असरगंज प्रखण्ड

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

असरगंज प्रखण्ड भारतया बिहार राज्यया मुंगेर जिल्लाया छगू प्रखण्ड ख।

गां[सम्पादन]

गाँ प्रखण्ड
अद्रास गाँव असरगंज प्रखण्ड
अमैया गाँव असरगंज प्रखण्ड
अहमदपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
कमरैन गाँव असरगंज प्रखण्ड
कमरैन-अराजी गाँव असरगंज प्रखण्ड
कोरैन गाँव असरगंज प्रखण्ड
खंडचक गाँव असरगंज प्रखण्ड
खरभतुआ गाँव असरगंज प्रखण्ड
खरवा गाँव असरगंज प्रखण्ड
गोरहा गाँव असरगंज प्रखण्ड
चोरगाँव गाँव असरगंज प्रखण्ड
छपहा गाँव असरगंज प्रखण्ड
जलालाबाद गाँव असरगंज प्रखण्ड
जोरारी गाँव असरगंज प्रखण्ड
जोरारी-मिलिक गाँव असरगंज प्रखण्ड
ढोलपहरी-मिलिक गाँव असरगंज प्रखण्ड
दामोदरपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
दुलहर गाँव असरगंज प्रखण्ड
धुरिया गाँव असरगंज प्रखण्ड
धुरिया-अराजी गाँव असरगंज प्रखण्ड
पनसैन गाँव असरगंज प्रखण्ड
पनसैन-अराजी गाँव असरगंज प्रखण्ड
बदरखा गाँव असरगंज प्रखण्ड
बनगाँव गाँव असरगंज प्रखण्ड
बिक्रमपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
बेरैन गाँव असरगंज प्रखण्ड
बेलसारा गाँव असरगंज प्रखण्ड
बैजलपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
मंगरबा गाँव असरगंज प्रखण्ड
मकवा गाँव असरगंज प्रखण्ड
ममाई गाँव असरगंज प्रखण्ड
मसुदनपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
माधोपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
माधोपुर-इंग्लिश गाँव असरगंज प्रखण्ड
मासुमगंज गाँव असरगंज प्रखण्ड
मिर्जापुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
रहमतपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
लगमा गाँव असरगंज प्रखण्ड
संग्रामपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
सजुआ गाँव असरगंज प्रखण्ड
सजुआ-मिलिक गाँव असरगंज प्रखण्ड
सरौन गाँव असरगंज प्रखण्ड
सादपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड
सिमपुर गाँव असरगंज प्रखण्ड

स्वयादिसँ[सम्पादन]