Difference between revisions of "अंकोला तालुका"

Jump to navigation Jump to search
m (बट: पुनर्निदेश मिलय्‌यानाच्वँगु)
 
==विभाजन==
थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु [[होबळि]]इ विभाजित यानातःगु दु-
* अचवॆ
 
* अदिगॊन्
* अड्लूर्
* अग्रगोण
* अग्सुर्
* अल्जॆरि
* अंद्लॆ
* आवॆर्स
* बाललॆ
* बाळॆगुळि
* बॆळंबार्
* बेलिकेरि
* बॆळ्सॆ
* भाविकेरि
* बिद्रगॆर्
* बिळिह्यॊंगि
* बॊब्रुवाड
* ब्राह्मर्
* देविगद्दॆ
* दोंग्रि
* देवर्बावि
* गुंडबाळ
* हल्वळ्ळि
* हार्वाड
* हत्तिकेरि
* पद्मापुर् हॆग्गर
* मक्किगद्दॆ
* हॆग्गर्निकोटॆदेवि
* हिच्कड
* हिल्लूरु
* हित्तल्मक्कि
* हॊस्कॆरि
* जोग
* जाम्गोड्
* कब्गल्
* कल्लेश्वर
* कम्मनि
* कणगिल
* कॆंडिगॆ
* कॆणि
* कॆंकणि शिवपुर
* कॊग्रॆ
* कुंबार्केरि
* कुंट्गणि
* लक्कॆगुळि
* लक्ष्मेश्वर
* मणिगद्दॆ
* मंजगुणि
* मॊगट
* मॊरळ्ळि
* नदिबाग्
* नवगद्दॆ
* नॆल्लूर् कंचिन् बैल्
* पूजगेरि
* सगडगेरि
* शॆटगेरि
* शेवॆगुळि
* शिक्लितुर्लि
* शिंगनमक्कि
* शिरगुंजि
* शिरूरु
* सुंक्साल्
* सूर्वॆ
* ताकत्गेरि
* तॊर्कॆ
* तॆंककेरि
* उल्वारॆ
* विद्या हॆग्गार्
* वंदिगॆ
* वरिल्बेन
* वासर् कुद्रिगॆ
* वडिबॊग्रि
 
==स्वयादिसँ==
३१,०५८

edits

Navigation menu