ इन्दौर झाबुआ थांदला देवगढ ११७३
१९६४ इन्दौर झाबुआ थांदला वालाखोरी ११६७
१९६५ इन्दौर झाबुआ थांदला वटठा १९२६
१९६६ इन्दौर झाबुआ थांदला चापानेर १७७०
१९६७ इन्दौर झाबुआ थांदला तलावडा ३०९५
१९६८ इन्दौर झाबुआ थांदला जूल0बडा १२४२
१९६९ इन्दौर झाबुआ थांदला जूल0छोटा १०६२
१९७० इन्दौर झाबुआ थांदला नरसिंगपाडा १५२८
१९७१ इन्दौर झाबुआ थांदला नाहरपुरा १३५५
१९७२ इन्दौर झाबुआ थांदला नारेला २०५०
१९७३ इन्दौर झाबुआ थांदला नौगावा नगला १११४
१९७४ इन्दौर झाबुआ थांदला नवा0कस्बा १९००
१९७५ इन्दौर झाबुआ थांदला आमली १६५८
१९७६ इन्दौर झाबुआ थांदला गोरीयाखांदन २६५३
१९७७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद धोलीखाली १३९८
१९७८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद धतुरिया २२०७
१९७९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद रूणजी १२८६
१९८० इन्दौर झाबुआ पेटलावद रूपगढ १६३७
१९८१ इन्दौर झाबुआ पेटलावद घुघरी २०६७
१९८२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद खोरिया १९६८
१९८३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद झकनावदा २७७८
१९८४ इन्दौर झाबुआ पेटलावद झावलिया १९३७
१९८५ इन्दौर झाबुआ पेटलावद झौंसर १६०१
१९८६ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बखतपुरा १२८९
१९८७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बरवेट १७०१
१९८८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बामनिया ४६८७
१९८९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बाछीखेडा १०७३
१९९० इन्दौर झाबुआ पेटलावद बावडी २२१९
१९९१ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बोडायता ३०३८
१९९२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बोलासा २६५९
१९९३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बडी देहण्डी १९१३
१९९४ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बेकल्दा २४९८
१९९५ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बेडदा १४२३
१९९६ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बैगनबर्डी १३२०
१९९७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद बनी २१५१
१९९८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद करडावद ५०५०
१९९९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद करवड ३९२३
२००० इन्दौर झाबुआ पेटलावद कोदली १२२८
२००१ इन्दौर झाबुआ पेटलावद कोटडा १३०५
२००२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद काजबी १९४०
२००३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद कालीघाटी २४८०
२००४ इन्दौर झाबुआ पेटलावद कसारबर्डी १६११
२००५ इन्दौर झाबुआ पेटलावद कचराखदान १७६०
२००६ इन्दौर झाबुआ पेटलावद कुम्भाखेडी १६३९
२००७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद कुडवास १९११
२००८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद केशरपुरा १२७६
२००९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मठमठ १६०७
२०१० इन्दौर झाबुआ पेटलावद महुडीपाडाकला २५१८
२०११ इन्दौर झाबुआ पेटलावद माण्डन २७३३
२०१२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मातापाडा २११९
२०१३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मोर्इवागेली १२३०
२०१४ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मोर्इचारणी १७८८
२०१५ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मोहकमपुरा २२०५
२०१६ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मोहनकोट ४६५७
२०१७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मोहनपुरा २४०६
२०१८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मोर १४८७
२०१९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद मुलथानिया १६६०
२०२० इन्दौर झाबुआ पेटलावद पिठडी १८९२
२०२१ इन्दौर झाबुआ पेटलावद हमीरगढ १८९२
२०२२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद हनुमंत्या २३७३
२०२३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद भेरूपाडा २९३७
२०२४ इन्दौर झाबुआ पेटलावद पारेवा १०२६
२०२५ इन्दौर झाबुआ पेटलावद पांचपिपला १३३३
२०२६ इन्दौर झाबुआ पेटलावद रायपुरिया ५०२०
२०२७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद रामपुरिया १३९३
२०२८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद रामगढ १३५६
२०२९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद रताम्बा १९११
२०३० इन्दौर झाबुआ पेटलावद सामली १३५५
२०३१ इन्दौर झाबुआ पेटलावद सारंगी ३४३८
२०३२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद सेमलिया ११३६
२०३३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद सलुनिया बडा २०७६
२०३४ इन्दौर झाबुआ पेटलावद डाबडी २४४४
२०३५ इन्दौर झाबुआ पेटलावद उन्नर्इ १३३८
२०३६ इन्दौर झाबुआ पेटलावद छोटा बोलासा १७०६
२०३७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद दुलाखेडी १७९८
२०३८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद देवली १६६०
२०३९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद तारखेडी १९५५
२०४० इन्दौर झाबुआ पेटलावद जामली १९१०
२०४१ इन्दौर झाबुआ पेटलावद नाहरपुरा १४७०
२०४२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद अमरगढ १२१५
२०४३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद टोडी ११९७
२०४४ इन्दौर झाबुआ पेटलावद असालिया १४९२
२०४५ इन्दौर झाबुआ पेटलावद टेमरिया २८७४
२०४६ इन्दौर झाबुआ पेटलावद अनन्तखेडी २२६९
२०४७ इन्दौर झाबुआ पेटलावद अलस्याखेडी १७९६
२०४८ इन्दौर झाबुआ पेटलावद गंगाखेडी १९७३
२०४९ इन्दौर झाबुआ पेटलावद गामडी १४१०
२०५० इन्दौर झाबुआ पेटलावद गोपालपुरा १३४४
२०५१ इन्दौर झाबुआ पेटलावद गोदडिया १७५२
२०५२ इन्दौर झाबुआ पेटलावद गुणावद ३६१०
२०५३ इन्दौर झाबुआ पेटलावद गेहण्डी २०३८
२०५४ इन्दौर झाबुआ रामा धमोर्इ १९६०
२०५५ इन्दौर झाबुआ रामा धामन्दा १६३२
२०५६ इन्दौर झाबुआ रामा धान्धलपुरा बडा २२९८
२०५७ इन्दौर झाबुआ रामा खरडुबडी ३४४६
२०५८ इन्दौर झाबुआ रामा खेडा ४८६२
२०५९ इन्दौर झाबुआ रामा ढोचका २९००
२०६० इन्दौर झाबुआ रामा झकेला ३१२१
२०६१ इन्दौर झाबुआ रामा झुमका २८०७
२०६२ इन्दौर झाबुआ रामा बावडी २८३२
२०६३ इन्दौर झाबुआ रामा बोचका २९८१
२०६४ इन्दौर झाबुआ रामा बलोला २९८६
२०६५ इन्दौर झाबुआ रामा काकडकुआ २५३८
२०६६ इन्दौर झाबुआ रामा कोकावद १४७५
२०६७ इन्दौर झाबुआ रामा कालीदेवी २००७
२०६८ इन्दौर झाबुआ रामा कलमोडा ३०६०
२०६९ इन्दौर झाबुआ रामा महुडीपाडा १३५१
२०७० इन्दौर झाबुआ रामा माछलिया २३९८
२०७१ इन्दौर झाबुआ रामा मुण्डत १५७९
२०७२ इन्दौर झाबुआ रामा झिरी २३८८
२०७३ इन्दौर झाबुआ रामा पिथनपुर १५४०
२०७४ इन्दौर झाबुआ रामा सिलखोदरी १४७३
२०७५ इन्दौर झाबुआ रामा हात्यादेली ३२०५
२०७६ इन्दौर झाबुआ रामा भुराडाबरा १२१०
२०७७ इन्दौर झाबुआ रामा भुतेडी २८४५
२०७८ इन्दौर झाबुआ रामा पारा ३७८३
२०७९ इन्दौर झाबुआ रामा पाडलघाटी १८८८
२०८० इन्दौर झाबुआ रामा पालेडी १२९२
२०८१ इन्दौर झाबुआ रामा पलासडी २६४०
२०८२ इन्दौर झाबुआ रामा रामा ३९६६
२०८३ इन्दौर झाबुआ रामा रातीमाली १२१०
२०८४ इन्दौर झाबुआ रामा रोटला ३५८५
२०८५ इन्दौर झाबुआ रामा रसोडी १६३४
२०८६ इन्दौर झाबुआ रामा रेहन्दा २२००
२०८७ इन्दौर झाबुआ रामा रजला २६८९
२०८८ इन्दौर झाबुआ रामा साढ २१७१
२०८९ इन्दौर झाबुआ रामा सागिया २९१६
२०९० इन्दौर झाबुआ रामा सदावा २७००
२०९१ इन्दौर झाबुआ रामा उमरकोट १३२६
२०९२ इन्दौर झाबुआ रामा डोकरवानी ४६९९
२०९३ इन्दौर झाबुआ रामा छापरी ¿कालीदेवीÀ २३८४
२०९४ इन्दौर झाबुआ रामा छापरी ¿रजलाÀ ३०३८
२०९५ इन्दौर झाबुआ रामा छापरी (रणवास) २११४
२०९६ इन्दौर झाबुआ रामा दौलतपुरा २४००
२०९७ इन्दौर झाबुआ रामा दुधी ¿खेडाÀ ३८००
२०९८ इन्दौर झाबुआ रामा दुधी ¿उमरकोटÀ ३५३७
२०९९ इन्दौर झाबुआ रामा देवली १५८१
२१०० इन्दौर झाबुआ रामा वागलावाटभूरिया १४८२
२१०१ इन्दौर झाबुआ रामा चुडैली २४००
२१०२ इन्दौर झाबुआ रामा नरसिंगपुरा ११८३
२१०३ इन्दौर झाबुआ रामा नवापाडा १५९३
२१०४ इन्दौर झाबुआ रामा आम्बा ¿माछलियाÀ १५७६
२१०५ इन्दौर झाबुआ रामा आम्बा ¿पिथनपुरÀ २९३७
२१०६ इन्दौर झाबुआ रामा आमलीपाडा २९२०
२१०७ इन्दौर झाबुआ रामा गोपालपुरा ३४९८
२१०८ इन्दौर झाबुआ रामा गुलाबपुरा १२१२
२१०९ इन्दौर झाबुआ रानापुर धामनीचमना १११८
२११० इन्दौर झाबुआ रानापुर धामनीनाना १२६२
२१११ इन्दौर झाबुआ रानापुर रूपाखैडा १६३०
२११२ इन्दौर झाबुआ रानापुर खडकुर्इ १४२८
२११३ इन्दौर झाबुआ रानापुर खेडा अंधारवड १६७४
२११४ इन्दौर झाबुआ रानापुर ढोल्यावड १९९३
२११५ इन्दौर झाबुआ रानापुर बुधाशाला १५६२
२११६ इन्दौर झाबुआ रानापुर बन २४९१
२११७ इन्दौर झाबुआ रानापुर कंजावानी ३३४४
२११८ इन्दौर झाबुआ रानापुर कालापान १६५४
२११९ इन्दौर झाबुआ रानापुर कुंदनपुर २६५७
२१२० इन्दौर झाबुआ रानापुर कुशलपुरा १९११
२१२१ इन्दौर झाबुआ रानापुर मांडलीनाथु १७७८
२१२२ इन्दौर झाबुआ रानापुर माछलियाझीर १३९९
२१२३ इन्दौर झाबुआ रानापुर मातासुला २३९२
२१२४ इन्दौर झाबुआ रानापुर मोहनपुरा १५६६
२१२५ इन्दौर झाबुआ रानापुर मोरडुंडिया २२७४
२१२६ इन्दौर झाबुआ रानापुर डिग्गी १६४६
२१२७ इन्दौर झाबुआ रानापुर टिकडीबोडिया १२३२
२१२८ इन्दौर झाबुआ रानापुर भाण्डाखैडा १८५९
२१२९ इन्दौर झाबुआ रानापुर भोरकुणिडया ११९२
२१३० इन्दौर झाबुआ रानापुर भोडली १९८७
२१३१ इन्दौर झाबुआ रानापुर भूरीमाटी २४५८
२१३२ इन्दौर झाबुआ रानापुर भूतखेडी १२५०
२१३३ इन्दौर झाबुआ रानापुर भूतबरडा ११०८
२१३४ इन्दौर झाबुआ रानापुर पाडलवा १०५७
२१३५ इन्दौर झाबुआ रानापुर पुवाला १८०६
२१३६ इन्दौर झाबुआ रानापुर रेतालुंजा १७६२
२१३७ इन्दौर झाबुआ रानापुर समोर्इ २९४०
२१३८ इन्दौर झाबुआ रानापुर सरदारपुरा १३०८
२१३९ इन्दौर झाबुआ रानापुर सुरडिया २१८३
२१४० इन्दौर झाबुआ रानापुर सनोड १२६१
२१४१ इन्दौर झाबुआ रानापुर उबेराव १४८४
२१४२ इन्दौर झाबुआ रानापुर डाबतलार्इ १४९९
२१४३ इन्दौर झाबुआ रानापुर छापरखण्डा १०१६
२१४४ इन्दौर झाबुआ रानापुर दोतड ३०१८
२१४५ इन्दौर झाबुआ रानापुर छागोला १४९६
२१४६ इन्दौर झाबुआ रानापुर वागलावाट १७९६
२१४७ इन्दौर झाबुआ रानापुर वगर्इबडी २३८६
२१४८ इन्दौर झाबुआ रानापुर चुर्इ १०२९
२१४९ इन्दौर झाबुआ रानापुर जुनागांव १०१२
२१५० इन्दौर झाबुआ रानापुर नागनखेडी १३७०
२१५१ इन्दौर झाबुआ रानापुर अंधारवड १२०३
२१५२ इन्दौर झाबुआ रानापुर अगेरा १०६६
२१५३ इन्दौर झाबुआ रानापुर गवसर १४९७
२१५४ इन्दौर झाबुआ रानापुर गलती १५०४
२१५५ इन्दौर झाबुआ रानापुर लम्बेला १९२५
२१५६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर धमनाय १८५७
२१५७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर खण्डेल १८८६
२१५८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर खातीपिपल्या १६८८
२१५९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर खुडेल बुुजुर्ग ३२७५
२१६० इन्दौर इन्दौर इन्दौर खुडेलखुर्द १६४०
२१६१ इन्दौर इन्दौर इन्दौर झलारिया १७६६
२१६२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बडियाकीमा १२५३
२१६३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बावलियाखुर्द २१६७
२१६४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बांक ७९०३
२१६५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बडीकलमेर २८९२
२१६६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बडा बांगडदा १२६९७
२१६७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बुढानियां २३९७
२१६८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बुरानाखेडी २०५१
२१६९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बेगमखेडी १७११
२१७० इन्दौर इन्दौर इन्दौर कम्पेल ६६५२
२१७१ इन्दौर इन्दौर इन्दौर काचरोद १३७८
२१७२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर काजीपलासिया २५७५
२१७३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर कैलोद हाला ३३५६
२१७४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर कैलोेदकर्ताल ४९५६
२१७५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर कनाडिया ५१०८
२१७६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर कलारिया २४०४
२१७७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर माचला १५२२
२१७८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर मौरोद १९९६
२१७९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर मोरोदहाट १६४७
२१८० इन्दौर इन्दौर इन्दौर मुण्डला दोस्तदार १६९९
२१८१ इन्दौर इन्दौर इन्दौर मुण्डलानायता ५००५
२१८२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिहाडिया १०९२
२१८३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिसनखेडा १३२८
२१८४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिसनावदा २०७९
२१८५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर बिलावली ३१७५
२१८६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर मिर्जापुर १३४८
२१८७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर भिचोलीमर्दाना ३७९६
२१८८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर भिचोलीहप्सी ४८०९
२१८९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर पिपल्दा ४३७२
२१९० इन्दौर इन्दौर इन्दौर पिवडाय ५१६६
२१९१ इन्दौर इन्दौर इन्दौर रिजलाय १३४१
२१९२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर शिवनी ५१०४
२१९३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सिंधीबरोदा १७८९
२१९४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सिंहासा ४७०९
२१९५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सिन्दोडा १३७३
२१९६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर तिल्लोर बुजुर्ग २२१०
२१९७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर तिल्लोरखुर्द ५७८३
२१९८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर निहालपुरमुण्डी २७६४
२१९९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर निपानिया ५०६८
२२०० इन्दौर इन्दौर इन्दौर टिगरिया बादशाह १५२३
२२०१ इन्दौर इन्दौर इन्दौर लिम्बोदी ४१४६
२२०२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर लिम्बोदा गारी २६२१
२२०३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर हरनखेडी १८४९
२२०४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर हुक्माखेडी ६४५६
२२०५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर भानगढ ३३२२
२२०६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर पानोड २२५१
२२०७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर पालदा १०८५६
२२०८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर पेडमी ३१३९
२२०९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर रंगवासा ६६७८
२२१० इन्दौर इन्दौर इन्दौर रोजडी २१३५
२२११ इन्दौर इन्दौर इन्दौर रालामण्डल २८६९
२२१२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सोनवाय ११८२
२२१३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सुखनिवास १२३७
२२१४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सेमल्याचाउ २२६०
२२१५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सेेमल्या रायमल ११५६
२२१६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर सनावदिया २४७९
२२१७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर उमरियाखुर्द १८७३
२२१८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर उमरीखेडा ११३६
२२१९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर छोटा बांगरदा ५४०८
२२२० इन्दौर इन्दौर इन्दौर देवगुराडिया १०४१
२२२१ इन्दौर इन्दौर इन्दौर दूधिया ४४४०
२२२२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर चौहानखेडी १३९३
२२२३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर फूलकराडिया ९५२
२२२४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर तलावलीचांदा ३९९१
२२२५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर जम्बूडीहप्सी ३६५०
२२२६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर जामनियाखुर्द ११८३
२२२७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर नरलाय १२३७
२२२८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर नावदापंथ २१७२
२२२९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर नेेनोैद ३७३९
२२३० इन्दौर इन्दौर इन्दौर अहिरखेडी ४४२१
२२३१ इन्दौर इन्दौर इन्दौर अरंडिया १७४३
२२३२ इन्दौर इन्दौर इन्दौर अरन्या १०२८
२२३३ इन्दौर इन्दौर इन्दौर असरावद बुजुर्ग ३६४९
२२३४ इन्दौर इन्दौर इन्दौर असरावदखुर्द ३२५९
२२३५ इन्दौर इन्दौर इन्दौर गारिया १२८१
२२३६ इन्दौर इन्दौर इन्दौर गारीपिपल्या २१८१
२२३७ इन्दौर इन्दौर इन्दौर गोगाखेडी १३५३
२२३८ इन्दौर इन्दौर इन्दौर गेहली २६१०
२२३९ इन्दौर इन्दौर इन्दौर लसूडियामोरी ५५९३
२२४० इन्दौर इन्दौर महू यशवन्तनगर २६५२
२२४१ इन्दौर इन्दौर महू घाेंसीखंडा २०८२
२२४२ इन्दौर इन्दौर महू खुर्दी २७३८
२२४३ इन्दौर इन्दौर महू खुर्दा १६०७
२२४४ इन्दौर इन्दौर महू भोरपुर १६१२
२२४५ इन्दौर इन्दौर महू बार्इ २१६३
२२४६ इन्दौर इन्दौर महू बसीपिपरी १७४३
२२४७ इन्दौर इन्दौर महू बडगेादा ३२९९
२२४८ इन्दौर इन्दौर महू बेरछा १०८२
२२४९ इन्दौर इन्दौर महू बंजारी ४१९९
२२५० इन्दौर इन्दौर महू कमदपुर ३४१२
२२५१ इन्दौर इन्दौर महू कांकरिया २१२५
२२५२ इन्दौर इन्दौर महू केादरिया १०२३३
२२५३ इन्दौर इन्दौर महू कोलानी १६२७
२२५४ इन्दौर इन्दौर महू कालीकिराय १५३८
२२५५ इन्दौर इन्दौर महू कालाकुण्ड १४९१
२२५६ इन्दौर इन्दौर महू कवटी १६७५
२२५७ इन्दौर इन्दौर महू कुवाली १४८४
२२५८ इन्दौर इन्दौर महू कुलथाना १०५३
२२५९ इन्दौर इन्दौर महू केसरबर्डी १४४३
२२६० इन्दौर इन्दौर महू केलोद २९९२
२२६१ इन्दौर इन्दौर महू मांगलिया १५७१
२२६२ इन्दौर इन्दौर महू मेण २४३३
२२६३ इन्दौर इन्दौर महू मेमदी १९८०
२२६४ इन्दौर इन्दौर महू मलेेण्डी २४८५
२२६५ इन्दौर इन्दौर महू शिवनगर ३३१५
२२६६ इन्दौर इन्दौर महू भिचोली १७५५
२२६७ इन्दौर इन्दौर महू पिगडम्बर ३३७६
२२६८ इन्दौर इन्दौर महू सिमरोल ७३०९
२२६९ इन्दौर इन्दौर महू सिहोद २४७५
२२७० इन्दौर इन्दौर महू सिलोटिया १३६८
२२७१ इन्दौर इन्दौर महू हरनियाखेडी ३३३२
२२७२ इन्दौर इन्दौर महू हरसोला ७८१८
२२७३ इन्दौर इन्दौर महू हासलपुर ३८०३
२२७४ इन्दौर इन्दौर महू भाटखेडी ३२००
२२७५ इन्दौर इन्दौर महू भैैसलाय १९२१
२२७६ इन्दौर इन्दौर महू भगाेंरा ४७८१
२२७७ इन्दौर इन्दौर महू पीपल्या १५७५
२२७८ इन्दौर इन्दौर महू पांजरिया १२०८
२२७९ इन्दौर इन्दौर महू रामपुरिया ७९०
२२८० इन्दौर इन्दौर महू राजपुराकुटी २५१६
२२८१ इन्दौर इन्दौर महू राजपुराउमठ १३५९
२२८२ इन्दौर इन्दौर महू सीतापाट १६३२
२२८३ इन्दौर इन्दौर महू सांतेर ५५००
२२८४ इन्दौर इन्दौर महू सोनवाय २८२२
२२८५ इन्दौर इन्दौर महू सेण्डल १६१०
२२८६ इन्दौर इन्दौर महू उमरिया १९२०
२२८७ इन्दौर इन्दौर महू डोगरगांव २०३५
२२८८ इन्दौर इन्दौर महू छापरिया २६४४
२२८९ इन्दौर इन्दौर महू दुरर्जनपुरा ११९०
२२९० इन्दौर इन्दौर महू दतोदा ९१६८
२२९१ इन्दौर इन्दौर महू चोरल २६२१
२२९२ इन्दौर इन्दौर महू चोरडिया १३१६
२२९३ इन्दौर इन्दौर महू फफुद २६४०
२२९४ इन्दौर इन्दौर महू जामबुजूर्ग १८१२
२२९५ इन्दौर इन्दौर महू जामली ३४९७
२२९६ इन्दौर इन्दौर महू जाकुखेडी १६६८
२२९७ इन्दौर इन्दौर महू जामखुर्द १३७३
२२९८ इन्दौर इन्दौर महू जोेंशीगुराडिया १७३२
२२९९ इन्दौर इन्दौर महू जाफराबाद २३६९
२३०० इन्दौर इन्दौर महू नाहरखेडी १४३१
२३०१ इन्दौर इन्दौर महू नावदा १६३०
२३०२ इन्दौर इन्दौर महू नान्देड १७१७
२३०३ इन्दौर इन्दौर महू नेंउगुराडिया २१९४
२३०४ इन्दौर इन्दौर महू टीही २५०७
२३०५ इन्दौर इन्दौर महू आकवी ९१९
२३०६ इन्दौर इन्दौर महू आम्बाचन्दन २८३३
२३०७ इन्दौर इन्दौर महू अवलाय ३३४४
२३०८ इन्दौर इन्दौर महू गांगलियाखेडी १४४०
२३०९ इन्दौर इन्दौर महू गवालू १५९६
२३१० इन्दौर इन्दौर महू गवलीपलासिया ७६०९
२३११ इन्दौर इन्दौर महू गोकल्याकुण्ड १६५४
२३१२ इन्दौर इन्दौर महू गुजरखेडा ५०८७
२३१३ इन्दौर इन्दौर सांवेर धतुरिया २३७१
२३१४ इन्दौर इन्दौर सांवेर धनखेडी १३०९
२३१५ इन्दौर इन्दौर सांवेर खामोदआंजना २६९६
२३१६ इन्दौर इन्दौर सांवेर खेतडीयाबज्जात १३७८
२३१७ इन्दौर इन्दौर सांवेर खजूरिया १५७०
२३१८ इन्दौर इन्दौर सांवेर खलखला १८१७
२३१९ इन्दौर इन्दौर सांवेर ढावली १६०२
२३२० इन्दौर इन्दौर सांवेर बघाना २६६२
२३२१ इन्दौर इन्दौर सांवेर बरलार्इजागीर ३४७४
२३२२ इन्दौर इन्दौर सांवेर वालरिया १७५९
२३२३ इन्दौर इन्दौर सांवेर बालोदाटाकुन १३८७
२३२४ इन्दौर इन्दौर सांवेर बसान्द्रा १३११
२३२५ इन्दौर इन्दौर सांवेर बडोदियाखान ३५६५
२३२६ इन्दौर इन्दौर सांवेर बदरखां १३४२
२३२७ इन्दौर इन्दौर सांवेर बुढीबरलार्इ ४२१५
२३२८ इन्दौर इन्दौर सांवेर बुढानियापंथ ५३७२
२३२९ इन्दौर इन्दौर सांवेर बजरंगपाडल्या २२०९
२३३० इन्दौर इन्दौर सांवेर बलगारा १०८२
२३३१ इन्दौर इन्दौर सांवेर ब्राम्हणपिपल्या २३६६
२३३२ इन्दौर इन्दौर सांवेर कायस्थखेडी २४०१
२३३३ इन्दौर इन्दौर सांवेर कांकरिया बोर्डिया १८४५
२३३४ इन्दौर इन्दौर सांवेर कांकरियापाल २६६८
२३३५ इन्दौर इन्दौर सांवेर कछालिया ३२७६
२३३६ इन्दौर इन्दौर सांवेर कदवा २२४७
२३३७ इन्दौर इन्दौर सांवेर कदवालीखुर्द १६४९
२३३८ इन्दौर इन्दौर सांवेर कदवाली बुजुर्ग १५४४
२३३९ इन्दौर इन्दौर सांवेर कुमेर्डी १८७४
२३४० इन्दौर इन्दौर सांवेर कुडाना ३२७१
२३४१ इन्दौर इन्दौर सांवेर कजलाना २५१५
२३४२ इन्दौर इन्दौर सांवेर कटक्या १५२७
२३४३ इन्दौर इन्दौर सांवेर मण्डोट १२७७
२३४४ इन्दौर इन्दौर सांवेर मण्डलावदा २५५२
२३४५ इन्दौर इन्दौर सांवेर मकोडिया २१९२
२३४६ इन्दौर इन्दौर सांवेर मांगल्यासडक ५९५०
२३४७ इन्दौर इन्दौर सांवेर माताबरोडी ११३५
२३४८ इन्दौर इन्दौर सांवेर मुरादपुरा १७४२
२३४९ इन्दौर इन्दौर सांवेर मगरखेडा ३२४९
२३५० इन्दौर इन्दौर सांवेर विलोदा नायता १७१०
२३५१ इन्दौर इन्दौर सांवेर हिण्डोलिया १६५२
२३५२ इन्दौर इन्दौर सांवेर पिपल्याकायस्थ १६९३
२३५३ इन्दौर इन्दौर सांवेर पिरकराडिया ३३६७
२३५४ इन्दौर इन्दौर सांवेर रिंगनोदिया १९०९
२३५५ इन्दौर इन्दौर सांवेर सिमरोल २०१९
२३५६ इन्दौर इन्दौर सांवेर चित्तोडा १९२५
२३५७ इन्दौर इन्दौर सांवेर जिन्दाखेडा १८९९
२३५८ इन्दौर इन्दौर सांवेर हरीयाखेडी १५११
२३५९ इन्दौर इन्दौर सांवेर हतुन्या २१४९
२३६० इन्दौर इन्दौर सांवेर भंवरासला १३९१
२३६१ इन्दौर इन्दौर सांवेर भांग्या २६९५
२३६२ इन्दौर इन्दौर सांवेर पुवार्डाहप्पा १४६३
२३६३ इन्दौर इन्दौर सांवेर पंचोला २५१७
२३६४ इन्दौर इन्दौर सांवेर पंचडेरिया १५६४
२३६५ इन्दौर इन्दौर सांवेर पालिया ५४७१
२३६६ इन्दौर इन्दौर सांवेर पोटलोद २७४३
२३६७ इन्दौर इन्दौर सांवेर पानोड १९४३
२३६८ इन्दौर इन्दौर सांवेर पुवार्डा दार्इ १५५८
२३६९ इन्दौर इन्दौर सांवेर पलासिया १४२४
२३७० इन्दौर इन्दौर सांवेर रामपिपल्या ३५००
२३७१ इन्दौर इन्दौर सांवेर राजोदा २८१०
२३७२ इन्दौर इन्दौर सांवेर रेवती १११९
२३७३ इन्दौर इन्दौर सांवेर सोलसिन्दा २९३०
२३७४ इन्दौर इन्दौर सांवेर सुलाखेडी १८८८
२३७५ इन्दौर इन्दौर सांवेर डकाच्या ४७२६
२३७६ इन्दौर इन्दौर सांवेर दर्जीकराडिया २३१९
२३७७ इन्दौर इन्दौर सांवेर व्यासखेडी १३५२
२३७८ इन्दौर इन्दौर सांवेर फरसपुर १८५५
२३७९ इन्दौर इन्दौर सांवेर तराना १६१३
२३८० इन्दौर इन्दौर सांवेर जंबुर्डीसरवर १५४६
२३८१ इन्दौर इन्दौर सांवेर जामोदी १६७२
२३८२ इन्दौर इन्दौर सांवेर नागपुर १६७४
२३८३ इन्दौर इन्दौर सांवेर टाकून १७८१
२३८४ इन्दौर इन्दौर सांवेर टोडी २०२३
२३८५ इन्दौर इन्दौर सांवेर अजनोद ४३१९
२३८६ इन्दौर इन्दौर सांवेर अलवासा १६९३
२३८७ इन्दौर इन्दौर सांवेर गवला १९४८
२३८८ इन्दौर इन्दौर सांवेर गुरान २४६४
२३८९ इन्दौर इन्दौर सांवेर गुलावट १०५५
२३९० इन्दौर इन्दौर सांवेर लसुडीयापरमार १७२५
२३९१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर धर्माट १५५७
२३९२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर धरावरा २१०४
२३९३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर धन्नड २७४९
२३९४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर रूद्राख्या १८१२
२३९५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर घाटाबिल्लोद ३०८९
२३९६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर खडी १३०५
२३९७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर खजराया १७५१
२३९८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर खटवाडी १५०५
२३९९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर झलारिया १३९७
२४०० इन्दौर इन्दौर देपालपुर बहिरामपुर २०७६
२४०१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बोरिया १०४६
२४०२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बोरसी १३५१
२४०३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बान्याखेडी १४५४
२४०४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बडोलीहोज १२८६
२४०५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बछोडा २२८६
२४०६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बेगन्दा १४९७
२४०७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बजरंगपुरा १२८४
२४०८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बनेडिया ४८३६
२४०९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बगोदा १०९८
२४१० इन्दौर इन्दौर देपालपुर कराडिया १०२०
२४११ इन्दौर इन्दौर देपालपुर करजोदा १२७५
२४१२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर कार्इ ११३७
२४१३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर कालीबिल्लोद २५३५
२४१४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर कालासुरा १२१६
२४१५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर कडोदा १२७६
२४१६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर कटकोदा १४१७
२४१७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर कलमेर १९९७
२४१८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर माचल ३०४१
२४१९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर मुरखेेंडा १७२७
२४२० इन्दौर इन्दौर देपालपुर मेंठवाडा १४६३
२४२१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर मेंडकवास १५४५
२४२२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर खिमलावदा १०५६
२४२३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बिरगोदा २०३७
२४२४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर बिजेपुर १५०३
२४२५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर भिडोता १५२१
२४२६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर पितावली ११४२
२४२७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर शिवगढ १५२४
२४२८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सिकान्द्री ११०५
२४२९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर चिकलोंडा १३१३
२४३० इन्दौर इन्दौर देपालपुर चिरागखा १४३१
२४३१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर गिरोता २५३५
२४३२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर लिम्बोदापार १५४४
२४३३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर हरनासा १६२७
२४३४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर हसनाबाद १०६४
२४३५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर भीलबडोली १६२५
२४३६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर पंथबडोदिया १०१४
२४३७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर पीरपीपल्या १२५२
२४३८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर पीरनलवासा २६१८
२४३९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर पाडल्या १०२६
२४४० इन्दौर इन्दौर देपालपुर रणमलबिल्लोद १७२६
२४४१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर रंगवासा २२४८
२४४२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर रामबडोदिया २१४३
२४४३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर रावद १६३५
२४४४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर रोलाय १५००
२४४५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर राजपुरा ११८६
२४४६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर रलायता १४६१
२४४७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर शाहपुरा १४५४
२४४८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सेंमदा १४९७
२४४९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सांघवी १६२२
२४५० इन्दौर इन्दौर देपालपुर सांतेर १२७१
२४५१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सुमठा १२२३
२४५२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सुनाला १५८०
२४५३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सेजवानी १८८५
२४५४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सनावदा १५४८
२४५५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सगडोद २८७३
२४५६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर सलमपुर २२६०
२४५७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर उषापुरा १५८३
२४५८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर दोलताबाद २०१९
२४५९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर छडोदा १८१७
२४६० इन्दौर इन्दौर देपालपुर देवराखेडी १४२४
२४६१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर चांदेर २३६७
२४६२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर चांदनखेडी १८६५
२४६३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर चटवाडा १६४७
२४६४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर फरकोदा १९१२
२४६५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर फुलान २२२६
२४६६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर तकीपुरा १८८४
२४६७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर तलावली २२१३
२४६८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलोदियापंथ १३६२
२४६९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलोेदियापार १९१७
२४७० इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलोेदियाज्ञान १५९१
२४७१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर जलालपुरा १७११
२४७२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर नान्द्रा १२१५
२४७३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर नेवरी १६७२
२४७४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर अहिरखेडी १२०८
२४७५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर अरोदाकोट २००९
२४७६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर अरन्या १६०१
२४७७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर आकासोदा १२२८
२४७८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर औरंगपुरा १६९८
२४७९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर आगरा १५६२
२४८० इन्दौर इन्दौर देपालपुर अत्याणा १७४२
२४८१ इन्दौर इन्दौर देपालपुर अजन्दा १००४
२४८२ इन्दौर इन्दौर देपालपुर अटाहेडा ३४५५
२४८३ इन्दौर इन्दौर देपालपुर अटावदा १५६६
२४८४ इन्दौर इन्दौर देपालपुर गंगाजलखेडी १४८७
२४८५ इन्दौर इन्दौर देपालपुर गोकलपुुर २३६१
२४८६ इन्दौर इन्दौर देपालपुर गोहान २००३
२४८७ इन्दौर इन्दौर देपालपुर गुडर १४८९
२४८८ इन्दौर इन्दौर देपालपुर गुलावट १७७५
२४८९ इन्दौर इन्दौर देपालपुर गलोण्डा १११६
२४९० इन्दौर इन्दौर देपालपुर ललेेंडीपुरा १७२८
२४९१ इन्दौर बड़वानी ठीकरी रूपखेडा २७९७
२४९२ इन्दौर बड़वानी ठीकरी घटवां १८३९
२४९३ इन्दौर बड़वानी ठीकरी खुरमपुरा १५५९
२४९४ इन्दौर बड़वानी ठीकरी ठीकरी ७२३१
२४९५ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बघाडी ३२७९
२४९६ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बांदरकच्छ १०४८
२४९७ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बावडिया १४७१
२४९८ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बडसलाय ३३८९
२४९९ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बडगांव २०५७
२५०० इन्दौर बड़वानी ठीकरी बजÍा १६२३
२५०१ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बलगांव १६१६
२५०२ इन्दौर बड़वानी ठीकरी ब्राहम्णगांव २४७९
२५०३ इन्दौर बड़वानी ठीकरी काकरिया १५२३
२५०४ इन्दौर बड़वानी ठीकरी कोयडिया १५३९
२५०५ इन्दौर बड़वानी ठीकरी कालापानी १८९४
२५०६ इन्दौर बड़वानी ठीकरी कुआं २३१३
२५०७ इन्दौर बड़वानी ठीकरी केरवां २०६१
२५०८ इन्दौर बड़वानी ठीकरी मंडवाडा ४४२४
२५०९ इन्दौर बड़वानी ठीकरी मोहीपुरा, २५४१
२५१० इन्दौर बड़वानी ठीकरी मदरान्या १५११
२५११ इन्दौर बड़वानी ठीकरी मेहगांवडैब १२१७
२५१२ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बिल्वाराेंड १७५९
२५१३ इन्दौर बड़वानी ठीकरी बिल्वाडेब १०२९
२५१४ इन्दौर बड़वानी ठीकरी पिपल्याडेब ११८२
२५१५ इन्दौर बड़वानी ठीकरी विश्वनाथखेडा १८४६
२५१६ इन्दौर बड़वानी ठीकरी चिचली २११४
२५१७ इन्दौर बड़वानी ठीकरी हरिबड १८६०
२५१८ इन्दौर बड़वानी ठीकरी हरणगांव २०५१
२५१९ इन्दौर बड़वानी ठीकरी हतेाला १९५२
२५२० इन्दौर बड़वानी ठीकरी भमेारी १५१८
२५२१ इन्दौर बड़वानी ठीकरी पीपरी ४९२५
२५२२ इन्दौर बड़वानी ठीकरी पाडला १३४९
२५२३ इन्दौर बड़वानी ठीकरी पान्या १४७४
२५२४ इन्दौर बड़वानी ठीकरी पलासिया १८५८
२५२५ इन्दौर बड़वानी ठीकरी रणगांव १८६३
२५२६ इन्दौर बड़वानी ठीकरी रणगावंडेब २२११
२५२७ इन्दौर बड़वानी ठीकरी साकड १९१५
२५२८ इन्दौर बड़वानी ठीकरी सुराना २५३४
२५२९ इन्दौर बड़वानी ठीकरी सेमल्दाडेब ११९३
२५३० इन्दौर बड़वानी ठीकरी सेगवाल ३०८५
२५३१ इन्दौर बड़वानी ठीकरी उमरदा १०७२
२५३२ इन्दौर बड़वानी ठीकरी उचावद १६४९
२५३३ इन्दौर बड़वानी ठीकरी दाभड १४४०
२५३४ इन्दौर बड़वानी ठीकरी छापरी १६९९
२५३५ इन्दौर बड़वानी ठीकरी छोटा बडदा ३०७५
२५३६ इन्दौर बड़वानी ठीकरी दवाना ३५५८
२५३७ इन्दौर बड़वानी ठीकरी दतवाडा १३०३
२५३८ इन्दौर बड़वानी ठीकरी देवला १३१९
२५३९ इन्दौर बड़वानी ठीकरी चकेरी ११२८
२५४० इन्दौर बड़वानी ठीकरी फत्यापुर १४६५
२५४१ इन्दौर बड़वानी ठीकरी तक्यापुर ११९२
२५४२ इन्दौर बड़वानी ठीकरी तलवाडाडेब २७७५
२५४३ इन्दौर बड़वानी ठीकरी जरवाह १७५९
२५४४ इन्दौर बड़वानी ठीकरी अभाली १९५४
२५४५ इन्दौर बड़वानी ठीकरी आवली १५०७
२५४६ इन्दौर बड़वानी ठीकरी टेमला १७४०
२५४७ इन्दौर बड़वानी ठीकरी लखनगांव १०४५
२५४८ इन्दौर बड़वानी ठीकरी लोहारा १४५९
२५४९ इन्दौर बड़वानी बड़वानी धमनर्इ १४१२
२५५० इन्दौर बड़वानी बड़वानी धनोरा १४२४
२५५१ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बरूखोदरा १६३८
२५५२ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बोम्या १७९८
२५५३ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बोरी १७९३
२५५४ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बोरलाय ३५७४
२५५५ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बालकुआं ३७१२
२५५६ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बड़वानी खुर्द १३२६
२५५७ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बड़गांव २४७९
२५५८ इन्दौर बड़वानी बड़वानी वेगलगांव ११०६
२५५९ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बजटटा खुर्द १३५४
२५६० इन्दौर बड़वानी बड़वानी बगुद २५९७
२५६१ इन्दौर बड़वानी बड़वानी काजलमाता ३५४२
२५६२ इन्दौर बड़वानी बड़वानी कसरावद ३९८१
२५६३ इन्दौर बड़वानी बड़वानी केली २१७३
२५६४ इन्दौर बड़वानी बड़वानी कल्याणपुरा १९०३
२५६५ इन्दौर बड़वानी बड़वानी मरदर्इ ३३४८
२५६६ इन्दौर बड़वानी बड़वानी मोरकटटा १३०५
२५६७ इन्दौर बड़वानी बड़वानी मालूराणा १२१४
२५६८ इन्दौर बड़वानी बड़वानी मेणीमाता ३१७८
२५६९ इन्दौर बड़वानी बड़वानी बीजासन १९१०
२५७० इन्दौर बड़वानी बड़वानी हिरकराय १५६५
२५७१ इन्दौर बड़वानी बड़वानी भीलखेडा १८६८
२५७२ इन्दौर बड़वानी बड़वानी पिपरी १४३३
२५७३ इन्दौर बड़वानी बड़वानी पिपलाज २२२६
२५७४ इन्दौर बड़वानी बड़वानी पिछोडी ३१९१
२५७५ इन्दौर बड़वानी बड़वानी सिलावद ४६४२
२५७६ इन्दौर बड़वानी बड़वानी चिकल्या ४३३६
२५७७ इन्दौर बड़वानी बड़वानी होलगांव १९७४
२५७८ इन्दौर बड़वानी बड़वानी भण्डारदा ३३१९
२५७९ इन्दौर बड़वानी बड़वानी भवती १७७३
२५८० इन्दौर बड़वानी बड़वानी भुराकुआं १५९४
२५८१ इन्दौर बड़वानी बड़वानी पा.पु.उत्तर २८१८
२५८२ इन्दौर बड़वानी बड़वानी पा.पु.दक्षिण २०५६
२५८३ इन्दौर बड़वानी बड़वानी रसगांव १७९५
२५८४ इन्दौर बड़वानी बड़वानी रेहगुन सिला. १६९१
२५८५ इन्दौर बड़वानी बड़वानी रेहगुन सजवानी २६३८
२५८६ इन्दौर बड़वानी बड़वानी सोन्दूल २३८७
२५८७ इन्दौर बड़वानी बड़वानी सुखपुरी २२६८
२५८८ इन्दौर बड़वानी बड़वानी सुस्तीखेड़ा २३१३
२५८९ इन्दौर बड़वानी बड़वानी सजवानी २९८५
२५९० इन्दौर बड़वानी बड़वानी सजवानी खम २०१५
२५९१ इन्दौर बड़वानी बड़वानी उमेदड़ा २२६०
२५९२ इन्दौर बड़वानी बड़वानी वेदपूरी १७६८
२५९३ इन्दौर बड़वानी बड़वानी चारणखेड़ा १८३८
२५९४ इन्दौर बड़वानी बड़वानी तलवाड़ा बुजुर्ग ४३५०
२५९५ इन्दौर बड़वानी बड़वानी तलून खुर्द १६४८
२५९६ इन्दौर बड़वानी बड़वानी अम्बापानी १९५०
२५९७ इन्दौर बड़वानी बड़वानी अमल्यापानी १६०३
२५९८ इन्दौर बड़वानी बड़वानी अवल्दा २३४२
२५९९ इन्दौर बड़वानी बड़वानी गोठान्या १३९६
२६०० इन्दौर बड़वानी बड़वानी लोनसरा खुर्द २७९४
२६०१ इन्दौर बड़वानी निवाली घोड़़ल्यापानी २१०८
२६०२ इन्दौर बड़वानी निवाली खड़कीवन ९९९
२६०३ इन्दौर बड़वानी निवाली खेड़ी १६६६
२६०४ इन्दौर बड़वानी निवाली झरीमाता १३२९
२६०५ इन्दौर बड़वानी निवाली बोरली २११३
२६०६ इन्दौर बड़वानी निवाली बड़गाव १९११
२६०७ इन्दौर बड़वानी निवाली कानपूरी १७३७
२६०८ इन्दौर बड़वानी निवाली कुंजरी ३१७७
२६०९ इन्दौर बड़वानी निवाली कुसम्या १२३५
२६१० इन्दौर बड़वानी निवाली कन्नड़गाव १४१५
२६११ इन्दौर बड़वानी निवाली मोरगुन १५६७
२६१२ इन्दौर बड़वानी निवाली मोगरीखेड़ा १९१४
२६१३ इन्दौर बड़वानी निवाली मंसूुर १७५०
२६१४ इन्दौर बड़वानी निवाली पिपलधार १७३६
२६१५ इन्दौर बड़वानी निवाली सिदड़ी २५३१
२६१६ इन्दौर बड़वानी निवाली सिल्दड़ २२०४
२६१७ इन्दौर बड़वानी निवाली दिवानी १९३०
२६१८ इन्दौर बड़वानी निवाली निवाली खंर्द १३३६
२६१९ इन्दौर बड़वानी निवाली निवाली बू. ९६८७
२६२० इन्दौर बड़वानी निवाली भुलगाव १९२१
२६२१ इन्दौर बड़वानी निवाली भैसदड़ १०८९
२६२२ इन्दौर बड़वानी निवाली भुरापानी १४१०
२६२३ इन्दौर बड़वानी निवाली पुरूषखेड़ा १५०६
२६२४ इन्दौर बड़वानी निवाली रार्इ २०८१
२६२५ इन्दौर बड़वानी निवाली राजमलीवन १४९४
२६२६ इन्दौर बड़वानी निवाली साकड़ १६६४
२६२७ इन्दौर बड़वानी निवाली सुलगाव १६३३
२६२८ इन्दौर बड़वानी निवाली सेंगवी १३७१
२६२९ इन्दौर बड़वानी निवाली सलुन १६६२
२६३० इन्दौर बड़वानी निवाली डोगल्यापानी १७७४
२६३१ इन्दौर बड़वानी निवाली दोंदवाड़ा २९५९
२६३२ इन्दौर बड़वानी निवाली वझर ३२२१
२६३३ इन्दौर बड़वानी निवाली वासवी १६२३
२६३४ इन्दौर बड़वानी निवाली चाटली २६६४
२६३५ इन्दौर बड़वानी निवाली फुलज्वारी २९१६
२६३६ इन्दौर बड़वानी निवाली तलाव ११७४
२६३७ इन्दौर बड़वानी निवाली जामन्या १९३९
२६३८ इन्दौर बड़वानी निवाली जामन्या ए.बी. १६९४
२६३९ इन्दौर बड़वानी निवाली जोगवाड़ा ३११२
२६४० इन्दौर बड़वानी निवाली गवाड़ी २३४९
२६४१ इन्दौर बड़वानी निवाली गुमडि़या खु. १९६५
२६४२ इन्दौर बड़वानी निवाली गुमडि़या बू. १९२१
२६४३ इन्दौर बड़वानी पानसेमल धावडी २७१६
२६४४ इन्दौर बड़वानी पानसेमल घटटया ३५९५
२६४५ इन्दौर बड़वानी पानसेमल बायगोर ३२८८
२६४६ इन्दौर बड़वानी पानसेमल बांद्रयाबड १८८९
२६४७ इन्दौर बड़वानी पानसेमल बालझिरी २५६४
२६४८ इन्दौर बड़वानी पानसेमल बेहडिया १४५०
२६४९ इन्दौर बड़वानी पानसेमल बंधारा खुु. ३२३१
२६५० इन्दौर बड़वानी पानसेमल बंधारा बु. ४०९६
२६५१ इन्दौर बड़वानी पानसेमल करणपुरा २२३४
२६५२ इन्दौर बड़वानी पानसेमल कानसुल २५६९
२६५३ इन्दौर बड़वानी पानसेमल मोयदा ४५६६
२६५४ इन्दौर बड़वानी पानसेमल मोरतलार्इ २७०३
२६५५ इन्दौर बड़वानी पानसेमल मतराला १५३६
२६५६ इन्दौर बड़वानी पानसेमल मनकुर्इ ३४७६
२६५७ इन्दौर बड़वानी पानसेमल मलफा १७८३
२६५८ इन्दौर बड़वानी पानसेमल मलगांव ५५१४
२६५९ इन्दौर बड़वानी पानसेमल पिपरानी २९०४
२६६० इन्दौर बड़वानी पानसेमल शिवनी पडावा ५१३४
२६६१ इन्दौर बड़वानी पानसेमल निसरपुर ३६१५
२६६२ इन्दौर बड़वानी पानसेमल भातकी २७१७
२६६३ इन्दौर बड़वानी पानसेमल भडगोन २४४९
२६६४ इन्दौर बड़वानी पानसेमल पन्नाली ४२७५
२६६५ इन्दौर बड़वानी पानसेमल रायखेड २४८३
२६६६ इन्दौर बड़वानी पानसेमल राखी खु. २३९०
२६६७ इन्दौर बड़वानी पानसेमल राखी बु. १७२२
२६६८ इन्दौर बड़वानी पानसेमल सकराली बु. २३६२
२६६९ इन्दौर बड़वानी पानसेमल दोदवाडा ३९५४
२६७० इन्दौर बड़वानी पानसेमल देवधर २६६९
२६७१ इन्दौर बड़वानी पानसेमल वांगरा ४१३७
२६७२ इन्दौर बड़वानी पानसेमल जाहुर ६०००
२६७३ इन्दौर बड़वानी पानसेमल जुनापानी ३१०८
२६७४ इन्दौर बड़वानी पानसेमल जलगोन ३१३५
२६७५ इन्दौर बड़वानी पानसेमल नांदयाबड २१९४
२६७६ इन्दौर बड़वानी पानसेमल आमझिरी ३५७०
२६७७ इन्दौर बड़वानी पानसेमल आमदा २५८४
२६७८ इन्दौर बड़वानी पानसेमल ओसवाडा २०३०
२६७९ इन्दौर बड़वानी पानसेमल टेमला २५४४
२६८० इन्दौर बड़वानी पानसेमल अलखड २५६२
२६८१ इन्दौर बड़वानी पानसेमल गोंगवाडा २६००
२६८२ इन्दौर बड़वानी पाटी धमारिया २४४७
२६८३ इन्दौर बड़वानी पाटी खाजपुर १२९५
२६८४ इन्दौर बड़वानी पाटी ठान २९६१
२६८५ इन्दौर बड़वानी पाटी ठेंग्चा २३३६
२६८६ इन्दौर बड़वानी पाटी बमनाली २०७८
२६८७ इन्दौर बड़वानी पाटी बोकराटा ३०६१
२६८८ इन्दौर बड़वानी पाटी बोरखेडी ४३१६
२६८९ इन्दौर बड़वानी पाटी बुदी ३१५२
२६९० इन्दौर बड़वानी पाटी बेडदा १३४२
२६९१ इन्दौर बड़वानी पाटी कण्ड्रा १८४७
२६९२ इन्दौर बड़वानी पाटी कुंभखेत २२४८
२६९३ इन्दौर बड़वानी पाटी पीपरकुंड ३८६८
२६९४ इन्दौर बड़वानी पाटी सिंधी १४४९
२६९५ इन्दौर बड़वानी पाटी शिवनी १४८६
२६९६ इन्दौर बड़वानी पाटी चिकलकुआवाडी २२१८
२६९७ इन्दौर बड़वानी पाटी लिम्बी २७३४
२६९८ इन्दौर बड़वानी पाटी हरला १६५३
२६९९ इन्दौर बड़वानी पाटी पखाल्या २४१५
२७०० इन्दौर बड़वानी पाटी पोखल्या २६९२
२७०१ इन्दौर बड़वानी पाटी पोसपुर २५२८
२७०२ इन्दौर बड़वानी पाटी पाटी ५७२४
२७०३ इन्दौर बड़वानी पाटी पलवट १८२६
२७०४ इन्दौर बड़वानी पाटी रोसमाल २२८५
२७०५ इन्दौर बड़वानी पाटी रोसर ३१९९
२७०६ इन्दौर बड़वानी पाटी रानीपुरा १२५६
२७०७ इन्दौर बड़वानी पाटी सावरियापानी २५२१
२७०८ इन्दौर बड़वानी पाटी सेमली ३७५३
२७०९ इन्दौर बड़वानी पाटी सेमलेट ३१४३
२७१० इन्दौर बड़वानी पाटी उबादगढ २९७५
२७११ इन्दौर बड़वानी पाटी डोंगरगांव ३०५४
२७१२ इन्दौर बड़वानी पाटी देरवालिया १८७६
२७१३ इन्दौर बड़वानी पाटी देवगढ २९६३
२७१४ इन्दौर बड़वानी पाटी वेरवाडा १५४८
२७१५ इन्दौर बड़वानी पाटी वलन २७४७
२७१६ इन्दौर बड़वानी पाटी चौकी १८०७
२७१७ इन्दौर बड़वानी पाटी चैरवी ३२६४
२७१८ इन्दौर बड़वानी पाटी जुनाझीरा २०४८
२७१९ इन्दौर बड़वानी पाटी अतरसंभा २००३
२७२० इन्दौर बड़वानी पाटी अंजराडा ३५९१
२७२१ इन्दौर बड़वानी पाटी आंवली १५२१
२७२२ इन्दौर बड़वानी पाटी ओसाडा ३१२९
२७२३ इन्दौर बड़वानी पाटी गंधावल ३९२६
२७२४ इन्दौर बड़वानी पाटी गारा १५२१
२७२५ इन्दौर बड़वानी पाटी गोलपाटीवाडी ३१३०
२७२६ इन्दौर बड़वानी पाटी गुडी १३९९
२७२७ इन्दौर बड़वानी राजपुर एकलबारा १७९१
२७२८ इन्दौर बड़वानी राजपुर घुसगांव १७७८
२७२९ इन्दौर बड़वानी राजपुर रूर्इ १७७७
२७३० इन्दौर बड़वानी राजपुर खडकी २०२१
२७३१ इन्दौर बड़वानी राजपुर खजुरी २२०२
२७३२ इन्दौर बड़वानी राजपुर ठान १६९७
२७३३ इन्दौर बड़वानी राजपुर इंद्रपुर ३६७३
२७३४ इन्दौर बड़वानी राजपुर बघाड ३७००
२७३५ इन्दौर बड़वानी राजपुर बकवाडी १८६२
२७३६ इन्दौर बड़वानी राजपुर बोबलवाडी २०४९
२७३७ इन्दौर बड़वानी राजपुर बालसमुद २३३७
२७३८ इन्दौर बड़वानी राजपुर बुदरा १३५१
२७३९ इन्दौर बड़वानी राजपुर कासेल १७७६
२७४० इन्दौर बड़वानी राजपुर कादवी १५२२
२७४१ इन्दौर बड़वानी राजपुर कुकडियाखेडा १४४०
२७४२ इन्दौर बड़वानी राजपुर कुसमरी १८८६
२७४३ इन्दौर बड़वानी राजपुर मंदिल १६३०
२७४४ इन्दौर बड़वानी राजपुर मोयदा १७०७
२७४५ इन्दौर बड़वानी राजपुर मोरानी ३४२९
२७४६ इन्दौर बड़वानी राजपुर मोरगुन १०६४
२७४७ इन्दौर बड़वानी राजपुर मोजाली खुर्द १५५२
२७४८ इन्दौर बड़वानी राजपुर मटली १३५२
२७४९ इन्दौर बड़वानी राजपुर बिलवानी २३४४
२७५० इन्दौर बड़वानी राजपुर पिपरीबुजुर्ग १६५९
२७५१ इन्दौर बड़वानी राजपुर सिवर्इ १२३५
२७५२ इन्दौर बड़वानी राजपुर सिनगुन १६३५
२७५३ इन्दौर बड़वानी राजपुर चितावल ३१६९
२७५४ इन्दौर बड़वानी राजपुर निहाली २८५०
२७५५ इन्दौर बड़वानी राजपुर लिम्बर्इ २५२३
२७५६ इन्दौर बड़वानी राजपुर भामी १७७२
२७५७ इन्दौर बड़वानी राजपुर भोरवाडा २५२९
२७५८ इन्दौर बड़वानी राजपुर भागसुर १७५१
२७५९ इन्दौर बड़वानी राजपुर पानवा २०६९
२७६० इन्दौर बड़वानी राजपुर रेवजा ४२८०
२७६१ इन्दौर बड़वानी राजपुर रेलवा बुजुर्ग १८७१
२७६२ इन्दौर बड़वानी राजपुर रणगांव रोड १८२६
२७६३ इन्दौर बड़वानी राजपुर सिदडी २३६९
२७६४ इन्दौर बड़वानी राजपुर सावरदा १२५५
२७६५ इन्दौर बड़वानी राजपुर सागंवीठान १८८५
२७६६ इन्दौर बड़वानी राजपुर सांगवीनीम १८२५
२७६७ इन्दौर बड़वानी राजपुर सालखेडा १९३६
२७६८ इन्दौर बड़वानी राजपुर साली १७८९
२७६९ इन्दौर बड़वानी राजपुर सालीकला २३००
२७७० इन्दौर बड़वानी राजपुर सनगांव १८८२
२७७१ इन्दौर बड़वानी राजपुर उपला २९२२
२७७२ इन्दौर बड़वानी राजपुर छोटीखरगोन १३२९
२७७३ इन्दौर बड़वानी राजपुर दानोद ४११२
२७७४ इन्दौर बड़वानी राजपुर देवनली १६३१
२७७५ इन्दौर बड़वानी राजपुर देवला १५११
२७७६ इन्दौर बड़वानी राजपुर वासवी १४२६
२७७७ इन्दौर बड़वानी राजपुर चौतरिया १६२६
२७७८ इन्दौर बड़वानी राजपुर जाहुर १७०५
२७७९ इन्दौर बड़वानी राजपुर जोडार्इ १६६८
२७८० इन्दौर बड़वानी राजपुर जुलवानियां ५७१३
२७८१ इन्दौर बड़वानी राजपुर जलखेडा ३६१६
२७८२ इन्दौर बड़वानी राजपुर जलगोन २५२८
२७८३ इन्दौर बड़वानी राजपुर नंदगांव १२५५
२७८४ इन्दौर बड़वानी राजपुर नरावला १९७३
२७८५ इन्दौर बड़वानी राजपुर नांदेड १६१२
२७८६ इन्दौर बड़वानी राजपुर नागलवाडी खु. १५४८
२७८७ इन्दौर बड़वानी राजपुर नागलवाडी बु. ४३७२
२७८८ इन्दौर बड़वानी राजपुर टाकली ११९०
२७८९ इन्दौर बड़वानी राजपुर ओझर ६०६९
२७९० इन्दौर बड़वानी राजपुर टेमला २२७७
२७९१ इन्दौर बड़वानी राजपुर अगलगांव २१४३
२७९२ इन्दौर बड़वानी राजपुर लफनगांव २२६७
२७९३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा धामन्या १९१९
२७९४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा धावडी ३७३५
२७९५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा धावडा।ध। १९१९
२७९६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा धावडा।चा। २३९१
२७९७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा धवली २४३०
२७९८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा धनोरी १३९६
२७९९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा धनोरा ४६९७
२८०० इन्दौर बड़वानी सेंधवा घुडचाल ११३३
२८०१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा घेगाव २०६४
२८०२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा खापरखेडा १६७७
२८०३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा खपाडा १९२७
२८०४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा खोेकरी १२५२
२८०५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा खुरमाबाद ३८४०
२८०६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा खुटवाडी १२०५
२८०७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा झण्डीखोदरी १०५०
२८०८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा झापडीमली २९१७
२८०९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा झापडीपाडला ३४३५
२८१० इन्दौर बड़वानी सेंधवा झोपाली ७२६७
२८११ इन्दौर बड़वानी सेंधवा इनायकी २३५९
२८१२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बख्तरिया १५२४
२८१३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बडियापानी १४६७
२८१४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बनिहार २५२७
२८१५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बाखर्ली २४१७
२८१६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बाबदड २०६६
२८१७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बोरली २२३५
२८१८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बडगाव १८२९
२८१९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बलखड २१६२
२८२० इन्दौर बड़वानी सेंधवा बलवाडी ६७६१
२८२१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कामोद।ध.। १२७०
२८२२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कमोदवाडा १४७८
२८२३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कामोद।चा.। ३१५२
२८२४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कोटकिराडी ११३५
२८२५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कोलकी २३७८
२८२६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कालीकुण्डी १८०९
२८२७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कालापाट १३७१
२८२८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कडवाझिरा १०७३
२८२९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कुणिडया २५१९
२८३० इन्दौर बड़वानी सेंधवा कुमठाना १४०५
२८३१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा केरमला ४०१०
२८३२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा केलपानी १६९७
२८३३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा कलालदा ११५५
२८३४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा माटियामेल १८१४
२८३५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा मोहनपडावा २३३९
२८३६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा मोहनपुरा १७३०
२८३७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा मोरदड १७३३
२८३८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा मालवन ३९८३
२८३९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा मडगाव १७२७
२८४० इन्दौर बड़वानी सेंधवा मुहाला २८०६
२८४१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा मेंदलियापानी १२३८
२८४२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा महेतगाव ११०१
२८४३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा झिरीजामली २९५३
२८४४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा बीजापुरी ११८५
२८४५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा किरचाली १३८१
२८४६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा किडीअम्बा १११९
२८४७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा हिंदली २४४९
२८४८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा हिंगवा २९६६
२८४९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा पिपल्याडेब २०४१
२८५० इन्दौर बड़वानी सेंधवा पिसनावल ३४१७
२८५१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा शिवन्या १३०८
२८५२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा सिरवेल २४५८
२८५३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा चिखली।र। १४०९
२८५४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा चिखली ।ब। १११४
२८५५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा चिथरर्इ २४५१
२८५६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा चिरमरिया १११५
२८५७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा चिलारिया ११४७
२८५८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा थिगली १५७४
२८५९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा भामपुरा १२०३
२८६० इन्दौर बड़वानी सेंधवा भामन्या १०५२
२८६१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा भाला बेडी १३६५
२८६२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा पांजरिया।धा.। १५२८
२८६३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा पाजंरिया।चा। १०३४
२८६४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा पांजरिया।ध.। १५२८
२८६५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा पाडछा २९४७
२८६६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा पेंढारन्या १२७१
२८६७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा पलासपानी १२९१
२८६८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा रामकोला ६७३
२८६९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा रामगढी १४७२
२८७० इन्दौर बड़वानी सेंधवा रोजानीमाल २३०२
२८७१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा राजगढ १०७२
२८७२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा रलावटी १०५१
२८७३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा शाहपुरा १७१४
२८७४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा सोनखेडी १०९२
२८७५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा सोलवन ३४६६
२८७६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा सुरानी २९३९
२८७७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा उमरियापानी १५१९
२८७८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा उमर्टी १५४८
२८७९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा डाेंगल्यापानी १०८२
२८८० इन्दौर बड़वानी सेंधवा डोकल्यापानी ११७०
२८८१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा डोंगरगांव १४२७
२८८२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा दुगानी २७४२
२८८३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा देवली २५२४
२८८४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा वरला ३४९९
२८८५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा वाक्या २८२७
२८८६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा चाचरिया ५६०४
२८८७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा जामपाटी २३८४
२८८८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा जामन्या २१३५
२८८९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा जामटी २०९१
२८९० इन्दौर बड़वानी सेंधवा जामली १५५८
२८९१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा जुलवानिया १८४६
२८९२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा नक्टीरानी ११७३
२८९३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा नहालबंद १३३३
२८९४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा नांदिया १०४३
२८९५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा नवलपुरा १८४२
२८९६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा अंजनगाव १७२०
२८९७ इन्दौर बड़वानी सेंधवा अंबावतार १३१३
२८९८ इन्दौर बड़वानी सेंधवा आँछली ३०६४
२८९९ इन्दौर बड़वानी सेंधवा टाक्यापानी १२६३
२९०० इन्दौर बड़वानी सेंधवा आमझिरी २०४८
२९०१ इन्दौर बड़वानी सेंधवा अडनदी २१४७
२९०२ इन्दौर बड़वानी सेंधवा अजगरिया १५४८
२९०३ इन्दौर बड़वानी सेंधवा गोर्इ १६३६
२९०४ इन्दौर बड़वानी सेंधवा गेरूघाटी २७५०
२९०५ इन्दौर बड़वानी सेंधवा लगंडीमोहडी १९०५
२९०६ इन्दौर बड़वानी सेंधवा लवाणी ३२०५
२९०७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार धाबा १६६६
२९०८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार धार उर्फ बेलधड १२३४
२९०९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार घाघरला २१८८
२९१० इन्दौर बुरहानपुर खकनार खकनारखुर्द २५९६
२९११ इन्दौर बुरहानपुर खकनार खकनारकला ३३९९
२९१२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार खडकी १५६७
२९१३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार खैरखेडा २२६०
२९१४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार बाकडी ३१७९
२९१५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार बालापाट २२८१
२९१६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार बसालीरैयत ११४५
२९१७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार बडीखेडा १७५२
२९१८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार बडाजैनाबाद २०३६
२९१९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार बदनापुर १६६६
२९२० इन्दौर बुरहानपुर खकनार कारखेडा १८२२
२९२१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार केरपानी १००२
२९२२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार महलगुराडा २०६९
२९२३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार मांडवा ३२२६
२९२४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार मांजरौदखुर्द १२११
२९२५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार मांजरौदकला १०९९
२९२६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार मोहनगड़ १३१८
२९२७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार मोन्द्रा १७३२
२९२८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार मजगांव १०१८
२९२९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार झिरमिटी १५१४
२९३० इन्दौर बुरहानपुर खकनार बिजौरी २७०३
२९३१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार हिगंना १५३९
२९३२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार पिपरीबोरवन १७२०
२९३३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार पिपलपानी १७६२
२९३४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सिध्दखेडाकला ८९४
२९३५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सिंधखेडारैयत १११६
२९३६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सिरपुरमाल ३८००
२९३७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सिवल ३६३५
२९३८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार चिडीयामाल १२१६
२९३९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार निमंदड १९१८
२९४० इन्दौर बुरहानपुर खकनार हसीनाबाद १७८२
२९४१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार हैदरपुर २५८५
२९४२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार भौंरोघाट १५०६
२९४३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार परेठा १८६७
२९४४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार पांगरीमाल १४७६
२९४५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार पलासुर १२७९
२९४६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार रंगर्इ १६६९
२९४७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार रहमानपुरा १०६३
२९४८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार रायतलार्इ २३३१
२९४९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार रामाखेडाखुर्द १३९१
२९५० इन्दौर बुरहानपुर खकनार रामाखेडाकला १२६१
२९५१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार रतागड १६८८
२९५२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार ोखपुरारैयत १८५९
२९५३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार शेखापुररैयत १२०९
२९५४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सीतापुर १३१०
२९५५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सांडसकला २१८०
२९५६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सार्इखेडाखुर्द १८५२
२९५७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सार्इखेडाकला १५०६
२९५८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सारोला २६२२
२९५९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सावली १८११
२९६० इन्दौर बुरहानपुर खकनार सौनुद १५११
२९६१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार साजनी १२९९
२९६२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार सागफाटा १५१४
२९६३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार डाबियाखेडा २८५२
२९६४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार डोर्इफोडिया ४९३४
२९६५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार डवालीखुर्द १६०७
२९६६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार डवालीकला १६५०
२९६७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार डवालीरैयत १६८७
२९६८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार दांतपहाडी २२४७
२९६९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार दाहिन्दा १४५१
२९७० इन्दौर बुरहानपुर खकनार दुधिया १४४४
२९७१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार दैयतरैयत ११४५
२९७२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार देडतलार्इ ३९१६
२९७३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार देवरीमाल २४७१
२९७४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार चांदनी १४८२
२९७५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार चाकबारा १९५९
२९७६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार ताजनापुर २६६४
२९७७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार तुकर्इथड ३२०६
२९७८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार तैलियाथड १२५८
२९७९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार जामन्या २०५१
२९८० इन्दौर बुरहानपुर खकनार नयाखेडा १६८६
२९८१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार नंदुराखुर्द १८१९
२९८२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार नायर १३७२
२९८३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार नादखेडा १८९५
२९८४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार नावथा १४८७
२९८५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार नावरा १६६८
२९८६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार नागझिरी १२४७
२९८७ इन्दौर बुरहानपुर खकनार अम्बाडा ३१५३
२९८८ इन्दौर बुरहानपुर खकनार अमुल्लाखुर्द २५१२
२९८९ इन्दौर बुरहानपुर खकनार अमुल्लाकला १२५६
२९९० इन्दौर बुरहानपुर खकनार आमगांव २०५६
२९९१ इन्दौर बुरहानपुर खकनार टेंभीखुर्द १३५२
२९९२ इन्दौर बुरहानपुर खकनार गोंदरी १५४८
२९९३ इन्दौर बुरहानपुर खकनार गौरडिया १३९७
२९९४ इन्दौर बुरहानपुर खकनार गौलखेडा १३१७
२९९५ इन्दौर बुरहानपुर खकनार गुलर्इ २७११
२९९६ इन्दौर बुरहानपुर खकनार लोखण्डा १३९७
२९९७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर एमार्गिद १२९८२
२९९८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर धामनगांव २४४७
२९९९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर धौंड १०९०
३००० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर धूलकोट ६३९१
३००१ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर खामनी ४४२७
३००२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर खामला १४९१
३००३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर खातला ३६४८
३००४ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर खड़कोद १६७२
३००५ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर इटारिया १५४४
३००६ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर र्इच्छापुर ८७३४
३००७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बख्खारी २१९६
३००८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बंभाडा ५९२९
३००९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बहादरपुर ८८२६
३०१० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बादखेड़ा १३३५
३०११ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बोरीबुजुर्ग ३३४६
३०१२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बोरसर ३२२५
३०१३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बोरगांवखुर्द २६९३
३०१४ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बोदरली २१२७
३०१५ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बसाड़ १०६६
३०१६ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बड़सिंगी १५०८
३०१७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बडझिरी १७२१
३०१८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बडगांवमाफी १११५
३०१९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बदनापुर (व.ग्रा.) १७८३
३०२० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बलेड़ी १५१४
३०२१ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर मंगरूल १५३३
३०२२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर मोहम्मदपुरा ३१७७
३०२३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर मोहद ३३९१
३०२४ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर मालवीर २५९५
३०२५ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर मैथा २२०९
३०२६ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर झिरी २५७५
३०२७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर झिरपांजरिया ३४७१
३०२८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर बिरोदा ४८८०
३०२९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर पिपरीरैयत २७८२
३०३० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर सिरसौदा १४८६
३०३१ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर चिचांला ३००६
३०३२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर चिल्लारा (व.ग्रा.) १२६५
३०३३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर निम्बोला ३४३८
३०३४ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर टिटगांवकला १५१४
३०३५ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर हरदा १९४७
३०३६ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर हसनपुरा (व.ग्रा.) १६९०
३०३७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर हतनूर २३६२
३०३८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर भावसा २९५७
३०३९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर भगवानिया १९०३
३०४० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर परतकुंडीया (व.ग्रा.) १६१७
३०४१ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर पांतोडा ४२४३
३०४२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर रायगांव १३१७
३०४३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर संग्र्रामपुर १९४३
३०४४ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर सराय (व.ग्रा.) १६०१
३०४५ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर सुखपुरी १९२८
३०४६ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर सुक्ताखुर्द २७४२
३०४७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर सेलगांव ११५७
३०४८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर उमरदा १२९१
३०४९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर डोंगरगांव २४३५
३०५० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर उताम्बी (व.ग्रा.) ११७०
३०५१ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर दर्यापुर २१६२
३०५२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर दहीनाला (व.ग्रा.) ११५३
३०५३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर दापोरा ४६१९
३०५४ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर दवाटिया (व.ग्रा.) ४३६३
३०५५ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर वारोली १९४३
३०५६ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर चापोरा ४९२३
३०५७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर चुलखान १५३५
३०५८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर फोपनारकला ७२५२
३०५९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर फत्तेपुर १३५९
३०६० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर तारापाटी (व.ग्रा.) १६०९
३०६१ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर तुरकगुराडा २१८४
३०६२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर जम्बूपानी १६५०
३०६३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर जसौंंदी २२५१
३०६४ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर जैसिंगपुरा २३४४
३०६५ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर जैनाबाद ६५७६
३०६६ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर जलान्द्रा २०६१
३०६७ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर नाचनखेडा २७५०
३०६८ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर नसीराबाद २१७९
३०६९ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर अम्बा (व.ग्रा.) २८८९
३०७० इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर असीर १६९४
३०७१ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर अड़गांव १८५७
३०७२ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर गढ़ताल (व.ग्रा.) ३८३७
३०७३ इन्दौर बुरहानपुर बुरहानपुर लोनी ५८७८
३०७४ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा ध्याना १६४१
३०७५ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा खामड़का १९३५
३०७६ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा खुन्दर १३२८
३०७७ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा खेड़ा १४७६
३०७८ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा झरकली १६८१
३०७९ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा झड़ौली १३८७
३०८० इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा इन्दलावाट १३०४
३०८१ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बाव १६९८
३०८२ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बोकडि़या ३९६४
३०८३ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बड़ीसर्दी १८२८
३०८४ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बड़ाखेड़ा १३८७
३०८५ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा बैज १२३८
३०८६ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा करेलीमहुड़ी २०७१
३०८७ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा काबरीसेल १४३१
३०८८ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा काछला १११३
३०८९ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कालीबेल १५०२
३०९० इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कदवाल १५९३
३०९१ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कवछा १३८८
३०९२ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कुहा १४२०
३०९३ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कनेरा १३६५
३०९४ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा कटठीवाड़ा २०३०
३०९५ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मोरियागांव ११५०
३०९६ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मोरधी २८७८
३०९७ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मोटीबड़ोर्इ १८१५
३०९८ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा मेहणी १७७३
३०९९ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा झिंझना २१०२
३१०० इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा हवेलीखेड़ा १३६३
३१०१ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा पष्टार १८१५
३१०२ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा पुनियावाट २३३२
३१०३ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा रठौड़ी १७७६
३१०४ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा सांभरा ११७९
३१०५ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा सोरवा ४४८४
३१०६ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा साजनपुर १५९५
३१०७ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा सुमन्यावाट १५६०
३१०८ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा डुंगरगांव १५७२
३१०९ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा दरखड़ १७४९
३११० इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा चांदपुर ३४३७
३१११ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा फुलमाल १४७०
३११२ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा फलयामऊ १०५५
३११३ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अंधारकांच २४१६
३११४ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अकोला २६७२
३११५ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अकलवा १५२०
३११६ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा अम्बार १६००
३११७ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आमखूंट ३०२७
३११८ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आम्बी २५३६
३११९ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आम्बाडबेरी १८३०
३१२० इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आमझिरी ११६७
३१२१ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा आगलगोटा २६४२
३१२२ इन्दौर अलिराजपुर कटठीवाड़ा गुड़ा २३२१
३१२३ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा खेरियामाली १८६३
३१२४ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा झीरण २१४९
३१२५ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बरझर ७०९९
३१२६ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बोरकुंिडया १६८०
३१२७ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बड़ीकरेटी १२८३
३१२८ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बड़ीमिरियावाट १७८०
३१२९ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बड़ीपोल २८०४
३१३० इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बड़ाखुटाजा ३६७१
३१३१ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बड़ाभावटा १८१२
३१३२ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बउ़गांव १५११
३१३३ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा बेहड़वा २५८८
३१३४ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा काकड़बारी १६२९
३१३५ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा कालियाबाव १७५९
३१३६ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा कोरियापान १७११
३१३७ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा महेन्द्रा २७३७
३१३८ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा मायावाट १२९२
३१३९ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा माथना १८३०
३१४० इन्दौर अलिराजपुर भाभरा मेन्डा १२६६
३१४१ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा किलाना १३७६
३१४२ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा रिंगोल ५२४४
३१४३ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा गिरधा १८२९
३१४४ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा रोलीगांव १८५२
३१४५ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा सेजावाड़ा ५६१९
३१४६ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा सन्दा २२३८
३१४७ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा डुंगलावानी १४०४
३१४८ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा छोटीमालपुर २२९०
३१४९ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा छोटीपोल २४३३
३१५० इन्दौर अलिराजपुर भाभरा छोटीफाटा १४६४
३१५१ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा छोटाखुटाजा १५४२
३१५२ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा छोटाभावटा १९८५
३१५३ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा देवली १४५३
३१५४ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा जवानिया १८७४
३१५५ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा अमनकुंआ २८३४
३१५६ इन्दौर अलिराजपुर भाभरा गेरूघाटी १३०७
३१५७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा धोरट २२५९
३१५८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा घोघलपुर १५६९
३१५९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा खामट २०४५
३१६० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा खेरवाड़ा २१९७
३१६१ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा झण्डाना १५७२
३१६२ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बयडि़या २०९९
३१६३ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बयडि़या(कन्थारी) २१४८
३१६४ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बखतगढ़ १२९८
३१६५ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बाकनेर १८८१
३१६६ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बोडगांव २४७३
३१६७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीबेगलगांव २१४४
३१६८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीउतावली १९८०
३१६९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीवनखड़ १८२७
३१७० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़ीगेन्द्रा १८४५
३१७१ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बड़दा २९७८
३१७२ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बेसवानी १२९०
३१७३ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बेजड़ा १६३०
३१७४ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा ककराना ११७६
३१७५ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा करजवानी १३७४
३१७६ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कोसारिया २१०३
३१७७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कड़वाड़ १८८१
३१७८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कुण्डवाट १८०४
३१७९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कुकडि़या १३७२
३१८० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कुलवट १५१३
३१८१ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा केल्दीकीमाल १६२२
३१८२ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा कन्थारी १८९८
३१८३ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मधुपल्लवी १८३०
३१८४ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मथवाड़ ३४९४
३१८५ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मोराजी २७६६
३१८६ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा मुण्डला १७८९
३१८७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बिछोली १६६८
३१८८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा बिलझरी १२४९
३१८९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा किलोड़ा १२१३
३१९० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा पिपल्यावाट १९९१
३१९१ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सिरखड़ीबड़ी १४९७
३१९२ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सिलोटा १९१७
३१९३ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छिनकी १३२८
३१९४ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा चिखोड़ा १७६६
३१९५ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा तिखोला २१५६
३१९६ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा भोरदिया १२६४
३१९७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा पानमहुड़ी १३०९
३१९८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा रातड़ १७३९
३१९९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा रोशिया २०१४
३२०० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सकरजा २२९८
३२०१ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा साकड़ी २०२६
३२०२ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सोण्डवा ३१६६
३२०३ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सोलिया ११२४
३२०४ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सागबारा १५२०
३२०५ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा सेमलानी १७९३
३२०६ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उमरखड़ ३१०८
३२०७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उमरठ २३८०
३२०८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उमराली ३८२७
३२०९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा डाबड़ी १८०७
३२१० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा उन्हाला १४५१
३२११ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छकतला २१७७
३२१२ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा दरकली २३९५
३२१३ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छोटीबेगलगांव १५०५
३२१४ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छोटीहथवी २१७७
३२१५ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा छोटीगेन्द्रा १९९८
३२१६ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा देलवानी १३५८
३२१७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा वालपुर २६१५
३२१८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा चापरिया १९२०
३२१९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा चनोटा १९४४
३२२० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा फड़तला १६७१
३२२१ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा अम्बाजा १६५८
३२२२ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा आकडि़या १७४७
३२२३ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा ओझड़ २७९०
३२२४ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा अचपर्इ १६०३
३२२५ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा टेमला १५०८
३२२६ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा अटठा १३६७
३२२७ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा गुनेरी २०३०
३२२८ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा गुलवट ३२०५
३२२९ इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा गेंदा १७११
३२३० इन्दौर अलिराजपुर सोण्डवा लोढ़नी १७२१
३२३१ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ धामंदा १५५०
३२३२ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ खंडालाराव २४३२
३२३३ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ बरड़ा १०९५
३२३४ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ बाबड़ीखुर्द १२६८
३२३५ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ बोरझाड़ १२२४
३२३६ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ बोरी २२५१
३२३७ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ बड़कुर्इबड़ी १४२०
३२३८ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ बड़ार्इटारा २२५२
३२३९ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ बेकलगांवबड़ी १२८९
३२४० इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ कोटड़ा १८६९
३२४१ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ कोल्याबरड़ा २१००
३२४२ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ कानाकाकड़ १४७०
३२४३ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ कालूवाट १६०७
३२४४ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ कुण्डलवासा १३६०
३२४५ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ मोटा़ऊमर २००८
३२४६ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ थांदला २४३६
३२४७ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ सियाली १६७७
३२४८ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ हरदासपुर १९२५
३२४९ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ पानगोला ११३७
३२५० इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ पाटबरड़ी २७२८
३२५१ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ रतनपुरा १५२४
३२५२ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ सागोटा २१५६
३२५३ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ सुड़ीबड़ी १६११
३२५४ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ उदयगढ़ ३२२१
३२५५ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ उत्ती २६७२
३२५६ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ डेडरवासा १७५३
३२५७ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ छोटीजुवारी १७६३
३२५८ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ छोटार्इटारा १३१२
३२५९ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ देकालकुआ १९०९
३२६० इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ चुलिया २०५१
३२६१ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ फुटतालाबबड़ा ११६६
३२६२ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ तलावद ११३१
३२६३ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ जाम्बूखेड़ा १९०५
३२६४ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ जामलीबड़ी १५०५
३२६५ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ अरंडीफलिया १२२५
३२६६ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ आंबाखोड़ी १२६४
३२६७ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ आम्बी १०९८
३२६८ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ टोकरियाझीरण २७३८
३२६९ इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ टेमाची १४२१
३२७० इन्दौर अलिराजपुर उदयगढ टेरका २२२१
३२७१ इन्दौर अलिराजपुर जोबट घोंघस्या २०४७
३२७२ इन्दौर अलिराजपुर जोबट खुटाजा २१९५
३२७३ इन्दौर अलिराजपुर जोबट इन्द्रवन १८२९
३२७४ इन्दौर अलिराजपुर जोबट बाझाबयड़ा १३१६
३२७५ इन्दौर अलिराजपुर जोबट बड़ी हीरापुर १५२९
३२७६ इन्दौर अलिराजपुर जोबट बड़ीखटटाली २१८९
३२७७ इन्दौर अलिराजपुर जोबट बड़ागुड़ा २४९३
३२७८ इन्दौर अलिराजपुर जोबट बेटवासा १८४३
३२७९ इन्दौर अलिराजपुर जोबट बलदमूंग २४१४
३२८० इन्दौर अलिराजपुर जोबट बलेड़ी २०४९
३२८१ इन्दौर अलिराजपुर जोबट कोसदूना १५८७
३२८२ इन्दौर अलिराजपुर जोबट कस्बाजोबट २२१३
३२८३ इन्दौर अलिराजपुर जोबट कन्दा २१६४
३२८४ इन्दौर अलिराजपुर जोबट कनवाड़ा १५१०
३२८५ इन्दौर अलिराजपुर जोबट बिलासा १०३८
३२८६ इन्दौर अलिराजपुर जोबट किलाजोबट १६४९
३२८७ इन्दौर अलिराजपुर जोबट थापली १७७४
३२८८ इन्दौर अलिराजपुर जोबट सिन्धी २४२१
३२८९ इन्दौर अलिराजपुर जोबट भीलखेड़ी २०४०
३२९० इन्दौर अलिराजपुर जोबट पहाड़वा १७२५
३२९१ इन्दौर अलिराजपुर जोबट रणजीतगढ़ २१७९
३२९२ इन्दौर अलिराजपुर जोबट सालखेड़ा १९२३
३२९३ इन्दौर अलिराजपुर जोबट सेमलाया २३०४
३२९४ इन्दौर अलिराजपुर जोबट सेवरिया १३७२
३२९५ इन्दौर अलिराजपुर जोबट उण्डारी २४७३
३२९६ इन्दौर अलिराजपुर जोबट उबलड़ २६७०
३२९७ इन्दौर अलिराजपुर जोबट उमरी १८०३
३२९८ इन्दौर अलिराजपुर जोबट उम्दा २६२६
३२९९ इन्दौर अलिराजपुर जोबट डाबड़ी २१७२
३३०० इन्दौर अलिराजपुर जोबट डेकाकुण्ड १६३६
३३०१ इन्दौर अलिराजपुर जोबट छोटीखटटाली २०२७
३३०२ इन्दौर अलिराजपुर जोबट देहदला २०८३
३३०३ इन्दौर अलिराजपुर जोबट देवलर्इ १६५६
३३०४ इन्दौर अलिराजपुर जोबट वागदी १५०६
३३०५ इन्दौर अलिराजपुर जोबट चमारबेगड़ा २१८६
३३०६ इन्दौर अलिराजपुर जोबट जामनी २१२९
३३०७ इन्दौर अलिराजपुर जोबट जाली १५५७
३३०८ इन्दौर अलिराजपुर जोबट नेहतड़ा २०५४
३३०९ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर घोंघसा १९६६
३३१० इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर खण्डाला ३३६२
३३११ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर खरखड़ी १५८१
३३१२ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर खरपर्इ १९९३
३३१३ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर खारकुंआ १८०२
३३१४ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर खेरवड़ २४०३
३३१५ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर इन्दरसिंहकीचौकी २६६५
३३१६ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बंद १९२५
३३१७ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बहेड़वा १३८४
३३१८ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बोरकुंआ १६१९
३३१९ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बोराना १४४३
३३२० इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बड़ी १७६४
३३२१ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बड़ाउण्डवा १७८०
३३२२ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बडदला ३०८०
३३२३ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर बेगड़ी १६१६
३३२४ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर कोटबू १७२९
३३२५ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर कानपुर २१४८
३३२६ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर कवठू १३०५
३३२७ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर मयाला १९८०
३३२८ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर माछलिया १८६७
३३२९ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर मौरासा १९३५
३३३० इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर मालवर्इ १६०९
३३३१ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर मसनी १०६५
३३३२ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर रिछवी १४८१
३३३३ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर थोड़सिन्धी ३०७६
३३३४ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर चिचलाना ११२५
३३३५ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर चिचलगुड़ा २६३५
३३३६ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर तिति ३०३२
३३३७ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर गिराला २९९०
३३३८ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर हरसबाट १८७४
३३३९ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर भयडि़याकीचौकी १३४४
३३४० इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर भाणारावत ११८१
३३४१ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर भोरदू २२८२
३३४२ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर पलासदा २४९२
३३४३ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर रामसिंहकीचौकी १७०३
३३४४ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर रोड़धा १४११
३३४५ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर राजावाट १६३४
३३४६ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर सुखीबावड़ी २०३३
३३४७ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर सेजगांव ३६६९
३३४८ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर छोटाउण्डवा १३३८
३३४९ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर दुदलवाट ११४४
३३५० इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर चौगनवाट १६९७
३३५१ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर फाटा ३३९०
३३५२ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर जवानिया २२८४
३३५३ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर नानपुर ४५८८
३३५४ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर अम्बारी १२९९
३३५५ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर आम्बुआ ३६२७
३३५६ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर आली १७०९
३३५७ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर अडवाड़ा २०५९
३३५८ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर अजन्दा ३८६४
३३५९ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर गड़ात १२५२
३३६० इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर गव्हाण १४२१
३३६१ इन्दौर अलिराजपुर आलिराजपुर लक्ष्मणी १८६२

स्वयादिसँ[सम्पादन]